Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 86 – Nakil vasıtaları

    BÖLÜM XVII          

FASIL 86

 NAKİL VASITALARI

 
Notları:
1.-     Bu Bölüm 95.03 veya 95.08 pozisyonlarına giren eşya ile 95.06 pozisyonuna giren küçük ve büyük yarış kızakları ve benzerlerini kapsamaz.
2.-     “Aksam ve parça” ve “aksam, parça ve aksesuar” tabirleri bu Bölümdeki nakil vasıtalarına mahsus oldukları anlaşılsa bile aşağıda yazılı olan eşyaya uygulanmaz:
(a)     Yapıldığı madde ne olursa olsun contalar, rondelalar ve benzerleri (imal edildiği maddelere göre veya 84.84 pozisyonunda sınıflandırılır) veya sert kauçuktan ziyade sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya (40.16 pozisyonu),
(b)     XV. Bölümün 2 no.lu Notunda tanımlandığı üzere, adi metallerden genel kullanıma mahsus aksam ve parça (Bölüm XV) ve plastikten mamul benzeri eşya (Fasıl 39);
(c)     82. Fasıla giren eşya (aletler);
(d)     83.06 Pozisyonuna giren eşya;
(e)     84.01 ila 84.79 Pozisyonlarına giren makina ve cihazlar ile bunların aksam ve parçaları (bu bölümde yer alan eşyalara ait radyatörler hariç); 84.81 veya 84.82 pozisyonlarına giren eşya ile motor ve makinaların bünyesine giren aksam ve parçalar olmak şartıyla 84.83 pozisyonuna giren eşya;
(f)      Elektrik makina ve cihazları ile elektrik teçhizat ve aksesuarı ( Fasıl 85);
(g)     90. Fasıla giren eşya;
(h)     91. Fasıla giren eşya;
(ij)     Silahlar (Fasıl 93);
(k)     94.05 Pozisyonuna giren lambalar ve aydınlatma cihazları ve bunların aksam ve parçaları; veya
(1)     Nakil vasıtalarında aksam olarak kullanılan fırçalar (96.03 pozisyonu).

 1. – 86. ila 88. Fasıllardaki “aksam ve parça” veya “aksesuara” yapılan atıf, sadece veya esas itibariyle, bu Fasıllardaki eşya ve nakil vasıtalarında kullanılmaya uygun olmayan aksam, parça ve aksesuarı kapsamaz. Bu Fasılların iki veya daha fazla pozisyonuna girebilecek mahiyette olan aksam, parça ve aksesuar, asıl kullanımlarına tekabül eden pozisyonda sınıflandırılırlar.

4.-     Bu bölümdeki;
(a)     Hem karayolunda hem de raylar üzerinde kullanılabilecek şekilde özel olarak imal edilmiş taşıtlar 87.Fasılın uygun düşen pozisyonunda sınıflandırılır.

 • Hem denizde hem de karada kullanılan motorlu taşıtlar 87.Fasılın uygun düşen pozisyonunda sınıflandırılır.
 • Aynı zamanda kara taşıtı olarak da kullanılabilecek şekilde özel olarak imal edilmiş hava taşıtları 88. Fasılın uygun düşen pozisyonunda sınıflandırılır.
 1. – Hava yastıklı taşıtlar, bu Bölümde en çok benzedikleri taşıtlar ile birlikte sınıflandırılır.

Şöyle ki:

 • Kılavuz bir hat üzerinde işletilmek üzere imal olunanlar (hava treni) 86. Fasıla girer:
 • Kara veya hem karada hem de suda işletilmek üzere imal olunanlar 87.Fasıla girer:
 • Suda işletilmek üzere imal olunanlar (sahile ve iskeleye çıkabilecek şekilde veya buz üzerinde işletilebilecek yapıda olsun olmasın) 89. Fasıla girer.

Hava yastıklı taşıtlara ait aksam, parça ve aksesuar, yukarıdaki hükümlere göre hava yastıklı taşıtların sınıflandırıldığı pozisyonda sınıflandırılır.
Hava tren hatlarına ait sabit malzeme ve donanımları, demiryollarında kullanılan sabit malzeme ve donanım gibi ve hava trenlerine ait sinyal, emniyet, trafik kontrol veya kumanda cihazları da demiryollarına ait sinyal, emniyet, trafik kontrol veya kumanda cihazları olarak sınıflandırılır.
 
GENEL AÇIKLAMALAR 
(I) BÖLÜMÜN GENEL KAPSAMI
Bu Bölüm, aşağıdakiler haricinde her çeşit demiryolu taşıtlarını ve hava trenlerini (86. Fasıl), diğer kara taşıtlarını, hava yastığı içeren taşıtları (87. Fasıl), uçak ve uzay gemisi (88. Fasıl) tazyikli hava üzerinde giden araçlar, botlar, gemiler ve yüzen araçları (89. Fasıl) kapsar.
Aşağıda belirtilenler bu Bölüme dahil değildir;

 • Hareket eden bazı makinalar (Aşağıdaki (II) kısma bakınız).
 • 23 Pozisyonunda teşhir edilmede kullanılan modeller.
 • Oyuncaklar, bazı kış sporu malzemeleri, eğlence yerleri için kullanılan araçlar. Çocuklar için yapılan oyuncak bisikletler (bisiklet hariç) pedallı arabalar vb. oyuncak botlar ve uçaklar 03 pozisyonu; birbirine bağlı çifte kızaklar ve ayaksız, ucu kalkık alçak kızaklar ve benzerleri (95.06 pozisyonu); otosküterler için otodromlar (95.08 pozisyonu).

Buna ilaveten, bu Bölüm, bazı ulaştırma ile ilgili araçları da kapsar, örnek olarak; bir veya daha çok modeldeki ulaştırma için özel olarak dizayn edilmiş donatılmış konteynerler, demir yollarında ve tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme ile mekanik işaret (elektro-mekanikler dahil) cihazları (Fasıl 86) ve paraşütler, uçak hareket tertibatı ve talim uçaklarını da içerir (88 Fasıl).
Aşağıdaki (III) Kısım saklı kalmak kaydıyla bu Bölüm 86 ila 88 Fasıllardaki kara nakil vasıtaları, uçaklara ait aksam, parça ve aksesuarları da içine alır.
 
(II) KENDİ KENDİNE ÇALIŞAN YA DA HAREKET EDEN MAKİNALAR
Birçok makine ve cihazlar (özellikle XVI. Bölüme dahil olanlar) XVII. Bölümde yer alan nakil vasıtaları şasilerine veya yüzer vasıtalara monte edilmiş halde olabilmektedir. Bunların Tarifedeki yerinin tesbiti çeşitli faktörlere ve özellikle kaidelerin tiplerine bağlıdır.
Örneğin; yüzer vasıtalar üzerine monte edilmiş tüm hareketli makinalar 89. Fasılda yer alır. (Örn; yüzen vinçler, tarama makinaları, tahılları kaldırıp ayırmada kullanılan makinalar). 86. veya 87. Fasıllara ait nakil vasıtaları şaselerine monte edilerek oluşan hareketli makinaların tarifedeki yeri için 86.04, 87.01, 87.05, 87.09, veya 87.16 tarife pozisyonlarındaki Açıklama Notlarına bakınız).
(III) AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLAR
Belirtmek gerekir ki deniz, göl ve nehir nakil vasıtalarının aksam ve parçaları ile aksesuarlar hakkında (geminin tekne kısmı hariç) 89. Fasılda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Böyle aksam, parçalar ve aksesuarlar deniz, göl ve nehir nakil vasıtalarında kullanılmaya mahsus olarak tanımlansa bile diğer Fasıllarda uygun pozisyonlarda sınıflandırılırlar. Bu Bölümün diğer Fasılları bu taşıtların aksam, parça ve teferruatlarının sınıflandırılmasını verir.
Bununla beraber, bu Fasılların pozisyonlarına aşağıda yazılı üç koşulun hepsine birden uygunluğu tespit edilen çeşitten olan aksam, parça ve aksesuar dahildir.

