Gümrük Genelgeleriİhracat Genelgeleri

İhracatta Beyan (Genelge 2013/31)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 52707093-10.06.01
Konu: İhracatta beyan
1. İleri bir tarihte satılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara ya da ihracatçıların dış ülkelerdeki şube ve temsilciliklerine emaneten mal gönderilmesi olarak tanımlanan konsinye ihracatta, BİLGE sisteminde beyanname tescil edildiğinde, “mal mukabili” ödeme şeklinin işaretlenmesi ve ihracat beyannamesinin 44 nolu sütununa “Konsinye ihracattır” ibaresinin konulması suretiyle işlem yapılması gerekmektedir.
2. 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası: “Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışında yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları ve şube açmaları için, nakdi sermayeyi bankalar aracılığıyla, ayni sermayeyi ise gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbesttir.” hükmünü amir olup, ayni sermaye ihracatlarına ilişkin gümrük beyannamelerinde ödeme şekli sütununda bedelsiz ödeme şekline ilişkin kodun işaretlenmesi, beyannamenin 44 nolu sütununa ihracatın ayni sermaye ihracatı olduğuna dair şerh düşülmesi suretiyle işlemlerin sonuçlandırılması icap etmektedir.
3. Gümrük beyannamesi üzerinde münhasıran ihraç eşyasının imalatçısına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi için oluşturulan bir alan bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ihracatçı firmaların isteğine bağlı olarak beyannamenin 44 nolu alanına imalatçı firma bilgilerinin kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır. Buna göre, dahilde işleme rejimi kapsamı dışında kalan ihracatlara ilişkin gümrük beyannamelerinin 44 nolu alanına imalatçı firma bilgilerinin kaydedilmiş olması halinde beyannamenin onay ve kontrolüne ilişkin işlemlere devam edilecek, imalatçı firma bilgisinin düzeltilmesi ya da değiştirilmesine yönelik taleplerin karşılanmayacağı hususunda beyan sahiplerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
4/5/2009 tarihli, 2009/20 sayılı ve 4/5/2009 tarihli, 2009/30 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a. Müsteşar
DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu