Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 71 – Tabii inciler veya kültür incileri, kımetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar

BÖLÜM XIV

TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR,KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR

FASIL 71

TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR

 
Fasıl Notları.
1.-     VI. Bölümün 1 No.lu Notunun (a) bendi hükmü saklı kalmak ve aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak şartıyla kısmen veya tamamen:
(a)     Tabii veya kültür incisinden, kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş); veya
(b)     Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden yapılmış eşya bu Fasıla dahildir.
2.-  (A)  71.13, 71.14 ve 71.15 pozisyonları, kıymetli metallerin ve kıymetli metallerle kaplı metallerin sadece küçük süsler ve teferruat gibi(örneğin inisyal, marka, bilezik halkası, kenar zırhı gibi) basit ve önemsiz unsurlar olarak yer aldığı eşyaları kapsamaz. Bunlar hakkında yukarıda 1 no.lu Notun (b) bendi hükmü tatbik edilemez (Bu Notun altı çizili kısmının uygulanması ihtiyaridir.).
(B)    71.16 pozisyonuna kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metaller (basit ve önemsiz unsurlar olarak yer alanlar hariç) içeren eşya dahil değildir.
3.-      Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
(a)     Kıymetli metallerin amalgamları ve kolloidal haldeki kıymetli metaller (28.43 pozisyonu);
(b)     Cerrahi dikişler için steril malzeme, diş dolguları ve 30. Fasıla giren diğer eşya;
(c)     32. Fasıla giren eşya (sıvı cilalar gibi);
(d)     Destekli katalizörler (38.15 pozisyonu);
(e)     42. Fasılın 3(B) no.lu Notunda belirtilen 42.02 veya 42.03 pozisyonlarına giren eşya;
(f)      43.03 veya 43.04 pozisyonu kapsamındaki eşya;
(g)     XI. Bölüme giren eşya (tekstil ve tekstil maddesi);
(h)     64 veya 65. Fasıllardaki ayakkabı, başlık ve diğer eşya;
(ij)     66. Fasıldaki şemsiye, baston ve diğer eşya;
(k)     68.04 veya 68.05 pozisyonlarında veya 82. Fasılda yer alan, kıymetli ya da yarı kıymetli taşların (tabii veya sentetik) pudra veya tozlarını içeren aşındırıcı eşya; 82. Fasıla giren ve iş gören kısımları kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) mamul eşya; XVI. Bölüme giren makina ve mekanik cihazlarla, elektrikli eşya ve bunlara ait aksam ve parçalar. Bununla beraber, tamamen kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) yapılan eşya ve bunların aksam ve parçaları bu Fasılda kalır. Pikap iğneleri için hazırlanmış, fakat monte edilmemiş safirler ve elmaslar hariç (85.22 pozisyonu);
(l)      90, 91 veya 92. Fasıllardaki eşya (bilimsel aletler, saatler, müzik aletleri);
(m)    Silahlar ve bunların aksam ve parçaları (Fasıl 93);
(n)     95. Fasılın 2 no.lu Not hükmü kapsamına giren eşya;
(o)     96. Fasılın 4 no.lu Notundan dolayı Fasıl 96’da sınıflandırılan eşya; veya
(p)     Orijinal heykel ve heykelcikler (97.03 pozisyonu), kolleksiyon eşyası (97.05 pozisyonu) veya yüz yılı aşan eskilikteki antikalar (97.06 pozisyonu). Bununla beraber, tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar bu Fasılda kalır.
4.-      (A) “Kıymetli metal” tabirinden, gümüş, altın ve platin anlaşılır.
(B) “Platin” tabirinden, platin, iridyum, osmiyum, paladyum, rodyum ve rutenyum anlaşılır.
(C)  “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar” tabiri 96. Fasılın 2 no.lu Not
hükmünün (b) bendinde belirtilen maddeleri kapsamaz.
5.-   Bu Fasılın tatbikinde, içinde kıymetli metal bulunan alaşımların içindeki herhangi bir kıymetli metal  miktarı, alaşımın ağırlığının en az %2 sini oluşturuyorsa, bu alaşımlar (fırınlanmış alaşımlar ve metallerin birbirleriyle olan bileşimleri) kıymetli metal alaşımı sayılır. Kıymetli metal alaşımları aşağıdaki kurallara göre tasnif edilir:
(a)     Ağırlık itibariyle %2 veya daha fazla platin içeren alaşımlar platin alaşımı sayılır;
(b)     Ağırlık itibariyle %2 veya daha fazla altın içerip içinde hiç platin bulunmayan veya %2’den az platin bulunan alaşımlar altın alaşımı sayılır;
(c)     Ağırlık itibariyle %2 veya daha fazla gümüş içeren diğer bütün alaşımlar gümüş alaşımı sayılır.
6.-     Aksine bir hüküm bulunmadıkça, tarifenin herhangi bir yerinde kıymetli metaller veya herhangi bir kıymetli metale yapılan atıf, yukarıdaki 5 no.lu Notun hükümlerine uygun olarak kıymetli metallerin veya bir kıymetli metalin alaşımını da kapsar. Buna mukabil, kıymetli metallerle kaplamalı metalleri veya kıymetli metallerle yaldızlı adi metalleri veya metal olmayan maddeleri kapsamaz.
7.-     Tarifenin neresinde geçerse geçsin “kıymetli metallerle kaplama  metal” tabirinden esası metal olup, bir veya daha fazla yüzüne lehim, sert lehimleme, kaynak, sıcak haddeleme veya benzeri mekanik bir usülle kıymetli metal kaplanmış eşya anlaşılır. Metinde aksi belirtilmedikce kıymetli metal kakmalı adi metalden eşyayı da kapsar.
8.-     VI. Bölüm 1(a) no.lu Notu saklı kalmak kaydıyla, 71.12 pozisyonundaki tanıma uygun eşya adı geçen pozisyonda sınıflandırılacak, başka pozisyonlarda sınıflandırılamayacaktır.
9.-     71.13 pozisyonu anlamında “mücevherci eşyası” tabirinden:
(a)    Kişisel küçük süs eşyaları (yüzük, bilezik, kolye, broş, küpe, saat zinciri, pandantif, kıravat iğnesi, kol düğmesi, elbise düğmeleri, dini veya diğer madalyon ve nişanlar gibi);
(b)     Normal olarak cepte, el çantasında veya şahısların üzerlerinde taşınan türden kişisel eşya (sigara tabakaları, enfiye kutuları, şeker veya hap kutuları, pudra kutuları ve tesbih gibi) anlaşılır.
Bu eşyalar, örneğin;  tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kaplumbağa kabuğu, sedef, fildişi, tabii veya terkip yoluyla elde edilmiş kehribar (amber), oltu taşı veya mercan ile donatılmış olabilirler.
10.-   71.14 pozisyonu anlamında “kuyumcu eşyası” veya “Gümüş kuyumcusu eşyası” tabirine, süs eşyaları, sofra eşyası, tuvalet eşyası, sigara içenlere ait gereçler ve evlerde, bürolorda veya dini amaçlarla kullanılan diğer eşya dahildir.
11.-   71.17 pozisyonu anlamında “taklit mücevher” tabirinden, yukarıda 9 no.lu Notun (a) bendinde tanımlanan eşya (96.06 pozisyonuna giren düğmeler ve diğer eşya veya 96.15 pozisyonuna giren saç ve süs tarakları vb. veya saç tokaları hariç) niteliğinde olup, tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) veya (önemsiz derecede teferruat türündekiler hariç) kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metal içermeyen eşya anlaşılır.
 
