İhracat Tebliğleri

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/ 7)

04.08.2017-30144 Resmi Gazete

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/7)

Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’teki listelerde yer alan kimyasal maddelerin ihracatına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
İhracat kontrolüne tabi kimyasal madde
MADDE 2 – (1) Ek-1’deki listede yer alan kimyasal maddelerin ihracı yasaktır. Ancak, Ek-1’deki listede yer alan kimyasal maddelerin, araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla, Sözleşmeye taraf olan ülkelere (Ek-A) ihracı, Ekonomi Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Ek-1’deki listede yer alan ve daha önce ithal edilmiş olan kimyasal maddelerin ihracatı yapılamaz.
(2) Ek-2’deki listede yer alan kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ihracı yasaktır.
(3) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’teki listelerde yer alan eşyanın ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, ilgili gümrük idarelerince, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen ihracat uygunluk belgesi aranır.
İzin başvurusu
MADDE 3 – (1) Uygunluk belgesi başvurusu ihracatçı firma tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden elektronik ortamda İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır ve Ekonomi Bakanlığınca sonuçlandırılır.
(2) Ek-1’deki listede yer alan kimyasal maddelerin ihracatına ilişkin başvurular kapsamında, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen amaçları tevsik eden belgelerin yanı sıra taahhütname (Ek-B) ve ithalatçı firmadan alınacak Nihai Kullanım Sertifikası’nın (Ek-C) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibrazı zorunludur.
(3) Ek-2’deki listede yer alan kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf ülkelere yönelik ihracatı ile Ek-3’teki listede yer alan kimyasal maddelerin ihracatına ilişkin başvurular kapsamında, taahhütname (Ek-B) ve ithalatçı firmadan alınacak Nihai Kullanım Sertifikasının (Ek-C) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibrazı zorunludur.
(4) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, başvuruları, görüşüyle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir. Ekonomi Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) başvurunun incelenmesini müteakip düzenlenecek uygunluk belgesi, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderilir. Uygunluk belgesi ilgili gümrük idaresine, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince elektronik ortamda intikal ettirilir. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen uygunluk belgesi elektronik ortamda Gümrük İdarelerinde görüntüleneceğinden gümrük beyannamesi ekinde ıslak imzalı belge aranmaz.
İzin geçerlilik süresi
MADDE 4 – (1) Ek-1’deki listede yer alan kimyasal maddelere ilişkin verilen ihracat izninin geçerlilik süresi temdit edilmemek üzere izin tarihinden itibaren 90 gündür.
(2) Ek-2 ve Ek-3’teki listelerde yer alan kimyasal maddelere ilişkin verilen ihracat izninin geçerlilik süresi temdit edilmemek üzere izin tarihinden itibaren 1 yıldır.
İhracat sonrası işlemler
MADDE 5 – (1) İhracatı yapılan kimyasal maddelere ilişkin mal taşıma belgesinin (CMR) bir örneği fiili ihracatı müteakip 20 (yirmi) işgünü içinde firmalarca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine intikal ettirilir.
Yetki
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 7/1/2003 tarihli ve 24986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/12) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-1        Liste
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
2921.19.99.00.33 HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin)
2921.19.99.00.34 HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin)
2921.19.99.00.35 HN 3 (tris (2-kloretil) amin)
2930.90.98.90.17 Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür)
2930.90.98.90.18 Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan)
2930.90.98.90.21 O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter)
2930.90.98.90.22 2-Kloretil klormetil sülfür
2930.90.98.90.24 Bis (2-kloretiltiyo) metan
2930.90.98.90.25 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan
2930.90.98.90.26 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan
2930.90.98.90.45 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan
2930.90.98.90.46 Bis (2-kloretiltiyometil) eter
2930.90.98.90.47 O-Etil S-2- diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat
2930.90.98.90.49 Diğerleri
2931.39.20.00.00 Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)
