Gümrük Genelgeleri

Geçici İthalat ( Üretim araçları ve parçaları) (Genelge 2009/117)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.16.00.010.06.01-S.09 4/12/2009
Konu : Üretim araçları ve parçalarının geçici ithalatı
GENELGE
(2009/117)
İlgi : 30.04.2009 tarihli 2009/14 sayılı Genelge.
Bilindiği üzere, 29.09.2009 tarihli 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 36 ncı
maddesi uyarınca tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, tamir veya siparişe konu
üretim araçları veya bunların parçalarına en fazla altı ay için uygulanmaktadır. Söz konusu
eşyanın tam muafiyetten yararlanabilmesi için tamirci veya tedarikçi tarafından bedelsiz
olarak gönderilmesi ve tamir veya teslim süresi boyunca kullanılması gerekmektedir.
21.10.2004 tarihli 25620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23.09.2004 tarihli 2004/7905
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanması uygun bulunan Geçici İthalat
Sözleşmesi’nin EKB-4 “İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek” başlıklı I.
Bölümü’nde yedek üretim araçları; tedarikçinin veya tamircinin müşterisine eşyanın
teslimat veya tamiri süresince kullanılmak üzere sağlayacağı alet, cihaz ve makineler
olarak tanımlanmış olup, söz konusu hükümler kapsamına giren eşyanın tam muafiyet
suretiyle geçici ithaline izin verilmesi mümkün bulunmaktadır.
Ancak, Müsteşarlığımıza intikal eden bazı hadiselerden, söz konusu hükümlerin yanlış
yorumlandığı ve kısmi muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilmesi gereken bir kısım
eşyanın anılan hükümler kapsamında tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verildiği
anlaşılmıştır.
Söz konusu hükümlerin sadece daha önce ithali veya geçici ithali yapılmış eşyanın veya
söz konusu eşyaya ait parçaların tamiri maksadıyla gönderilen alet ve cihazlar ile tamir
maksadıyla geçici olarak yurt dışı edilen eşyanın yerine kullanılmak üzere gönderilen
benzer eşyaya uygulanması gerekmektedir.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM : Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
Başa dön tuşu