o
o     o
 
Altpozisyon Notları:
1.-     7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 ve 7110.41 altpozisyonları anlamında “pudra” ve “pudra şeklinde” tabirinden göz büyüklüğü 0,5 mm. olan bir elekten ağırlık itibariyle %90 veya fazlası geçen ürünler anlaşılır.
2.-     Bu Fasılın 4 no.lu Notunun (B) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla 7110.11 ve 7110.19 altpozisyonları anlamında “platin” tabirine iridyum, osmiyum, paladyum, rodyum veya rutenyum dahil değildir.
3.-     71.10 pozisyonunun altpozisyonlarındaki alaşımlar, alaşımın içerisinde bulunan platin, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, veya rutenyum metallerinden ağırlık itibariyle fazla olanına göre sınıflandırılır.
 
 
GENEL AÇIKLAMALAR
 
 
Bu Fasıl aşağıda yazılı olanları içine almaktadır:
 
(1)     71.01 ila 71.04 pozisyonlarında, tabii veya kültür incilerin, elmasların, diğer kıymetli veya yarı kıymetli taşların (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) işlenmiş veya işlenmemiş fakat monte edilmemiş, dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış halde olanları ve 71.05 pozisyonunda da bu taşların işlenmesinden hasıl olan bazı döküntüler yer almaktadır.
 
(2)     71.06 ila 71.11 pozisyonlarında, kıymetli metallerin ve kıymetli metallerle kaplamalı metallerin işlenmemiş veya yarı işlenmiş veya toz şeklinde ve fakat aşağıda III no.lu Tali-Fasılda yer alan hazır eşya şeklini almamış halde olanları ve 71.12 pozisyonunda da kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplamalı metallerin döküntüleri, artıkları ve hurdaları ve kıymetli metal veya kıymetli metal alaşımlarını içeren ve esas olarak kıymetli metallerin geri kazanılmasında kullanılan türden olan döküntü ve artıklar yer almaktadır.
Bu Fasılın 4 no.lu Notunda belirtilen “kıymetli metaller” tabiri, gümüş, altın ve platini ifade eder. Şurası kayda değer ki “platin” terimi, iridyum, osmiyum, palladyum, rodyum ve rutenyumu da içine almaktadır.
Bu Fasılın 5 no.lu Not hükmü gereğince, içinde kıymetli metaller bulunan alaşımlar (28.43 pozisyonundaki amalgamlar hariç) aşağıda belirtilen esaslara göre sınıflandırılır:
(A)    Ağırlık itibariyle %2 veya daha fazla platin içeren alaşımlar, platin alaşımı sayılır.
(B)    Ağırlık itibariyle %2 veya daha fazla altın içeren, fakat içinde platin bulunmayan veya %2 den az platin bulunan alaşımlar, altın alaşımı sayılır.
(C)    İçinde %2 veya daha fazla gümüş bulunan diğer alaşımlar, gümüş alaşımı sayılır.
(D)    İçinde ağırlık itibariyle %2 den az platin, %2 den az altın ve %2 den az gümüş bulunan bütün alaşımlar, adi metal alaşımları sayılır (XV. Bölüm).
Bu Fasılın 6 no.lu Not hükmü gereğince, aksine bir hüküm bulunmadıkça, kıymetli metallere yapılan atıf, bu metallerin yukarıda (A), (B) ve (C) bentlerinde belirtilen alaşımlarına da yapılmış sayılır. Bununla beraber, kıymetli metallerle kaplamalı metaller ile platin, altın veya gümüş yaldızlı adi metaller ve metal olmayan maddeler bu hükmün dışında kalır.
Bu Fasılın 7 no.lu Not hükmü gereğince, “kıymetli metallerle kaplamalı metaller” tabiri, kalınlığı ne olursa olsun bir veya daha fazla yüzünü lehim ile, kaynak ile, sıcak haddeleme ile veya benzeri başka mekanik usul ile kıymetli metal kaplanmış metalleri ifade eder.
Kıymetli metallerle kaplama metallerin levha, yaprak, çubuk vb. halleri, genellikle bir veya her iki yüzünün kıymetli metalle kaplanması, iki metalin birlikte lehimlenmesi ve sonra haddelenmesi suretiyle elde edilir.
Kıymetli metallerle kaplamalı teller, ince boru halindeki kıymetli metallerin içine mesnet vazifesi görecek adi metalden bir çubuk veya telin sokulması, iki metalin birlikte lehimlenmesi ve sonra kalıptan çekilmesi suretiyle elde edilir.
Aksine bir hüküm bulunmadıkça kıymetli metal kakmalı (kıymetli metal ile süslenmiş) adi metalden eşya, kıymetli metalle kaplamalı metalden eşya olarak sınıflandırılır (örn; elektrik sanayiinde kullanılmaya mahsus gümüş şeritlerle kakma yapılmış bakır levhalar, “Şam işi işleme” (Damaskeen) olarak anılan ve üzerine çekiçle altın şerit, altın iplik (tel) kakılmış çelikten mamul eşya gibi).
Bununla beraber, bu Fasılda belirtilen kıymetli metallerle kaplamalı metalleri başka usullerle ve özellikle elektroliz yani galvanoplasti ile, buharla tortullanma usulüyle, püskürtme usulüyle veya kıymetli metal tuzlarının çözeltisi içinde daldırma vb. usüllerle üzerine kıymetli metal tabakası kaplanmış olan adi metaller ile karıştırmamak gerekir. Bu şekillerde yapılan adi metaller, kaplama kalınlıkları dikkate alınmaksızın müteşekkil bulundukları adi metallerin bulundukları Fasıllarda sınıflandırılırlar.
 