2931.39.90.00.14 Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate)
2931.39.90.00.15 Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate)
2931.39.90.00.19 Diğerleri
2931.39.90.00.21 Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat)
2931.39.90.00.29 Diğerleri
2931.90.00.90.31 Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin)
2931.90.00.90.32 Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin)
2931.90.00.90.33 Levizit 3 (tris  (2-klorvinil) Arsin)
2931.39.90.00.35 Alkil (metil, etil, n-propil veya isopropil) fosfonil diflorürler
2931.39.90.00.36 O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit
2931.39.90.00.39 Diğerleri
2931.39.90.00.41 Klor sarin (CR)(O-isopropil metil fosfonokloridat)
2931.39.90.00.42 Klor soman (CS)(O-pinakolil metil fosfonokloridat)
3002.90.90.00.11 Saksitoksin
3002.90.90.00.12 Risin
3824.99.92.00.16 Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar
3824.99.92.00.17 Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren karışımlar
3824.99.92.00.18 Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonothioates ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
3824.99.92.00.21 Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-difluorides içeren karışımlar
3824.99.92.00.22 Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
Ek-2
Liste
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı CAS Numarası
2812.19.90.00.00 Diğerleri 7784-34-1
2903.39.39.00.11 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene 382-21-8
2905.19.00.90.15 3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol) 464-07-3
2918.17.00.00.00 2,2-Difenil-2- hidroksi asetik asit (benzilik asit) 76-93-7
2921.12.00.00.00 2-(N,N-dimetilamino) etilklorür hidroklorür 4584-46-7
2921.13.00.00.00 2-(N,N-diet
ilamino) etilklorür hidroklorür
869-24-9
2921.14.00.00.00 2-(N,N-diizopropilamino) etilklorür hidroklorür 4261-68-1
2921.19.99.00.41 N,N – Diizopropilaminoetil – 2 – klorür 96-79-7
2921.19.99.00.49 Diğerleri
2922.18.00.00.00 2-(N,N-diizopropilamino) ethanol 96-80-0
2922.19.00.00.17 N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları
2922.19.00.00.19 Diğerleri
2929.90.00.00.15 N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidic dihalides
2929.90.00.00.16 Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)  N,N-dialkyl (methyl,ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates
2930.60.00.00.00 2-(N,N-dietilamino) etanetiyol 100-38-9
2930.70.00.00.00 Bis (2-hidroksietil)sülfür (thiyodiglikol (INN)) 111-48-8
2930.90.98.90.32 N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları
2930.90.98.90.51 o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları 78-53-5
2930.90.98.90.61 Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)
2931.31.00.00.00 Dimetil metil fosfanat 756-79-6
2931.32.00.00.00 Dimetil propilfosfanat 18755-43-6
2931.33.00.00.00 Dietil etilfosfonat 78-38-6
2931.34.00.00.00 Sodyum 3-(trihidroksisilil) propil metil fosfanat 84962-98-1
2931.35.00.00.00 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit 68957-94-8
2931.36.00.00.00 (5- Etil-2- metil-2- oksido- 1,3,2- dioksafosfinan-5-il) metil metil metilfosfonat 41203-81-0
2931.37.00.00.00 Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil] metilfosfanat 42595-45-9
2931.38.00.00.00 Metilfosfonik asit tuzu ve (aminoiminometil) ure (1:1) 84402-58-4
2931.39.30.00.00 Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür) 676-97-1
2931.39.90.00.51 Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)
2931.39.90.00.62 Fosfonik asit, metil-poliglikol ester 294675-51-7
2933.39.99.00.16 3 – Quinüklidinil benzilat 6581-06-2
2933.39.99.00.17 Quinüklidin-3-ol 1619-34-7
3824.91.00.00.00 Esas olarak 5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-yl metil metil metilfosfonat ve bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2- dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat içeren karışımlar ve müstahzarlar 170836-68-7
3824.99.86.00.00 Çoğunlukla dimetil metilfosfonat, oksiran ve difosfor pentaoksit içeren karışımlar 70715-06-9
3824.99.92.00.23 Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidic dihalides içeren karışımlar
3824.99.92.00.24 Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren karışımlar
3824.99.92.00.25 Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
3824.99.92.00.26 Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-amino-ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
3824.99.92.00.29 Diğerleri
3824.99.92.00.31 Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
3824.99.92.00.32 Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar
 
