Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:57 (Dahilde İşleme Rejimi)

EK 57
EKONOMİK KOŞULLAR
DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE YÖNELİK EKONOMİK KOŞULLARA İLİŞKİN DETAYLI KRİTERLER
01: Ekonomik koşulları yerine getirmediği belirlenen eşya dışında bir eşyaya ilişkin olması ve Kanunun 25 inci maddesinin uygulanmadığı hallerde.
10: Başvuruda adı geçen ithal eşya ile benzer ticari niteliğe ve teknik özelliklere sahip, aynı 8-12’li (sekiz- on iki) gümrük tarife istatistik pozisyonunda üretilen eşyanın olmaması.
Üretilen eşyanın olmaması hususu, ithal eşyası yerine kullanılacak Türkiye’de üretilen eşyanın hiçbir surette var olmadığını veya bu eşyanın öngörülen işleme faaliyetlerini gerçekleştirmek için yeterli miktarda bulunmadığını veya zamanında talepte bulunulmasına karşın, öngörülen ticari faaliyet süresince başvuru sahibi için mevcut hale getirilemeyeceği gerçeğini kapsamaktadır.
11: Mevcut olmasına rağmen ithal eşyası ile aynı özelliklere sahip eşyanın fiyatının tasarlanan ticari faaliyeti ekonomik olarak gerçekleştirilemez kılması yüzünden bu eşyanın kullanılamaması.
Türkiye’de üretilen eşyaya ait fiyatın, öngörülen ticari işlemi ekonomik açıdan geçersiz kılıp kılmayacağına karar verirken,

  • satış koşulları ve her türlü iade tutar veya tarım politikasına tabi diğer tutarlar dikkate alınarak, eşyanın işlem gereği vergilenmeden önceki fiyatı ve Türkiye’de üretilen eşyanın ihracat esnasında iade edilmiş veya iade edilebilir dahili vergiden az olan fiyatı,
  • işlem görmüş ürünlerin, ticari yazışmalarla veya diğer bilgilerle tespit edilen üçüncü ülke pazarındaki fiyatı

göz önünde bulundurularak, Türkiye’de üretilen eşya kullanımının, diğer hususların yanı sıra, işlem görmüş ürünlere ait maliyet fiyatı ve dolayısıyla eşyanın üçüncü ülke pazarına sokulması üzerinde yaratacağı etkinin de dikkate alınması gerekmektedir.
12: Türkiye’de üretilen eşyanın, işlem görmüş ürünlerin üçüncü ülke alıcısına veya işlem görmüş ürünlere ilişkin açıkça ifade edilen koşullara uymaması. Sınai veya ticari mülkiyet haklarının korunması ilkesini kapsayan hükümler doğrultusunda ithal eşyadan temin edilmelidir. (Sözleşmeden doğan yükümlülükler).
30: 1. ticari nitelikte olmayan ithal eşyayı içeren işlemler;

  1. götürü işleme sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler;
  2. 63 no.lu ekte yer alan elleçleme faaliyetleri;
  3. bakım-onarım;
  4. ekonomik koşulların incelenmesine istinaden verilen daha önceki bir dahilde işleme izni çerçevesinde temin edilen işlem görmüş ürünlere ait işleme faaliyetleri;
  5. 1902 11 00 ve 1902 19 tarife pozisyonunda yer alan makarnanın üretiminde kullanılan 1001 10 00 tarife pozisyonundaki durum buğdayına yönelik yapılan işlemler;
  6. her bir başvuru sahibi ve her bir takvim yılı için ekonomik koşulları yerine getirmediği belirlenen eşyada, ithal eşyanın kıymetinin, 8’li (sekiz) gümrük tarife pozisyonu itibariyle 300.000 TL.’nı aşmaması veya diğer eşya için 1.000.000 TL.’nı aşmaması;
  7. sivil hava araçları veya uyduların veya bunlara ait parçaların kurulumu, değiştirilmesi veya dönüştürülmesi.

31: Ekonomik koşulları yerine getirmediği belirlenen eşya ile ilgili olması ve başvuru sahibinin yetkili bir makamdan bu eşyanın rejime girişine müsaade eden bir belge sunması durumunda, arz dengesi yardımı ile belirlenen miktar dahilinde.
99: Başvuru sahibi, önceki kodlarla ilgili olanlar dışındaki gerekçelerle yerine getirilecek olan ekonomik koşulları dikkate alır. Bu gerekçeler başvuru sahibinin başvurusunda belirtilir.
Not: 10, 11, 12, 31 ve 99 sayılı kodlar yalnızca ekonomik koşulları yerine getirmediği belirlenen eşya söz konusu olduğunda uygulanır.
 

Başa dön tuşu