 
 
 
 
Aşağıda yazılı olanlar da bu Fasıl haricindedir:
(a)     Kolloidal kıymetli metaller ve kıymetli metallerin amalgamları (28.43 pozisyonu).
(b)     Radyoaktif izotoplar (örn; iridyum 192) (yapısında iğneler, iplikler veya yapraklar halinde kıymetli metaller içeren radyoaktif izotoplar dahil) (28.44 pozisyonu).
(c)     Diş doldurmasında kullanılan özel hazırlanmış alaşımlar (30.06 pozisyonu).
 
(3)     71.13 ila 71.16 pozisyonlarında, genel olarak kısmen veya tamamen tabii veya kültür incilerinden, elmastan veya diğer kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş), kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden mamul eşya yer almaktadır. Özellikle bu grup, mücevherci eşyası ile kuyumcu (altın ve gümüş eşya) eşyasını içine almakta (71.13 ve 71.14 pozisyonlarının Açıklama Notlarına bakınız) ve fakat aşağıda yazılı eşya bu gruba dahil değildir.
 
(a)     Bu Fasılın 3 no.lu Notunda belirtilen eşya.
(b)  Kıymetli metaller ve kıymetli metallerle kaplı metallerin sadece basit süsler gibi ( örneğin monogram, bilezik halkası, kenar zırhı gibi) önemsiz unsurlar olarak yer aldığı diğer eşyalar. Bu tür eşyanın tabii veya kültür incilerini, elmasları ve diğer kıymetli taş veya yarı kıymetli taşları (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) içermemesi gerekir.
 
Böylece bıçaklar, çakılar, oymacı takımları, usturalar ve diğer bıçakçı eşyası, adi metallerden veya diğer maddelerden olan saplarının üzerinde kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplamalı metallerden inisyal, monogramlar, alet sapı bileziği vb. bulunsa dahi 82. Fasılda yer almakta ve sapları kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplamalı metallerden olanları ise bu Fasılda sınıflandırılmaktadır.
Aynı şekilde üzerinde kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplamalı metallerden önemsiz derecede teferruat veya basit bir süs bulunan (zırh gibi) kaseler, vazolar ve diğer porselenler, çiniler ve camdan mamul sofra eşyası da 69 veya 70. Fasıllarda yer almaktadır.
Bu grup, kıymetli metallerle kaplamalı adi metallerden veya metal olmayan maddelerden eşyayı (kıymetli metallerle kaplamalı metallerden mamül eşya hariç) kapsamamaktadır.
(4)     Bu Fasılın 11 no.lu Notunda tarif edildiği üzere, taklit mücevherci eşyası 71.17 pozisyonunda yer almaktadır (sözkonusu pozisyonun Açıklama Notuna bakınız) (bu Fasılın 3 no.lu Notunda belirtilen eşya hariç).
 
(5)     Metal paralar (71.18 pozisyonu) (97.05 pozisyonundaki kolleksiyon parçaları hariç).
 
 
 
 
 

 
 
 
TALİ-FASIL I
 
TABİİ İNCİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ
VE KIYMETLİ VEYA YARI-KIYMETLİ TAŞLAR
 
 
71.01 –     TABİİ İNCİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ (İŞLENMİŞ VEYA TASNİFE TABİİ TUTULMUŞ OLSUN OLMASIN) (FAKAT İPLİĞE DİZİLMEMİŞ, MIHLANMAMIŞ VEYA TAKILMAMIŞ); TABİİ İNCİ VE KÜLTÜR İNCİLERİ (TAŞINMASINDA KOLAYLIK SAĞLAMAK AMACIYLA GEÇİCİ OLARAK İPLİĞE DİZİLMİŞ).
 
