CB Kararnameleri - BKKİhracat MevzuatıTeşvik Mevzuatı

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar (Karar Sayısı:99/13812)

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat:2017/ 4) TIKLAYINIZ…
Dış Ticaret Müsteşarlığından: 31.12.1999-23923 Resmi Gazete

23/12/1999 TARİH VE 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARAR

BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Amaç
Madde 1- Bu Karar; ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- (Değişik:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) Bu Karar; ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hususları kapsar.”
Tanımlar
Madde 3- (Değişik:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) Bu Kararda geçen;
a)  Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b)  Belgeli ihracat kredileri: Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında; ithalat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,
c)  Belgesiz ihracat kredileri: Herhangi bir belge ile bağlantılı olmaksızın ihracatın finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,
ç) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler: 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddesi çerçevesinde belirlenen ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan hizmet ve faaliyetleri,
d)  İhracat: Bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Bakanlıkça ihmcat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri,
e)  İhracat sayılan satış ve teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve vergi, resim ve harç istisnası ile ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,
f) İhracat taahhüdü: Belgeli ve belgesiz ihracat kredileri, transit ticaretin finansmanında kullandırılan krediler, vergi, resim harç istisnası belgesi ile bunlarla ilgili işlemlerde, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak amacıyla belirli tutarda döviz kazandırma veya ihracat gerçekleştirme yükümlülüğünü,
g) İhracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi: Belgesiz ihracat kredilerinde, ihracı taahhüt edilen malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde ihracatının yapılmasını, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde mal ve hizmet bedelinin tahsil edilmesini; transit ticaretin finansmanında kullanılan kredilerde ise, transit ticaret faaliyetiyle ilgili gelirin tahsil edilmesini,
ğ) Taahhüde sayılabilecek döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin sonucunda bankalara veya özel finans kurumlarına satışı yapılan döviz ile mal ve hizmet bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,
h) Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına imkan sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
ifade eder.
BÖLÜM
VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI
Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Kapsamı
Madde 4  (Değişik:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca kullandırılan her türlü krediler (Türk Eximbank’ın fon temini işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar vasıtası ile kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Türk Eximbank’a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parasının kıymetinin korunması hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi, ihracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler, ihracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ihdas edilen banka ve sigorta muameleleri vergisinden, 488 sayılı Kanun ile ihdas edilen damga vergisinden, 217/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınan harçlar ve diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre alınan hal rüsumundan müstesnadır.”
Belgesiz İşlemler
Madde 5- Bu Karara istinaden “Bakanlıkça” yayımlanacak tebliğle belirlenen işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara; ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde işlem yapan kuruluşlarca 4 üncü madde hükmü çerçevesinde re’sen vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.
Belgeli İşlemler
Madde 6- İhraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin ithali ile yurt içi alımları ve bunlarla ilgili işlemler, bu Karara istinaden “Bakanlıkça” yayımlanacak tebliğde belirlenen ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak isteyen firmalar, “Bakanlığa” müracaat ederek Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak zorundadırlar.
III. BÖLÜM
VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ
Müracaatların Değerlendirilmesi ve Belge Düzenlenmesi
Madde 7- (Değişik:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) Firmaların, bu Karara istinaden Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Bakanlık, bu belgelerin incelenmesi sonucunda belgeyi düzenler veya talebi reddeder. Ancak, bu belgeler ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil etmez.”
Belge Süresi ve Ek Süreler
Madde 8- (Değişik: RG-29.12.2009-27447) Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin süreleri azami 24 aydır.
Ancak, bu Karara istinaden “Bakanlıkça” yayımlanacak tebliğle belirlenen özellik arz eden satış ve teslimler ile hizmet ve faaliyetlere ilişkin belgelerin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir. Bu belgelere, ilgili firmanın gerekçeli talebi üzerine ek süre verilebilir. Ayrıca, belge süresinin uzatılması kaydıyla, belge konusu işe ait hukuki ve mali işlemler sonuçlanıncaya kadar istisna uygulamasına devam edilir.
Süre başlangıcı, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin tarihidir. Ayrıca, belge kapsamında ilk istisnanın uygulandığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresi uzatılabilir.
Bu Karara istinaden”Bakanlıkça” yayımlanacak tebliğle belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hal durumları nedeniyle, belge süresi uzatılabilir veya ek sürelere ilave olarak süre verilebilir.
(Ek Fıkra:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) “Firmaların, bu madde kapsamındaki ek sürelerden yararlanabilmesi için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmekte olup, belirtilen süre dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmez.”
Belgenin Revizesi
Madde 9- (Değişik: RG-29.12.2009-27447) Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi, belge süresi içerisinde ilgili firma tarafından Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacak müracaata istinaden belge ihracat taahhüdü kapatılıncaya kadar Bakanlıkça revize edilebilir.”

