Gümrük Genelgeleriİhracat Genelgeleri

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması (Genelge 2013/30)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 52707093-10.06.01
Konu: İhracat beyannamelerinin kapatılması
İhracata ilişkin gümrük beyannamelerinin fiili ihracatın gerçekleşmesini müteakip herhangi bir gecikmeye mahal verilmeden kapatılması ihracatçılarımız açısından önem arz etmektedir. Bu itibarla,
1. İhracat gümrüğünde işlem gören ve transit rejimi altında çıkış gümrük idaresine sevk edilen ve buradan karayoluyla yurt dışı edilen ihraç eşyasına ilişkin gümrük beyannamesinin kapanma işlemi bilgisayar sistemi tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmekle birlikte, bu kapsamdaki işlemlerinin sorunsuz olarak yürütülebilmesi için azami hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
2. Deniz ve hava yolu ile yapılan taşımalarda çıkış bildirimi işlemlerinin ve buna bağlı olarak ihracat beyannamelerinin kapanma işlemlerinin, ilgili memur tarafından geciktirilmeksizin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.
3. İhracat gümrüğünde işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulmuş olması veya faks fatura kullanılmış olması gibi nedenlerle beyannamenin kapatılmadığı (ertelenmiş kapatma seçeneğinin işaretlendiği) hallerde 3 no’lu nüsha ihracatçıya teslim edilmeyecektir. Bu kapsamdaki beyannamelerin kapatılması ve ihracatçı nüshasının ilgilisine teslim edilmesi için ertelenmiş kapatmanın tamamlanması, eşyanın fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmış olması koşullarının aranılması ve bu beyannameler için Gümrük Yönetmeliğinin 417 nci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.
4. Bakanlığımızın Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşla yaptığı veri değişimi protokolleri çerçevesinde ihracat beyannamelerinin kapanma tarihleri dahil ihtiyaç duydukları verilerin bu kurumlara/kuruluşlara aktarıldığı hususu da dikkate alındığında, istisnai ve zaruri haller dışında, kağıt ortamındaki teyit taleplerinin karşılanmaması gerekmektedir.
4/4/2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a. Müsteşar
DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu