İthalat Tebliğleri

Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2012/12)

19.02.2012 – 28209 Resmi Gazete

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/12)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; veteriner tıbbi ürünler mevzuatı kapsamındaki ürünler ile üreme ürünleri hariç, 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki hayvansal ürünlerin ithalatında kontrol belgesi onay işlemlerinin usul ve esasları ile ithalat aşamasında sunulması gereken belgeleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, veteriner tıbbi ürünler mevzuatı kapsamındaki ürünler ile üreme ürünleri hariç Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki hayvansal ürünlerin ithalatında kontrol belgesi onaylama işlemleri ile bu aşamada sunulması gereken belgeler ve ithalat aşamasında sunulması gereken belgeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: (Değişik:08.07.2019-30825 (M) R.G.) Tarım ve Orman Bakanlığını;

b) Bal: Bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının bal arısı Apis mellifera tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı doğal ürünü,

c) Bileşen listesi: Üretici veya ihracatçı tarafından düzenlenen birden fazla bileşenden/karışımdan oluşan hayvansal gıdaların üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı maddelerini gösteren belgeyi,

ç) CITES belgesi: 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait örneğin ihracat, ithalat, yeniden ihracatı ve denizden girişinde ibraz edilen uluslararası belgeyi,

d) Çiçek veya nektar balı: Bitki nektarından elde edilen balı,

e) Etiket/etiket taslağı: Gıda ve yem ambalajının veya kabının üzerine yazılmış, basılmış, şablonile basılmış, işaretlenmiş, kabartma ile işlenmiş, soğuk baskı ile basılmış veya yapıştırılmış olan herhangi bir işareti, markayı, damgayı, resimli veya diğer tanımlayıcı unsurları,

f) Faaliyet belgesi: Firmanın ithalini talep ettiği ürünü kapsayacak şekilde, resmen faaliyette olduğunu gösteren belgeyi,

g) Fatura: 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen belgeyi,

h) Genel müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ı) Hayvansal ürün: Veteriner tıbbi ürünler mevzuatı kapsamındaki ürünler ile üreme ürünleri hariç, Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünleri,

i) ICCAT belgesi: Mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus) ürünlerinin iç ve dış ticaretinde ibraz edilen uluslararası belgeyi,

j) İl müdürlüğü: Kontrol belgesi onaylamak ve ithalat aşamasındaki kontrol işlemlerini yürütmek amacıyla yetki verilen İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

k) Kanun: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,

l) Kontrol Belgesi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ekinde örneği verilen belgeyi,

m) Örnek veteriner sağlık sertifikası: İthalat aşamasında ibraz edilecek (p) bendinde tanımlanan veteriner sağlık sertifikasındaki bilgileri aynen içeren, ihracat öncesi düzenlenmiş örnek niteliğindeki onaylı veya onaysız belgeyi,

n) Proforma fatura: İhracatçı firma tarafından ithalatçı firma adına düzenlenen, ihraç edilecek malların isim, miktar, tutar gibi faturadaki asgari bilgileri içeren, firmanın ve firma adına imza atan şahsın adı olan imzalı belgeyi,

o) Salgı balı: Bitkilerin canlı kısımlarının salgılarından veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin (Hemiptera) salgılarından elde edilen balı,

ö) Spesifikasyon/özellik belgesi: İhracatçı veya üretici tarafından düzenlenen, ürünün özelliklerini gösteren belgeyi,

p) Veteriner sağlık sertifikası: Hayvansal ürünlerin 5996 sayılı Kanunda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren resmi veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

r) Yem: Hayvanların ağız yoluyla beslenmesi amacıyla kullanılan işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş, yem katkı maddeleri dâhil her tür madde veya ürünü,

ifade eder.

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1/A sayılı listesinde yer alan ürünler, kontrol belgesine tabidir.

(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1/B sayılı listesinde yer alan ürünler kontrol belgesine tabi değildir.

(3) İthalatçı firma sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.

(4) Sunulan belgelerde belirtilen miktarı geçen hayvansal ürün için kontrol belgesi düzenlenmez.

(5) Bakanlık hayvan hastalığının nev’ine bağlı olarak, hayvan hastalıklarının bulunduğu ülkeler ve bu ülkelerden ithal edilmesi riskli olan ürünlerin listesini hazırlar. Bu listede yer alan ürünlerin söz konusu ülkeden ithalatı için kontrol belgesi düzenlenmez. Ancak bu listelerde belirtilen işlemlere tabi tutulmuş olması ve uygulanan işlemin örnek veteriner sağlık sertifikasında beyan edilmiş olması durumunda kontrol belgesi düzenlenir.

(6) Kontrol belgesi onaylanması için sunulan belgeler, ithalat işlemleri sırasında sunulacak belgelerde yer alacak bilgiler ile uyumlu olmalıdır.

(7) Veteriner sağlık sertifikasının geçerlilik süresi sertifikada belirtilen süre kadardır. Sertifikada süre belirtilmediği takdirde, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren, havayolu ile gelen sevkiyatlarda yedi gün, karayolu ile gelenlerde onbeş gün, demiryolu ile gelenlerde otuz gün, denizyolu ile gelenlerde altmış gün geçerlidir. Gerektiği durumlarda Bakanlık geçerlilik sürelerinde değişiklik yapabilir.

(8) Kontrol belgesi onaylama işlemleri Genel Müdürlükçe yetki verilen il müdürlükleri tarafından yürütülür.

