Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70) (A.TR Belgelerinin Basımı Dağıtımı)

03.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27217

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 70) (Mülga)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (Değişik:RG-10/12/2009-27428) (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idaresince vize edilen A.TR dolaşım belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığınca yetki verilecek kişi, kurum, kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların tespit edilmesi ile fikri ve sınai hakların ihlali ile ilgili olarak Gümrük İdaresinin harekete geçmesine ilişkin yapılacak başvuru işlemlerinin esaslarının tespit edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (Değişik:RG-10/12/2009-27428) (1) Bu Tebliğ, 2006/10895 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı”nın 3 ila 8, 12, 13, 15 ila 17 ve 33 üncü maddeleri ve 7/7/2009 tarih ve 27281 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5911 sayılı Kanun ile değişik 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 100 ila 111 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Müsteşarlık; Gümrük Müsteşarlığı’nı,
b) Genel Müdürlük; Gümrükler Genel Müdürlüğü’nü,
c) Karar; 28.9.2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
ç) TOBB; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni,
d) Odalar; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarını,
e) Konfederasyon; Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nu,
f) (Değişik:RG-20/12/2014-29211) Birlikler; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve ihracatçı birliklerini,
g) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri; 19 Ocak 2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirini,
ğ) (Ek:RG-20/12/2014-29211) TİM; Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni,
ifade eder.
A.TR dolaşım belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi
MADDE 4 – (1) (Değişik:RG-11/6/2009-27255) Kararın doğru olarak uygulanması, belgelerin birbirleriyle şekil ve içerik yönünden aynı olması, ancak birbirlerinden farklı ve sıralı bir seri numarası ile basılması ve hangi firmalar tarafından kullanıldığının takip edilebilmesinin sağlanması amacıyla A.TR dolaşım belgelerinin; Kararın 4 üncü maddesine uygun olarak basımının ve Kararın 6 ncı maddesine uygun olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi konusunda (Değişik ibare:RG-20/12/2014-29211) TOBB, Konfederasyon ve TİM ayrı ayrı yetkilendirilmiştir.
(2) (Ek:RG-11/6/2009-27255) Konfederasyon tarafından Kararın 4 üncü maddesine uygun olarak farklı ve sıralı bir seri numarası ile basılan A.TR dolaşım belgelerinin seri numaraları  “Z” harfi ile başlar.
(3) (Ek:RG-20/12/2014-29211) A.TR dolaşım belgelerinin birinci fıkra hükümleri uyarınca yetkilendirilen kurum veya kuruluşlarca ilk defa basılması veya söz konusu belgelerin yeniden basılmasını gerektirecek ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca bildirilecek şekilsel değişikliklerin olması halinde; A.TR dolaşım belgelerinin deneme amaçlı basılmış örnekleri nihai basım aşamasından önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın incelemesine ve onayına sunulur. Ancak gerekli düzeltmeler yapıldıktan ve örnekler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylandıktan sonra basım işlemi gerçekleştirilebilir.
A.TR dolaşım belgelerinin satışı ve takibi
MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-20/12/2014-29211)  TOBB tarafından Kararda yer alan hükümlere uygun olarak bastırılan A.TR dolaşım belgeleri odalara; Konfederasyon ve TİM tarafından bastırılan A.TR dolaşım belgeleri ilgili birliklere gönderilir. TOBB ve TİM tarafından basımı yapılan A.TR dolaşım belgeleri, takip edilebilir olması koşuluyla ilgili oda ve birliklerce talep eden firmalara ve temsil ettikleri firmalar için kullanılmak üzere gümrük müşavirlerine satılır. Belgelerin bir sonraki yılda uygulanacak satış fiyatı ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir. Belgelerin satış ve onay fiyatına ilişkin görüş ilgili kurumlarca en geç 1 Aralık tarihine kadar verilir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen fiyatlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca açıklanır.
