Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 87 – Kara nakil vasıtaları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) ve bunların aksam, parça ve aksesuarları

FASIL 87

KARA NAKİL VASITALARI (DEMİRYOLU VEYA TRAMVAY TAŞITLARI HARİÇ) VE BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLARI

 
Fasıl Notları.
1.-   Bu Fasıl, yalnız raylar üzerinde hareket etmek üzere imal edilmiş demiryolu veya tramvay taşıtlarını kapsamaz.
2.-   Bu Fasıl anlamında “traktör”; tabirinden, esas itibariyle diğer kara taşıtlarını, cihazları veya yükleri çekmekte veya itmekte kullanılmak üzere imal olunan ve asıl görevlerinin yanı sıra alet, gübre, tohum vb. taşımaya mahsus tertibatı bulunan veya bulunmayan motorlu kara taşıtları anlaşılır.
87.01 pozisyonundaki traktörlere uygun olarak dizayn edilmiş traktöre takılarak kullanılabilen, makine ve çalışma aletleri traktörle birlikte sunulsa bile ve monte edilmiş olsun olmasın asıl Fasıllarında sınıflandırılır.
3.-   Sürücü mahalli ile teçhiz edilmiş  (motorlu) şasiler 87.06 pozisyonunda değil, 87.02 ila 87.04 pozisyonlarında sınıflandırılırlar.
4.-   Çocuklar için her türlü bisikletler 87.12 pozisyonunda, çocuklar için diğer tekerlekli araçlar ise 95.03 pozisyonunda sınıflandırılır.
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl XVI. Bölüme dahil bazı seyyar makinalar (87.01, 87.05 ve 87.16 pozisyonlarının Açıklama Notuna bakınız) hariç olmak üzere aşağıda açıklanan kara nakil vasıtalarını içine almaktadır.
(1)   Traktörler (87.01 pozisyonu)
(2)   İnsan taşımaya mahsus motorlu kara nakil vasıtaları (87.02 veya 87.03 pozisyonu), eşya taşımaya mahsus kara nakil vasıtaları (87.04 pozisyonu), özel amaçlı kara nakil vasıtaları (87.05 pozisyonu)
(3)   Fabrika, antrepo, liman veya hava alanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus kaldırma tertibatı bulanmayan kendinden hareketli şaryolar; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türden traktörler (87.09 pozisyonu)
(4)   Motorlu, zırhlı savaş araçları (87.10 pozisyonu)
(5)   Motosikletler ve mopetler; bisikletler ve sakat arabaları, motorlu olsun olmasın (87.11 ila 87.13 pozisyonları)
(6)   Çocuk arabaları (87.15 pozisyonu)
(7)   Her türlü taşıtlar için hareket ettirici tertibatı bulunmayan römorklar, yarı römorklar; ve diğer taşıtlar; el ile ya da hayvanlarla çekilen yahut itilen taşıtlar (87.16 pozisyonu)
Bu Fasıl, hem karada, hem de her türlü su sahasında (bataklık vb.) seyahat etmek için düzenlenmiş hava yastıklı taşıtları da kapsar (XVII. Bölümün 5 no.lu Not hükmüne bakınız)
Tamamlanmış motorlu bir araca tüm parçalarının monte edilmesinden sonra yapılacak işlemler motorlu aracın sınıflandırmasını etkilememektedir, örneğin, şasi numarasının araç üzerine tespiti, fren sisteminin doldurulması ve frenlerden hava alınması, direksiyon güçlendirici sistem (hidrolik direksiyon) ile soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin doldurulması, far ayarı, rot balans ve fren ayarları. Bu husus, 2-a nolu Genel Yorum Kuralının uygulanmasıyla gerçekleştirilen sınıflandırma işlemlerine de uygulanır.
Bu Fasıla dahil kara nakil vasıtalarından aksamı tamamlanmamış veya imali bitirilmemiş olanları (monte edilmiş olsun olmasın), aksamı tamamlanmış veya imali bitirilmiş asli vasıflarına haiz bulunduğu takdirde aksamı tamamlanmış veya imali bitirilmiş kara nakil vasıtaları gibi tarifelenir. Tarifenin yorumu ile ilgili 2 (a) no.lu kurala bakınız. Örneğin;

 • Tekerlekleri, lastikleri ve aküsü henüz takılmamış kara nakil vasıtası.
 • Motoru takılmamış veya dahili teçhizatı henüz yapılmamış motorlu kara nakil vasıtası.
 • Lastiksiz ve selesiz bisiklet.

Bu Fasıl, XVII. Bölümün Not hükümleri saklı kalmak kaydı ile yalnızca ve prensip olarak bu Fasılda yer alan vasıtalar ile kullanılmasının uygun olduğu açıkça anlaşılan aksam, parça, aksesuarı da kapsar (bu bölümün Genel Açıklama Not hükmüne bakınız)
Şurası kayda değer ki; hem karada, hem suda kullanılmaya elverişli türden olan, özel surette imal edilmiş motorlu nakil vasıtaları, motorlu kara nakil vasıtaları olarak bu Fasılda yer alır. Fakat hem hava, hem de kara nakil vasıtası olarak kullanılmak maksadı ile özel olarak imal edilmiş uçaklar, uçak sayılır (88.02 pozisyonu)
Aşağıdakiler de bu Fasıl haricindedir:
(a)   Teşhir için düzenlenmiş, başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan kara nakil vasıtası ve aksamına ait modeller (90.23 pozisyonu)
(b)   Çocuklar tarafından binilmek üzere imal edilmiş tekerlekli oyuncaklar ve üç tekerlekli çocuk bisikletleri (diğer çocuk bisikletleri dışında) (95.03 pozisyonu)
(c)   Kış sporları levazımatı (95.06 pozisyonu) örneğin küçük büyük kızaklar ve benzerleri gibi
(d)  Gösterilerde, açık eğlence alanlarında kullanılmak üzere yapılan kara nakil vasıtaları (95.08 pozisyonu)
87.01 –     TRAKTÖRLER (87.09 POZİSYONUNA GİREN TRAKTÖRLER HARİÇ) (+) 
8701.10 –   Tek akslı traktörler
8701.20 –   Yarı römorklar için çekiciler
8701.30 –   Paletli traktörler
–   Diğerleri:
8701.91  — Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler
8701.92 — Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler
8701.93 — Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler
8701.94 — Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 130 kW.ı geçmeyenler
8701.95 — Motor gücü 130 kW.ı geçenler
Bu pozisyon anlamında, traktör tabirinden, esas olarak diğer kara nakil vasıtalarını, cihaz veya yükleri çekmekte veya itmekte kullanılmak üzere imal olunan ve bu asli vazifesinin yanı sıra alet ve edevatı, gübre tohum vb. taşımaya mahsus tertibatı bulunan veya bulunmayan motorlu tekerlekli veya paletli kara nakil vasıtaları anlaşılır.
Bu pozisyon kaldırma, kazma, düzeltme vb. gibi bir fonksiyonu yerine getirmek için makinanın tamamlayıcı bir parçası olmak üzere özel olarak düzenlenmiş, imal edilmiş ve kuvvetlendirilmiş hareket eden parçaları kapsamaz. Bu fonksiyonun yerine getirilmesi için itme ve çekme şeklinde kullanılan hareketli parçalar olsa dahi bu pozisyona dahil olmaz.
87.09 pozisyonunda yer alan demiryolu istasyon platformlarında kullanılan tipteki traktörler hariç olmak üzere bu pozisyon her türde ve tipte traktörleri içine alır. (ziraatte ve ormancılıkta kullanılan traktörler, yol traktörleri, inşaat işlerinde kullanılan ağır traktörler, vinçli traktörler vb. Bunları hareket ettiren kuvvetin kaynağı (içten yanmalı pistonlu motorlar, elektrik motorları vb.) Tarifedeki yerlerinin tayininde dikkate alınmamaktadır. Hem demiryolunda hem de karayolunda kullanılmaya elverişli neviden olan traktörler de bu pozisyonda yer alır. Fakat özellikle demiryollarında kullanılmak üzere imal edilmiş olanları bu pozisyon haricinde kalır.
Bu pozisyonda yer alan traktörlerin karasörü bulunmamaktadır. Bununla beraber, bir sürücü mahalli veya görevlilere mahsus oturma yeri bulunabilmektedir. Traktörlerde ayrıca bir alet ve edevat sandığı, zirai aletleri indirip kaldırmaya mahsus tertibat römorkları (treylerler) ve yarı römorkları çekmeye mahsus bağlama tertibatları (çekici birimler vb.) veya hareket halinde bulunan bazı makinalar örneğin harman dövücü makinaları, dairevi testereli bıçkı makinaları vb.) çalıştırmaya mahsus kaldırma gücü bulunabilir.
Traktör şasileri, tekerlekler ya da tırtıllar üstüne veya tekerler ve tırtıllar kombinasyonu üzerine monte edilmiş halde olur. Bu son şekilde ön ana dingil yalnız tekerlekle donatılmış bulunmaktadır.
Bu pozisyon yaya kontrollü traktörleri de kapsar. Bunlar bir veya iki tekerlekli tek bir ana dingil ile donatılmış küçük zirai traktörlerdir. Bunlar, normal traktörler gibi takılıp sökülebilen alet ve cihazlar (genel amaçlı bir kaldırma gücü yardımıyla çalışabilen) ile birlikte kullanılmaktadır. Genellikle oturma yerleri bulunmamakta. İki elle idare edilebilmektedir. Bununla birlikte, bazı tiplerinde bunları kullananlar için arka tarafında bir veya iki tekerlekli bir binme yeri ve sürücü için oturma mahalli bulunmaktadır.
Bu çeşit traktörlerin benzerleri ayrıca sanayiide de kullanılmaktadır.
Bu pozisyon vinçli traktörleri de içerir (Örneğin; çamura saplanan taşıtları çekmek için kullanılan traktörler, ağaçları sökmek ve çekmek için kullanılan traktörler, tarımsal aletleri çekmek için kullanılan traktörler)
Bu pozisyon ayrıca örneğin çiftliklerde, bağlarda kullanılan tipteki traktörleri de içerir.
Arızalanan veya kazaya uğrayan vasıtaları kaldırmaya mahsus vinçli, bucurgatlı, palangalı vb. kamyonlar bu pozisyon haricindedir (87.05 pozisyonu).
 
