Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 35)

Ticaret Bakanlığından: 24.06.2021-31521 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 35)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yayımlanmış oldukları AB Resmî Gazetesi seri numarası ve tarihleri itibarıyla aşağıdaki tabloda listelenen “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (EK-1) kapsar.

AB Tüzük No: AB Resmi Gazetesi Seri No: AB Resmi Gazetesi Tarihi:
1971 L 281 31/10/2017
1983 L 287 4/11/2017
2157 L 304 21/11/2017
2244 L 324 8/12/2017
2245 L 324 8/12/2017
2246 L 324 8/12/2017
2247 L 324 8/12/2017
2248 L 324 8/12/2017
77 L 14 19/1/2018
81 L 16 20/1/2018
220 L 43 16/2/2018
267 L 51 23/2/2018
407 L 74 16/3/2018
553 L 92 10/4/2018
603 L 101 20/4/2018
787 L 134 31/5/2018
837 L 141 7/6/2018
838 L 141 7/6/2018
1207 L 220 30/8/2018
1208 L 220 30/8/2018
1209 L 220 30/8/2018
1243 L 232 17/9/2018
1489 L 252 8/10/2018
1530 L 257 15/10/2018
1531 L 257 15/10/2018
1785 L 293 20/11/2018
1864 L 304 29/11/2018
2041 L 327 21/12/2018
612 L 105 16/4/2019
613 L 105 16/4/2019
643 L 110 25/4/2019
644 L 110 25/4/2019
645 L 110 25/4/2019
646 L 110 25/4/2019
647 L 110 25/4/2019
705 L 120 8/5/2019
822 L 134 22/5/2019
823 L 134 22/5/2019
830 L 137 23/5/2019
921 L 148 6/6/2019
922 L 148 6/6/2019
923 L 148 6/6/2019
924 L 148 6/6/2019
925 L 148 6/6/2019
926 L 148 6/6/2019
927 L 148 6/6/2019
928 L 148 6/6/2019
1082 L 171 26/6/2019
1404 L 236 13/9/2019
1661 L 251 1/10/2019
1811 L 278 30/10/2019
1812 L 278 30/10/2019
186 L 39 12/2/2020
191 L 40 13/2/2020
516 L 114 14/4/2020
517 L 114 14/4/2020
622 L 144 7/5/2020
693 L 162 26/5/2020
724 L 170 2/6/2020
725 L 170 2/6/2020
956 L 211 3/7/2020
957 L 211 3/7/2020
958 L 211 3/7/2020
1279 L 301 15/9/2020
1288 L 302 16/9/2020
1289 L 302 16/9/2020
1290 L 302 16/9/2020
1291 L 302 16/9/2020
1317 L 309 23/9/2020
1701 L 382 16/11/2020
1702 L 382 16/11/2020
2080 L 423 15/12/2020
2179 L 433 22/12/2020

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 447 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi: 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen ve 1/1/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi” eki Armonize Sistem Nomanklatürünün açıklama notlarını,
b) Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma AVİ’si: DGÖ tarafından duyurulan Armonize Sistem Kodu (6 haneli) düzeyindeki sınıflandırma görüşlerini,
c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,

ç) Kombine Nomanklatür (KN) İzahnamesi: AB Kombine Nomanklatürü’nün açıklama notlarını,

d) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk gelen kodları,
e) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Cumhurbaşkanınca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

(2) Bu Tebliğin EK-1’inde yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

 

Başa dön tuşu