 • Bu Bölümün 2. no.lu Not hükmü gereğince bölüm haricinde bırakılmamış olmak (Aşağıda (A) bendindeki izaha bakınız).

ve  (b) Özellikle ve yalnız 86. ve 88. Fasıllarda yer alan eşya ve vasıtalarda kullanılmaya elverişli çeşitten olmak (Aşağıda (B) bendindeki izaha bakınız).
ve    (c)Tarifenin diğer yerlerinde daha belirli bir şekilde yer almamış olmak (Aşağıda verilen (C) bendindeki izaha bakınız). 
(A)  XVII. Bölümün 2 no.lu Not hükmü gereğince hariç tutulan aksam, parça ve aksesuarlar. 
Bu Bölümün eşyaları içinde sayılsın ya da sayılmasın aşağıdaki aksam parça ve aksesuarlar 2 no.lu Not hükmü haricindedir.
 

 • Herhangi bir maddeden contalar, rondelalar ve benzerleri (84.84 pozisyonunda veya yapıldıkları maddelere göre sınıflandırılırlar) ve sertleştirilmiş kauçuk haricinde vulkanize edilmiş kauçuktan olanlar (örn; çamurluk kapakları pedal kapakları) (16 pozisyonu).
 • Bölümün 2. no.lu Not hükmünde belirtilen genel kullanıma elverişli aksam ve parçalar, örneğin, zincir ve kablolar (fren kabloları, hızlandırmaya yarayan kablolar, ve 87. Fasılın motorlu taşıtlarında kullanılmaya yarayan benzer kablolardan başka kesilmiş ve uçları donatılmış olsun olmasın), çiviler, civatalar, somunlar, vidalar, rondelalar, kenet çivileri, kamalar, yaylar (nakil araçlarına ait yaprak yaylar dahil) (Bunların adi madenlerden olanları 73. ila 76. Fasıllar ve 78. ila 81. Fasıllarda ve plastik maddelerden olan benzeri ürünler 39. Fasılda yer alır) ve nakil vasıtası karoserlerine ait kilitler ve adi madenlerden mamul garnürler, menteşeler, kapı kulpları, el tutacakları, ayak dayayıcıları, cam açma ve kapama tertibatı, kapı için emniyet düğme ve mekanizması, numara plakaları, nakil vasıtalarının dahil olduğu ülkeyi gösteren plakalar vb. (bu gibi eşyanın adi metalden olanları 83. Fasılda, plastikten mamul olanları 39. Fasılda yer alır).

(3)   İngiliz anahtarları ve diğer aletler 82. Fasılda yer alır.
(4)   Ziller (Bisikletlerde olduğu gibi) ve diğer eşyalar (83.06 pozisyonu).
(5)   Makineler, mekanik cihazlar, bunların aksam ve parçaları 84.01 ila 84.79 pozisyonu örneğin;
(a)   Buhar kazanları ve teçhizatı (84.02 veya 84.04 pozisyonu).
(b)   Gazojenler (örn; motorlu kara nakil vasıtaları için) (84.05 pozisyonu).
(c)   84.06 pozisyonuna dahil buhar türbinleri
(d)  Her çeşit araçlar için motorler ve bunların aksam ve parçaları (84.07 ila 84.12 pozisyonları).
(e)   Tulumbalar, kompresörler ve vantilatörler (84.13 veya 84.14 pozisyonu).
(f)   Klima cihazları (84.15 pozisyonu).
(g)   Sıvı ya da toz halindeki maddeleri püskürtmeye veya dağıtmaya mahsus mekanik cihazlar, yangın söndürme cihazları (84.24 pozisyonu).
(h)   Kaldırma, yükleme, tutma veya boşaltma makinaları (örn; vinçler, krikolar, yük kaldırma asansörü), toprağın kazılması, sıkıştırması, karıştırılması, ayrılması, sıyrılması, bastırılması, tazyikle yoğunlaştırılması, çıkarılmasına mahsus makina ve cihazlar (84.25, 84.26, 84.28, 84.30 veya 84.31 pozisyonları).
(ij)   84.32 veya 84.33 pozisyonlarda yer alan kara nakil vasıtalarına takılmak üzere üretilmiş zirai makine ve cihazlar (tohum ekiciler, toprağı kabartan veya ekilen tohumları örten sürgüler, ekin biçme makinaları vb.).
(k)   84.74 pozisyonuna dahil makinalar.
(1)   84.79 pozisyonunda belirtilen oto camı silme mekanizmaları.
(6)   84. Fasıla giren diğer bazı eşyalar, örneğin;
(a)   Muslukçu eşyası (örn; radyatörler için boşaltma muslukları, iç lastiklere ait siboplar) (84.81 pozisyonu).
(b)   Her nevi rulmanlar (bilyalı ve rulolu) (84.82 pozisyonu).
(c)   84.83 Pozisyonuna dahil transmisyon unsurlarından motorların bünyesine dahil olanlar (krankşaflar, komşaflar, volanlar vb.)
(7)   85. Fasıla ait elektrik makina ve teçhizatı, örneğin;
(a)   85.01 veya 85.04 pozisyonlarında yer alan elektrik jeneratörleri, motorlar, transformatörler vb.
(b)   85.05 pozisyonunda yer alan elektrikli mıknatıslar, elekro manyetik kıskaçlar, frenler vb.
(c)   Elektrik akümülatörleri (85.07 pozisyonu).
(d)  Dahili ihtiraklı veya sıkıştırma ateşlemeli motorları hareket ettirmeye ve ateşlemeye mahsus tertibat ve cihazlar (ateşleme bujileri, motor marjları) (85.11 pozisyonu).
(e)   Bisiklet ya da motorlu araçlar için elektrikli aydınlatma, far, cam silici, buz eritme tertibatı (85.12 pozisyonu) Trenlere, uçaklara, gemilere ait elektrikli işaret cihazları (85.31 pozisyonu) ile yine bu vasıtalara ait elektrikli cam siliciler, buzlanma ve buğulanmayı önleyiciler (85.43 pozisyonu).
(f)   Kara nakil vasıtalarına, trenlere, uçaklara vb. ne ait elektrikli ısıtma cihazları (85.16 pozisyonu).
(g)   Mikrofonlar, hoparlörler ve alçak frekanslı elektrik amplifikatörleri (85.18 pozisyonu).
(h)   Alıcı ve verici radyo telefon ve radyo telgraf cihazlarıyla radyo cihazları (85.25 veya 85.27 pozisyonu).
(ij)   Elektrik kondansatörleri (85.32 pozisyonu).
(k)   85.35 veya 85.36 pozisyonlarındaki elektrikle yük çekme araçları ve fitiller, devre anahtarları ve diğer elektrikli aletlere ait pantograflar ve diğer akım kollektörleri.
(l)    Kızma esaslı veya deşarj esaslı elektrik  ampülleri (monoblok fark üniteleri ve mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller dahil), ark lambaları (85.39 pozisyonu).
(m)  Diğer elektrik teçhizatları, örneğin; izole elektrik telleri ve kablolar (Elektrik teli tertibat takımları dahil) elektrikte kullanılan grafit, ve diğer kömürler, terminal uçlarla donatılmış olsun olmasın, izolatörler ve izole edici diğer parçalar (85.44 ila 85.48 pozisyonları).
(8)   90. Fasılda yer alan alet ve cihazlar, (bazı vasıtalarda kullanılanlar dahil).
(a)   Fotoğraf ve sinema kameraları (90.06 veya 90.07 pozisyonu).
(b)   Denizcilikle ilgili alet ve cihazlar (90.14 pozisyonu).
(c)   Tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlik gibi çeşitli bilim dallarında kullanılan alet ve cihazlar (90.18 pozisyonu).
(d)  X ışınlarının kullanımı esasına dayanan cihazlar ile 90.22 pozisyonundaki diğer cihazlar.
(e)   Monometreler (90.26 pozisyonu).
(f)   Devir adeti sayaçları, taksimetreler, hız göstergeleri, takometreler diğer alet ve cihazlar (90.29 pozisyonu).
(g)   Ölçme ve kontrol cihazları, alet ve makinaları (90.31 pozisyonu).
(9)              Saatler (Örneğin araçlara mahsus panel saatler)(91 Fasıl)
(10) Silahlar (93. Fasıl).
(11) Lambalar ve ışıklandırma tertibatı (uçak ve trenlerdeki ön lambalar gibi) (94.05 pozisyonu).
(12) Fırçalar (yol temizleme araçlarına mahsus gibi) (96.03 pozisyonu).
 