DİĞER MAKİNA VE CİHAZLARLA DONATILMIŞ TRAKTÖRLER 
Şurası kayda değer ki, traktörlere takılarak kullanılmak amacı ile imal olunan zirai makina ve cihazlar (pulluklar, sürgüler, çapalar vb.) traktörlere takılı bulunsalar dahi kendi pozisyonlarında sınıflandırılır. Böyle durumlardaki çekici birim bu pozisyonda ayrı olarak sınıflandırılır.
Aynı şekilde değişebilir (sökülüp takılabilir) çeşitten bir veya daha fazla makina veya cihaz ile (vinç, buldozer vb.) bir traktörden ibaret bulunan ve traktörü ayrıldığında traktör olarak kullanılabilen çeşitten olan seyyar makinaların değişebilir çeşitleri olan makina ve cihazları traktör üzerine monte edilmiş olsa dahi ayrılarak kendi pozisyonlarına verilir traktörleri ise çalıştırma ekipmanları ile birlikte bu pozisyonda yer alır.
Mafsal ile birleştirilmiş yarı römorklu kamyonlar, yarı römorklu traktörler, ağır iş traktörleri aynı şekilde yarı römork olarak değerlendirilir. 84. Fasıldaki iş makinaları ile yarı römorklar ait olduğu pozisyonda, çekici araçlar ise bu pozisyonda sınıflandırılır.
Bununla beraber, 84.25, 84.26, 84.29, 84.30 ve 84.32 pozisyonlarına ait makine ve cihazlardan birinin özel suretle üretilmiş bulunan traktör tipi bir kaide üzerine daimi bir şekilde monte edilmesinden meydana gelen seyyar makinalar bu halleri ile birbirlerinden ayrılmaz bir bütün teşkil ettiklerinden komple, yukarıda belirtilen pozisyonlardan ait olana verilir. Örneğin; motorlu pulluklar, motorlu çapalar, buldozerler vb.
Genel bir kural olarak, kaldırma, kazma vb, için düzenlenmiş makinenin tamamlayıcı parçası olan hareketli kaideler yapısal özellikleri itibari ile bu pozisyondaki traktörlerden ayrılabilirler (şekil, şasi, hareket ettirici tertibatı vb.). Traktörlerin hareketli kaideleri için, düzenlenmiş teçhizat ve tam bir ünite yapısı ile ilgili teknik vasıflar, özellikle itme ve çekme fonksiyonlarından başka düzenlenmiş malzeme olarak  değerlendirilir. Örneğin bu pozisyona girmeyen katlı kaideler sağlamlaştırmak üzere (destekleme blokları, plakalar, direkler, mil üzerinde dönen vinçler için platformlar gibi) sabit bir şekilde ya da sıkı bir şekilde şasi gövdesine birleştirilirler. Buna ilaveten böyle hareketli kaideler aşağıdaki bir kaç tipik parçadan oluşabilir. Çalışan vasıtaların işlemesi için yapılan hidrolik sistemli kuvvetli teçhizat, özel dişli muhafazaları örneğin; arka dişlinin hızı ön dişlinin hızından az değildir. Hidrolik debriyajlar ve devir değiştirme aletleri, denge sağlamak için konan ağırlıklar, kaidenin dengesini arttırmak için uzun raylar, arka motor montajı için özel gövde vb.
 
Altpozisyon Açıklama Notları.
8701.10 Altpozisyonu
87.01 pozisyonu Açıklama Notundaki altıncı ve yedinci paragraflara bakınız.
8701.30 Altpozisyonu
Bu altpozisyona tekerlekler ve raylardan oluşan traktörler de dahildir. 
87.02 –     ON VEYA DAHA FAZLA KİŞİ TAŞIMAYA MAHSUS (SÜRÜCÜ DAHİL) MOTORLU TAŞITLAR:
8702.10 – Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)
8702.20 –  Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu  (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar
8702.30 –  Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar
8702.40 –   Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar
8702.90 –    Diğerleri
Bu pozisyonda on veya daha fazla insan (sürücü dahil) taşımak için düzenlenmiş tüm motorlu taşıtlar yer alır.
Bu pozisyon, otobüs, yolcu otobüsü, troleybüs ve gyrobuse’leri (volan enerjisi ile çalışan bir çeşit troleybüs) de kapsar.
Bu pozisyonda yer alan araçlar herhangi bir motor tipine sahip olabilir.( içten yanmalı piston motor, elektrik motoru, içten yanmalı piston motor ve bir veya daha fazla elektrik motorunun kombinasyonu).
Bir veya daha fazla elektrik motoru ve içten yanmalı piston motoru içeren araçlar “Elektrikli Hibrit Araçlar” olarak bilinir. Bu araçlar hareket etmek için benzin ve elektrik enerjisi/enerji depolama cihazını (örneğin, elektrik akümülatörü, kondansatör, volan / jeneratör) kullanır. Elektrikli Hibrit Araçlarının hibridizasyon derecesi (tam hibritler, hafif hibrit ve fişli hibrit araç gibi) ve güç aktarım konfigürasyonuna (Paralel hibritler, seri hibritler, güç dağıtım veya seri paralel hibridler gibi) göre farklı çeşitleri vardır. Fişli Elektrikli Hibrit Araç (PHEVS) akümülatörleri prize takılarak veya sarj istasyonları vasıtasıyla şarj edilebilir.
Elektrikli araçlar, elektrik motoru veya elektrik akümülatör paketleriyle çalışan motorlarla hareket eder.
Troleybüs akımı tellerden alır ve gyrobüsler yüksek hızlı volanda depolanan kinetik enerji prensibi ve motora akım sağlayan elektrik jeneratörünü kullanarak çalışır.
Bu pozisyona tekerlekleri ve dümeni değişebilen, fakat motoru değişmeksizin demiryolu arabalarına dönüşebilen motorlu vagonlar da dahildir.
 
87.03 –     BİNEK OTOMOBİLLERİ VE ESAS İTİBARİYLE İNSAN TAŞIMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ DİĞER MOTORLU TAŞITLAR (87.02 POZİSYONUNA GİRENLER HARİÇ) (STEYŞİN VAGONLAR VE YARIŞ ARABALARI DAHİL)
8703.10 –    Özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş taşıtlar; golf arabaları ve benzeri taşıtlar
–   Diğer taşıtlar (sadece kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar)
8703.21 —     Silindir hacmi 1000 cm3‘ü geçmeyenler
8703.22 —     Silindir hacmi 1000 cm3‘ü geçen fakat 1500 cm3’ü geçmeyenler
8703.23 —     Silindir hacmi 1500 cm3‘ü geçen fakat 3000 cm3’ü geçmeyenler
8703.24 —     Silindir hacmi 3000 cm3‘ü geçenler
–   Diğer taşıtlar (sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar) (dizel veya yarı dizel)
8703.31 —     Silindir hacmi 1500 cm3‘ü geçmeyenler
8703.32 —     Silindir hacmi 1500 cm3‘ü geçen fakat 2500 cm3‘ü geçmeyenler
8703.33 —     Silindir hacmi 2500 cm3‘ü geçenler
8703.40 —  Diğer taşıtlar (Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de, tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler hariç)
8703.50 — Diğer taşıtlar (Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu     motorlu, (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak     şarj edilenler hariç)
8703.60 — Diğer taşıtlar (Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler)
8703.70 — Diğer taşıtlar (Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler)
8703.80 — Diğer taşıtlar (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar)
8703.90 –  Diğerleri
Bu pozisyonda yolcu taşımak için düzenlenmiş her cins motorlu taşıtlar yer alır (hem karada hem de suda giden motorlu taşıtlar dahil). Bununla beraber 87.02 pozisyonundaki motorlu taşıtlar bu pozisyona girmez. Bu pozisyondaki taşıtlar her çeşit motora sahip olabilirler (içten yanmalı piston motorlar, elektrik motoru gaz türbini, içten yanmalı piston motor ile bir veya daha fazla elektrik motoru kombinasyonları vb.)
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:

 • Kar üzerinde seyahat etmek için özel olarak tasarlanmış araçlar ; golf arabaları ve benzeri araçlar.
 • Kar üzerinde seyahat etmek için tasarlanmış araçlar (örneğin; kar arabası)
 • Golf arabaları ve benzeri araçlar.
 • Diğer araçlar

(a) Binek otomobilleri ( örneğin; yarış arabaları, spor arabaları, limuzin, taksi)
(b) Ambulans, cenaze arabası, hapishane minibüsü gibi özel nakliye araçları
(c) Motorla mücehhez karavanlar (içinde oturulup yatılan arabalar gibi)  özellikle ikamet için düzenlenmiş (uyku, yemek pişirme, tuvalet işleri vb.)
(d) Motorlu araba tipi direksiyon sistemine sahip, boru şasili dört tekerlekli motorlu taşıtlar. (örn; Ackerman prensibine göre çalışan direksiyon sistemi) vardır.
Bu pozisyonda bazı motorlu taşıtların sınıflandırılması, o taşıtın özellikle eşya taşımak yerine insan taşımak için dizayn edilmiş olduğunu gösteren belli nitelikler tarafından belirlenir (87.04 pozisyonu). Bu nitelikler, özellikle, brüt ağırlık derecelendirmesi 5 tondan az olan ve sürücü ve yolcular için olan alanı ve hem insanların hem de eşyaların taşınması için kullanılabilen diğer bir alanı içeren tek bir iç alana sahip olan motor taşıtlarının sınıflandırılmasının belirlenmesinde yardımcı olur. Bu kategoride yer alan motorlu taşıtlar genellikle “çok amaçlı” taşıtlar olarak bilinir. (Örneğin; kamyonet tipi taşıtlar, spor amaçlı taşıtlar, bazı pick-up tipi taşıtlar). Aşağıda yer alan nitelikler genellikle bu pozisyonda yer alan taşıtlara uygulanabilen dizayn karakteristiklerinin göstergesidir:

 • Her insan için güvenlik donanımlı (örneğin; emniyet kemeri veya emniyet kemerini monte etmek için sabitleyici ve bağlantı noktası) sabit koltukları bulunan veya sürücü ve ön yolcu alanının arkasında bulunan ve emniyet kemeri veya emniyet kemerini monte etmek için sabitleyici veya bağlantı noktası bulunan arka alan, bu koltuklar sabit, katlanabilen, bağlantı noktalarından sökülebilen veya açılıp kapanabilen;
 • İki yan panel boyunca arka camların bulunması;
 • Yan alanlarda veya arkada pencereli, kayan, yukarı kaldırılabilen veya menteşeli (swing out) kapı veya kapıların bulunması;
 • Sürücü ve ön yolcu alanı ve hem insan hem de eşya taşımak için kullanılabilen arka alan arasında daimi panel veya bariyerlerin bulunmaması;
 • Konfor niteliklerinin ve taşıtın yolcu alanları ile ilişkili (örneğin; yer halısı, havalandırma, iç ışıklandırma, küllükler) taşıt içi teçhizatı iç yüzeyin.

