Gümrük Genelgeleri

Kıymet Kriterli gözetim uygulamaları (Genelge 2012/ 3)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

(MÜLGA)
Sayı : B.21.0.GGM.0.04.00.00-10.06.01 7/2/2012
Konu : Kıymet kriterli gözetim uygulamaları

GENELGE
(2012/3)

2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar ve ilgili tebliğler kapsamında Gümrük İdarelerinde yapılan işlemlerle ilgili Bakanlığımıza bir kısım sorunlar intikal etmektedir.
Bu itibarla, kıymet bazlı gözetim uygulamalarına ilişkin olarak Gümrük İdarelerince aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapılması uygun bulunmuştur:
1- Gözetime tabi eşyanın ithali sırasında gözetim belgesi ibraz edilmesi durumunda bu belgeye istinaden eşyanın serbest dolaşıma girişi sağlanacaktır.
2- Gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ithal eşyasının kıymeti ile ilgili tebliğinde belirtilen kıymete ulaşması veya bu kıymeti aşması durumunda yükümlüden ihtirazı kayıt yapmayacağına dair taahhüt alınarak serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanacaktır.
3- (Değişik:2016/18 Sayılı Genelge) Gümrük Yönetmeliği’nin 180 inci maddesi kapsamında yapılan kontrolde, gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, yükümlü ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlarsa eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacaktır. Söz konusu ek beyan, BİLGE programında usulüne uygun olarak “Yurt Dışı Diğer Giderler” altında yapılabilecektir. Mükellefin ek kıymet beyanı sonucu oluşan kıymet, eşyanın nihai kıymeti olarak değerlendirilerek, başka bir işleme gerek kalmaksızın, serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanacaktır.
Ancak; daha önce yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmasına karşın kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen yükümlüler, tekrar yukarıda izah edilen uygulamadan faydalanamayacaktır. Bu durumda, yükümlüler, 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar’ın 4 üncü maddesinde yer alan “İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra ‘Gözetim Belgesi’ de aranır.” hükmü gereğince Ekonomi Bakanlığından ilgili eşya için alacakları Gözetim Belgesini ibraz etmek zorundadır. Gözetim Belgesi ibraz edilmemesi halinde ise eşyanın serbest dolaşıma girmesine izin verilmeyecektir.
4- İkincil ve sonradan kontroller neticesinde eşyanın farklı GTİP’lerde olduğunun tespiti sonucunda belirlenen yeni GTİP’lerde yer alan eşyanın gözetime tabi olması veya gözetime tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında gözetim belgesinin ibraz edilmemiş olması durumlarının, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren hususlar mahfuz olmak üzere, Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere Gümrükler Genel Müdürlüğüne
bildirilmesi, diğer taraftan gözetim belgesi ibrazı gereken durumlarda ihtirazı kayıtla beyanda bulunularak eşyanın serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda ise, bu talep kabul
edilmeyerek gözetim belgesi talep edilmesi gerekmektedir.
5- (2018/3 Sayılı Genelge ile değişik)Yapılan ikincil ve sonradan kontroller sonucu eşyanın vergilendirme unsurlarında herhangi bir aykırılık olmamasına karşın, beyan edilen kıymetin ilgili Gözetim Tebliğindeki kıymetten düşük olduğunun anlaşılması halinde, gümrük idaresince yükümlülere bu husus bildirilir. Yapılan bildirimden sonra otuz gün içinde yükümlü tarafından farklılığa ilişkin vergilerin ödenmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ve 4 üncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilmez.
Mehmet GÜZEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

Başa dön tuşu