(B)  Özellikle veya esas itibariyle kullanılacağı yer kıstası.
(1)   Hem XVII. Bölüme hem de başka bir bölüme girebilecek aksam, parça ve aksesuarlar.
Bu Bölümün 3 no.lu Not hükmü gereğince özellikle ve esas itibariyle 86. ila 88. Fasıllardaki eşya ve vasıtalarda kullanılmaya elverişli olmayan çeşitten olan aksam parça ve aksesuar bu Fasıllar haricinde kalır.
Bu nedenle, Bölümün 3 no.lu Not hükmü, herhangi bir aksam, parça ve aksesuarın tarifenin hem bu bölümüne hem de diğer bölümlerinden bir veya daha fazlasına girebilmesi hallerinde tatbik yeri bulmakta ve bu takdirde bunların tarifedeki yerleri asıl kullanım yerine göre tayin edilmektedir. Böylece, 84.Fasıla dahil hareketli makinelerin çoğundaki direksiyon tertibatı, fren tertibatı, tekerlek ve çamurluklar, vs. gibi aksam ve teferruat aslında bu bölümün 87. Fasılına dahil nakil vasıtalarında kullanılanların aynı olduğundan bu bölümde yer alır.
(2)   Bu Bölümün iki ya da daha fazla pozisyonuna girebilecek nitelikte olan aksam, parça ve aksesuar.
Bazı aksam, parça ve aksesuar bir cins taşıttan fazlasında kullanılmaya müsaittir (otomobiller, uçaklar, motosikletler vb.). Bu gibi aksam, parça ve aksesuarlara örnekler; frenleri, dümen sistemlerini, tekerlekleri, dingilleri vb. içermektedir. Böyle aksam, parça ve aksesuarlar esas olarak taşıtların yer aldığı tarife pozisyonunda sınıflandırılırlar.
 
(C)  Tarifenin başka yerlerinde daha belirli bir şekilde yer almış bulunan aksam, parça ve aksesuar.
Tarifenin başka yerlerinde daha belirli bir şekilde yer almış bulunan bazı aksam, parça ve aksesuar, nakil vasıtalarına ait olsa dahi bu Bölüm haricinde kalır.
(1)   Muhtelif boylarda kesilmiş ya da kesilmemiş sertleştirilmiş kaucuk dışındaki vulkanize edilmiş kauçuktan profiller (40.08 pozisyonu).
(2)   Vulkanize edilmiş kauçuktan transmisyon kolanları (40.10 pozisyonu).
(3)   Kauçuk lastikler, değiştirilebilir dış lastikler, lastik kapakları ve iç lastikleri (40.11 ila 40.13 pozisyonu).
(4)   Deriden, suni deriden ve vulkanize liflerden alet çantaları (42.02 pozisyonu).
(5)   Bisiklet fileleri ve balonlara mahsus ağlar (56.08 pozisyonu).
(6)   Çekme ip ve halatları (56.09 pozisyonu).
(7)   Dokumaya elverişli maddelerden halılar (57.Fasıl).
(8)   Çerçevesiz emniyet camları (nakil vasıtalarında kullanılmak üzere şekil verilmiş olsun olmasın) (70.07 pozisyonu).
(9)   Arkayı görmeye mahsus aynalar (70.09 pozisyonu veya 90. Fasıl adı geçen pozisyon veya Fasılın Açıklama Notuna bakınız).
(10) Nakil vasıtaları için çerçevesiz halde camlar (70.14 pozisyonu) ve genel olarak 70.Fasıla dahil eşya.
(11) Hız göstergeleri, sayaçlar vb. eğilip bükülebilen şaftlar (84.83
        pozisyonu).
(12)  Nakil vasıtaları için koltuklar (94.01 pozisyonu).
 
FASIL 86 
DEMİRYOLU VE BENZERİ HATLARA AİT TAŞITLAR VE  MALZEMELER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; HER TÜRLÜ MEKANİK (ELEKTROMEKANİK OLANLAR DAHİL) TRAFİK SİNYALİZASYON CİHAZLARI 
Fasıl Notları
1.-   Bu Fasıl aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)   Demiryolu veya tramvay hatları için ahşap veya betondan traversler veya hava trenlerine mahsus kılavuz hatlarının beton kısımları (44.06 veya 68.10 pozisyonları);
(b)   73.02 Pozisyonuna giren demir veya çelikten demiryolu veya tramvay hattı malzemesi; veya
(c)   85.30 pozisyonuna giren elektrikli sinyalizasyon, emniyet, trafik kontrol veya kumanda cihazları.
2.-   86.07 Pozisyonuna diğerleri meyanında aşağıda yazılı olanlar da dahildir:
(a)   Dingiller, tekerlekler, dingile takılı tekerlekler (tekerlek takımları), metal bandajlar, tekerlek gövde ve göbekleri ve diğer tekerlek aksam ve parçaları;
(b)   Şasiler, bojiler ve bissel-bojiler;
(c)   Dingil kutuları (katı veya sıvı yağ kutuları); her türlü fren tertibatı;
(d)   Müsademe tamponları, cer kancaları ve diğer koşum takımları ve geçiş körükleri;
(e)   Vagonlara ait karoseri eşyası.
3.-   Yukarıdaki 1 no.lu Not hükmü saklı kalmak şartıyla 86.08 pozisyonuna diğerleri meyanında, aşağıda yazılı olanlar da dahildir:
(a)   Birleştirilmiş halatlar, döner paltformlar ve döner köprüler, yük gabarileri ve durdurma tamponları;
(b)   Demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava limanları için semaforlar, mekanik işaret diskleri ve levhaları, demiryolu geçitleri için kumanda cihazları, makas tertibatı, úzaktan manevra cihazları ve diğer mekanik (elektromekanik olanlar dahil) sinyal, emniyet, trafik kontrol ve kumanda cihazları (elektrikli aydınlatma tertibatı bulunsun bulunmasın).
 