Bu pozisyon üç tekerlekli, hafif taşıtları da kapsar. Örneğin:
–      Mutad motorlu araba özelliğine sahip, mekanik yapılı motorlu basit araba tipi ve direksiyon sistemi ve ileri geri vites ve diferansiyel teçhizatı olan motosiklet motoru ve tekerlerine sahip araçlar.
–      “T” şeklinde bir şasi üzerine monte edilmiş, iki arka tekerleği bağımsızca ayrı bir akümülatör gücüne sahip elektrik motorları ile işleyen araçlar, bu araçlar normal olarak sürücünün başlatacağı, hızlandıracağı ve durduracağı, geri veya ileri alacağı, bir diferansiyel torku uygulanmasıyla veya arka tekeri döndürerek sağ ve sola direksiyon döndürebileceği tek bir merkezi kontrol çubuğu ile idare edilirler.
Yukarıda tanımlanan üç tekerlekli araçlar eşya taşımaya mahsus dizayn edilmişlerse 87.04 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
Bu pozisyonda yer alan araçlar tekerlekli veya paletli olabilir.
“Elektrikli Hibrit Araçlar” olarak bilinen bir veya daha fazla elektrik motorlu araçlar ve içten yanmalı piston motorlu araçlar. Bu araçlar hareket etmek için benzin ve elektrik enerjisi/enerji depolama cihazını (örneğin, elektrik akümülatörü, kondansatör, volan / jeneratör) kullanır. Elektrikli Hibrit Araçlarının birçok türü vardır. Bu araçlar hibridizasyon derecesi (tam hibridler, hafif hibrit ve fişli hibrit araç gibi) ve güç aktarım konfigürasyonuna (Paralel hibritler, seri hibritler, güç dağıtım veya seri paralel hibridler gibi) göre ayırt edilebilir.
Fişli Elektrikli Hibrit Araç akümülatörleri prize takılarak veya sarj istasyonları vasıtasıyla şarj edilebilir.
Elektrik akümülatörüyle çalışan bir veya birden fazla motorlu araçlar “ Elektrikli Araç” olarak tanımlanır.
Fuarlarda kullanılan araçlar (“dodge’em” gibi) 95.08 pozisyonunda yer alır. 
 
87.04 –     EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR(+). 
8704.10 –    Karayolu Şebekesi dışında kullanılmak üzere yapılmış damperler
–   Diğerleri, sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)
8704.21 —     Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler
8704.22 —     Brüt ağırlığı 5 tonu geçen fakat 20 tonu geçmeyenler
8704.23 —     Brüt ağırlığı 20 tonu geçenler
–   Diğerleri, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar:
8704.31 —     Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler
8704.32 —     Brüt ağırlığı 5 tonu geçenler
8704.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, özellikle aşağıda yazılı olanları kapsar:
Mutad kamyon ve kamyonetler (düz, katran muşambası ile kaplanmış, kapatılmış, vb.) dağıtım kamyonları ve her çeşit kamyonetler, ev taşıma kamyonları, otomatik boşaltma aletleri olan kamyonlar (devirme tertibatlı (damperli) kamyonlar, vb.), tanker kamyonları (pompa tertibatı olsun olmasın), frigofirik veya yalıtılmış kamyonlar, damacanalarda asit taşımak için kullanılan kalın döşemeli kamyonlar, bütan silindirleri, vb. tank taşımak için kullanılan yükleme rampalı ağır yük kamyonları, kaldırma veya hafriyat makinaları, elektrik transformatörleri, vb. taze betonu taşımak için özel olarak yapılmış kamyonlar (87.05 pozisyonundaki beton karıştırıcı taşıtlar hariç), yükleme, sıkıştırma nemlendirme teçhizatı olsun olmasın çöp toplayıcı kamyonlar.
 
Bu pozisyon üç tekerlekli, hafif taşıtları da kapsar Örneğin;
–      Mutad motorlu araba özelliğine sahip, mekanik yapılı motorlu basit araba tipi ve direksiyon sistemi ve ileri geri vites ve diferansiyel teçhizatı olan motosiklet motoru ve tekerlerine sahip araçlar.
–      “T” şeklinde bir şasi üzerine monte edilmiş, iki arka tekerleği bağımsızca ayrı bir akümülatör gücüne sahip elektrik motorları ile işleyen araçlar, bu araçlar normal olarak sürücünün başlatacağı, hızlandıracağı ve durduracağı, geri veya ileri alacağı, bir diferansiyel torku uygulanmasıyla veya arka tekeri döndürerek sağ ve sola direksiyon döndürebileceği tek bir merkezi kontrol çubuğu ile idare edilirler.
Yukarıda tanımlanan özelliklerdeki üç tekerlekli araçlar insan taşımaya mahsus  dizayn edilmişlerse 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılırlar.
Bu pozisyonda bazı motorlu taşıtların sınıflandırılması, o taşıtın özellikle insan taşımak yerine eşya taşımak için dizayn edilmiş olduğunu gösteren belli nitelikler tarafından belirlenir (87.03 pozisyonu). Bu nitelikler, özellikle, brüt ağırlık derecelendirmesi 5 tondan az olan, ya ayrı kapalı arka alanı ya da normalde eşyaların taşınması için kullanılan açık arka platformu olan, fakat arkada emniyet kemeri, bağlantı noktası veya yolcu rahatlığını sağlayan şeyler olmadan ve arka platformun tamamen eşya taşınması için kullanılmasına izin veren yanlara doğru düz kat bank tipi koltukları olan motor taşıtlarının sınıflandırılmasının belirlenmesinde yardımcı olur. Bu kategoride yer alan motorlu taşıtlar genellikle “çok amaçlı” taşıtlar olarak bilinir. (Örneğin; kamyonet tipi taşıtlar, pick-up tipi taşıtlar ve bazı spor amaçlı taşıtlar). Aşağıda ter alan nitelikler genellikle bu pozisyonda yer alan taşıtlara uygulanabilen dizayn karakteristiklerinin göstergesidir:

 • Sürücü ve ön yolcu alanının arkasında, yolcu rahatlığını sağlayan şeyler veya güvenlik donanımı olmadan (örneğin; emniyet kemeri veya emniyet kemerini monte etmek için sabitleyici ve bağlantı noktası) bank tipi koltukların bulunması. Benzer koltuklar, arka yerin tam olarak kullanımına izin veren (kamyonet tipi taşıtlar) normalde kapanabilen veya açılıp kapanabilen veya eşyaların taşınması için ayrı platformdur (pick-up taşıtlar).
 • Sürücü ve yolcular için ayrı bir kabinin ve yan panelli ve açılan bagaj kapılı (pick-up taşıtlar) ayrı açık bir platformun bulunması;
 • İki yan panel boyunca arka camların bulunmaması; yan panellerde veya eşyaların yüklenmesi ve boşaltılması için arkada penceresiz, kayan, yukarı kaldırılabilen veya menteşeli (swing out) kapı veya kapıların bulunması (kamyonet tipi taşıtlar);
 • Sürücü ve ön yolcu alanı ve arka alan arasında daimi panel veya bariyerlerin bulunması;
 • Konfor niteliklerinin ve taşıtın yolcu alanları ile ilişkili (örneğin; yer halısı, havalandırma, iç ışıklandırma, küllükler) kargo yatak alanı içinde iç yüzey ve teçhizatların bulunmaması.

Bu pozisyon, ayrıca aşağıdakileri de kapsar:
(1)   Damperler, kazılmış toprakların ya da diğer maddelerin taşınması için düzenlenmiş karosörleri boşaltmayı temin için bir taraftan kalkıp inebilir şekilde veya dipten açılıp kapanır tarzdadır. Bu araçlara genellikle karayolu tekerlekleri takılır ve yumuşak zeminde çalışabilirler (sabit veya mafsallı şaseye sahip olabilirler). Ağır ve hafif damperlilerin her ikisi de bu grubun içindedir. Hafif damperliler bazen sürücüün boşaltma sırasında arkayı görebilmesi için oturacak yeri ya döner tertibatlı veya önlü arkalıdır.
(2)   Mekik arabaları: Bu taşıtlar maden ocaklarında maden kömürü veya maden filizini kazma ve yontma makinalarından taşıyıcı bantlara nakletmek için kullanılırlar. Bunlar lastikleri olan ve içten yanan piston motorları ya da elektrik motoru ile çalışan alçak şasili ve lastik tekerlekli ağır vasıtalardır. Yüklerini taşıtın zeminini oluşturan bir taşıyıcı bant yardımıyla boşaltırlar.
(3)   Yükleme işini kendi kendine yapan nakil vasıtaları: Vinçler, kaldırma teçhizatlı vb. ile donatılmış fakat esas olarak ulaşım amacı ile düzenlenmiş kendi yükünü  kendi alan taşıtlar.
(4)   Kara-demiryolu kamyonları: Özellikle hem demiryolu hem de karayolu üzerinde seyahat için özel olarak düzenlenmiş taşıtlardır. Demiryolu raylarında da hareket edebilen kara tekerlekleri olan bu araçlar, ön ve arka kısmında, aracın karayolunda seyahatini mümkün kılan bir kriko yardımıyla hareket edebilen Bogie (takviye) tipi bir aletle donatılmıştır.
Motor ve kabinle donatılmış motorlu araç şasileri de, bu Fasıla girer.
 
