Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:17 (Taahhütname / Tahlil Sonucu hk.)

EK 17

TAAHHÜTNAME

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
——————
4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre, gümrük laboratuvarına gönderilen tahlile tabi tutulacak eşyamın tahlil sonucu beklenilmeden tarafıma teslim edildiğinde; tahlili sonuçlanmadan eşyayı kullanmayacağımı, kullandığım takdirde hakkımda (Değişik ibare:RG-31/3/2010-27538) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerinin uygulanmasını,
Yapılan tahlil sonucunda düzenlenen rapor esas alınarak tarafıma isabet edecek vergi ve fonları ödeyeceğimi,
Türkiye’nin taraf olduğu antlaşma ve sözleşmelere aykırı herhangi bir eşya olması halinde 4458 sayılı kanunda yazılı ilgili ceza hükümlerinin tarafıma uygulanmasını,
İşbu taahhütnamenin verildiği tarihte herhangi bir nedenle eksik alınan her türlü vergi, resim ve harç v.b. mali hükümlülüklerin daha sonra tarafımızdan istenildiği takdirde hiçbir itirazda bulunmaksızın ilk talep edildiğinde ilgili Gümrük saymanlığı veznesine ödemeyi ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun doğrultusunda doğabilecek idari, mali ve hukuki yükümlülüklerimi yerine getirmeyi,
Taahhüt ve kabul ederim.
İmza:
Taahhütnameyi veren
Şirketin Adı :
Veya
Şahsın Adı, soyadı :
Adresi :

Başa dön tuşu