(2) Odalar ve birliklerce satılan A.TR dolaşım belgelerinin satış ücreti satış sırasında, onay ücreti ise onay sırasında tahsil edilir. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince onaylanan A.TR dolaşım belgesi için tahsil edilecek ücret 1 inci fıkraya göre ) (Mülga ibareRG-20/12/2014-29211)  (…) belirlenip açıklanan onay ücretini aşamaz.
(3) A.TR dolaşım belgeleri (Değişik ibareRG-20/12/2014-29211)  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri tarafından sadece esnaf ve sanatkârlar odaları üyelerine satılır.
(4) Odalar ve birlikler tarafından A.TR dolaşım belgelerinin satışında ve sonrasında aşağıda sayılan hususlar yerine getirilir.
a) (Değişik:RG-11/6/2009-27255) Belge satışı sırasında belgeyi satın alan kişinin T.C. Kimlik Numarası, adına belge satın alınan firma veya gümrük müşavirinin ismi ve vergi numarası alınarak satılan A.TR dolaşım belgelerinin seri numaralarının yanına kaydedilir.
b) (Değişik:RG-20/12/2014-29211)  Odalar/Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilirler. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip eder. Geri gelmeyen belgelerin akibeti araştırılarak düzenli aralıklarla söz konusu belgelerin seri numaraları ile ilgili firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçeleri odalar tarafından TOBB’a ve birlikler tarafından konfederasyona veya TİM’e bildirilir. Kullanılmayan belgeler, TOBB, Konfederasyon ve TİM tarafından yıllık dönemler itibariyle elektronik veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.
c) (Değişik:RG-11/6/2009-27255) Odalar/birlikler tarafından satılıp Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından onaylanan belgelerin seri numaraları ile ilgili firma isim ve vergi numaraları, onayı izleyen ayın ilk üç iş günü içerisinde odalarca/birliklerce belirlenecek standartta belgenin satın alındığı odaya/birliğe elektronik ortamda bildirilir.
A.TR dolaşım belgelerinin onay yetkisi
MADDE 6 – (1) İhracatçılar tarafından beş nüsha olarak düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin yeşil meneviş zeminli asıl nüshası haricindeki dört nüshası 8 inci maddede sayılan işlemlerin yerine getirilmesinin ardından odalar, birlik veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından onaylanır.
A.TR dolaşım belgelerinin düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) A.TR dolaşım belgeleri ihracatçılar tarafından Karar hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Belgenin 13 no.lu “İhracatçının Beyanı” başlıklı kutusu doldurularak imzalanır ve onaylanmak üzere 5 inci maddede sayılan kişi, kurum ve kuruluşlardan birine ibraz edilir.
(2) (Değişik:RG-11/6/2009-27255) Odalardan/birliklerden satın alınan A.TR dolaşım belgeleri sadece adına satın alınan kişilerin kendi ihtiyaçları için kullanılabilir. Odalardan/birliklerden gümrük müşavirlerince satın alınan A.TR dolaşım belgeleri, sadece satın alan gümrük müşavirlerinin temsil ettiği firmaların ihtiyaçları için kullanılabilir. Bu belgeler başka kişi veya firmalara verilemez veya satılamaz.
A.TR dolaşım belgelerinin onaylanması
MADDE 8 – (1) İhracatçılar tarafından düzenlenen A.TR dolaşım belgeleri 5 inci maddede sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanırken aşağıdaki hususlar yerine getirilir.
a) İhracatçılar tarafından ibraz edilen A.TR dolaşım belgelerinin şeklinin Karar’ın 4 üncü maddesi ile Kararın Ek 1 inde yer alan dolaşım belgesi örneğine uygun olduğu ve belgenin Kararın 7 nci maddesine uygun olarak doldurulduğu tespit edilir.
b) A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) Kuran Anlaşma Kapsamı Ürünlerin Ticaretine İlişkin Türkiye ile AKÇT Arasındaki Anlaşma kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere, sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünleri için düzenlenir. Bunlar dışındaki veya Kararın 3 üncü maddesinde sayılan ülkeler dışında bir ülkeye gönderilen eşya için düzenlenmiş belgeler onaylanmaz.