Aşağıdakiler de bu pozisyon haricindedir:

 • Fabrikalarda, ambarlarda, limanlarda ya da havaalanlarında uzun yükleri ya da konteynerleri kaldırmada kullanılan “straddle” tipi taşıyıcılar. (26 pozisyonu)
 • Madenlerde kullanılan yükleme taşıyıcıları (29 pozisyonu)

(c)   Bu pozisyonda yer alan üç tekerlekli araçların özelliklerine sahip olmayan eşya taşımak için donatılmış motosikletler, motorlu skuterler ve motorlu tekerlekli araçlar (velespit ve üç tekerlekli taşıtlar gibi) (87.11 pozisyonu)
 
Altpozisyon Açıklama Notları.
 8704.10 Altpozisyonu
Malzeme taşımak için kullanılan bu damperlileri diğer taşıtlardan (özellikle devirme tertibatlı kamyonlar) ayıran başlıca özellikler şunlardır;
–      çok sert çelikten yapılan damper gövdeleri, ön parçası sürücü mahallini korumak için sürücü mahalline kadar uzanır, zemin kısmen veya tamamen yukarıya doğru arkaya kadar gider;
–      bazı durumlarda sürücü mahalli gövdenin yarısı genişliktedir;
–      asılma dingilleri yoktur;
–      yüksek fren kapasitesi vardır;
–      sınırlı hız ve işleme alanı vardır;
–      toprak zemin için özel lastikleri vardır;
–      dayanıklı yapısından dolayı daralı ağırlık/yük oranı 1:1.6; geçmez.
–      eksoz gazı ile ısıtılabilen gövde, maddelerin yapışmasını ya da donmasını engeller.
Bununla beraber şurası kayda değer ki, bazı damperler maden ocakları ya da tünellerde çalışmak amacıyla düzenlenmiştir. Açılır gövdeleri olanlar gibi bunlar yukarıda belirtilen özelliklerden bazılarına sahiptir. Fakat sürücü mahalli ya da koruyucu ön parçaları yoktur.
 
8704.21, 8704.22, 8704.23, 8704.31 ve 8704.32 Alt pozisyonları
Brüt ağırlık, taşıtın üreticisi tarafından belirlenen taşıyabileceği maksimum ağırlık kapasitesidir. Bu ağırlık, belirlenmiş maksimum yük, aracın ağırlığı, sürücünün ve dolu yakıt tankının ağırlıklarının toplamıdır.
 
87.05 –     ÖZEL AMAÇLI MOTORLU TAŞITLAR (İNSAN VEYA EŞYA TAŞIMAK ÜZERE ÖZEL OLARAK YAPILMIŞ OLANLAR HARİÇ) (ÖRNEĞİN; KURTARICILAR, VİNÇLİ TAŞITLAR, İTFAİYE TAŞITLARI, BETON KARIŞTIRICISI İLE MÜCEHHEZ TAŞITLAR YOL SÜPÜRMEYE MAHSUS ARABALAR, PÜSKÜRTME YAPAN ARABALAR, SEYYAR ATÖLYELER, SEYYAR RADYOLOJİ ÜNİTELERİ) (+)
8705.10 –    Vinçli taşıtlar
8705.20 –    Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrick’ler
8705.30 –    İtfaiye taşıtları
8705.40 –    Beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar.
8705.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon nakliyat işlerinden başka bazı hizmetlerin görülmesi için çeşitli alet ve cihazlarla donatılarak yapılmış veya uyarlanmış motorlu taşıtları içine alır. Bu pozisyondaki taşıtların başlıca özelliği insan ya da malzeme taşımamasıdır.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
(1)   Döşemeli ve döşemesiz olan, kaldırma teçhizatı, dönmeyen vinç, sehpa ve makaralar gibi kaldırma teçhizatıyla donatılmış bozuk araçları çekmek ve kaldırmak için dizayn edilmiş kurtarıcı araçlar.
(2)   Genellikle taşıt motoruyla işleyen bir pompadan oluşan motorlu pompalama taşıtları (itfaiye araçları gibi).
(3)   Sokak ışıklandırmaları, elektrik kabloları vb. bakımı için asansörlü veya merdivenli platformlarla donatılmış kamyonlar, sinema ya da televizyon çekimlerinde kullanılan “televizyon kamerasını taşıyan tekerlekli araç”, ayarlanabilir kol ve platformları olan kamyonlar.
(4)   Sokakların, su yollarının, havaalanlarının vb. temizliği için kullanılan taşıtlar (çöp kamyonları, püskürtücüler, süpürücüler ve lağım çekiciler gibi).
(5)   Yalnız kar temizliği için yapılmış, taşıt motoru ile ya da ayrı bir motorla çalışan genellikle türbinler, döner pervanelerle vb. ile donatılmış teçhizatlı kar küreyiciler ve kar püskürtme makinaları.
 
Takılıp çıkarılabilir neviden kar kürüme veya kar püskürtme tertibatının, her durumdaki tüm tipleri (ithal sırasında nakil vasıtası üzerinde monte edilmiş halde olsun veya olmasın) bu pozisyon haricinde kalır (84.30 pozisyonu)
 
(6)   Isıtma tertibatı olsun olmasın, zift ya da kum, çakıl, püskürten (saçan), tarım için kullanılan her çeşit püskürtme araçları
(7)   Eşya taşımak için kullanılmayan, üzerine sürücü mahalli ve dönen bir vinç tespit edilmiş vinç kamyonları. Bununla beraber kendi yükünü kendi alabilen cihazlara sahip araçlar hariç bırakılmıştır. (87.04 pozisyonu)
(8)   Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrick’ler (sondaj için vinç ve diğer aletlerle donatılmıştır).
(9)   Yığma ve istifleme mekanizmaları ile (dikey bir destek üzerinde hareket eden ve genellikle taşıtın motoru ile işleyen platformlu) donatılmış kamyonlar. Vinç, kaldırma cihazları vb. ile donatılmış fakat esas itibariyle eşya naklinde kullanılmak için imal edilmiş olan kendi yükünü kendi alan motorlu taşıtlar bu pozisyon haricindedir. (87.04 pozisyonu)
(10) Beton karma aleti monte edilmiş bir sürücü mahalli ve taşıt şasisinden oluşan, hem beton yapmak hem de taşımak için kullanılan beton karıştırıcı kamyonlar.
(11) Motorlu bir nakil vasıtasına sabit bir şekilde monte edilmiş elektrik jeneratör takımlarından mücehhez olup, ya nakil vasıtasının motoru ya da ayrı bir motorla çalıştırılan seyyar elektrik jeneratör setleri.
(12) Radyolojik birimler (kontrol odası, karanlık oda ve tam teçhizatlı radyolojik cihazlarla donatılmış).
(13) Ameliyathane, anestezi cihazları ve diğer cerrahi aletlerle donatılmış Seyyar klinikler (Tıbbi veya diş hekimliğine yönelik)
(14) Taşıt üzerine monte edilmiş bir projektörden oluşan ve taşıt motoru ile işleyen jeneratörden sağlanan elektrik akımıyla çalışan projektör kamyonları.
(15) Stüdyo haricinde yayın yapan kamyonlar.
(16) Telgraf, radyo-telgraf ya da radyo-telefon iletişim sağlama kamyonları, radar kamyonları.
(17) Koşu meydanlarında kazanan ya da kaybedenlerin hesabını otomatik olarak yapan hesap makinaları (tote) ile donatılmış kamyonlar.
(18) Seyyar laboratuarlar (tarımsal makinaların performansını kontrol için vb.)
(19) Motorlu taşıtların çekici kuvvetini ölçen kaydedici cihazlarla donatılmış test kamyonları.
(20) Tam teçhizatlı (yoğurucu, fırın vb.) seyyar fırınlar, arazi mutfakları
(21) Kaynak cihazları gibi çeşitli makina ve aletlerle donatılmış atölye kamyonları.
(22) Seyyar bankalar, gezici kütüphaneler ve çeşitli malların gösterilmesi için seyyar sergiler
 
Aşağıdakiler de bu pozisyona haricindedir:

 • Kendi kendine çalışan yol silindirleri (29 pozisyonu)
 • Tarımsal silindirler (32 pozisyonu)
 • Yardımcı bir motora sahip, yaya kontrollü küçük araçlar (parklar, umuma mahsus bahçeler, vb. için kullanılan çöp arabaları ve yol şeritlerini çizmek için kullanılan araçlar gibi)(79 pozisyonu)
 • Ev olarak kullanılan motorlu karavanlar (03 pozisyonu)

 
MOTORLU TAŞIT ŞASİSİ YA DA İŞ MAKİNALARI İLE DONATILMIŞ KAMYONLAR
Şurası kayda değer ki; kaldırma veya elleçleme teçhizatı; toprağın tesviyesi, kazılması veya delinmesine mahsus teçhizat vb. içeren araçların bu pozisyonda sınıflandırılabilmeleri için en azından yürütücü bir motor, dişli kutusu (şanzıman) ve vites değiştirme kolu ile direksiyon ve fren teçhizatı gibi mekanik özelliklere sahip kamyon ya da motorlu taşıt şasisi oluşturmaları gerekmektedir.
Diğer taraftan, iş makinesi kabininde yukarıda bahsedilen bir veya daha fazla hareket ettirici unsur veya kontrol unsuru bulunan, tekerlekli şasi veya demiryolu şasisi üzerine monte edilmiş olan, tamamı kendi gücüyle yol üzerinde sürülebilir olsun olmasın kendinden hareketli makineler (ör. vinç, hafriyat makinesi), kendi pozisyonunda sınıflandırılmaya devam edilir, ör. 84.26, 84.29 veya 84.30.
Benzer şekilde; bu pozisyon, şasisi ve iş makinası kısmı özel olarak birbiri için dizayn edilmiş olan ve bu suretle yekpare bir mekanik birim oluşturan kendinden hareketli tekerlekli makineleri (ör: kendinden hareketli motorlu greyder) kapsamaz.  Bu durumdaki makineler, bir motorlu taşıt şasisi üzerine basitçe monte edilmemiş; bunun yerine, yukarıda bahsedilen,  bir motorlu taşıtta bulunabilecek olan özellikleri taşıyan ve başka amaçlar için kullanılamayacak bir şasi ile tamamen bütünleştirilmiştir.
Bununla birlikte, küreme tertibatı bünyesine sabit şekilde monte edilmiş, kendi kendine çalışan kar süpürücüleri ve püskürtücüleri daima bu pozisyonda kalır.
 
Altpozisyonun Açıklama Notu.
 8705.10 Altpozisyonu
87.05 pozisyonun Açıklama Notunun (7). bendine bakınız.
 