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu bölüm lokomotifler, vagonlar ve bunun parçaları ile demiryolları ya da her çeşit tramvay (dar ebatlı demiryolları, tek raylı demiryolları vb.) için başlıca ray teçhizat ve takımlarını kapsamaktadır. Her çeşit nakliyat için tekne ve konteynerler de bu Fasılda yer alır. Mekanik (elektro-mekanikler dahil) işaretler, emniyet ya da trafiğin her çeşidi için (park faaliyetleri dahil) trafik kontrol donanımı da bu Fasıl kapsamındadır.
Tüm bu bölümde geçen “demiryolu” ve “tramvay” terimleri yalnız çelik raylar kullanılan geleneksel demiryolları ve tramvayları değil magnetik yükselmeyi ya da beton hatların kullanımını sağlayan kılavuz sistemlerini de kapsar.
 
Bu çeşit eşya aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

 • Tüm kendi kendine hareket edebilen demiryolu araçları, örneğin; lokomotifler, motorlu demiryolu ya da tramvay çekicileri ve demiryolu arabaları (86.01 ila 86.03 pozisyonları). 86.02 pozisyonu aynı zamanda  tenderleri içine almaktadır. İki tip güç ile çalışan lokomotifler, kullanılan esas güç tipine uygun pozisyonda sınıflandırılır.

(B)  Kendi kendine hareket edebilen veya etmeyen demiryolu ya da tramvay bakım ve servis araçları (86.04 pozisyonu).
(C)  Çeşitli taşıma araçları (demiryolu ya da tramvay yolcu vagonları ve bagaj arabaları, demiryolu ya da tramvay hattı vagonları, turgonları ve ağır yük vagonları vb.) (86.05 ve 86.06 pozisyonları).
(D)  Demiryolu ya da tramvayların aksam ve parçaları (86.07 pozisyonu), demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme, demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava limanları için, mekanik (elektro mekanik dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol kumanda cihazları, bunların aksam ve parçaları (86.08 pozisyonu).
(E)  Bir veya daha fazla taşıma şekillerine göre özel olarak yapılmış veya donatılmış konteynerler (86.09 pozisyonu).
Bu bölüm kılavuz hat üzerinde, seyahat için düzenlenmiş hava yastıklı araçları, bu araçların parçalarını, hava treni ray teçhizat ve takımları ile hava treni ulaşım sistemleri için mekanik (elektro-mekanik) işaret, emniyet ve kontrol donanımını da içine alır (XVII. Bölümün 5 no.lu Not hükmüne bakınız).
Aksamı tamamlanmamış veya imali bitirilmemiş araçlar imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış araçların asli özelliklerine sahip olmak şartıyla aksamı tamamlanmış veya imali bitirilmiş olanlara ait pozisyonlarda sınıflandırılır. Örnekler;

 • Güç tertibatı, ölçü aletleri, emniyet cihazları veya servis teçhizatı henüz monte edilmemiş bulunan lokomotifler ve motorlu vagonlar.
 • Koltukları henüz monte edilmemiş yolcu vagonları.
 • Süspansiyon ve tekerleklerle tamamlanan vagon alt gövdeleri.

Diğer taraftan, motorlu vagonların, tramvay arabalarının, yolcu ve yük taşımaya mahsus vagon ve vagonetlerin ve tenderlerin şasileri üzerine monte edilmemiş halde olan karasörleri demiryolu nakil vasıtalarının aksamı olarak sınıflandırılır (86.07 pozisyonu).
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Demiryolu nakil vasıtalarının teşhiri amacıyla kullanılan küçültülmüş modelleri (90.23 pozisyonu).
(b)   Demiryolu vasıtaları üzerine monte edilmiş ağır topçu silahları (93.01 pozisyonu).
(c)   Oyuncak trenler (95.03 pozisyonu).
(d)  Atlı karıncalar, atış standları ve diğer fuar ve panayır eğlencelerinde kullanılmak üzere özel olarak imal olunan asıl anlamı demiryolu nakil vasıtalarından olmayan malzemeler (95.08 pozisyonu).
 
86.01 –     ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFLER (ELEKTRİK ENERJİSİNİ DIŞARDAN ALANLAR VEYA ELEKTRİK AKÜMÜLATÖRLÜ OLANLAR)
  
8601.10 –    Elektrik enerjisini dışardan alanlar
8601.20 –    Elektrik akümülatörlü olanlar
Bu pozisyon elektriksel bir enerjiyle çalışan ve enerjisini ya araç üzerinde taşınan güçlü bir akümülatör ya da üst üste yerleştirilmiş kablolar gibi harici bir iletkenden çıkaran elektrik lokomotiflerinin tüm çeşitlerini kapsar.
 
86.02 –     DİĞER LOKOMOTİFLER; LOKOMOTİF TENDERLER
8602.10 –    Dizel elektrikli lokomotifler
8602.90 –    Diğerleri
 

 • LOKOMOTİFLER

Bu pozisyon gücünü harici bir elektrik kaynağından ya da elektrik akümülatörlerinden alan lokomotiflerin (86.01 pozisyonu) dışındaki, güç tertibatı ne olursa olsun (buharlı motor, dizel motor, gaz türbin, benzinli motor, pnömatik güç motoru vb.) tüm demiryolu lokomotiflerini kapsar.
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
(1)   Üç çeşit dizel lokomotif vardır;
(a)   Dizel elektrikli lokomotifler, elektrik üretmek için dizel motor jeneratörü harekete geçirir, elde edilen elektrik gücüyle tekerlekler döndürülür.
(b)   Dizel hidrolik lokomotifler, dizel motordan alınan güç hidrolik sistemle tekerleklere aktarılır.
(c)   Dizel mekanik lokomotifler, dizel motordan alınan güç debriyaj ya da volan ve şanzıman vasıtasıyla tekerleklere aktarılır.
(2)   Her tipteki buhar lokomotifleri (döndürme mekanizması kullanılan türbin lokomotifleri, tank lokomotifleri, ateşsiz lokomotifler dahil) bunlar sınai bir tesiste yüklenen buhar kazanı yerine bir buhar haznesi ile donatılmışlardır.
Bu pozisyon, bojilerle donatılmamış ve genellikle sadece iki döndürme dingilli yavaşlatılmış güçteki lokomotifleri içerir. Bunlar özellikle hareket eden vagonlar için istasyonlarda ve demiryollarıyla bağlantılı sanayii dallarında kullanılır.
 

