Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:52 (Taahhütname)

Ek:52
(Yeniden düzenleme :RG-1/8/2017-30141)

TAAHHÜTNAME

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan; uluslararası suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçları, petrol kaçakçılığı suçları, uyuşturucu kaçakçılığı suçları, haksız mal edinme suçlarından, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca ceza almamış olduğumu, aksine bir durumun tespit edilmesi halinde doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimi taahhüt ve beyan ederim.
Beyan Eden Kişinin
Doğum Yeri ve Tarihi:
Anne Adı:
Baba Adı:
Adresi:
Pasaport Numarası ve Tarihi:
Tarih/Yer:
İsim Soy İsim:
İmzası:
Açıklama: Bu taahütname Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz yabancı uyruklu çalışanların adli sicil kayıtlarını ibraz edememeleri halinde beyan eden kişinin kendisi tarafından imzalanacaktır.

Başa dön tuşu