87.06 –     87.01 İLA 87.05 POZİSYONLARINDA YER ALAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN MOTORLA DONATILMIŞ ŞASİLER. 
Bu pozisyon, 87.01 ilâ 87.05 pozisyonlarındaki motorlu kara nakil vasıtalarının motorları, transmisyon ve direksiyon tertibatı ve dingilleri (tekerlekleri olsun olmasın) ile donatılmış çatkılarını veya karoserisi ile birleştirilmiş şasileri içine almaktadır. Yani bu pozisyonda yer alan eşya, karoseri bulunmayan motorlu kara nakil vasıtalarını teşkil etmektedir.
Bu pozisyonda yer alan motorlu şasiler motor kaputu, ön cam, çamurluk, marşpiye ve alet tablosu (aletleri takılı olsun olmasın) ile donatılmış bulunabilir. Lastikleri, karbüratörleri, aküleri ya da diğer elektrik teçhizatı olsun ya da olmasın şasiler bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Bununla beraber tamamlanmış veya mümeyyiz vasfı haiz traktör ve diğer araçlar bu pozisyon haricindedir.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir.
(a)   Sürücü bölmesi tamamlanmamış ya da tamamlanmış (Örneğin; koltuksuz) sürücü bölmeleri ve motorları takılmış şasiler (87.02 ila 87.04 pozisyonları) (bu Faslın 3 no.lu Notuna bakınız)
(b)   Çeşitli mekanik parçalarla donatılmış ya da donatılmamış, motorları takılmamış şasiler (87.08 pozisyonu)
 
87.07 –     87.01 İLA 87.05 POZİSYONLARINDA YER ALAN MOTORLU TAŞITLARIN KAROSERİLERİ (SÜRÜCÜ MAHALLERİ DAHİL).  
8707.10 –    87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların karoserleri
8707.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, 87.01 ila 87.05 pozisyonları arasındaki motorlu araçlar için karoserleri (sürücü mahalleri dahil) kapsar.
Bu pozisyon, yalnızca bir şasi üzerine monte edilecek şekilde dizayn edilmiş karoserleri değil, aynı zamanda şasisiz (bu taktirde dingil ve motoru karoser taşır) karasörleri de içine alır. Ayrıca şasinin bazı unsurlarının birleştirildiği tek parça karoserleri de içerir.
Bu karoserlerin ait oldukları çeşitli nakil vasıtalarına (insan taşımasına mahsus kamyon ve kamyonetler, özel amaçlar için olan nakil vasıtaları vb.) göre özellik arz eden bir çok tipleri bulunmakta olup, genellikle çelikten, hafif ağırlıktaki alaşımlardan ağaçtan veya plastikten imal edilmektedir.
Karosörler, çeşitli donatım eşyası gibi alet tablosu, oturacak yerler, sırt kol dayanacak yerler, paspaslar, bagaj yeri, port bagaj, elektrik tesisatı vb. ile tam olarak donatılmış olabilir.
Tamamlanmamış haldeki karasörler, örneğin; ön camları kapıları takılmamış veya mefruşat veya boya işleri tamamı ile bitirilmemiş olanlar da bu pozisyonda yer alır.
Bu pozisyona ayrıca sürücü kabinleri de dahildir (Örneğin kamyon ve traktörler için).
  
87.08 –     87.01 İLA 87.05 POZİSYONLARINDA YER ALAN MOTORLU TAŞITLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLARI. 
8708.10 – Tamponlar ve bunların aksam ve parçaları
–    Karasörlerin diğer aksam, parça ve aksesuarları (sürücü mahalleri dahil)
8708.21 — Emniyet kemerleri
8708.29 — Diğerleri
8708.30 – Frenler, servo frenleri ve bunların aksam ve parçaları
8708.40 – Vites kutuları ve bunların aksam ve parçaları
8708.50 – Difransiyelli hareket ettirici akslar (diğer transmisyon unsurları ile birlikte olsun olmasın) ve taşıyıcı akslar; bunların aksam ve parçaları:
8708.70 – Tekerlekler ile bunların aksam, parça ve aksesuarları
8708.80 – Süspansiyon sistemleri ve bunların aksam ve parçaları(amortisörler dahi)l
–   Diğer aksam, parça ve aksesuarlar
8708.91 — Radyatörler ve  bunların aksam ve parçalar
8708.92 — Eksoz susturucuları ve eksoz boruları; ve bunların aksam ve parçaları
8708.93 — Debriyajlar ve bunların aksam ve parçaları
8708.94 — Direksiyon simitleri, direksiyon kolonları ve direksiyon kutuları; bunların aksam ve parçaları
8708.95 — Hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag); bunların aksam ve parçaları
8708.99 — Diğerleri
Bu pozisyon, aşağıda belirtilen şartların her ikisine sahip olmak şartı ile 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarlarını kapsar.
(i)    Yalnız ve özellikle yukarıda belirtilen araçlarla kullanılmasının uygun olduğu açıkça belli olmalıdır.
ve   (ii)     XVII. Bölümün Açıklayıcı Not hükümlerine göre hariç tutulmamalıdır. (ilgili Genel Açıklama Notuna bakınız)
 
Bu pozisyondaki aksam, parça ve aksesuarlar şunlardır:

 • Monte edilmiş şasiler (tekerlekleri takılı olsun olmasın, fakat motorsuz) ve şasi aksamı (şasi yayları, kuşaklar, traversler, yay bağlantıları; karoseri, motor, marşpiye, batarya veya akaryakıt tankları vb. için mesnet ve destekler.)
 • Karoseri aksam parçaları ve birleşik haldeki aksesuarları, Örneğin; karasöri tabanları, kenarlar, ön ve arka panolar, bagaj bölümleri, vb; kapılar ve aksamı, motor kaputu; çerçeveli camlar ısıtma rezistansı ve elektrikli konnektörlerle donatılmış camlar, çamurluklar, çamurluk flapları, göğüs sacları, radyatör kaportası, otomobil plakalarını monte etmek için tertibat, çarpışma tamponları, tampon boynuzları, direksiyon mili destekleri, harici port bagajlar, güneşlikler, elektriksiz ısıtıcı cihazlar ile elektriksiz buzlanmayı önleyici cihazlar (bunlar motorda hasıl olan hararetten faydalanarak çalışan cihazlardır), kişilerin korunması için motorlu taşıtlara sabit olarak donatılacak şekilde dizayn edilmiş emniyet kemerleri, paspaslar (dokumaya elverişli maddeler veya sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan mamul olanlar hariç) vb. Henüz karoser vasfını kazanacak derecede olmayan (tek parça karoseriler yani şasili karoseriler denilen cinsten olanlar dahil) örneğin; henüz kapıları, kanatları, motor kaputları, arka kapakları vb. takılmamış haldeki çıplak karoseriler 87.07 pozisyonunda değil bu pozisyonda yer alır.
 • Debriyajlar (konik, diskli, otomatik, hidrolik, vb. türleri bulunmaktadır fakat 05 pozisyonundaki elektro-manyetik debriyajlar dışında) debriyaj mahfazaları, diskler, monivelalar ve monte edilmiş balatalar.

(D)  Her çeşit vites kutuları (mekanik, otomatik şanzıman, preselektör, elektro-mekanik, otomatik vb.) Tork dönüştürücüler, vites kutusu mahfazaları, miller (motorların iç parçalarına dahil olanların dışında) vites dişlileri, üst vites senkron dişlileri, vites kolu vb.
(E)  Diferansiyelli arka akslar ve hareket ettirici akslar, diferansiyel karter ve mahfazaları, güneş ve gezegen şeklinde ve büyük dişli çark içinde dönen küçük dişli kanatları
(F)  Diğer transmisyon aksamı ve unsurları, (Örneğin; kardan milleri, kardan mafsalı, ara kardan milleri, dişliler, mil yatakları, vites düşürüm tertibatı), fakat 84.09 pozisyonuna dahil olan subop kaldırıcıları, itici çubuklar (rod) bağlantı çubukları gibi motor iç parçaları bu pozisyona dahil değildir. Volanlar, kam mili (ekzantrik mili) krank şaftlar, 84.83 pozisyonundadır.
(G)  Direksiyon tertibatı aksamı (Örneğin; direksiyon mil boruları, direksiyon çubukları ve bağlantıları, direksiyon kısa çubukları, mahfazalar, dişli çubukları, servo direksiyon tertibatı)
(H)  Frenler (ayaklı, segmanlı, diskli vb.) ve aksam parçaları,(fren saçları, kasnakları, silindirler monte edilmiş balatalar, hidrolik frenler için yağ hazneleri vb.) servo frenler ve bunların aksamı
(IJ) Süspansiyon şok emicileri (friksyon, hidrolik vb..) ve diğer süspansiyon parçaları( yay dışındakiler), burulma çubukları
(K) Tekerlekler (pres çelik, tel parmaklıklı tekerlek vb.) lastikli olsun olmasın tırtıl tekerlekli nakil vasıtaları için tırtıllar ve tırtıl yatakları, tekerlek jant bantları, diskler ve jant kapakları ve milleri.
(L)  Kontrol teçhizatı, Örneğin; direksiyon simidi ve vites değiştirme kolları, direksiyon mili kovanı, direksiyon kutusu, direksiyon aksları ve el freni ve vites değiştirme kolları gaz pedalları, fren ve debriyaj pedalları, frenler ve debriyaj için kumanda kolları
(M) Radyatörler, susturucular ve egsoz boruları, yakıt tankları vb.
(N)  Esnek dış kaplamadan ve hareketli iç kaplamadan oluşan debriyaj kabloları,fren kabloları, gaz kabloları ve benzeri kablolar. Bunlar uzunluğuna kesilmiş ve teçhizatla donatılmış şekilde sunulur.
(O)  Şişirme  sistemli her çeşit hava yastıkları( örneğin: sürücü  hava yastıkları, yolcu hava yastıkları, yan koruma etkili kapı panellerine monte edilecek hava yastıkları yada baş kısmına ek koruma sağlamak için  taşıtın tavanına monte edilecek hava yastıkları) ve aksam parçaları. Şişirme sistemi, gazın hava yastığı içine yayılımını yöneten ateşleyici ve itici gazların olduğu bir kutuyu bünyesinde barındırır. Uzaktan kumanda sensörleri yada elektronik kumandalar bu pozisyon dışındadır, şişirme sisteminin parçası değildir.
Bu pozisyon 84.12 pozisyonundaki hidrolik ya da hava basınçlı silindirleri kapsamaz.
 