 
7101.10 –   Tabii inciler
 
–   Kültür incileri
 
7101.21 —  İşlenmemiş olanlar
 
7101.22 —  İşlenmiş olanlar
 
 
Bu pozisyonda yer alan inciler, sedef gibi, denizlerde veya tatlı sularda yaşayan çeşitli yumuşakçaların ve özellikle inci veren istiridye ve midyelerin tabii salgılarından meydana gelir.
İnciler; parlak yüzeyli cisimler olup, esas itibariyle üzeri boynuz cinsinden bir madde (conchiolin) ile kaplı kalsiyum karbonat tabakasından meydana gelir. Karbonat tabakasını oluşturan kristaller üzerine ışığın sayısız yansıması ve kırılması onda, oryan “orient” denilen incilere özgün sedefimsi bir parlaklık oluşturur. İnci tanelerinin üzerini örten boynuz cinsinden madde ise inciye özgü yarı şeffaflığı veya “su” halini verir.
İnciler genellikle beyaz olurlar. Fakat gölgeli veya renkli de olabilirler (örneğin; gri, siyah, mor, kırmızı, sarı, yeşil veya mavi).
Şekil itibariyle, genellikle yuvarlak ve bazen de yarım küre (düğme incisi) veya düzensiz biçimde (kabarcıklı inciler veya “baroque”) ve çeşitli iriliktedir. Hemen hemen aynı yapıda olan sedefler (05.08 veya 96.01 pozisyonları) ise, genellikle ince tabakalar halindedir.
Bu pozisyon aynı zamanda, kültür incilerini yani insan elinin müdahalesi suretiyle meydana gelen incileri de içine alır. Bu tür inciler istiridyenin derisinden koparılan bir parça ile örtülü haldeki küçük bir sedef parçasının diğer canlı istiridyenin içine sokulması suretiyle elde edilir. Bu şekilde konulan boncuk büyüklüğündeki sedef parçasının üzeri uzun bir müddet (birçok seneler) boyunca, kademeli bir şekilde müşterek merkezli sedef tabakalar ile kaplanır. Bu itibarla, kültür incileri görünüşleri bakımından asıl incilere çok benzemekte ve bunlar birbirinden ancak özel bir cihaz (endoscope) veya X-ışını ile ayırtedilebilmektedir.
Bu pozisyon, işlenmemiş yani istridyelerden çıkarılmış ve sadece temizlenmiş (örneğin;su ve tuz aracılığıyla) şekildeki veya işlenmiş yani bozuk kısımlarının çıkarılması amacıyla delinmiş veya biçilmiş (örneğin, yarım veya üç çeyrek şeklinde inciler) şekildeki tabii veya kültür incilerini kapsar. Bu pozisyonda yer alan inciler, taşıma kolaylığı sağlaması için geçici olarak bir ipliğe dizilmiş de olabilir. Mıhlanmış, takılmış veya düzenlendikten sonra kalıcı olarak dizilmiş inciler bu pozisyon haricinde kalır. (duruma gore 71.13, 71.14 veya 71.16 pozisyonları)
Şurası kayda değer ki, tabii veya kültür incileri 97. Fasılın (Koleksiyoncu eşyası, antikalar vb.) haricinde kalmakta ve bu itibarla bu Fasılda yer almaktadır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricinde kalmaktadır:
(a)     Taklit inciler (plastikten olanlar – 39.26 pozisyonu; camdan olanlar – 70.18 pozisyonu; mumdan olanlar – 96.02 pozisyonu).
(b)     Ham veya basitce hazırlanmış sedef (05.08 pozisyonu) veya işlenmiş sedef (96.01 pozisyonu).
 
 
71.02 –     ELMASLAR (İŞLENMİŞ OLSUN OLMASIN, FAKAT
MIHLANMAMIŞ VEYA TAKILMAMIŞ) (+).
 
 
7102.10 –    Tasnif edilmemiş olanlar
 
–  Sanyide kullanılanlar
 
7102.21 —     İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş, yarılmış veya yontulmuş olanlar
 
7102.29 —     Diğerleri
 
–  Sanayide kullanılmayanlar
 
7102.31 —     İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş, yarılmış veya yontulmuş olanlar
 
7102.39 —     Diğerleri
 
 
Elmas, saf haldeyken değişik yapıda kristal bünyeli bir karbon olup çok yüksek kırılma indeksine ve ışın yansıtma gücüne sahiptir. Elmas, bilinen en sert mineraldir. Bu özelliklerinden dolayı elmas, ziynet eşyası ve süs eşyası imalinde ve aynı zamanda sınai amaçlar için (özellikle tel çekimi gibi) de kullanılmaktadır.
Bu pozisyon, kıymetli taşların (elmasların) ham halde olanları ile, işlenmiş (örn; yontma, parlatma, kesme, pürüzlerini giderme, fasetleme, perdahlama, cilalama, delik açma, oyma işi yapma) (kabartma hakkedilmiş ve tiefdruk (derin baskı) oyma işi yapılmış olanlar dahil), çifte foyalı şekilde hazırlama gibi halde olanlarını içine almakta fakat bunların mıhlanmamış veya takılmamış halde olmaları gerekmektedir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)     Elmas tozları (71.05 pozisyonu)
(b)     Pikap iğneleri için monte edilmemiş işlenmiş elmaslar (85.22 pozisyonu).
(c)     Metre ve diğer ölçü aletlerinin veya 90. Fasıla dahil diğer eşyanın aksamı olduğu açıkca anlaşılabilecek şekilde işlenmiş olan elmaslar (Fasıl 90).
 
o
o    o
 
Altpozisyon Açıklama Notları.
7102.10 Altpozisyonu
İşlenmemiş veya pürüzlü elmaslar  “sınai” ve “sınai olmayanlar” diye piyasaya sürülmeden önce, elmas uzmanları tarafından teknik kriterler yönünden ölçülür ve sınıflandırılırlar.Teknik kriterler ağırlık ve kristal yapısının kesime uygunluğunu içerir. Kristallerin şekli, şeffaflığı, rengi, billurluğu ya da kalitesi de hesaba katılır.
Bu alt pozisyon, böyle bir uzman tetkikine tabi tutulmamış elmas parçalarını (örn, parseller) ve tek elmasları kapsar.
Bu alt pozisyon, daha ileri bir uzman tetkikine tabi tutulmadan yalnızca kevgirde elenip hacimlerine göre paketlenen pürüzlü elmas parçacıklarını da içerir.
 
7102.21 ve 7102.29 Altpozisyonları
Bu altpozisyonlar aşağıda yazılı olan tabii elmasları kapsamaktadır:
(1) Karakteristik özelliklerinden dolayı, normalde mücevher, altın veya gümüş kuyumcusu eşyası olarak kullanılamayan, şeffaf veya yarı-şeffaf elmaslar olarak da bilinen gerçek elmaslar.
(2)  Şeffaf elmaslardan daha sert yapıdaki, karbonado ve diğer çok kristalli elmas tozcukları da içine alan kara elmaslar.
(3)  Gerçek kara elmas (düşük kaliteli elmas) yani opak elmaslar veya   normal olarak kesmeye uygun olmayan diğer elmaslar (elmasların işlenmesinden elde edilen döküntüler dahil).
(4) Kendine has özelliklerinden dolayı (renk, berraklık, ya da kalite , şeffalık v.b.), sınai uygulamalarında (şifoniyer , tel çekme kalıpları ya da elmas örsleri gibi) kesin ve özel kullanımlar için tahsis edilen, fakat aynı zamanda kuyumculukta kullanılmaya da uygun olan elmaslar
 
Bu elmaslar genellikle aletlere takılmaya amaçlanmakta (elmas kesici aletler delici aletler, vb.) veya makine aksesuarları ve ekipmanlarının techizatı olarak mıhlanmak amacına yöneliktirler.
 