İhracat Taahhüdünün Kapatılması
Madde 10- Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerine ilişkin ihracat taahhütleri; bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen esaslar ve “Bakanlığın” uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirtilen usuller çerçevesinde, anılan Bankanın ilgili şubesi tarafından kapatılır.
(Ek Fıkra:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.)“Vergi Resim Harç istisnası Belgesi sahibi firmaların, belge ihracat taahhüdünün kapatılabilmesi için gereken bilgi ve belgeleri bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili şubesine belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde sunmaları gerekir. Aksi takdirde, bu belgenin taahhüt kapatma işlemleri mevcut bilgi ve belgeler esas alınarak resen tekemmül ettirilir.
(Ek Fıkra:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi sahibi finnalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.
(Ek Fıkra:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) İhracat taahhüdü müeyyideli kapatılan Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında; taahhüt kapatma işlemine karşı itiraz başvurusunda bulunulması durumunda, müeyyide uygulanmasına yönelik işlemlerin ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu hususu ilgili mercilere ve ilgili vergi dairesine bildirilir.”
BÖLÜM
KREDİLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI
Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Süresi
Madde 11- Belgeli ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi, “Bakanlıkça” düzenlenecek Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresi (ek süreler dahil) kadardır.
(Değişik: RG-29.12.2009-27447) Belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi ise 24 aydır. Ayrıca ilgili firma tarafından, taahhüt edilen ihracatın bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğde belirtilen oranda gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi krediyi kullandıran kuruluş tarafından 6 ay uzatılır.
Bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hal durumları nedeniyle, belgesiz ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi uzatılabilir.
Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Kapsamı
Madde 12- Taahhüt edilen ihracat gerçekleştirilmeden kredi riskinin kapatılması, ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.
Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin düzenlenme tarihinden önce veya bu belgelerin geçerlilik süresinden sonra, belgeyle ilgili yapılan işlemlere istisna uygulanmaz.
Belgesiz ihracat kredileri, kredi vadesinin 11 inci maddede belirtilen süreler içerisinde kalması kaydıyla, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır. Kredi vadesi, krediye ilişkin taahhüt süresine paralel olarak krediyi kullandıran kuruluş tarafından uzatılabilir. Vadenin uzatılmaması veya kredi vadesinin kısa olması sebebiyle kredi riskinin 11 inci maddede belirtilen sürelerden önce kapatılması halinde, bu süreler içinde yapılan işlemler istisnadan yararlandırılır ve gerçekleştirilen ihracat taahhüde sayılır.
(Değişik:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.)“Belge kapsamında aynı anda kullanılacak kredilerin toplamı, belgede kayıtlı ihracat taahhüdünü, kredilerin adat (gün x kredi tutarı) toplamı ise belgede kayıtlı taahhüt tutarı ile belge süresinin çarpımı sonucu bulunacak adat toplamını aşamaz.
(Değişik:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.)Belgeli ve belgesiz ihracat kredilerinin teminatı olarak alınan garanti, karşı garanti, teminat, kefalet ve ipotek ile kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat alacağının ihracatçı tarafından kredi veren veya ihracat kredi sigortası/garantisi yapan kuruluşa temlikine ilişkin temliknameler, herhangi bir limite bağlı olmaksızın vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır. Ancak, belge kapsamında yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde, işin yapıldığı ülkeye üçüncü ülkeden mal sevkiyatına ilişkin açılan akreditiflerde, belgede kayıtlı ihracat taahhüdü aşılamaz.”
İhracat Taahhüdünün Kapatılması
Madde 13-  (Değişik:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) “Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi;
a)  Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan kredilerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin,
b)  İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlere yönelik gümrük muafiyetli mal ithali için düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kullanılan kredilerde ise, Bakanlıkça Dahilde İşleme İzin Belgesinin,
ihracat taahhüdünün kapatıldığı bilgisinin iletilmesini müteakip, krediyi kullandıran kuruluş tarafından sonuçlandırılır.
(Değişik:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri; Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen usuller çerçevesinde, ihracatın gerçekleştirildiğini teşvik eden gümrük beyannamelerine istinaden krediyi kullandıran kuruluş tarafından kapatılır. Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında, serbest bölgelere yapılacak ihracatın ihracat taahhüdüne sayılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenir.”

