G.T.İ.P.Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No: 8)

27.07.2005-25888 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 8)

             Amaç
             Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasının temini için bazı eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığı’nın Sınıflandırma Kararlarının duyurulmasıdır.
Kapsam
             Madde 2 — Bu Tebliğ, Gümrük Müsteşarlığının Sınıflandırma Kararlarını (EK) kapsar.
Tanımlar
             Madde 3 — Bu Tebliğin uygulanmasında;
Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
GYK: Tarifenin Yorumuna ilişkin Genel Kuralları
ifade eder.
Madde 4 — Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrası gereğince, bu Tebliğin yayımı tarihinde geçerliliğini yitirir.
             Hukuki Dayanak
             Madde 5 — Bu Tebliğ 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca düzenlenmiştir.
             Yürürlük
             Madde 6 — Bu Tebliğ, 21/7/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
             Madde 7 — Gümrük Genel Tebliğleri (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 5, 6 ve 7) bu Tebliğin yayımı tarihinde geçerliliğini yitirir.
Yürütme
             Madde 8 — Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK

Eşyanın Tanımı Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi
1+1 koltuklu, şöfor ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri  montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın);  şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıt 87.03GYK 1 ve 6.
1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri  montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, kargo kısmında araçların yolcu bölümlerinde bulunan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler) bulunmayan, iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın) veya bulunmayan, ) veya bulunmayan;  şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunan kapalı kasa motorlu taşıt. 87.04 
GYK 1 ve  6
1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri  montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın);  şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıt 87.03 
GYK 1 ve 6
Başa dön tuşu