 • LOKOMOTİF TENDERLERİ

Bunlar buhar kazanı için gereken su ve yakıt taşıyan araçlardır. Genellikle iki ya da daha fazla dingille hareket eden metal tabaka ile kaplanmış kapalı su ve kömür deposu ya da fuel-oil tankından oluşur.
 
Hem yol hem de ray üzerinden gitmesi için yapılan traktörler hariçtir (87.01 pozisyonu).
86.03 –     KENDİNDEN HAREKETLİ DEMİRYOLU VEYA TRAMVAY VAGONLARI (86.04 POZİSYONUNA GİRENLER HARİÇ).
8603.10 – Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar
8603.90 – Diğerleri 
Kendinden hareketli demiryolu ya da tramvay vagonları, lokomotiflerden farklıdır. Çünkü ek bir güç ünitesiyle donatılmış olup, ayrıca bunlar yük ya da yolcu taşımak için de düzenlenmiş olabilirler. Bu araçlar, yalnızca yolculuk için de kullanılabilir veya bir ya da birden fazla aynı tipte araç veya römorklar eklenebilir.
Bu araçların başlıca özelliği her iki uçta ya da ortada yüksek bir yerde kontrol kabini bulunmasıdır.
Bu pozisyonda yer alan kendinden hareketli demiryolu ve tramvay vagonlarının çeşitli tipleri aşağıda belirtilmiştir;
(A)  Elektrik motorlu vagonlar, bu tip vagonların motorları elektrik enerjisini havada döşenmiş elektrik kablo hatlarında kabloya temas eden bir pantograf veya bir troley vasıtasıyla, demiryolu hattına dengeli şekilde ve elektrik nakili olarak dönüşen üçüncü bir hattan ise vagonun bojisine monte edilmiş bulunan ve kolektör pabucu denilen hususi bir tertibat vasıtasıyla almaktadır.
Tramvay vagonları. Bunlar elektrik cereyanını bazen ortalarında boy istikametinde iki yarık bulunan bir rayın altına tespit olunan iki nakil raydan, sapan denilen özel bir tertibat vasıtasıyla almaktadır.
(B)  Otomotris (rail-car), örneğin; kendi gücüyle çalışan ve dizel ya da öteki iç ateşleme motorlarıyla vb. donatılmış kendinden depolu araçlar. Bazı otomotrisler katı ya da pnömatik tekerleklerle teçhizatlanmış bulunmakta, diğer bazılarının tekerlekleri ise dişli tertibatını içine almaktadır.
(C)  Akümülatörler vasıtasıyla çalışan kendinden hareketli araçlar.
Bu pozisyon elektro-jiro sistemli demiryolu araçlarını da içerir. Bu sistemin temeli hızlı devir yapan bir volanın sağladığı enerjiye dayanmaktadır. Bu enerji bir elektrik jeneratörü vasıtasıyla elektrik akımı olarak motora gönderilir. Bu sistemin kullanma sahası dar olup, hafif sikletli oto raylarda veya tramvay arabalarında kullanılmaktadır.
Şurası kayda değer ki; motoruna dokunulmayarak sadece tekerlekleri değiştirmek ve direksiyon tertibatını bloke etmek suretiyle otoray haline çevrilebilen motorlu kara nakil vasıtaları bu pozisyon haricindedir (87.02 pozisyonu).
 
86.04 –     DEMİRYOLU VEYA TRAMVAYLARIN BAKIM VEYA SERVİSİNE AİT TAŞITLAR (KENDİNDEN HAREKETLİ OLSUN OLMASIN) (ATÖLYE VAGONLARI, VİNÇLİ VAGONLAR, BALAST SIKIŞTIRICILARIYLA DONATILMIŞ VAGONLAR, HAT DÖŞEYİCİLER, DENEME VAGONLARI VE DREZİNLER GİBİ). 
Bu pozisyona, kendi kendine çalışan ya da çalışmayan, özellikle hat kenarındaki yapılarda, hatların onarımında ve bakımında, tesisatta vb. kullanılmak üzere düzenlenmiş araçlar dahildir.
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:

 • Atölye vagonları: bunlar çeşitli aletler, makinalı aletler, elektrik jeneratörleri, kaldırma cihazları (krikolar, palangalar vb.) kaynak postaları, zincirler, kablolar vb. ile teçhiz edilmiş bulunmaktadır.
 • Demiryolu hatlarını bozmada ve sairede kullanılan vinçli vagonlar, demiryolu hatlarını döşemeye mahsus vinçli vagonlar, lokomotifleri ve vagonları kaldırmaya mahsus vinçli vagonlar, istasyon rampalarında vagonlara eşya yüklemeye ve boşaltmaya mahsus vinçli vagonlar.
 • Vinçli vagonlar.
 • Balast temizleme, döşeme ve sıkıştırma makineleriyle donatılmış vagonlar.
 • Betonyerli vagonlar; bunlar demiryollarında ve örneğin elektrikli trenlere mahsus havai hatların mesnetini teşkil eden pilonların temeline dökülecek olan betonu hazırlamak maksadıyla kullanılmaktadır.
 • Vagon tartmaya mahsus sabit baskülleri kontrole mahsus ayar vagonları.
 • Elektrikli trenlere mahsus hava kablolarının tesisine ve bakımına mahsus iskeleli vagonlar.
 • Hat boyunca türeyen yabani otları yok etmeye mahsus püskürtmeli vagonlar.
 • (Özellikle demiryolu vagon hatlarında) kendi kendine çalışan bir ya da daha fazla motorla donatılmış, üzerine monte edilmiş (balast sıkıcı aletleri, bakım vagonları vb.) tek bir makina gücüyle çalışmayan fakat hızlı seyahat imkanı sağlayan raylar için bakım araçları.

(10) Fren, motor vb. çalışmasını kontrol için otomatik aletler gibi özel donatılmış demiryolu kontrol vagonları (örn; yükleri ölçmek, bozuk rayları, köprülerdeki ve raylardaki hataları ortaya çıkarmak vb.) seyahat esnasında herhangi bir ray düzensizliğini kontrol eden lokomotifler.
(11) Ray  bakımı yapan demiryolu  personeli  tarafından kullanılan motorlu  demiryolu motosikletlerini de içeren mekanik ray muayene arabaları. Bunlar genellikle iç ateşleme motorlarıyla donatılmışlardır ve kendi kendilerine çalışarak taşınacak personel ve kullanılacak malzemeler için hızlı bir ulaşım imkanı sağlarlar.
(12) Demiryolu kontrolü için mekanik olarak çalışmayan demiryolu bisikletlerini içine alan ray muayene araçları (örn; el ya da ayakla çalışan).
Basit tekerlekli platformlar üzerine ya da uygun olmayan demiryolu ve yabancı gövdeler üzerine monte edilmiş makinalar, aletler ve diğer teçhizatlar bu Bölüm haricinde bırakılmış ve daha özel pozisyonlarda yer almaktadır (84.25, 84.26, 84.28, 84.29 ve 84.30 pozisyonları vb.).
 