Ek-3    Liste
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı CAS Numarası
2811.12.00.00.00 Hidrojen siyanür (hidrosiyonik asit) 74-90-8
2812.11.00.00.00 Fosgen (karbonil diklorür) 75-44-5
2812.12.00.00.00 Fosfor oksiklorür 10025-87-3
2812.13.00.00.00 Fosfor triklorür 7719-12-2
2812.14.00.00.00 Fosfor pentaklorür 10026-13-8
2812.15.00.00.00 Sülfür monoklorür 10025-67-9
2812.16.00.00.00 Sülfür di klorür 10545-99-0
2812.17.00.00.00 Tionil klorür 7719-09-7
2853.10.00.00.00 Siyanojen klorür (klorsiyan) 506-77-4
2904.91.00.00.00 Trikloronitrometan (klor pikrin) 76-06-2
2920.21.00.00.00 Dimetil fosfit 868-85-9
2920.22.00.00.00 Dietil fosfit 762-04-9
2920.23.00.00.00 Trimetil fosfit 121-45-9
2920.24.00.00.00 Trietil fosfit 122-52-1
2922.15.00.00.00 Trietanolamin 102-71-6
2922.17.00.00.00 Metildietanolamin ve etildietanolamin 139-87-7;
105-59-9
EK-A
SÖZLEŞMEYE TARAF ÜLKELER
A.B.D HAİTİ NİJERYA
AFGANİSTAN GÜRCİSTAN NAURU
ALMANYA HIRVATİSTAN ORTA AFRİKA CUM.
ANDORRA HİNDİSTAN ÖZBEKİSTAN
ANGOLA HOLLANDA PAKİSTAN
ANTİGUA VE BARBUDA HONDURAS PALAU
ARJANTİN İRAN PANAMA
ARNAVUTLUK IRAK PAPUA YENİ GİNE
AVUSTRALYA İRLANDA PARAGUAY
AVUSTURYA İSPANYA PERU
AZERBAYCAN İSVEÇ POLONYA
BAHAMALAR İSVİÇRE PORTEKİZ
BAHREYN İTALYA ROMANYA
BANGLADEŞ İZLANDA RUANDA
BARBADOS JAMEİKA RUSYA FED.
BELÇİKA JAPONYA SAİNT LUCİA
BELİZE KAMBOÇYA SAİNT VİNCENT AND THE GRENADİNES
BENİN KAMERUN SAMUA
BEYAZ RUSYA KANADA SANMARİNO
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ KARADAĞ SAO TOME AND PRINCIPE
BHUTAN KATAR SENEGAL
BOLİVYA KAZAKİSTAN SEYŞEL ADALARI
BOSNA-HERSEK KENYA SIRBİSTAN
BOTSVANA KIRGIZİSTAN SİERRA LEONE
BREZİLYA KİRİBATİ SİNGAPUR
BRUNEİ KOLOMBİYA SLOVAKYA
BULGARİSTAN KONGO CUMHURİYETİ SLOVENYA
BURKİNO FASO KONGO DEM. CUM. SRİ LANKA
BURUNDİ KORE ST KİTTS AND NEVİS
BÜYÜK BRİTANYA BİRLEŞİK KRALLIĞI VE KUZEY İRLANDA KOSTA RİKA SOLOMON ADALARI
CAPE VERDE KÜBA SOMALİ
CEZAYİR KUVEYT SUDAN
CİBUTİ LAO DEMOKRATİK HALK CUM. SURİNAM
COOK ADALARI LESOTHO SURİYE
COMOROS LETONYA SUUDİ ARABİSTAN
ÇAD LİBERYA SVAZİLAND
ÇEK  CUM LİBYA ŞİLİ
ÇİN LİHTENŞTAYN TACİKİSTAN
DANİMARKA LİTVANYA TANZANYA BİRLEŞİK CUM.
DOMİNİK LÜBNAN TAYLAND
DOMİNİK CUMHURİYETİ LÜKSEMBURG TIMOR LESTE
EKVATOR MACARİSTAN TOGO
EKVATORAL GİNE MADAGASKAR TONGA
EL SALVADOR MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM.) TRİNİDAD VE TOBAGO
ENDONEZYA MALAVİ TUNUS
ESTONYA MALDİVLER TUVALU
ERİTRE MALEZYA TÜRKİYE
ETİYOPYA MALTA TÜRKMENİSTAN
FAS MALİ UGANDA
FRANSA MARSHALL ADALARI UKRAYNA
FİJİ MAURİTUS UMMAN
FİLDİŞİ SAHİLİ MEKSİKA URUGUAY
FİLİPİNLER MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ VANUATU
FİNLANDİYA MOĞOLİSTAN NİKARAGUA
GABON MOLDOVA CUM. ÜRDÜN
GAMBİA MONAKO VATİKAN
GANA MORİTANYA VENEZUELA
GİNE MOZAMBİK VİETNAM
MYANMAR YEMEN
GİNE-BİSSAU NAMİBİA YENİ ZELANDA
GRENADA NEPAL YUNANİSTAN
GUATEMALA NORVEÇ ZAMBİA
GUYANA NİUE ZİMBABVE
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ NİJER

