Gümrük Genel TebliğleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)

Ticaret Bakanlığından: 30.12.2019-30994 (2.Mükerrer) Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO: 6)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, Avrupa Birliği müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği (AB) Kombine Nomanklatürü uygulamaları arasında uyum ve yeknesaklığın temin edilmesi, tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü Açıklama Notlarının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/3/2019 tarihli ve C 119/1 sayılı Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde duyurulan Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü Açıklama Notları ile 8/5/2019 tarihli ve C 157 sayılı, 24/5/2019 tarihli ve C 179 sayılı, 7/6/2019 tarihli ve C 192 sayılı, 1/7/2019 tarihli ve C 219 sayılı, 27/7/2019 tarihli ve C 248 sayılı, 11/9/2019 tarihli ve C 307 sayılı, 9/10/2019 tarihli ve C 341 sayılı, 16/10/2019 tarihli ve C 350 sayılı, 31/10/2019 tarihli ve C 370 sayılı Avrupa Birliği Resmî Gazetelerinde duyurulan değişiklikleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 15 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 447 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Açıklama Notları: Bu Tebliğin ekinde yer alan Açıklama Notlarını,

b) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

c) Alt Pozisyon Notu: Alt pozisyonlara ilişkin açıklamaları,

ç) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi: Uyumu sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesini,

d) Bölüm: Birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı veya çoğunlukla aynı hammaddeden eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan fasılları içeren grupları,

e) Bölüm Notu: Bölümlerde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı, hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceğini ve eşyanın bu bölümde yer alabilmesi için hangi şartların gerektiği, hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi veren, bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamaları,

f) Ek Not: Armonize Sistem Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon notları ile birlikte, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hazırlanmasında esas alınan ve pozisyon ve alt pozisyonlara ilişkin açıklamalar getiren Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü Notlarını,

g) Fasıl: Bölümlere göre daha alt düzeyde ve birbirine daha çok benzeyen aynı nitelikte eşyayı içine alan, altı basamaklı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilen kısımları,

ğ) Fasıl Notu: Fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili açıklamaları,

h) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,

ı) Pozisyon: Fasla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dört basamaklı rakamla ifade edilen, eşyanın ilgili faslın kaçıncı sırasında olduğunu gösteren sayı gruplarını,

ifade eder.

Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler

MADDE 5 – (1) 22/3/2016 tarihli ve 29661 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Tebliğ eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 (Aşağıda bölümlere ayrılmıştır. Orjinalinde bu ayrım yoktur)

 • Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar
 • Fası 1 ve 2
 • Fasıl 3-4-5-6 ve 7
 • Fasıl 8-9-10-11-12-13-14-15-16 ve 17
 • Fasıl 18-19-20-21-22 ve 23
 • Fasıl 24-25-26 ve 27
 • Fasıl 28-29-30-31-32-33-34-35 ve 36
 • Fasıl 37-38-39-40-41-42 ve 43
 • Fasıl 44-45-46-47-48-49-50-51-52-53 ve 54
 • Fasıl 55-56-57-58-59-60-61 ve 62
 • Fasıl 63-64-65-66-67-68-69-70 ve 71
 • Fasıl 72-73-74-75-76-77-78-79-80 ve 81
 • Fasıl 82-83 ve 84
 • Fasıl 85-86 ve 87
 • Fasıl 88-89-90-91-92-93-94-95 ve 96

Başa dön tuşu