c) A.TR dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın serbest dolaşımda olup olmadığına ilişkin haklı sebebe dayanan herhangi bir tereddüt olması halinde eşyanın serbest dolaşım statüsünün tevsikini teminen aşağıdaki belgelerden bir veya birkaçı ya da varsa gerekli görülen başka belgeler olay bazında yapılacak değerlendirmeye göre talep edilebilir;
– Eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu,
– Borsa tescil beyannamesi,
– Satış faturaları,
– İthalat beyannameleri,
– Alış faturaları,
– A.TR dolaşım belgeleri,
– EUR.1 dolaşım sertifikaları,
– Dahilde işleme izin belgesi,
– Telafi edici verginin ödendiğine dair makbuz örnekleri,
– Telafi edici vergilerin ilgili eşyanın ihracat beyannamelerinin kapatılması esnasında ödeneceğine dair taahhütname,
– Üretici firmaya ilişkin kapasite raporu.
ç) Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, yeşil meneviş zeminli asıl nüsha hariç diğer nüshalar imza ve mühürle/kaşeyle tasdik edilir. Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki dolaşım belgesinin beyaz renkli nüshalarından biri alıkonarak diğerleri, ihraç işleminin yapılacağı gümrük idaresine vize ettirilmek üzere ihracatçıya ya da yetkili kanuni temsilcisine verilir.
d) İhracatın gerçekleştiği gümrük idaresi tarafından belgeyi onaylayan kişi, kurum ve kuruluşa gönderilen A.TR dolaşım belgesinin beyaz renkli teyit nüshası da ilgili dosyaya konulur. Belli sürelerle yapılacak kontrollerde teyit nüshası geri dönmeyen A.TR dolaşım belgelerine ilişkin olarak gerekli araştırma yapılarak sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilir.
e) “Sonradan Verilmiştir.” ibareli A.TR dolaşım belgelerinin onaylanmasına ilişkin olarak Kararın 15 ve 16 ncı maddelerinde, “İkinci Nüsha” ibareli belge onaylanmasına ilişkin olarak ise 17 nci maddesinde yer alan şartlara uygun işlem tesis edilir.
60 Seri No.lu Tebliğ’den muafiyet
MADDE 9 – (Mülga:RG-11/2/2011-27843)
Fikri ve Sınai Hakların İhlali ile İlgili Olarak Gümrük İdaresinin Harekete Geçmesine İlişkin Yapılacak Başvuru
MADDE 9/A – (Ek:RG-10/12/2009-27428) (Mülga:RG-26/3/2013-28599)
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
11/2/2011 tarihli ve 27843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 79) Geçici 1,  Geçici 2 ve Geçici 3üncü maddeleri aşağıdaki gibidir:
“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce başlamış olan işlemler hakkında, bu Tebliğ’de atıf yapılmış olan, 60 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) ve 70 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2 – 60 seri no.lu Tebliğ’in 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Müsteşarlığa gönderilmesi gereken raporlar, bu Tebliğ’in yayımlanmasını müteakip Müsteşarlığa değil, rapor konusu işlemlerin en fazla yapıldığı gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne gönderilir ve gerekli değerlendirmeler bu başmüdürlükçe yapılır.
GEÇİCİ MADDE 3 – Bu Tebliğ’in yayımlanmasından önce yapılmış olan ve 2011 yılının Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar Gümrük Müsteşarlığına bir tespit raporu ibrazını gerektiren AT1, AT2 ve EU.1 tespit sözleşmeleri, geçerliliklerini 1/1/2011 tarihine kadar korur. Bu tarihten sonra sona erecek söz konusu tespit sözleşmelerinde, belirtilen tarihten sonraki işlemler için herhangi bir tespit işlemi gerçekleştirilmez.”

Başa dön tuşu