GenelgelerGümrük Genelgeleri

NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-120.99[GGM-NCTS   GÜNCELLEMELER] 18.04.2019 / 43659023
Konu   :NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat)
İlgi      :04.04.2019 tarihli, 43194426 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızla, Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında söz konusu Sözleşmeye taraf ülkelere sevk edilen ihracat eşyası için alınması gereken teminat miktarının otomatik olarak hesaplanmasına yönelik 15.04.2019 tarihi itibarıyla devreye alınacağı bildirilen NCTS uygulamasında yapılan düzenlemeye, 17.06.2019 tarihinde başlanacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 
Sayı        96603261-120.99[GGM-NCTS GÜNCELLEMELER] Konu       NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat)
Bakanlığımıza intikal eden muhtelif tarihli dilekçelerde, özellikle ihracata bağlı transit işlemlerinde beyan edilen teminat miktarının, olması gereken teminat miktarının altında kalabildiğinden bahisle; söz konusu durumun (düşük teminat beyan edilerek işlemlerin yapılmasının) firmalar açısından haksız rekabete yol açtığı belirtilerek, NCTS uygulamasında teminatın otomatik olarak hesaplanmasına yönelik talepler intikal ettirilmiştir.
Ülkemizin 01.12.2012 tarihinde taraf olduğu Ortak Transit Sözleşmesi’nin Başlık I, Bölüm IV {Teminatlar), “Teminat verme zorunluluğu” başlıklı 10 uncu maddesi;
“1. Rejim hak sahibi, ortak transit rejimi kapsamındakieşyaya ilişkin olarak doğabilecek borcun ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verir.”
Hükmündedir.
Bu itibarla, Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında söz konusu Sözleşmeye taraf ülkelere sevk edilen ihracat eşyası için alınması gereken teminat miktarının otomatik olarak hesaplanmasına yönelik olarak NCTS uygulamasında düzenleme yapılmış olup; sistem tarafından otomatik olarak hesaplanan teminat tutarının altında bir teminat tutan beyan edilmesi durumunda, ilgili memur tarafından teminat tutarında güncelleme yapılmadan işlemlerin devamına izin verilmeyecektir.
Söz konusu uygulama, 15.04.2019 tarihi itibarıyla devreye alınacak olup; konuya ilişkin olarak üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakana.
Genel Müdür
Dağıtım:
Uluslararası Nakliyeciler Deneğine (UND)
Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB)
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine (UTİKAD)
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneğine (UKAT)
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Başa dön tuşu