Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:49 (Transit Refakat Belgesi için Açıklayıcı Notlar)

EK.49
(Değişik:RG-1/8/2017-30141)
TRANSİT REFAKAT BELGESİ İÇİN AÇIKLAYICI NOTLAR VE BİLGİLER
Transit Refakat Belgesinin Doldurulmasına İlişkin Açıklayıcı Notlar
Transit refakat belgesi için kullanılacak kağıt yeşil olabilir.
Transit refakat belgesi, uygun olduğu hallerde rejim hak sahibi tarafından değiştirilen ve/veya hareket gümrük idaresince doğrulanan transit beyanı bilgilerine dayanılarak basılır ve aşağıdaki şekilde doldurulur:

 1. MRN (hareket referans numarası)

Bu numara, 18 basamaklı ve alfanümerik olarak aşağıdaki örneğe uygun şekilde oluşturulur.

Alan İçerik Alan türü Örnekler
1 Transit işleminin resmi olarak kabul edildiği yılın son iki hanesi (YY) Nümerik 2 17
2 İşlemin başladığı ülkenin belirteci (ISO alfa-2 ülke kodu) Alfabetik 2 TR
3 Hareket gümrük idaresi kodu Nümerik 6 061600
4 Her bir transit işlemine özgü belirteç Nümerik 7 1234567
5 Kontrol basamağı Nümerik 1 9

MRN, “kod 128”, “B” karakter seti standardı kullanılarak barkod şeklinde de basılır.

 1. 3 lu kutu:
 • ilk alt bölüm: mevcut basılı yaprağın seri numarası,
 • ikinci alt bölüm: basılı yaprakların toplam sayısı (kalem listesi dahil),
 • sadece bir kalem olduğunda kullanılmaz.
 1. 8 no.lu kutunun sağındaki boşlukta:

Kağıt usul kullanıldığında transit refakat belgesinin iade nüshasının geri gönderilmesi gereken gümrük idaresinin adı ve adresi.

 1. C kutusu:
 • hareket gümrük idaresinin adı,
 • hareket gümrük idaresinin kodu,
 • transit beyanının kabul tarihi,
 • varsa izinli göndericinin adı ve izin numarası.
 1. D kutusu:
 • kontrol sonuçları,
 • tatbik edilen mühürler veya “Vazgeçme ─ 99201”i ifade eden “─ ─” ibaresi,
 • uygun olduğu hallerde “zorunlu güzergâh”

İlgili mevzuatında aksi belirtilmedikçe, transit refakat belgesi üzerinde düzeltme, ekleme veya silme yapılamaz.

 1. Güzergâhtaki işlemler

Eşyanın hareket gümrük idaresinden sevk edilmesinden varış gümrük idaresine ulaşmasına kadar geçen sürede, eşyaya eşlik eden transit refakat belgesi üzerine belirli bilgilerin ilave edilmesi gerekebilir. Bu bilgiler taşıma işlemine ilişkin olmalı ve eşyanın yüklenmiş olduğu taşıma aracından sorumlu olan taşıyıcı tarafından ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında girilmelidir. Bilgiler mürekkepli kalemle ve büyük harf ile olmak koşuluyla okunaklı şekilde elle de eklenebilir.
Taşıyıcılara, eşyanın ancak aktarma işleminin topraklarında yapılacağı ülkenin yetkili makamlarının izniyle yapılabileceği hatırlatılır.
Söz konusu makamlarca ortak transit işleminin normal şekilde devam edebileceğine kanaat getirilmesi halinde, gerekli olabilecek önlemlerin alınmasını müteakip transit refakat belgeleri onaylanır.
Transit idaresi ya da varış gümrük idaresince, transit refakat belgesine eklenmiş olan bilgiler sisteme girilir.
İlgili kutular ve yapılacak işlemler:

 • Aktarma: 55 no.lu kutu kullanılır.
 • 55 no.lu kutu: Aktarma
 • Eşyanın bir taşıma aracından diğerine ya da bir konteynerden diğerine aktarılması sırasında bu kutunun ilk üç satırı taşıyıcı tarafından
  • Ancak, eşyanın karayolu taşıtları ile taşınacak konteynerlerde taşınması halinde, gümrük idaresince, transit beyanının düzenlendiği anda hareket noktasındaki lojistik durumun taşıma aracının kimliğinin ve kayıtlı olduğu ülkenin belirlenmesine imkan vermediği ve taşıma aracına ilişkin gerekli bilginin 55 no.lu kutuya sonradan girilmesinin temin edilebildiği durumlarda rejim hak sahibinin 18 no.lu kutuyu boş bırakmasına izin
  • Diğer olaylar: 56 no.lu kutu kullanılır.
  • 56 no.lu kutu: Taşıma sırasındaki diğer olaylar
 • Transite ilişkin mevcut yükümlülüklere uygun olarak doldurulacak
 • Ayrıca, eşya bir yarı römorka yüklenmişse ve taşıma sırasında çekici değiştirilmişse (eşya elleçlenmeksizin veya aktarılmaksızın) yeni çekicinin kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülke bu kutuya girilir. Bu durumda yetkili makamların onayı aranmaz.

 

Başa dön tuşu