İthalat TebliğleriTebliğler

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/16)

Ticaret Bakanlığından: 31.12.2021-31706 (3.Mükerrer) Resmi Gazete

GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2022/16)

Amaç ve kapsam (Mülga)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan ürünlerin ithalatının düzenlenmesidir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığının Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 3 – (1) Ek-1 ve Ek-2’de gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının fiziksel olarak veya Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak düzenleyeceği Uygunluk Yazısı aranır.

(2) Ek-2’de yer alan, Avrupa Birliğinde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın ithalatı serbesttir.

Gübre harici eşyanın ithalatı

MADDE 4 – (1) Ek-1 ve Ek-2’de yer alan maddelerden 2832.30.00.20.00, 2832.30.00.90.00, 2834.21, 2834.29.80.11.00, 2834.29.80.12.00, 2834.29.80.19.00, 3002.49.00.00.00, 3824.84.00.00.00, 3824.85.00.00.00, 3824.86.00.00.00, 3824.87.00.00.00, 3824.88.00.00.00, 3824.99.92.00.39, 3824.99.93.00.19, 3824.99.96.90.68 G.T.P.’lerinde yer alanların gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, ithalatında uygunluk yazısı aranmaz. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen maddelerin dışında kalan Ek-1 ve Ek-2’deki eşyanın gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, Uygunluk Yazısı yerine geçerli olan Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılır.

Uygunluk Yazısının iadesi

MADDE 5 –  (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda Uygunluk Yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere Uygunluk Yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Tarım ve Orman Bakanlığına iade edilir.

Diğer mevzuat

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 8 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/16)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Başa dön tuşu