7102.21 altpozisyonu aşağıdakileri kapsamaktadır:
(1)  Tabii halde olan elmaslar (örn; çökeltilmiş cevher halinde veya kayadan çıkarıldığı esas haliyle, parçalar (parseller) halinde tasnif edilmiş halde).
(2) Basitçe kesilmiş (örn; ince şeritler halinde), yarılmış (katmanların doğal düzlemi boyunca bölünerek), yontulmuş, parlatılmış ya da az miktarda cilalanmış yüzeyi bulunan (örneğin; ham elmasın iç özelliklerinin bir uzman tarafından tetkikine olanak sağlayan, pencereler diye bilinen), mesala sadece geçici bir şekle sahip olanlar ve açıkça daha fazla işlenmesi gereken taşlar. Bu şeritler, tüm yüzeyleri ve kenarları ham, perdahsız ve cilalanmamış olmaları şartıyla, disk, dikdörtgen, altıgen veya sekizgen kesilmiş olabilirler.
(3) Yüzeyi kimyasal cilalama olarak da bilinen bir kimyasal uygulama sonunda parlatılan parlatılmış elmaslar. Kimyasal cilalama geleneksel aşındırıcı cilalamadan ; elmasların cilalama tahtası üzerine konulup tek tek cilalanması değil de bir kimyasal reaktöre yığın halinde doldurulması yoluyla cilalanması yönüyle farklıdır
(4)  Kırılmış veya ezilmiş elmaslar.
 
7102.29 altpozisyonu cilalanmış veya delik açılmış elmaslar ile oyma işlemi yapılmış elmasları (sadece teşhis amaçları ile oyma işlemi yapılmış elmaslar hariç) kapsar.
 
7102.31 ve 7102.39 Altpozisyonları
Bu altpozisyonlar karakteristik vasıflarından dolayı (renk, berraklık ve saflık, şeffaflık, vb.) mücevherci veya kuyumcu eşyası olarak kullanılmaya mahsus tabii elmasları içine almaktadır.
 
7102.31 alt pozisyonu aşağıda sayılanları kapsamaktadır:

  • Doğal haldeki elmasları, örneğin anakayaların tabakalarında veya özlerinde (çekirdeklerinde) parçalar veya parseller halinde ortaya çıkanlar.

(2) Basit bir şekilde kesilmiş, bölünmüş (tabakaların doğal doğrultuları boyunca     ayrılarak) yontulmuş elmaslar ya da az miktarda cilalanmış yüzeyi bulunan (  örneğin ham elmesın iç özelliklerinin  uzman tetkikine olanak sağlayan, pencereler  diye bilinen) elmaslar. Geçici bir yüzeye (şekle) sahip olan daha ileri işlenmesi gereken taşlar.
(3) Yüzeyi kimyasal cilalama olarak da bilinen bir kimyasal uygulama sonunda parlatılan parlatılmış elmaslar. Kimyasal cilalama geleneksel aşındırıcı cilalamadan; elmasların cilalama tahtası üzerine konulup tek tek cilalanması değil de bir kimyasal reaktöre yığın halinde doldurulması yoluyla cilalanması yönüyle farklıdır.
 
7102.39 alt pozisyonu aşağıda sayılanları kapsamaktadır:
(1) Çoklu, düz cilalanmış yüz ya da yüzeylere sahip, daha sonra kuyumculukta
kullanılmadan önce daha ileri bir işlem görmesi gerekmeyen cilalanmış elmaslar.

  • Delik açılmış, oyma işlemi yapılmış elmaslar (cameos ve intaglios da dahil) ile

çifte foyalı ya da üçlü foyalı şekilde hazırlanmış olan elmaslar.

  • Cilalama delik açma ya da oyma işine tabi tutulmuş ve bu işlemler sırasında

kırılmış elmaslar ile taşıma ve depolama sırasında kırılan cilalanmış elmaslar.
7102.39 alt pozisyonu aşağıda sayılanları kapsamaz:
(a) Sadece az miktarda cilalanmış yüzeyi bulunan (örneğin ham elmasın iç özelliklerinin uzman sınamasına tabi tutulmasına olanak sağlayan pencereler diye bilinen) ve daha ileri işlenmesi gereken elmaslar.
(b)  Teşhis amaçları için sadece oyma işlemi yapılmış olan elmaslar.
 
 
71.03 –     KIYMETLİ TAŞLAR (ELMASLAR HARİÇ) VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR (İŞLENMİŞ VEYA TASNİFE TABİİ TUTULMUŞ OLSUN OLMASIN) (FAKAT İPLİĞE DİZİLMEMİŞ, MIHLANMAMIŞ VEYA TAKILMAMIŞ); KIYMETLİ TAŞLAR (ELMASLAR HARİÇ) VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR (TASNİFE TABİİ TUTULMAMIŞ) (TAŞINMASINDA KOLAYLIK SAĞLAMAK AMACIYLA GEÇİCİ OLARAK İPLİĞE DİZİLMİŞ) (+).
 
 
7103.10 –    İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş
 
–  Başka şekilde işlenmiş
 
7103.91 —  Yakut (rubi), safir ve zümrüt
 
7103.99 —  Diğerleri
 
 
Genel olarak kristal bünyeli olan bu taşlar, renkleri, parlaklıkları (billurlukları), bozulmaya karşı dayanıklılıkları ve aynı zamanda nadir bulunmaları nedeniyle mücevherciler ve altın ve gümüş kuyumcuları tarafından süs ve ziynet eşyası imalinde kullanılmaktadır. Bunların bazıları (yakut (rubi), safir, akik, piezo-elektrik kuvartzı gibi) sertlikleri ve diğer özel vasıfları nedeniyle saatçilik eşyasında, bazı aletlerde ve diğer bazı sınai amaçlarda dahi kullanılmaktadır.
71.02 pozisyonunun Açıklama Notunun ikinci paragrafındaki şartlar, gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla, bu pozisyona da uygulanır.
 
Fakat, aşağıda belirtilen türdeki taşlar mıhlanmamış veya takılmamış olsalar bile bu pozisyon haricinde kalır:
(a)     Pikap iğneleri için monte edilmemiş işlenmiş safirler (85.22 pozisyonu).
(b)     Metre ve diğer ölçü aletlerinin, saatçi eşyasının ve 90 veya 91. Fasıllara dahil diğer eşyanın aksamı olduğu açıkca anlaşılabilecek şekilde işlenmiş olan taşlar; kuvartzdan mamul optik eşya (90.01 veya 90.02 pozisyonları).
 