86.05 –     KENDİNDEN HAREKETLİ OLMAYAN DEMİRYOLU VE TRAMVAY YOLCU VAGONLARI, KENDİNDEN HAREKETLİ OLMAYAN BAGAJ FURGONLARI, POSTA VAGONLARI VE DİĞER ÖZEL AMAÇLI DEMİRYOLU VE TRAMVAY VAGONLARI (86.04 POZİSYONUNA GİRENLER HARİÇ )
Bu pozisyonda kendi kendine çalışmayan demiryolu ya da tramvay lokomotif vagon grupları (kablo ile işleyen vagonları ve tramvayları çekici vagonları içine alır) ile yolcu trenlerine ilave edilmiş vagon tipleri yer almaktadır.
Aşağıdakiler bu Fasıla dahildir:
(1)   Yataklı vagonlar, lokanta vagonları, salon vagonları, eğlence vagonları (özellikle dans etmek gibi hoşça vakit geçirmek amacıyla yapılmış) her çeşit yolcu vagonları.
(2)   Kablolar vasıtasıyla işleyen demiryolu vagonları.
(3)   Tramvay çekici vagonlar.
(4)   Maden işçilerinin yer altı ulaşımı için özel vagonlar.
(5)   Demiryolu personelinin ikametine mahsus vagonlar.
(6)   Yük vagonları ve yolcu bagaj vagonları.
(7)   Gezici posta vagonları.
(8)   Ambulans, hastane, röntgenle tedavi vb. vagonları.
(9)   Hapishane vagonları.
(10) Zırhlı vagonlar.
(11) Radyo ve telgraf gereçleri ile donatılmış özel vagonlar.
(12) Çeşitli makina ve gereçlerle donatılmış eğitim amaçlı vagonlar (personel eğitimi gibi).
(13) Gösteri vagonları.
 
86.06 –     KENDİNDEN HAREKETLİ OLMAYAN, YÜK TAŞIMAYA MAHSUS DEMİRYOLU VEYA TRAMVAY VAGONLARI. 
8606.10 –   Sarnıçlı vagonlar ve benzerleri
8606.30 –   Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar (8606.10
alt pozisyonuna girenler hariç)
–   Diğerleri
8606.91 —  Örtülü veya kapalı olanlar
8606.92 —  Açık olanlar (sabit kenarlı olup yüksekliği 60 cm.yi geçenler)
8606.99 —  Diğerleri
Bu pozisyon, demiryolu ağları üzerindeki malzeme ulaşım taşıtlarını (her tür demiryolu ağlarında) kapsar. Malzeme ulaşımı için ray vasıtasıyla madenlerde, sitelerde, fabrikalarda, ambarlarda vb. kullanılan küçük araçlar ya da vagonlar da bu pozisyonda yer alır. Bunlar, genellikle, gerçek vagonlardan, yolcu vagonlarından oldukça farklı olup; farkı yaysız teçhizatlı olmasıdır.
Bazı üstü açık vagonlarla (sabit platformlu vagonlar, meyil vererek eşya boşaltan hareketli platformlu vagonlar vb.) kapalı yük vagonlarından başka özellik arz eden aşağıdaki vagonlar bu pozisyona dahildir;
(1)   Sarnıçlı vagonlar ve benzerleri (su depolama ve fıçı vagonları gibi).
(2)   İzoterm ve frigorifik vagonlar.
(3)   Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar (yükleme ve boşaltma vagonları gibi).
(4)   Ağır eşya nakline mahsus alçak platformlu vagonlar.
(5)   Kereste taşıma vagonları.
(6)   Kimyevi malzemelerin taşınması için özel donatılmış depo vagonlar.
(7)   Hayvan taşıyan demiryolu vagonları.
(8)   Çift katlı vagonlar (araba taşınması vb. için).
(9)   Canlı balık ve kümes hayvanlarının taşınması için özel donatılmış vagonlar.
(10)  Diğer vagonların taşınması için platform vagonları.
(11)  Her çeşit dar hatlı demiryolu vagonları.
(12)  Maden vagonları.
(13)  Ray, direk vb. taşımak için kullanılan tramvaylar.
(14)  Demiryolu römorklarını taşımak için ray döşenmiş vagonlar.
(15) Yüksek radyoaktif ürünlerin taşınması için özel düzenlenmiş vagonlar.
Yol gösterici raylar ile teçhizatlanmış özel vagonlar tarafından taşınması için tasarlanmış demiryolu römorkları bu pozisyon haricinde kalır (87.16 pozisyonu).
 
86.07 –     DEMİRYOLU TAŞITLARININ VEYA TRAMVAYLARIN AKSAM VE PARÇALARI 
–    Bojiler, bissel-bojiler, dingiller ve tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları
8607.11 — Çekici bojiler ve bissel bojiler
8607.12 — Diğer bojiler ve bissel bojiler
8607.19 — Diğerleri (aksam ve parçalar dahil)
–    Frenler ve bunların aksam ve parçaları
8607.21 — Havalı frenler ve bunların aksam ve parçaları
8607.29 — Diğerleri
8607.30 –  Cer kancaları ve diğer koşum takımları, müsademe tamponları, bunların aksam ve parçaları
–   Diğerleri
8607.91 — Lokomotiflere ait olanlar
8607.99 — Diğerleri
Bu pozisyon, aşağıda belirtilen her iki özelliğe sahip olmak şartıyla demiryolu nakil vasıtalarının (tramvay için olanlar dahil) aksam ve parçalarını içine almaktadır;
(i)       Yalnız ve esas itibariyle bu Fasıla dahil nakil araçlarına ait olduğunun açıkça anlaşılması;
(ii)   XVII. Bölümün Not hükümleri gereğince bu bölüm ve dolayısıyla bu Fasıl dışında  bırakılmamış olması gerekmektedir.
Bu pozisyonda yer alan aksam ve parçalar şunlardır;

 • İki ya da daha fazla dingilli bogiler ve yalnız bir dingilin taşıdığı şasiden oluşan bogiler.
 • Düz ya da dirsekli dingiller (birleştirilmiş ya da birleştirilmemiş).
 • Tekerlekler ve tekerlek aksamı (tekerlek göbekleri, bondajlar, çemberler vb.).
 • Dingil yatakları (bunlara aynı zamanda yağlama veya gres yatakları da denilir) ve aksamı (örn; yatak gövdesi gibi).
 • Her türlü fren tertibatı; şunlar dahildir:
 • El frenleri (bunlar her vagona ait müstakil frenler olup manivelalı veya dişli tertibatlı olur).
 • Devamlılık sağlayan frenler (bunlar katarın makinisti tarafından kullanılan tek kumandalı frenler olup, bir manevra hareketiyle bütün vagonlardaki frenlerin idaresi sağlanmaktadır). Bunların hava tazyiki ile veya vakumla çalışan türleri bulunmaktadır.
 • Fren tertibatı aksamı (pabuçlar, silindirler, el freninin manivelaları vb.).
 • Müsademe tamponları.
 • Cer kancaları ve dişli veya zincirli diğer koşum takımları (bunların bazıları otomatik olarak çalışmaktadır).
 • Şasiler ve şasi aksamı (oklar, çapraz kuşaklar, longrinler, dingil yatağı mahfazaları vb.) döküm işi tek parça şasiler.
 • Vagonları birbirine birleştiren körükler ve geçiş köprüleri.