87.09 –     FABRİKA, ANTREPO, LİMAN VEYA HAVALİMANLARINDA KISA MESAFELERDE EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS, KALDIRMA TERTİBATI İLE DONATILMAMIŞ KENDİNDEN HAREKETLİ YUK ARABALARI; DEMİRYOLU İSTASYON PLATFORMLARINDA KULLANILAN TÜRDE ÇEKİCİLER; BU TAŞITLARIN AKSAM VE PARÇALARI
– Taşıtlar
8709.11 — Elektrikli olanlar
8709.19 — Diğerleri
8709.90 – Aksam ve parçalar
Bu pozisyon fabrikalarda, ambarlarda, limanlarda ve hava alanlarında kısa uzaklıklar için çeşitli yük (eşya veya konteynerler) ulaşımı amacıyla küçük römorkları çeken ya da demiryolu istasyon platformlarında yük taşımak amacı ile küçük römorkları çeken araçları kapsar.
Bu tür taşıtlar çeşitli tipte ve ölçülerde olabilirler. Bunlar akümülatörlerden sağlanan akımla işleyen elektrik motorları ile çalışabildiği gibi, içten yanmalı motor ya da diğer motorla da çalışabilirler.
Bu pozisyona dahil taşıtları 87.01, 87.03 veya 87.04 no.lu pozisyonlardaki taşıtlardan ayıran, ortak özellikleri şunlardır:
(1)   Yapıları ve bir kural olarak özellikleri itibari ile kara yolu ile ya da toplu taşıma araçlarının yolu ile malzeme taşıması için ve insan taşıması için elverişli değildir.
(2)   Yüklü iken hızları genellikle saatte 30-35 kilometreyi geçmez.
(3)   Bunların dönüş yarıçapı yaklaşık olarak kendi uzunluklarına eşittir.
Genellikle kapalı sürücü bölümleri olmayıp, sevk ve idare eden sürücünün ayakta durduğu yer basit bir platformdan ibarettir. Bazı tipleri sürücü koltuğu üzerinde bulunan madeni bir örgü veya mamul koruyucu bir tabaka ile donatılmış olabilir.
Bu pozisyondaki araçlar yaya kontrollü olabilirler.
Yük arabaları, eşyanın üzerine yüklendiği örneğin bir platform veya konteyner ile donatılmış eşya taşımaya mahsus kendinden hareketli kamyonlardır.
Demir yolu istasyonlarında kullanılan küçük depo kamyonları da yardımcı pompaları olsun olmasın burada sınıflandırılır.
Demiryolu istasyon platformlarında kullanılan traktörler diğer bir aracı (örneğin küçük römorkları) çekmek ya da itmek için dizayn edilmiştir. Kendileri malzeme taşımazlar ve genellikle 87.01 pozisyonundaki traktörlerden daha az güçlü ve daha hafiftirler. Bu tipteki traktörler ayrıca rıhtımlarda ve antrepolarda kullanılırlar.
 
AKSAM VE PARÇALAR
Bu pozisyona dahil taşıtların aksam ve parçaları aşağıdaki iki şarta uyulduğu takdirde bu pozisyonda yer alır:
(i)      Sadece ve esas itibariyle böyle taşıtlarda kullanılmaya uygun olduğu belirlenmek zorundadır.
ve   (ii)     XVII. Bölümün Not hükümleri ile bu pozisyondan hariç tutulmamalıdır. (bakınız Genel Açıklama Notu)
Bu pozisyona dahil aksam ve parçalar şunlardır.

 • Şasi
 • Karasörler, platformlar, yeniden sökülebilir karoser kenarlar devirmeli karoserler.
 • Lastikleri olan ya da olmayan tekerlekler
 • Debriyajlar
 • Vites kutuları ve diferensiyaller
 • Akslar
 • Direksiyon simidi veya çubukları
 • Fren sistemleri ve bunların aksamı
 • Esnek dış kaplamadan ve hareketli iç kablodan oluşan, debriyaj kabloları, fren kabloları, gaz kabloları ve benzeri kablolar. Bunlar uzunluğuna kesilmiş ve teçhizatla donatılmış şekilde sunulur.

Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Vinçli iş kamyonları ve hidrolik ayaklı taşıyıcılar (26 pozisyonu)
 • Kaldırma teçhizatlı, tutma ve kaldırma ekipmanlarıyla donatılmış forklift kamyonları ve yük kamyonları (27 pozisyonu)
 • Damperler (04 pozisyonu)

87.10 –     TANKLAR VE DİĞER ZIRHLI SAVAŞ TAŞITLARI (MOTORLU) (SİLAHLA DONATILMIŞ OLSUN OLMASIN) VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI
Bu pozisyon silahlandırılmış ya da silahlandırılmamış tanklar ve diğer motorlu zırhlı savaş taşıtları ve bu tür taşıtların parçalarını kapsar.
Tanklar (ağır, orta, hafif) tırtıllar (palet) üzerine monte edilmiş, çeşitli silahlarla donatılmış (toplar, makinalı tüfekler, yanar benzin saçan silahlar vb.) genellikle bir ya da daha fazla dönen taret yerleştirilmiş silahlı savaş araçlarıdır. Bunlar, bazen aracın hareketi ne olursa olsun hedefe iyi nişan almak için özel bir denge jiroskop teçhizatı ile donatılırlar. Tanklar, bazen mayınlardan koruyucu tertibatla donatılmış da olabilirler. Bunlar, aynı zamanda mayınlardan koruyucu tertibatla donatılmış olabilirler, örneğin; “flail” (tankın önündeki kollar üzerinde taşınan dönen tambura ile bu tamburaya takılı ve ucu güllelerle donatılmış zincirlerden) veya tankın önüne takılan muhtelif sayıdaki ağır silindirlerden oluşmaktadır.
 
Bu pozisyona hem karada, hem suda giden tanklar da dahildir.
Zırhlı arabalar tanklardan daha hızlı ve daha hafiftir. Bunlar bu tür ağır zırhları taşıyamaz veya bunların üzerine bu tür büyük silahlar monte edilemez. Bazen bunlar sadece kısmi olarak zırhlandırılır. Zırhlı araçlar bilhassa emniyet ve keşif işlerinde veya savaş alanındaki nakliyatta kullanılmaktadır. Zırhlı araçların bazıları tırtıllı olsa da genellikle ya alelade tekerlek ya da kısmen tırtıl tekerlekli olabilmektedir. Bunlar hem karada, hem de denizlerde kullanılabilir (Örneğin; çıkarmalarda kullanılan tırtıl tekerlekli zırhı çıkartma araçları gibi)
Bu Fasıl aşağıdakileri de kapsar:
(A)  Arızalı olan savaş araçlarını kurtarmak için vinçle donatılmış tanklar
(B)  Genellikle tırtıllı tipte olan, silahlandırılmış ya da silahlandırılmamış zırhlı destek araçları: Bunlar savaş alanlarında petrol, mühimmat vb. taşımak için kullanılırlar.
(C)  İleri savaş hatlarındaki topçu kıtalarına ve tanklara mühimmat sevkinde kullanılan ve uzaktan idare edilen küçük tanklar
(D)Özel tahrip teçhizatıyla daimi olarak donatılmış zırhlı arabalar
(E) Zırhlı personel taşıyıcıları
Hafif olarak zırhlandırılmış veya sökülebilir zırhlarla donatılmış, mutad tipteki arabalar ve kamyonlar bu pozisyon dışındadır (duruma göre 87.02 ila 87.05 pozisyonları)
Hareket edebilen ağır silahlar 93.01 pozisyonunda yer alır. Bunların diğer bir özelliği, yalnız durduğu yerde ateş edebilmeleri ve namlularının sağa sola doğrultulmalarının sınırlı oluşudur.
 
AKSAM VE PARÇALARI
Bu pozisyon, ayrıca, aşağıda belirtilen koşulların her ikisine sahip aksam ve parçalar olmak şartı ile yukarıda belirtilen araçların aksam ve parçalarını da kapsar:
(i)    Yalnız ve esas itibariyle bu araçlarda kullanılmaya elverişli olduğu anlaşılır olmalıdır.
ve      (ii)  XVII. bölümün Açıklama Notu hükümleri gereğince hariç tutulmamalıdır (ilgili Genel Açıklama Notuna bakınız).
Aşağıdaki aksam ve parçalar da bu pozisyona dahildir.
(1)   Zırhlı araç şasileri ve bunların parçaları (döner taretler, zırhlı kapılar ve kaportalar vb).
(2)   Özellikle tanklarla kullanılmak üzere yapılmış tırtıl tekerlekler
(3)   Zırhlı arabalar için özel karayolu tekerlekleri
(4)   Tankların tırtıl tekerlerine ait yürütücü tekerlekler
(5)   Bu pozisyonda taşıtların aksam ve parçaları olarak kabul edilen tanımlanabilecek düzeyde işlenmiş olan zırh levhaları.
(6)   Esnek dış kaplamadan ve hareketli iç kablodan oluşan debriyaj kabloları, fren ve gaz kabloları ve benzeri kablolar. Bunlar uzunluğuna kesilmiş ve teçhizatla donatılmış şekilde sunulur.
87.11 –     MOTOSİKLETLER (MOPETLER DAHİL) VE BİR YARDIMCI MOTORU BULUNAN TEKERLEKLİ TAŞITLAR (SEPETLİ OLSUN OLMASIN); SEPETLER 
8711.10 –    Silindir hacmi 50 cm3’ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar 
8711.20 –    Silindir hacmi 50 cm3‘ü geçen fakat 250 cm3‘ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar
8711.30 –    Silindir hacmi 250 cm3‘ü geçen fakat 500 cm3‘ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu olanlar
8711.40 –    Silindir hacmi 500 cm3‘ü geçen fakat 800 cm3‘ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar
8711.50 –    Silindir hacmi 800 cm3‘ü geçen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar
8711.60 –    Elektrik motorundan tahrikli olanlar
8711.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, insan taşımak için düzenlenmiş iki tekerlekli motorlu taşıtları kapsar.
Alışılagelmiş motosiklet tipine ilaveten bu pozisyon küçük tekerlekleri ve aracın ön ve arka kısımlarına eklenen yatay platformları olan küçük motosikletleri, hem motor hem de pedal sistemi olan mopedleri ve yardımcı motorları olan bisikletleri içerir.
Bu pozisyon kaldırımlar, patikalar ve bisiklet yolları gibi düşük hızlı seyir gerektiren alanlarda kullanım için, tek insan taşımak üzere tasarlanmış iki tekerlekli, elektrikli nakil vasıtalarını da kapsar. Bunların teknolojisi, denge çarkı sensörleri ve çoklu takılı mikroişlemcilerden oluşan bir sistem, sıralı olmayan bağımsız iki teker üzerinde hem aletin hem sürücünün dengesini sağlarken sürücünün dik durmasına olanak sağlar. Bir veya daha fazla elektrik motorla çalışan bu pozisyonda yer alan motosikletler “Elektrikli Motosiklet” olarak tanımlanır. Bu motosikletler elektrik motorlarına güç sağlayan elektrik akümülatörü içerir. Fişli motosikletlerin elektrik akümülatörleri prize takılarak veya şarj istasyonları vasıtasıyla şarj edilebilirler.
Motosikletler sürücüyü hava şartlarından korumak için teçhizatlı ya da sepetli olabilirler.
87.03 veya 87.04 pozisyondaki motorlu taşıtların özelliğini taşımamak kaydıyla üç tekerlekli taşıtlar da (üç tekerlekli velespit gibi) burada sınıflandırılır (87.03 veya 87.04 pozisyonu Açıklama Notlarına bakınız)
Bu pozisyon aynı zamanda motosiklet ve bisikletlere mahsus her türlü sepetleri içine alır. Bunlar insan veya eşya taşımaya mahsus olup yalnız başına kullanılmaya elverişli değildir. Bunların bir tarafında tekerlek diğer tarafında ise motosiklet veya bisiklet yanına takılmaya mahsus tertibatı bulunmaktadır.
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • İnsan taşımaya mahsus olup boru şasisi ve motorlu araba tipi direksiyon sistemleri (ör; Ackerman prensibine göre çalışan direksiyon sistemi) olan dört tekerlekli motorlu taşıtlar (03 pozisyonu)
 • Bisiklet ya da motosikletlere takılmak için yapılmış römorklar (16 pozisyonu)