Bu itibarla, bu pozisyondaki kıymetli taşlar esas itibariyle kuyumcu ve mücevherci eşyasına mıhlanmaya veya takılmaya amaçlanmış olmakla beraber, monte edilmemiş olmaları kaydıyla 82.01 ila 82.06 pozisyonlarına giren diğer aletlere veya ekipmanlarına vb. yahut XVI. Bölümde yer alan makine ve cihazlara takılmak veya mıhlanmak amacına yönelikte olabilir (örn; yüksek frekanslı cihazlar için piezo-elektrik kuvartzı gibi).
 
Hazır eşya haline getirilmiş olan kıymetli taşlar, örn; akik taşından havanlar ve havan tokmakları ile haçlar ve yüzükler, lâl taşından kadehler, yeşim taşından biblolar ve süs eşyası, akikten ve damarlı akikten (oniks) sigara tablaları ve kağıt üzerine konulan ağırlıklar, olta kamışı, vb. bu pozisyon haricinde kalmakta ve genel olarak 71.16 pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.
 
Bu pozisyondaki kıymetli taşlar sırf nakil kolaylığı bakımından ipe dizilmiş halde de olabilir. Şu kadar ki, bu şekilde ipe dizmenin geçici olması, herhangi bir tasnife tabi tutulmamış bulunması ve aynı zamanda doğrudan doğruya mücevherci eşyası gibi kullanılmaya elverişli bir halde bulunmaması lazımdır. Mıhlanmış veya takılmış haldeki kıymetli taşlar ve yarı kıymetli taşlar, başka pozisyonlarda yer almıyorsa, bu Faslın 1 no.lu Notu hükümlerine gore, 71.13, 71.14 veya 71.16 pozisyonlarına (ilgili Açıklama Notlarına bakınız) girer .
Bu pozisyonda yer alan kıymetli taşlar ve yarı kıymetli taşlar bu Fasılın sonundaki ekte, minerolojideki tür isimleri ticari isimleri ile birlikte verilen liste halinde gösterilmekte olup, bu pozisyon tabiatıyla bu taşların mücevhercilikte vb. yerlerde kullanılmaya uygun çeşitleri ve kaliteleri ile sınırlıdır.
 
 
 
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:
(a)     Yukarıda belirtilen minerolojik gruplara dahil olup da kıymetli taş türünden bulunmayanlar ile mücevhercilikte, kuyumculukta kullanılmaya elverişli vasıfta olmayanlar (bunlar hale göre 25, 26 veya 68. Fasıllarda yer alır).
(b)     Steatit (ham halde olanları 25.26 pozisyonunda; işlenmiş halde olanları ise 68.02 pozisyonunda yer alır).
(c)     Siyah kehribar (ham halde olanları 25.30 pozisyonunda; işlenmiş halde olanları ise 96.02 pozisyonunda yer alır).
(d)     Camdan mamul kıymetli taş ve yarı kıymetli taş taklitleri (70.18 pozisyonu).
 
 
o
o    o
 
 
Altpozisyon Açıklama Notları.
7103.10 Altpozisyonu
Bu altpozisyon, testere ile kesilerek kabaca işlenmiş (örn; ince şeritler halinde), yarılmış (katmanların doğal düzlemi boyunca bölünerek) veya yontulmuş (sadece geçici bir şekle sahip olanlar ve daha fazla işlenmesi gereken taşlar gibi). Bu şeritler, tüm yüzeyleri ve kenarları ham, perdahsız ve cilalanmamış olmaları şartıyla, disk, dikdörtgen, altıgen veya sekizgen kesilmiş olabilirler.
 
7103.91 ve 7103.99 Altpozisyonları
7103.91 ve 7103.99 alt pozisyonları, cilalanmış veya delik açılmış, oyma işlemi yapılmış (cameos ve intaglios da dahil) taşlar ile çifte foyalı ya da üçlü foyalı şekilde hazırlanan taşları içine almaktadır.
 
 
71.04 –     SENTETİK VEYA TERKİP YOLUYLA ELDE EDİLEN KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR (İŞLENMİŞ VEYA TASNİFE TUTULMUŞ OLSUN OLMASIN, FAKAT İPLİĞE DİZİLMEMİŞ, MIHLANMAMIŞ VEYA TAKILMAMIŞ); TASNİFE TABİ TUTULMAMIŞ SENTETİK VEYA TERKİP YOLUYLA ELDE EDİLEN KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR (TAŞINMASINDA KOLAYLIK SAĞLAMAK AMACIYLA GEÇİCİ OLARAK İPLİĞE DİZİLMİŞ) (+).
 
 
7104.10 –    Piezo-elektrik kuvartzları
 
7104.20 –    Diğerleri (işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş)
 
7104.90 –    Diğerleri
 
 
Bu pozisyondaki taşlar, bundan önceki iki pozisyonda yer alan tabii kıymetli veya yarı-kıymetli taşların kullanıldığı aynı amaçlar için kullanılmaktadır.
 
(A)    Kıymetli ve yarı kıymetli sentetik taşlar. Bu terim, kimyasal olarak üretilen birçok taşı kapsar. Bunlar, ya;
–        Tabii taşlarla aynı kristal yapıya ve aynı kimyasal bileşime sahiptirler (örn; yakut, safir, zümrüt, sanayide kullanılan elmas, piezo-elektrik kuvartz); veya
–        Benzedikleri taşlarla aynı kimyasal bileşime ve kristal yapıya sahip olmasa da renkleri, parlaklıkları, bozulmaya karşı dayanıklıkları ve sertlikleri nedeniyle mücevhercilik ve kuyumculukta tabii taşlar veya yarı-kıymetli taşların yerine kullanılmaktadır. Örn; itriyum, alüminyum garnet (lal taşı) ve sentetik kubik zirkonya (bunların her ikisi de taklit elmascılıkta kullanılır).
Bunların işlenmemiş yani ham madde olanları, içi dolu küçük silindirler veya “boules” olarak bilinen armut biçiminde damlalar halinde olur ve genellikle boy istikametinde kesilmek veya disk biçiminde biçilmek suretiyle parçalara ayrılır.
 