(10) Şasi üzerine monte edilmemiş halde karoserler (motorlu vagonlar, vagonlar, vagonetler veya tenderler için) ve karoseri aksamı (kapılar, bölmeler, menteşeli karoseri yanları, basamaklar, merdivenler, tenderlere mahsus su depoları vb.).
(11) Isıtma veya fren tertibatı için bağlantı başlarıyla donatılmış borular.
(12) Bojilere monte edilmeye mahsus hidrolik şok tertibatı.
Bununla beraber, şurası kayda değer ki, adi madenlerden profiller, saclar, levhalar ve diğer şasi veya karoseri aksamı ile borular vb. demiryolu nakil vasıtalarına ait aksam olduğu açıkça anlaşılacak derecede işçilik görmemiş bulundukları takdirde XV. Bölümde yer alır.
 
86.08 –     DEMİRYOLU VEYA TRAMVAY HATLARINDA KULLANILAN SABİT MALZEME; DEMİRYOLLARI, TRAMVAYLAR, KARA YOLLARI, DAHİLİ SU YOLLARI, PARK YERLERİ, LİMAN TESİSLERİ VEYA HAVA LİMANLARI İÇİN MEKANİK (ELEKTROMEKANİK DAHİL) İŞARET, EMNİYET VEYA TRAFİK KONTROL VE KUMANDA CİHAZLARI; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI.
(A) DEMİRYOLLARINDA KULLANILAN SABİT MALZEMELER
Aşağıdakiler bu gruba dahildir:
(1)   Birleştirilmiş hatlar; bunlar traverslerle veya başka desteklerle hazırlanmış hatlar olup, özellikler kruvazmanlar, kavşaklar, makaslar, kavisli veya düz hatlar şeklinde veya başka şekillerde olabilir.
(2)   Elektrikle çalışan ya da çalışmayan döner platformlar, bunlar kendi merkezi etrafında dönen ve demiryolu ya da tramvay hattı döşenmiş platformlardır. Yerlerine monte edilmeleri üzerindeki hattın esas demiryolu veya tramvay hattının seviyesinde olur ve çevreleri aynı zamanda mesnet  görevi  görmek amacıyla rulolarla donatılmıştır.
Platformlar lokomotiflerin ve vagonların bir hattan diğerine geçirilmesini sağlamaktadır. Bunların bazıları ve özellikle dekovil hatlarında kullanılanlar el ile çalıştırılmakta olup, bazen derayyör adıyla anılmaktadır.
Bununla beraber, bu pozisyona, demiryolu taşıtlarını bir raydan diğerine geçiren lokomotif ya da tramvay çaprazları dahil değildir, 84.28 pozisyonunda belirtilen lokomotif ve vagon kullanımı için olan diğer makinalar da (vagon baskülör, vagon iticiler gibi) dahil değildir.
 
(3)   Durdurma tamponları, bunlar, demiryolu hatlarının sonlarına konulan hidrolik veya yaylı durdurma cihazları olup, katarların hattın sonuna yaklaştığı anda tamamıyla duramaması halinde sarsıntıyı önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bunlar ya duvar içine gömülecek şekilde (terminal istasyonlarındaki gibi) ya da sağlam bir çatkıya tespit edilecek (katar teşkiline ait manevra istasyonlarındaki gibi) olur.
(4)   Yükleme ayarlayıcıları, bunlar kemer şeklinde madeni konstrüksiyonlar olup, yüklü vagonların gideceği hat üzerinde önceden ayarlanmış azami yükseklik ve genişliği aşıp aşmadığını kontrole yaramaktadır.
Ağaçtan traversler (44.06 pozisyonu), betondan traversler (68.10 pozisyonu), demir veya çelikten traversler, rayla birleştirilmemiş halde diğer demiryolu ve tramvay hattı malzemesi (73.02 pozisyonu) (adı geçen pozisyonun Açıklama Notuna bakınız) buraya dahil değildir.
Havai elektrik kablolarına dayanak görevi gören pilonlar ve portikler, demir yolu için sabit malzemeden sayılmaz ve mamul oldukları maddelere göre 68.10, 73.08 vb. pozisyonlarında sınıflandırılmışlardır.
 
(B) DEMİRYOLU, TRAMVAY, KARAYOLLARI, İÇ SU YOLLARI, PARKLAR, SAHALAR, LİMANLAR VE HAVAALANLARI İÇİN MEKANİK (ELEKTRO-MEKANİK DAHİL) İŞARET, EMNİYET YA DA TRAFİK KONTROL TEÇHİZATI
 Bu grup belli bir uzaklıktaki bir kontrol noktasından işaret aleti kaldırıcı kuvvetiyle, manivela kollarıyla, kranklarla, çubuklarla, zincirlerle vb. ya da hidrolik basınçlı aletlerle veya elektrik motorlarıyla işleyen işaretleri kapsar. Elektro hava basıncı ile işleyen  araçlar  (Demiryolları  için  vb.) da  bu   pozisyon  altında sınıflandırılırlar. Bu tip emniyet ve işaret cihazlarında işaret kolları ve makas tertibatı tazyikli hava basınçlı motor ile çalışmakta ve havanın motor silindirine alınıp salıverilmesi elektromanyetik bir subapla sağlanmakta ve bu subapla kontrol odasındaki elektrikli kumanda tablosu vasıtasıyla kumanda edilmektedir. Bunların işaret kolları ve bunları harekete getiren pnömotik tertibat bu pozisyonda yer alan mekanik teçhizattan sayılmakta, elektrikli kontrol ve kumanda tabloları 85. Fasılda yer almaktadır.
Bu pozisyonda yer alan işaret cihazları, mekanik olanlar, yani işaret kolları iki yada daha fazla hareket yapan ve her hareketi kara, deniz ve hava nakil vasıtalarına ayrı bir talimat manasına gelen cinsten olanlardır. Bunun yanı sıra mekanik unsuru bulunmayan işaret levhaları (azami surati bildiren levhalar, istikamet gösteren levhalar, yol meyli vb. gösteren levhalar gibi) bu pozisyon haricinde kalmakta ve mamul bulunduğu madde rejimine tabi tutulmaktadır. (44.21 veya 83.10 pozisyonu gibi)
Yukarıda açıklandığı gibi mekanik ya da elektro-mekanik olarak çalışan olmak şartıyla aşağıda belirtilen tipteki cihazlar bu gruba dahil bulunmaktadır;
(1)   Kumanda mevkii: Bunlar birbirine bağlı kumanda manivelaları ile transmisyon makaraları, çubukları, kabloları vb. yi kapsayıp bir iskelet veya sistem üzerine monte edilmiştir. Bu ünite genellikle işaret kolunu kapalı gösterdiği bir yolun açık kalmasını veya açık gösterdiği bir yolun kapalı kalmasını önleyici bir tertibatla donatılmıştır.
(2)   İşaret kolları, işaret diskleri, işaret takımları ya da sinyal iskeletleri.
(3)   İşaretlere monte edilmiş kumanda manivelaları: Bunlar birbirleriyle ilgili iki işaretin bir diğerine irtibatını ve dolayısıyla hareketlerindeki koordinasyonu sağlamaktadır.
(4)   Hat kenarına yerleştirilen mekanizmalar: Bunlar, makasları, işaretleri vb. yi çalıştırmaya mahsus mekanizmalar olup, demiryolu makaslarının işaret vb. nin bulunduğu noktadaki hattın kenarına yerleştirilmekte ve manivelalı, pedallı, kranklı veya sair tiplerde olmaktadır.
(5)   Makas müşirleri: Bunlar, bizzat makasın hareketi ile çalışmaktadır, makasın hareketi kumanda mevkiine intikal etmekte dolayısıyla buradaki şahsın, makasın istediği vaziyete gelip gelmediğini kontrol etmesine imkan vermektedir.
(6)   Makas emniyet cihazları: Bunlar, bizzat makas hattına monte edilen cihazlar olup, trenin üzerinden geçmesi anında makası otomatik olarak kilitlemekte ve böylece trenin geçişi sona erinceye kadar kumanda odasından makasın manevrasına mani olmaktadır.
(7)   Ray frenleri: Bunlar, özellikle katar teşkiline mahsus manevra sahalarında vagonların hareketini yavaşlatmaya veya durdurmaya yarar. Genellikle hatların her iki rayının yanlarına yerleştirilen ve fren ray denilen tertibat olup, hidrolik veya hava basınçlı olarak çalışmakta ve dolayısıyla üzerinden geçen vagonların tekerleklerine fren tesiri yapmaktadır.

