Gümrük Genelgeleri

İkincil İşlem Görmüş Ürünler ve Diğer Konular.. (Genelge 2011/44)

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki Beyannamelerde satır kodu değişikiği Hk.tasarraflu yazı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIGI

Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.21.0.GGM.0.16.01.00-10.06.01
Konu :

GENELGE

23.09.2011-2011/44

Bakanlıgımıza intikal eden firma taleplerinin degerlendirilmesi sonucunda, uygulamada ortaya çıkan problemlerin çözümüne iliskin olarak muhtelif konularda bir düzenleme yapılması, 2010/1025 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Degisiklik Yapılması Hakkında Kararın Geçici 16 ncı maddesinin süresinin 13 Mayıs 2011 tarihi itibariyle son bulması nedeniyle bahse konu karara iliskin olarak hazırlanan 22/04/2011 ve 2011/24 sayılı Genelgemizin yürürlükten kaldırılmasına ihtiyaç hasıl olmustur.
Bu çerçevede;
1-DIR kapsamında ithali yapılan esyanın “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İliskin 2011/1 sayılı Teblig” kapsamında olması halinde, 2005/8391 sayılı DIR Kararı‘nın “Sartlı Muafiyet sistemi” baslıklı 5 nci maddesi uyarınca dahilde isleme rejimi kapsamında ithali yapılan esyanın ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayacagı hüküm altına alındıgından, bahse konu Teblig kapsamında gözetim önlemine tabi esyanın sartlı muafiyet sistemi kapsamında ithalinde gözetim önleminden muaf tutulması gerekmektedir.
2- Dahilde isleme rejimi kapsamında asıl islem görmüs ürün yanında elde edilen ikincil islem
görmüs ürünlerin serbest dolasıma giris rejimi hükümlerine göre ithali halinde asagıda belirtilen hususlar çerçevesinde islem tesis edilecektir.
a) İthali kontrole tabi yakıt, atık veya hurda niteligindeki ikincil islem görmüs ürünlerin serbest dolasıma girisinde Çevre Katkı Payının tahsil edilmesi gerekmektedir.
Çevre Katkı Payı tahsilatına konu mal, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara Dair Dıs Ticarette Standardizasyon Tebligi (2011/7) Eki listelerde belirtilen yakıtlar ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atık ve Metal Hurdalara Dair Dıs Ticarette Standardizasyon Tebligleri (2011/3, 2011/23) Eki listelerde belirtilen atık ve hurdalar olarak tanımlanmıstır.
Ancak, Dahilde İsleme Rejimi kapsamında ithal edilen esya söz konusu Tebligler ekinde yer alan atık ve metal hurdalar ise bahse konu esyanın ithalatı esnasında çevre katkı payı ödenmesi halinde, söz konusu atık/hurdanın islenmesi sonucu yine mezkur tebligler ekinde yer alan atıklar ve hurdaların ikincil islem görmüs ürün olarak elde edilmesi ve bu ürünün serbest dolasıma girisinde ikinci kez çevre katkı payının ödenmemesi gerekmektedir.
Diger taraftan, ithal edilen esyanın yurt içinde islenmesinden veya herhangi bir isçilik, isleme, kullanım veya bekleme sonucu atık/metal hurda özelligi kazanması veya bu esyadan atık ve metal hurda olarak ikincil islem görmüs ürün elde edilmesi ve bu ürünün serbest dolasıma sokulmak istenilmesi halinde çevre katkı payının tahsil edilmesi gerekmektedir.
b) 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının 5 nci maddesi uyarınca dahilde isleme rejimi kapsamında ihracı taahhüt edilen islem görmüs ürünün elde edilmesinde kullanılacak esya ithal edilebilecegi gibi yurt içinden de temin edilebilir. İkincil islem görmüs ürünlerin, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolasımda bulunan esyadan elde edilmis olması halinde, bahse konu ikincil islem görmüs ürünlerin beyan edilme zorunlulugu bulunmamaktadır. Ancak, ikincil islem görmüş ürünün üretiminde kullanılan esdeger esyaya tekabül eden oranda ithalat yapılmıs ise bu ithalattan elde edilen ikincil islem görmüs ürünün 2006/12 sayılı Dahilde _sleme Rejimi Tebligi’nin 38 inci maddesi dokuzuncu fıkrası uyarınca gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüge terk edilmesi, çıkıs hükmünde gümrüge teslimi veya serbest dolasıma giris rejimi hükümlerine göre ithal edilmesi gerekmektedir.
3- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 116 ncı maddesi çerçevesinde ayniyetinin tespit edilebilir olması sartıyla 2351 rejim kodu ile sergilenmek amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dısına geçici olarak ihraç edilen degismemis esyanın veya islem görmüs ürünlerin sergi veya fuarda kesin satısının gerçeklestirilmesi durumunda, söz konusu esyanın yurda getirilmeksizin islem yapılabilmesi için 3151 rejim kodu ile beyannamenin tescil edilmesi, beyannamenin 44 no.lu
alanında önceki rejime iliskin beyannamenin tescil numarasının yer alması ve 3151 rejim kodu ile beyan edilen esyanın 2351 rejim kodu ile geçici ihraç edilen esya oldugunun (beyanname ekinde ibraz edilen belge ve bilgilerden) tespit edilmesi gerekmektedir.
4-14/11/2006 tarih ve 2006/22 sayılı Genelgemizin üçüncü bendinden sonra gelmek üzere asagıdaki ifade eklenmistir.
“A ve B sınıfı Onaylanmıs Kisi Statü Belge sahibi yükümlüler yukarıda belirtilen ayniyet tespitine iliskin uygulamalardan istisna tutulmuslardır.”
5- 07/01/2011 tarihli ve 2011/1 sayılı Genelgenin altıncı fıkrası asagıda belirtildigi sekilde degistirilmistir.
“1- Eski bilginin kayıtlı oldugu DİİB’nin kapalı olması halinde, yukarıda belirtilen alanlarda yapılacak düzeltme islemleri, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan ilgili kalemindeki esyaya iliskin bilginin eski belgenin taahhüt hesabının kapatılması esnasında kullanılmadıgına iliskin ilgili İhracatçı Birliginden teyit alınması,
2- Gümrük mevzuatı ve sair mevzuat açısından uygun bulunması,
3- Yeni satır kodunun ait oldugu DİİB’in ihracat/ithalat listesinin ilgili satırında kayıtlı esyaya iliskin bilgilerle birlikte belge üzerinde kayıtlı diger bilgilerin, beyannamede kayıtlı bilgilerle uyumlu oldugunun tespit edilmesi,”
6-14/10/2009-2009/106, 22/04/2011-2011/24 tarih ve sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Ali NURAL
Bakan a.
Müstesar Yardımcısı V.
DA G I T I M: Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri

Başa dön tuşu