Belgeli ihracat kredisinin belge ihracat taahhüdünden az kullanılmış olması halinde, kullanılan krediye tekabül eden ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi yanında, kredi işlemleri dışında vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılmış ise, belgede kayıtlı ihracat taahhüdü ile kullanılan kredi tutarı arasındaki farkın asgari %10’u tutarında taahhüdün gerçekleştirilmesi gerekir. Bu tutar, kredi dışındaki işlemler için yararlandırılan vergi, resim ve harç istisnaları toplamından az olamaz. Kredi kullanılmaması durumunda ise, yararlandırılan vergi, resim ve harç istisnası toplamının altında kalmamak kaydıyla belgede kayıtlı ihracat taahhüdünün %10’unun gerçekleştirilmesi gerekir.
Kredi kuruluşları tarafından kullandırılan kredilere ilişkin ihracat taahhüdü hesaplanırken (Türk Lirası ihracat kredileri hariç), ana para ile birlikte faiz, komisyon ve diğer masraflar da hesaplamaya dahil edilir.
BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin İptali
Madde 14- Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi, ilgili firmanın talebi üzerine, “Bakanlıkça” iptal edilir.
Bu Karar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili genelgeleri hükümlerine uyulmadığının, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin düzenlenmesi ve revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile belge kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun ve ilgili belge üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge “Bakanlıkça” iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.
Ayrıca, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ihracat taahhüdünün kapatılması için Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen süre içerisinde müracaat edilmemesi halinde, ilgili belge Müsteşarlıkça iptal edilir. (Mülga:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.)
İptal edilen belge kapsamında uygulanan istisnalar, 15 inci madde hükmü çerçevesinde tahsil edilir.
Müeyyide
Madde 15- Bu Karara istinaden uygulanan istisnaların gerçekleştirilmeyen ihracat taahhüdüne tekabül eden kısımları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin iptal edilmesi halinde; belge kapsamında uygulanan istisnalar, 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Kapatma esnasında ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunun anlaşılması durumunda, bu belge kapsamı ihracat, ihracat sayılan satış ve teslim veya döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyete tekabül eden istisnalar birinci fıkra hükümleri çerçevesinde geri alınır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. İnceleme veya soruşturma sonucunda sahtecilik veya tahrifat fiili sabit olan belge sahibi firma adına 1 (bir) yıl süreyle Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi düzenlenmez.
(Değişik:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) “Bu Karar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili genelgelerine uymayan, yanlış işlem yapan, belgelerin ilgiliye ait orijinal nüshasına veya elektronik ortama gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan ve bu meşruhata ilişkin gerekli bildirimleri yapmayan, talep edilmesi halinde gerekli meşruhatın bulunduğu belge orijinal nüshasını ibraz etmeyen, gerekli meşruhatın düşüldüğü belge orijinal nüshasını elektronik ortamda kaydetmeyen, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”
Denetim
Madde 16- “Bakanlık” , bu Kararda belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir, ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile kredi kuruluşlarından bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.
Vergi, resim ve harç istisnaları ile ilgili işlemler; ihracatla ilgili işlem yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları, bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), özel finans kurumları, faktoring şirketleri, sigorta şirketleri, noterler ve diğer kuruluşlar tarafından bu Karar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğler ve ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili genelgelerinde yer alan usul ve esaslar dahilinde yürütülür.
(Ek:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) “Firmaların elektronik ortamda ibraz ettikleri her türlü belgeyi, asıllarını gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde saklamaları zorunludur.”
BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Yetki
Madde 17- “Bakanlık” bu Karar hükümlerine istinaden, vergi, resim ve harç istisnaları ile ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.
(Ek:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) “Bu Karar hükümlerine istinaden yapılacak tüm işlemler, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirilebilir.
(Ek:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine yönelik olarak tesis edilen iptal işlemlerini geri almaya (müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) Bakanlık (İhracat Genci Müdürlüğü) yetkilidir.”
Uygulama
Madde 18- Bu Kararın yayımı tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre kullanılan belgesiz ihracat kredileri ile düzenlenen İhracatı Teşvik Belgeleri, Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kendi mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış belgeler ile belgesiz ihracat kredilerine bu Kararın lehe olan hükümleri uygulanabilir.
Geçici Madde 1- İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 30/6/2000 tarihine kadar yapılan ihracat; ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan ve henüz ihracat taahhütleri kapatılmamış kredi taahhütlerine sayılır. Kredi ile ilgili yapılan işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.
“Geçici Madde 2- (Ek:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış vergi, resim ve harç istisnası belgeleri kapsamında; belge sahibi firmalar, anılan müeyyideye ilişkin tahsilatın kısmen veya tamamen henüz yapılmamış olması durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusu, 1O uncu madde hükümleri çerçevesinde tekemmül ettirilir.”
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 19– 13/6/1994 tarihli ve 94/5782 sayılı Kararnamenin eki İhracatı Teşvik Kararının 4 üncü maddesi ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 20- Bu Karar 1/1/2000 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21- (Değişik:31.12.2019-30995 (4:M) R.G.) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”.

Başa dön tuşu