87.12 –     MOTORSUZ BİSİKLETLER VE DİĞER MOTORSUZ TEKERLEKLİ TAŞITLAR (ÜÇ TEKERLEKLİ DAĞITIM AMAÇLI BİSİKLETLER DAHİL).
Bu pozisyon, bir ya da daha fazla tekerlekli, pedalla hareket eden taşıtları, motorsuz bisikletleri kapsar (örneğin iki tekerlekli çocuklara mahsus olanlar, üç tekerlekli ve dört tekerlekli bisikletler gibi)
Mutat olarak dizayn edilmiş bisikletlere ilaveten bu pozisyona aşağıdaki tipte bisikletler dahildir:
(1)   Sandıka kısmı (bazen izole edilmiş) önde bulunan iki tekerlek üzerine oturtulmuş üç tekerlekli bisikletler.
(2)   İki kişi tarafından kullanılan bisikletler
(3)   Tiyatro veya sahne gösterisi yapan sanatçılar için özel olarak dizayn edilmiş ve hafif ağırlık sabit tekerlek ve benzerine göre karakterize edilmiş tek veya iki tekerlekli bisikletler.
(4)   Sakatlar için özel olarak düzenlenmiş bisikletler (mesela, pedalı sadece tek ayakla çalıştırılabilen özellikli tipler)
(5)   Arka tekerleğin göbeğine takılan denge sağlayıcı tekerlekli destekle donatılmış bisikletler
(6)   Yarış bisikletleri
(7)   Birkaç oturacak yeri ve birkaç pedal takımı ile donatılmış, hafif ağırlıkta bir iskelete iliştirilmiş dört tekerlekli bisikletler.
(8)   Zincir ve zincir dişlisi çark sistemine yerleştirilen tek pedalla donatılmış, gençler, yetişkinler ve çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış, bisiklet tarzı ayarlanabilir direksiyon simidi ve ön tekere kumanda edilebilen kısımlı, şişirilebilir tekerlekli, çerçeve ve el frenli pedal sürüşlü bisiklet tipi scooterlar.
Sepetli bisikletler bu pozisyona dahil olup, ayrı gelen sepetler bu pozisyon haricindedir (87.11).
Aşağıdakiler de bu pozisyon haricindedir:

 • Yedek motorlu bisikletler (11 pozisyonu)
 • Çocuk bisikletleri (diğer bisikletlerden başka) (03 pozisyonu)
 • Sadece panayır eğlencelerinde kullanılan özel bisikletler (08 pozisyonu)

87.13 –     ENGELLİLER İÇİN TAŞIYICILAR, MOTORU VEYA HAREKET ETTİRİCİ BAŞKA BİR TERTİBATI OLSUN OLMASIN
8713.10 –    Hareket ettirici tertibatı olmayanlar
8713.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon özellikle engellilerin ulaşımı için dizayn edilmiş, mekanik itme araçları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın, koltuklar ve taşıyıcıları kapsar.
Mekanik itici kuvvetine sahip taşıtlar genellikle hafif bir motor ya da el veya bir kol mekanizması ile idare edilirler. Engelliler için diğer koltuk ve taşıtlar, tekerlekleri direk el hareketi ile itilebilen veya bir kol tertibatı ile idare edilebilenlerdir.
 
Aşağıdakiler de bu pozisyon haricindedir.

 • Normal motorlu vasıtaların engellilerce kullanılabilecek şekilde uyarlanmış olanları Örneğin; gaz pedalı ve debriyajın elle kullanılacak şekilde donatılmış olanları (87.03 pozisyonu) veya pedalı sadece tek ayakla çalıştırılabilecek tertibatlı bisikletler (12 pozisyonu)
 • Tekerlikli Sedyeler (02 pozisyonu)

87.14 –     87.11 İLA 87.13 POZİSYONLARINDAKİ TAŞITLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
8714.10 –  Motosikletlere ait olanlar (mopetler dahil)
8714.20 –  Engelliler İçin Taşıyıcılara ait olanlar
–  Diğerleri
8714.91 —  Çerçeveler ve furşlar (çatallar) ve bunların  aksam  ve parçaları
8714.92 —   Jantlar ve tekerleklere mahsus gergi çubukları
8714.93 —  Tekerlek poyraları (tekerlek poyrasına dayanan
kontrepedallı frenler ve poyra frenleri hariç) ve tekerlekler için zincir dişlileri
8714.94 —  Frenler  (tekerlek poyrasına dayanan kontrpedallı  frenler ve poyra frenleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları:
8714.95 —   Seleler
8714.96 —   Pedallar ve krank dişlileri ve bunların aksam ve parçaları
8714.99 —   Diğerleri
Aşağıda belirtilen şartların her ikisine de sahip aksam, parça ve aksesuar olmak şartıyla, bu pozisyon, motosiklet (mopetler dahil), yardımcı bir motorla çalışan bisikletler, motosiklet yan sepetleri, motorsuz bisiklet veya engelliler için koltuk ve taşıtların aksam, parça ve aksesuarlarını kapsar.
(i)    Yalnız ve esas itibariyle yukarıdaki araçlar için kullanılmaya uygun olduğu anlaşılabilir olmalıdır.
ve     (ii)   XVII. Bölümün Açıklama Not hükümleri hariç tutulmamalıdır. (İlgili Genel Açıklama Notuna bakınız.)
 
Aşağıdaki aksam parça ve aksesuar bu pozisyona dahildir:
(1)   Üç tekerlekli velespitleri, sepetlerin ya da engelilerin karoserleri ve bunların aksam ve parçaları (kaputlar, kapılar, tabanlar vb.)
(2)   Şasi, çerçeve ve bunların parçaları
(3)   Motosikletler için dişli, vites kutuları, şanzımanlar ve diğer transmisyon tertibatı, bunların aksam ve parçası
(4)  Tekerlek ve tekerlek aksamı (tekerlek göbekleri, jantlar, gergi çubukları vb.)
(5)  Tekerlekler için zincir dişlileri
(6)   Baskı pedalı ve vites tertibatı ile bunların aksam ve parçası
(7)   Krank dişlileri ve aksamı (krank çarkları, kranklar akslar) pedallar ve aksamı (akslar ve benzeri), deve boynu (özengi)
(8)   Çalıştırma pedalları, kollar, diğer kontrol dişlileri.
(9)   Her tür fren (kıskaçlı, pabuçlu, tamburalı, tekerlek göbeğine dayanan kontrpedallı, disk frenler ve benzerleri), ve bunların aksamı (kollar, fren takozları, fren takozu kolları, tamburalar, fren pabuçları, kıskaçlı frenlere mahsus kelepçeler) vb.
(10) Gidonlar, gidon ana çubukları, gidon tutacak yerler (plastikten mantardan
vb.)
(11) Seleler, sele milleri, sele kılıfları
(12) Furşlar (çatallar) (teleskopik çatallar dahil) ve aksamı (başları, gövdeleri vb.)
(13) Motor iskeleti için boru ve çubuklar
(14) Hidrolik amörtisörler ve parçaları
(15) Çamurluklar ve destekleri (dayanaklar, bağlama çubukları)
(16) Reflektörler (monte edilmiş)
(17)Elbise koruyucular (56.08 numaralı pozisyondaki ağlardan başka) transmisyon zincir kapakları, ayak koyacak yerler, ayak koruyucular
(18) Motorsiklet için duruş ayakları
(19) Küçük motorsikletler için yedek tekerlek kapakları ve tekerlek mahfazaları
(20) Susturucular, ses kesiciler ve parçaları
(21) Yakıt deposu
(22) Ön camlar
(23) Yük taşımaya mahsus kafesler, lamba destekleri, su kabı tutucuları.
(24) Engellilerin taşıtları için krank kolu ve manivela iticisi, arka dümen kolu, arka kol vb.
(25) Esnek dış kaplamadan ve hareketli iç kablodan oluşan debriyaj kabloları, gaz ve fren kabloları ve benzeri kablolar. Bunlar uzunluğuna kesilmiş teçhizatla donatılmış şekilde sunulur.
 