(B)    Terkip yoluyla elde edilen kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar. Bunlar, genellikle toz haline getirilmiş tabii veya yarı kıymetli taş parçalarının tazyik altında aglomere edilerek veya genellikle bir şalümo ile birbirine kaynatılması suretiyle çeşitli anlamda suni olarak elde edilmektedir.
 
Gerek sentetik olarak ve gerekse terkip yoluyla elde edilen taşlar, normal olarak havadan başka bir ortamda mikroskobik muayenede küçük kabarcıklar ve çizgiler görülmesi suretiyle asıl kıymetli taşlardan ayırt edilmektedir.
71.02 ve 71.03 pozisyonlarındaki şartlar ve özellikle kıymetli taşların tabi tutuldukları işlemlere ait olanlar burada yer alan taşlar içinde geçerlidir.
Sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşları, 70.18 pozisyonunda yer alan kıymetli veya yarı kıymetli taş takliti camlarla karıştırmamak gerekir (ilgili Açıklama Notuna bakınız).
 
o
o    o
 
Altpozisyon Açıklama Notları.
7104.10 Altpozisyonu
 
Piezo-elektrik kuvartzı, elektrik deşarjı üretmek için mekaniksel basınca maruz bırakıldığında, basıncın tesir derecesine ilişkin olarak, çok çeşitli özelliklere sahiptir, bunun tam tersine olarak farklı elektrik potansiyeline maruz bırakıldığında da mekaniksel basınca dönüşme özelliğine sahiptir.
Bu özellikleri nedeniyle piezo-elektrik kuvartzı elektriki techizat sanayiinde çok çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır, örn; mikrofonların, hoparlörlerin, ultrasonik dalgaların, yayım ve alımına mahsus aletlerin, sabit osilasyon frekansına mahsus aletlerin, vb. imalinde.
Bu altpozisyonda yer alan piezo-elektrik kuvartzı, sentetik kuvartzın elektrik ekseni çizgisi boyunca çok hassas bir şekilde kesilmesi suretiyle elde edilmekte ve genellikle ince levhalar, tabakalar, çubuklar, vb. şekillerde olmaktadır.
 
 
 
7104.20 Altpozisyonu
7103.10 Altpozisyon Notu gerekli değişiklikler yapılarak bu altpozisyona uygulanır.
 
7104.90 Altpozisyonu
7103.91 ve 7103.99 Altpozisyonlarının Açıklama Notu hükümleri gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle bu altpozisyona uygulanır.
 
 
71.05 –     TABİİ VEYA SENTETİK, KIYMETLİ VEYA YARI-KIYMETLİ TAŞLARIN TOZ VE PUDRALARI.
 
 
7105.10 –    Elmastan olanlar
 
7105.90 –    Diğerleri
 
 
Bu pozisyon bundan önceki üç pozisyonda yer alan taşların, örn; perdahlanmasından veya bilenmesinden hasıl olan toz ve pudraları içine almaktadır. Bu pudraların en önemlisi elmas ve lal taşından üretilenlerdir.
Tabii elmas toz ve pudraları çoğunlukla “düşük nitelikli elmasın” (sınai ölçüdeki elmas granülleri) kabaca ezilmesiyle elde edilir. Yapay elmas toz ve pudraları genellikle grafitten, yüksek sıcaklık ve basınçla doğrudan dönüştürmeyle elde edilir.
Bunlar 71.02 ve 71.04 pozisyonlarındaki elmaslardan farklı olmaları nedeniyle kullanıma daha elverişlidirler ve bunlar ayrı ayrı monte edilebilmek için çok küçüktürler. Bunlar normal olarak aşındırıcı amaçlar için kullanılırlar. Taneciklerin büyüklükleri genellikle 1000 mikrometre (mikron)yi geçmemektedir. Ancak; parçacıkların boyutları herbir parçayı ayrı ayrı tesbit etmekten ziyade bir kalburdan geçirmek suretiyle değiştirilebilir. Toz ve pudra parçacıklarının büyüklüğü ile taşların büyüklüğü arasında ciddi derecede bir örtüşme olabilir ama taşlar miktarın tespiti için teker teker sayıldığında toz ve pudra ağır basar.
Elmas toz ve pudraları çoğunlukla perdahlama, bileyleme, cilalama veya honlama çarklarının, kesicilerin, cilalama patlarının vb. imalinde kullanılmaktadır.
Lal taşı pudraları çoğunlukla optik merceklerin perdahlanmasında veya aşındırıcı bir madde olarak kağıt veya başka maddeler esası üzerinde kullanılır.
Bu pozisyon, pudra halindeki suni korindonu (korundum) kapsamaz (28.18 pozisyonu).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALİ FASIL II
 
KIYMETLİ METALLER VE KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER
 
 
71.06 –     GÜMÜŞ (ALTIN VEYA PLATİN YALDIZLI GÜMÜŞ DAHİL) (İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ YA DA PUDRA HALİNDE).
 
 
7106.10 –    Pudra halinde olanlar
 
–  Diğerleri
 
7106.91 —   İşlenmemiş olanlar
 
7106.92 —   Yarı işlenmiş olanlar
 
 
Bu pozisyon, gümüş ve gümüş alaşımlarının (bu Fasılın Genel Açıklama Notunda tarifi yapıldığı üzere) altın-yaldızlı gümüşün (silver gilt) veya platin yaldızlı gümüşün işlenmemiş (ham) yarı işlenmiş veya pudra (toz) gibi çeşitli hallerini içine alır. Bununla beraber, kıymetli metallerle kaplama gümüş bu pozisyon haricinde kalır.
 
