Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:13 (Fikri ve Sınai Hakların İhlali-Başvuru Formu)

EK 13

1. Başvuru formunun merkezi birim tarafından alındığı tarih: …./…/20…. FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN İHLALİ İLE İLGİLİ OLARAK GÜMRÜK İDARESİNİN HAREKETE GEÇMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU
3. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler:Adı: Ünvan:Adres:Şehir:Posta Kodu:Ülke:Vergi Numarası:Telefon:Cep Telefonu:Faks:E-posta:İnternet adresi: 2. Başvurunun yapıldığı merkezi birim:
4. Başvuru sahibinin durumu (1):-Hak sahibi (*) -Hak sahibinin temsilcisi (*) -Hakkı kullanmaya yetkili kişi (*)- Hakkı kullanmaya yetkili kişinin temsilcisi (*)
5. Başvuru konusu hak türü (1):-Marka …………………….. -Tasarım hakkı ……………… -Telif hakkı ve bağlantılı haklar ……………………. -Patent ………. ……….. -Coğrafi işaret hakkı ………………………..-Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakkı……………-Faydalı model hakkı…………..-Diğer haklar……………………….
6. İrtibat kişisinin ad ve adresi (İdari konular)Adı:Telefon:Faks:E-posta:Cep telefonu:İnternet adresi: 7. İrtibat kişisinin ad ve adresi (teknik konular)Adı:Telefon:Faks:E-posta:Cep telefonu:İnternet adresi:
8. Orijinal eşyaya ilişkin bilgiler :- Temel bilgiler : Eşyanın cinsi:Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP): (en az altılı bazda):Eşyanın markası:Eşyanın üretim ülkesi/ülkeleri: Lisanslı üretim hakkına sahip firmalar: (ekleme usulü) Eşyanın taşınmasında izlenen güzergah: Eklenen belge sayısı (2) Diğer yararlı bilgiler: Eklenen belge sayısı (2)- Teknik bilgiler:Eklenen belge sayısı (2): Eklenen fotoğraf sayısı (2):
9. Sahteciliğin tür ve şekline ilişkin olarak verilebilecek her türlü bilgi:Orijinal ve şüpheli eşya arasındaki teknik farklılıklar:Eklenen belge sayısı (2): Eklenen fotoğraf sayısı (2):Sahte eşyanın üretim ülkesi/ülkeleri:Sahte eşyanın taşınmasında izlenen güzergah: Eklenen belge sayısı (2)Diğer yararlı bilgiler: Eklenen belge sayısı (2):
10. Söz konusu eşya ile ilgili olarak hak sahibi olduğunu kanıtlayan belgeler:Hak sahibinin adı:Adresi:Vergi numarası:Telefon:Faks:İnternet adresi:Eklenen belge sayısı (2):- Başvuru konusu hak (hak tescil no:…………) …./…./20… tarihine kadar geçerlidir.
11. Yukarıda yer alan ve ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve söz konusu bilgi ve belgelerin gümrük intranetinde gümrük personelinin ulaşımına açık olmasını kabul ediyorum.Bu başvuru ile ilgili olarak Gümrük görevlilerine karşı açılacak bütün davalara, yapılacak işlemlere, iddialara ve alınacak kararlara karşı zararlarını karşılayacağımı veya söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin askıya alınması veya eşyanın alıkonulması ile ilgili olarak ortaya çıkacak olan maliyet ve harcamaları ödeyeceğimi ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinde yer alan fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili bütün hükümleri üstlendiğimi taahhüt ediyorum.Başvuru sahibinin adı ve soyadı:Başvuru formunun doldurulduğu tarih Yer Başvuru sahibinin imzası (**) gg/aa/yy ……………… ………………………………..
12. Merkezi Birim Tarafından Verilen Karar: -Başvuru Onaylandı Başvuru Kayıt Sayısı: …………………. Tarih Yer İmza ve Mühür gg/aa/yy ………………. ……………………Bu başvuru …./…/…… tarihine kadar geçerlidir. Başvurunun geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin talep başvurunun geçerlilik süresinin bitiminden en geç 30 iş günü önce 2 nolu kutuda yer alan merkezi birime verilir. – Başvuru ReddedildiBaşvurunun reddedilme nedeni ve itiraz prosedürüne ilişkin bilginin yer aldığı gerekçeli karar ektedir. Tarih Yer İmza ve Mühür gg/aa/yy ………………. ……………………

(*) 10 nolu kutuya bakınız. (**) Başvuru sahibinin Hak sahibinin temsilcisi olması halinde bu durumu gösteren belgeleri sunmalı(1) Gerekli kutu/kutuları işaretleyiniz(2) Sayıyı belirtiniz; hiç belge yok ise ‘0’ yazınız

Başa dön tuşu