87.15 –     BEBEK ARABALARI VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
(I)   Katlanan ya da katlanmayan, iki ya da daha fazla tekerlekleri olan ve genellikle elle itilerek kullanılan çocuk arabaları (pusetler, çocuk arabalar vb.)
(II)   Aşağıda belirtilen şartların her ikisine de sahip aksam ve parça olmak şartı ile yukarıda belirtilen arabaların aksam ve parçaları:
(i)    Yalnız ve özellikle bu pozisyondaki arabalarla kullanılmasının uygun olduğu belirlenmelidir
ve       (ii)    XVII. bölüm Notları hükümleri gereğince hariç tutulmamalıdır (Genel Açıklama Notuna bakınız)
Bu pozisyonun aksam ve parçalarına aşağıdakiler dahildir:
(1)   Şasi üzerine monte edilmeye mahsus karoserler çocuk arabalarının çıkarılıp beşik olarak kullanılabilen çeşitten olan takma karoserleri dahil
(2)   Şasiler ve bunların parçaları
(3)   Tekerlekler (lastik takılsın yada takılmasın) ve bunların aksam ve parçaları 
87.16 –     RÖMORKLAR VE YARI RÖMORKLAR; HAREKET ETTİRİCİ TERTİBATI BULUNMAYAN DİĞER TAŞITLAR; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI.
8716.10 – Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar
8716.20 – Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar
– Eşya taşınmasında kullanılan diğer römork ve yarı römorklar
8716.31 — Tanker römork ve tanker yarı römorklar
8716.39 — Diğerleri
8716.40 – Diğer römorklar ve yarı römorklar
8716.80 – Diğer taşıtlar
8716.90 – Aksam ve parçalar
Bu pozisyon eşya veya insan taşınması için yapılmış bir ya da daha fazla tekerlekli mekanik olmayan taşıtları (önceki pozisyonlardan başka) içine alır. Ayrıca, tekerlek takılmamış mekanik olmayan taşıtları da içine alır (özel amaçlar için kullanılan kızak ve benzeri kara nakil vasıtaları gibi)
Bu pozisyondaki taşıtlar, başka araçlar (traktörler, kamyonlar, kamyonetler, motosikletler, mobiletler vb.) tarafından çekilmek, elle itilmek veya çekilmek suretiyle veya hayvanla çekilmek suretiyle kullanılmak amacıyla imal edilmiştir.
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
(A)  Römorklar ve yarı römorklar:
Bu pozisyonda belirtilen “römorklar ve yarı-römorklar” tabiri sadece özel bir birleştirici vasıtası ile (otomatik olsun ya da olmasın) diğer bir taşıta takılarak çekilen türden olan taşıtları ifade eder (yan sepetler hariç).
Bu grupta belirtilen römorklar yarı-römorkların en önemlileri motorlu taşıtlarla kullanılmak için düzenlenmiş olanlarıdır. Traktörlerin genellikle iki ya da daha fazla tekerlek takımları vardır ve taşıtı idare eden ön tekerlekler üzerine monte edilmiş birleştirme sistemi vardır. Yarı-römorkların sadece arka tekerlekleri bulunmakta ve kasasının ön kısmı kendini çekecek olan nakil vasıtasına ait kasanın arkasına hususi bir tertibatla bağlanmaktadır.
Aşağıda belirtilen Açıklama Notunun tatbikinde “römorklar” ifadesi yarı-römorkları da kapsar.
Bu pozisyonda belirtilen römorklar aşağıda açıklanmıştır:
(1)   Ev olarak ya da kamp için kullanılan karavan tipi römorklar
(2)   Otomatik yükleme aletleri ile düzenlenmiş kendi yükünü kendi alan bazen arpa, darı (mısır), bitki sapı vb. parçalamak için ek parçaları da alabilen tarımsal römorklar.
 
Bu pozisyon ot, darı (mısır) kesme, biçme ve taşımaya mahsus hasat aletlerinin daimi monte edildiği, kendi yükünü kendi alan römorkları kapsamaz. (84.33 pozisyonu)
 
(3)   Değişik ürünleri (arpa, gübre vb.) taşımaya elverişli yükünü kendi kendine boşaltan ve bunun için hareketli kasaya sahip römorklar. Bu araçlar, gübre serpmek ve ot parçalamak vb. değişik amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli ek parçalarla donatılabilir.
(4)   Eşya taşımaya mahsus diğer römorklar örneğin;
(a)   Tanker römorkları (pompalı olsun olmasın)
(b)   Tarım ve bayındırlık işleri için kullanılan römorklar (eğilerek yük boşaltan cinsten olsun olmasın)
(c)   Kolay bozulabilen gıda maddelerinin ulaşımı için donduruculu ve izole edilmiş römorklar.
(d)  Taşıma (nakil) römorkları
(e)   Hayvan, otomobiller, motosikletler vb. nakline mahsus tek ya da çift katlı römorklar
(f)   Bazı eşyanın taşınması için hazırlanmış römorklar (cam levha vb.)
(g)   Karayollarında çalıştırılmak üzere yapılmış fakat platformuna ray döşenmiş olan demiryolları vagonlarına bindirilerek sevk edilmeye elverişli römorklar(road-rail)
(h)   Demiryolu vagonlarının karayollarında naklinin teminine mahsus ve platformuna ray döşenmiş römorklar
(ij) Ağır ekipmanların taşınması için yük rampalı alçak zeminli römorklar (tanklar, buldozerler, vinçler, elektrik transformatörleri vb.)
(k) İki veya dört tekerlekli bağımsız kereste vb. taşımaya mahsus römorklar (bogiler)
(l)    Kereste taşıması için römorklar
(m)  Bisiklet ya da motosiklet tarafından çekilen küçük römorklar
(5)   Diğer römorklar örneğin;
(a)   İnsan taşıması için özel olarak tasarlanmış motorlu taşıt römorkları
(b)   Panayır ve sergi karavanları (95.08 pozisyonundakilerden başka)
(c)   Sergi veya gösteri römorkları
(d)  Kütüphane römorkları
 
(B)  Elle veya ayakla hareket ettirilen taşıtlar
Aşağıdakiler bu guruba dahildir:
(1)   Belli endüstrilerde kullanılmak üzere üretilmiş çeşitli vagon ve yük arabaları (tekstil ya da seramik sanayiinde, mandıralarda vb.)
(2)   Tekerlekli el arabaları, bagaj yolcu eşyası taşımasında kullanılan el arabaları, çöp boşaltma arabaları
(3)   Demiryolu istasyonlarında kullanılan bir çeşit büfe arabaları (94.03 pozisyonundakiler hariç)
(4)   Çöp toplama vb. amaçlar için kullanılan el arabaları ve çekçekler
(5)   Bir veya birkaç kişi tarafından çekilen iki tekerlekli hafif japon faytonları
(6)   Dondurma satıcıları gibi seyyar satıcıların kullandığı itilerek yürütülen izole edilmiş küçük arabalar
(7)   Seyyar satıcıların her tür arabaları. Hafif siklette olan bu arabaların tekerlekleri bazen şişirme lastikli olur.
(8)   Dağlık yerlerde ağaç ve kütükleri taşımaya mahsus elde çekilen kızaklar.
(9)  Subarktik bölgelerde insan taşınması için tasarlanmış, binicinin karla kaplı zemine ayağıyla direkt uyguladığı basınçla hareketlenen “kicksled”ler.
 
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamamaktadır.

 • (hepsi veya bazıları kendi etrafında dönebilen) üç veya dört tekerlek üzerinde boru biçiminde metal çerçeveden, tutacak kol ve frenlerden oluşan, “yürüteç” olarak bilinen yürüme destek aygıtları.
 • Şase ihtiva etmeyen, sepet veya metalden mamul, marketlerde kullanılan türde olan, küçük tekerlekli konteynerler (Mamul olunan maddeye göre sınıflandırma yapılır.)

 
 (C) Hayvanlarla çekilen araçlar:
Aşağıdakiler bu guruba dahildir:

 • Faytonlar, dört kişilik iki kapılı arabalar, küçük at arabaları, tek atlı, körüklü arabalar
 • Cenaze arabaları

(3)   Tek kişilik iki tekerlekli ve tek atlı hafif arabalar
(4)   Çocuklar için yapılmış umuma açık panayır ve alanlarda kullanılan eşek arabaları ve at arabaları
(5)   Mağaza ve evlere eşya teslimine ait arabalar ile göç eşyası nakline mahsus arabalar
(6)   Her çeşit yük arabaları, sandukası yük boşaltmaya müsait kalkıp eğilebilen yük arabaları dahil
(7)   Kızak ve atlı kızaklar
 
MAKİNALARLA DONATILMIŞ ARAÇLAR VE BENZERLERİ
Makina ya da aletlerden daimi olarak yapılan araçlardan oluşan ünitelerin sınıflandırılması tamamının temel özelliklerine göre yapılır. Bu pozisyon taşıtın temel özelliğini ortaya çıkartan parçaları içine alır. Diğer yandan esas karakterini ait olduğu makinadan veya cihazdan alan üniteler bu pozisyonun dışındadır.
Yukarıdakilerin yanı sıra aşağıdakiler de gözönünde tutulmalıdır.
(I)   Vagonlar, arabalar ya da su depolu römorklar ek doldurma ve boşaltma pompaları olsun olmasın, burada sınıflandırılmıştır.
(II) Aşağıdakiler, örneğin; hariç tutulmuştur ve ilgili olduğu makine ve parçasının pozisyonundadır:
(a)   E1 arabaları veya 84.24 pozisyonundaki hayvanlarla çekilen veya römork tipi püskürtme takımları
(b)   Çekme tertibatı ile düzenlenmiş basit bir tekerlekli şasi üzerine monte edilmiş makina ve teçhizat, örneğin; hareketli pompalar ve kompresörler (84.13 veya 84.14 pozisyonu) yedek makina ve aletler ile hareketli vinçler ve yükselticiler (ladder)(84.26 veya 84.28 pozisyonu).
(c)   Beton karıştırıcı (84.74 pozisyonu)
 
AKSAM VE PARÇALAR
Yukarıda belirtilen araçların parçalarını da içine alabilmesi için bu pozisyon aşağıdaki iki şartı da gerektirmektedir:
(i)    Yalnız ve esas itibariyle böyle araçlarla kullanılmaya uygun olduğu anlaşılmalıdır.
ve   (ii)   XVII Bölüm Açıklama Not hükümleri gereğince hariç tutulmamış olmalıdır. (ilgili Genel açıklama Notuna bakınız).
Bu pozisyona aşağıdaki aksam ve parçalar dahildir.

 • Şasi ve bunların tamamlayıcı parçaları (şasi rayları, traversler vb.)
 • Akslar
 • Karosöri aksam ve parçaları
 • Lastik kaplama ile donatılmış tekerlekler dahil olmak üzere ağaçtan veya çelikten tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları.
 • Bağlayıcı ve birleştirici aletler.

(6)   Frenler ve parçaları
(7)   Dingiller, ve benzeri diğer parçalar.
Kayak takımları, kızaklar gibi kış sporları ekipmanları hariçtir (95.06 pozisyonu).

Başa dön tuşu