EK B
TAAHHÜTNAME
İŞBU İHRACAT BEYANNAMESİ İLE ..……. (ALICI ÜLKE ADI) …’A İHRAÇ EDİLECEK OLAN FOB .……(İHRACAT TUTARI)….…….DEĞERİNDEKİ …(G.T.İ.P. NUMARASI)……G.T.İ.P.’NA AİT NET………(MİKTAR)……….  ……………………..………… KİMYASALIN ADI ……………………………………. ………….……………’İN………………………………..KULLANILMAK AMACI İLE SON KULLANICI OLARAK.…( ÜLKE – ŞEHİR ADI)….’DA YERLEŞİK ……………………………( SON KULLANICI FİRMA ADI)……………………  FİRMASINA SATILACAĞINI BEYAN VE TAAHHÜT EDERİZ.
Saygılarımızla,
 
(FİRMA KAŞESİ)
(FİRMA YETKİLİSİ)
(YETKİLİ İMZA)
EK-C
NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Kimyasallarının İhracatında Kullanılmak Üzere
(END USE CERTIFICATE)
 (For chemicals under the Chemical Weapons Convention)

 • T.İ.P. (HS- Harmonized Commodity Code)
 • Kimyasal madde ismi (Name of the Chemical)
 • Kimyasalın açık formülü ve CAS numarası

(Structural formula of the chemical and Chemical Abstracts Service Registry Number)

 • Hangi listede yer aldığı

(The list in which the chemical is included)
 

 • İhracatçı firmanın ünvanı, adresi, telefon ve faks numarası

(Name, address, telephone and fax of the exporter company)

 • İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefon ve faks numarası

(Name, address, telephone and fax of the importer company)

 • Nihai kullanıcının ünvanı, adresi, telefon ve faks numarası

(Name, address, telephone and fax of the end user)

 • Malın kullanılacağı yer (Nihai Kullanım Amacı)

(Purpose of the end use)

 • Malın miktarı (Quantity)
 • Malın menşe ülkesi (Country of origin)
 • Malın sevk ülkesi (Country of destination)

Son kullanıcı olarak, ithal edilen bu kimyasalın yalnızca Kimyasal Silahlar Sözleşmesi tahtında yasaklanmayan amaçlarla kullanılacağını ve KSS’ne taraf olmayan ülkelere yeniden transfer edilmeyeceğini taahhüt ederiz.
(As end-user, we guaratee that imported chemicals will only be used for purposes not prohibited under Chemical Weapons Convention and will not be re-transferred to states not party to the CWC.)

Nihai Kullanıcı Firma Unvanı
(Eğer ithalatçıdan farklıysa)
Firma Yetkilisinin İmzası
(End User’s Signature and Stamp if
different from the importer)
 
İthalatçı Firma Unvanı
Firma Yetkilisinin İmzası
(Importer’s Signature and Stamp)
 
Başa dön tuşu