Kontrol belgesinin onaylanması aşamasında gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1/A sayılı listesinde yer alan hayvansal ürünlerin ithalatında kontrol belgesi onaylanması aşamasında, ithalatçı veya yetkilisi, aşağıdaki belgelerin eklendiği dilekçe ile Bakanlık yetkili il müdürlüklerine başvurur:

a) Kontrol belgesi.

b) Proforma fatura veya fatura.

c) Örnek veteriner sağlık sertifikası.

ç) Orijin belgesi.

d) Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı imza sirküleri.

e) Ticaret Sicil Gazetesi veya faaliyet belgesi.

f) CITES kapsamındaki ürünler için, CITES Belgesi.

g) Sığır eti için teknik ve sağlık şartnamesine uygun olarak;

1) Taahhütname.

2) Gerektiği durumda, ithalat izni bulunan işletmeler ile bu işletmeler adına ithalat yapan firmalar arasındaki noter onaylı sözleşme veya taahhütname.

3) İthalat yapma izni bulunan işletmelere Bakanlığımızca verilen çalışma izin belgesinin/onay belgesinin güncel tarihli, onaylanmış sureti.

ğ) Mavi Yüzgeçli Orkinos Balıkları (Thymus thynnus) için ICCAT Belgesi.

h) Bileşen listesi.

ı) Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal mevzuatı olmayan ürünler ve yem için spesifikasyon/özellik belgesi.

i) Etiket/etiket taslağı.

j) EK-1’de yer alan etiket taahhütnamesi.

k) 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik kapsamında onaya tabi olan yemler için söz konusu Yönetmeliğe göre Bakanlıktan alınmış belge.

l) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen belge ilk başvuruda ve Bakanlıkça talep edilmesi durumunda ibraz edilir.

(3) Hayvansal ürünün orijini hakkında bilgi içeren örnek veteriner sağlık sertifikası sunulması durumunda ve Mavi Yüzgeçli Orkinos Balıkları (Thymus thynnus) için birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen belge aranmaz.

(4) Bileşen listesinde spesifikasyon belgesinde istenen bilgiler yer alıyorsa ayrıca spesifikasyon belgesi aranmaz.

(5) İthal edilecek balın çiçek veya nektar balı ya da salgı balı olduğu ve paketleme şekli proforma faturada belirtilir.

(6) Kontrol belgesi üç asıl, başvurudaki diğer belgeler ise bir asıl ve iki nüsha olarak sunulur. Orijin belgesinin aslı, sevkiyatla birlikte gelebilir. Belgelerin asılları Kontrol Belgesini onaylayan il müdürlüğünde muhafaza edilir. Ancak fatura ile başvurulması durumunda, bir kopya alınarak, aslı kontrol belgesiyle birlikte ithalatçıya verilir.

(7) Kontrol belgeleri ve eklenen belge nüshaları ithalatçıya ve malın giriş gümrüğünün bulunduğu veteriner sınır kontrol noktası/il müdürlüğüne gönderilir.

“(8) (Ek:08.07.2019-30825 (M) R.G.) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanabilir.”

İthalat aşamasında gerekli belgeler

MADDE 7 – (1) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi tarafından veteriner giriş belgesi ile ön bildirimde bulunulması üzerine ithal edilmek istenen hayvansal ürün için Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre veteriner kontrollerine başlanır.

(2) Kontrol belgesine tabi olsun veya olmasın, veteriner kontrolleri sonucunda ithal edilmek istenen hayvansal ürünün mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi halinde ithalatına izin verilir.

(3) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi hayvansal ürünler için ithalat aşamasında aşağıdaki belgeleri sunar:

a) Veteriner giriş belgesi.

b) Yetkili il müdürlüklerince onaylanmış kontrol belgesi ve ekleri.

c) Orijinal veteriner sağlık sertifikası.

ç) Orijin belgesi.

d) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(4) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi olmayan hayvansal ürünler için ithalat aşamasında aşağıdaki belgeleri sunar:

a) Veteriner giriş belgesi.

b) Orijinal veteriner sağlık sertifikası.

c) Orijin belgesi.

ç) Bileşen listesi.

d) Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal mevzuatı olmayan ürünler ve yem için spesifikasyon/özellik belgesi.

e) Ek-1’de örneği verilen etiket taahhütnamesi.

f) Ticaret Sicil Gazetesi veya faaliyet belgesi.

g) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(5) Dördüncü fıkranın (f) bendinde belirtilen belge ilk başvuruda ve Bakanlıkça talep edilmesi durumunda ibraz edilir.

(6) Hayvansal ürünün orijini hakkında bilgi içeren örnek veteriner sağlık sertifikası sunulması durumunda ve Mavi Yüzgeçli Orkinos Balıkları (Thymus thynnus) için üçüncü fıkranın (ç) bendi ile dördüncü fıkranın (c) bendinde belirtilen belge aranmaz.

“(7)  (Ek:08.07.2019-30825 (M) R.G.) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, dördüncü fıkrada belirtilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanabilir.”

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 8 – (1) 2/9/2007 tarihli ve 26631 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 39), 6/6/2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/36), 6/2/2008 tarihli ve 26779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bal İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenirken Aranacak Şartlar ve İthalat Aşamasındaki Veteriner Kontrolleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) (Değişik:08.07.2019-30825 (M) R.G.) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

EK-1

ETİKET TAAHHÜTNAMESİ

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA

………………… Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre İthal edilen Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ kapsamındaki, hayvansal gıdaların 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine ve Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliğlerine; yem için 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak ithalattan sonraki iki ay ve gerektiğinde Bakanlığın belirleyeceği ek süre içinde etiketledikten sonra piyasaya arz edeceğimizi, aksi takdirde doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını bu belge ile kabul, beyan ve taahhüt ederiz. …./…./20….

İthalatçı Firma Kaşesi ve Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası:

Adres:

Başa dön tuşu