 • Raydan çıkmayı önleyen ve durduran tertibat: Bunlar, raydan açık tutulduğu zaman vagonların serbestçe geçmesine izin veren ve ray üzerinde bulunduğu zamanda vagonların durmasını veya raydan çıkmasını sağlayan cihazlardır.
 • Trenleri durdurmaya mahsus cihazlar: Bunlar, genellikle hat boyunca yerleştirilmiş “T” şeklinde tertibat olup hava basıncı ile çalışmaktadır. Bu tertibat hat boyundaki işaret cihazları ile irtibatlandırılmış bulunmakta ve işaret cihazının tehlike işaretini göstermesi halinde bu tertibat yukarı doğru kalkmakta ve bu suretle üzerinden geçen trenin fren kumanda koluna temas etmektedir.

(10) Otomatik sis işaret cihazları: Genellikle hava basınçlı olabilen bu aletler işaret cihazlarının tehlike işareti gösterdiğinde hat boyunca otomatik olarak işaret fişekleri döşemektedir.
(11) Demiryolu geçitlerindeki engelleri kaldırıp indirmeye veya açıp kapamaya mahsus tertibat: Bunlar, genellikle, el ile çalıştırılan bir krank kasnağı ile dişli tertibatından ya da işaret cihazları ve makaslarda olduğu gibi kumanda yerinden idare edilen bir manivela tertibatından ibarettir.
Demiryolu geçitlerindeki engeller mamul bulundukları maddelerin rejimine tabi olur (Demir veya çelikten yapılmışsa 73.08 pozisyonu, ağaçtan yapılmışsa 44.21 pozisyonu). Buna karşılık demiryolu geçitlerindeki engellerin açık veya kapalı olduğunu göstermeye yarar mekanik veya elektro-mekanik olarak çalıştırılan işaretler bu pozisyonda yer alır.
(12) Elle veya elektro mekanik olarak işleyen işaretler: Bunların üzerlerinde örneğin “Geç” ve “Dur” gibi tertibatlı işaretler olup kara ve deniz yolu trafiğinde kullanılır.
AKSAM VE PARÇALAR
Yukarıda gösterilen cihaz ve tertibatın aksam ve parçalar bu pozisyonda yer alır. (Döner platformlar ve köprülerin platformları ve köprüler, işaret kolları ve diskler, kumanda kolları, makas kilitleme tertibatı kutuları).
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   XV. Bölümün 2. no.lu Notunda belirtildiği gibi adi metallerden zincirler, genel kullanıma ait diğer aksam (Bölüm XV) ile plastik maddelerden benzeri eşya (39. Fasıl); XV. Bölümde yer alan genel kullanıma mahsus malzeme (örn; kablolar ve çubuklar) ile madeni inşaat ve inşaat aksamı. Bununla beraber şurası kayda değer ki rayların altından geçerek makas dillerini hat kenarındaki makas kumanda mekanizmasına bağlayan çubukları, demir veya çelikten mamul diğer demiryolu veya tramvay hattı malzemesi ile birlikte 73.02 pozisyonunda yer alır.

 • İşaret lambaları (30 veya 94.05 pozisyonu).
 • Sirenler, sis düdükleri ve diğer sesli işaret vermeye mahsus tertibat (kendi uygun pozisyonlarında yer alır).
 • Nakil vasıtalarında kullanılan işaret cihazları; özellikle trenlere ve gemilere mahsus alarm tertibatı vb. (Bunlar kendi uygun pozisyonlarında yer alır).

  
86.09 –     BİR VEYA DAHA FAZLA TAŞITA ŞEKLİNE GÖRE ÖZEL OLARAK YAPILMIŞ VE DONATILMIŞ KONTEYNERLER (SIVILARIN TAŞINMASINA MAHSUS KONTEYNERLER DAHİL)
Bir ya da daha fazla ulaşım şekillerine göre (karayolu, deniz yolu, hava yolu) özellikle yük taşımak için donatılmış ve düzenlenmiş bu konteynerler eşyanın bir nevi ambalajıdır. Bunlar kara, hava, deniz ulaştırması esnasında işleri kolaylaştırmak ve emniyet sağlamak için çeşitli teçhizatlarla donatılmışlardır. (Kancalar, halkalar, küçük tekerlekler, destekler vb.). Bunlar adresten, adrese malzeme ulaşımında çok amaçlı sağlam yapıda genellikle ikinci ambalajlamaya gerek görülmeksizin taşınmaya müsaittirler.
Metal ya da ahşap olabilen genel konteyner tipi kapılar ya da kalkabilen kenarlarla hazırlanmış geniş bir kutudan oluşur.
Başlıca konteyner tipleri şunlardır:

 • Mobilya nakliyat konteynerleri.
 • Bozulması kolay gıdalar ve malzemeler için izole edilmiş konteynerler.
 • Sıvı ya da gaz taşınan konteyner (Genellikle silindir şeklinde) ulaşım aracının tipine uygun olup, bir destekle ulaşım aracına irtibatlandırılmışsa bu pozisyona dahildir. Aksi takdirde mamul olduğu maddenin rejimine tabi tutulmaktadır.
 • Ambalajlanamayan kömür, maden, yol döşeme malzemeleri, kiremitler, tuğlalar vb. için açık konteynerler. Bunlar, genellikle yük boşaltımı için aşağı ve yanlara açılabilen tertibatla donatılmıştır.
 • Seramik, züccaciye malzemeleri gibi kolay kırılabilecek eşya ve canlı hayvan taşıyan konteynerler.

Mavnaların genellikle kapasitesi 4 ila 145 m3 arasında değişir. Bununla birlikte bazı tipleri daha küçüktür, fakat normalde bunların kapasiteleri de 1 m3 den aşağı değildir.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:
(a)   Yalnız yukarıda belirtildiği gibi olmayan, adresten adrese malzeme taşıması için düzenlenmiş sandıklar, kutular vb. ait olduğu madde rejimine girer.
(b)   Kara-demiryolu römorkları (aslında karayolu römorkları olarak kullanılan fakat kılavuz raylarla (sevk yatağı ile donatılmış) demiryolunda kullanılabilen özel demiryolu vagonları) (87.16 pozisyonu).

Başa dön tuşu