*
*   *
 
Gümüş, atmosforik bir ortamda kararmaya meyilli olan fakat paslanmayan beyaz bir metaldir. Gümüş, ısıyı ve elektriği en iyi ileten madde olup, altından sonra en fazla eğilip bükülebilen ve şekil verilebilen metaldir. Saf haldeyken oldukça yumuşak olması nedeniyle diğer metallerle sık sık alaşımlar oluşturur. Bununla beraber, saf (katkısız, katışıksız)) gümüş, genellikle elektrikli uygulamalarda (bağlantı, sigorta, vb.), kimya veya gıda endüstrisinde veya cerrahide kullanılan belli aletlerde ve kaplama metali olarak kullanılmaktadır.
Bu Fasılın 5 no.lu Notunda belirtilen şartlar gereğince (yukarıda belirtilen Genel Açıklama Notuna bakınız) bu pozisyonda yer alabilecek gümüş alaşımları arasında şunlar belirtilebilir:
(1)     Gümüş-bakır alaşımları. Bu alaşımların en önemlileri metal para ile kuyumcu eşyası ve bazıları da elektrik bağlantıları (kontakları) imalinde kullanılmaktadır.
(2)     Gümüş-bakır-kadmiyum, gümüş-bakır-titanyum ve gümüş-indiyum alaşımları. Bunlar, kuyumculuk eşyası imalinde kullanılmaktadırlar.
(3)     Gümüş-bakır-çinko alaşımları. Bunlar bazen kadmiyum, kalay ve fosfor içermekte olup, lehim malzemesi olarak kullanılmaktadır.
(4)     Gümüş-antimon-kalay-kurşun, gümüş-bakır-kurşun, gümüş-kadmiyum ve gümüş-talyum antifriksiyon (sürtünmeyi önleyici) alaşımlar.
(5)     Sinterlenmiş gümüş-tungsten, gümüş-molibden, gümüş-nikel ve gümüş-demir alaşımları. Bunlar, elektrik bağlantılarının (kontakların) imalinde kullanılmaktadırlar.
 
Bu pozisyon, gümüş ve gümüş alaşımlarının aşağıda belirtilen şekillerde olanlarını içine almaktadır:

  • Toz halinde olanlar. Bunlar, genellikle ince ince bölünmüş pudralar olup, çeşitli kimyasal veya mekaniksel işlemlerle elde edilirler. Pudralar, metalurjide, elektronik uygulamalar için metalle kaplama müstahzarlarının ve iletken çimentoların (yapıştırıcıların) imalinde kullanılır.

 
Bu pozisyon, renk, boya vb. (örneğin; diğer boyayıcı olarak hazırlanmış veya bağlayıcı veya çözücü madde içine sıvı veya macun kıvamında çözelti olarak konmuş) olarak hazırlanan pudra ve pulları kapsamaz. Bunlar, 32.06, 32.07 (seramik veya cam sanayiinde kullanılan sıvı cilalar ve benzeri bileşikler), 32.08 ila 32.10, 32.12 veya 32.13 pozisyonlarında yer alır.
 
(II)    Parça, granül, külçe, dökme çubuk, pellet etc. haldeki ham (işlenmemiş) gümüş, ayrıca ekonomik olarak değerli minarellerden (gang)ayrılmış parça, külçe, kristal etc. haldeki tabii gümüş.
(III)   Çubuk, profil, kesit, tel, levha, yaprak ve şerit halinde olanlar. Bunlar genellikle haddeden geçirme veya çekme yöntemleriyle elde edilir; şerit, disk, vb. şekillerde olanlar yaprak halinde gümüşlerden kesilmek suretiyle elde edilmektedir. Bu pozisyon, dokuma sanayiinde kullanılan telleri de içine alır, ancak bunların dokumaya elverişli ipliklerle birlikte bükülmemiş veya başka şekilde birleştirilmemiş olması lazımdır (aksi takdirde XI. Bölüme dahil olur). Bununla birlikte cerrahi dikişler için steril hale getirilmiş çok ince gümüş teller 30.06 pozisyonunda sınıflandırılır.
Bu pozisyon, aynı zamanda esası karbon olup da, içinde gümüş bulunan metalo-grafitik blokları, levhaları, çubukları, profilleri, vb. de içine almaktadır (38.01 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız).
(IV)  Tüpler ve borular (helezon borular dahil) Ancak, bunların  özel tanınabilir eşya (örn; kimyasal cihazların aksam ve parçaları gibi) olmaması lazımdır.
(V)  Gümüş kaplamada kullanılan folyeler (varaklar). Bunlar genellikle, varakçı derisi yapraklarıyla ayrılmış ince gümüş yaprakların haddelenmesi veya dövülmesiyle elde edilir. Bu varak, genellikle broşürlerin veya kitapçıkların içine konur ve kağıtların, plastiklerin, vb. arkasına sabitlenebilir.
 
Bununla beraber, gümüş tozlarını (pudralarının) jelatin, tutkal, vb. gibi yapıştırıcı maddelerle aglomere edilmesinden veya kağıt, plastik veya diğer mesnetler üzerine tespit olunmasından meydana gelen ıstampacılığa mahsus folyeler (varaklar) bu pozisyon haricinde kalır (32.12 pozisyonu).
(VI)   Sırmalar, pullar ve kesmeler. Sırmalar, bükülmüş gümüş tellerinden ibaret olup, işlemecilikte veya süslemecilikte kullanılır. Pullar ve kesmeler ise, geometrik şekillerde (daire, yıldız şekilli, vb.) kesilmiş küçük parçalar olup, sırmalar gibi aynı amaçlarda kullanılmakta ve genellikle ortaları delinmiş halde bulunmaktadır.
 
Bu pozisyon, döküm, fırınlama, ıstampa, presleme vb., mücevherci eşyasının son şeklini almamış hallerini kapsamaz, bunlar III no.lu Tali-Fasılda yer alır ( örn; mücevher yuvası, yüzük taslakları, rozet, çiçekler ve figürler.
 
 
71.07 –     GÜMÜŞ KAPLAMALI ADİ METALLER (İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ).
 
 
Kıymetli metallerle kaplamalı metallerin (üzerine kıymetli metallerle kakma yapılmış adi metaller dahil) tarifi bu Fasılın 7 no.lu Notu ile bu Fasılın Genel Açıklama Notunda yapılmış bulunmaktadır.
Kalay, nikel, çinko ve özellikle bakır alaşımları bazen gümüşle kaplanır. Saf bakır ve çelik de keza bu yöntemle kaplanmaktadır. Bu tür metaller, gümüş kuyumcusu eşyası (sofra eşyası, iç dekorasyon eşyası vb.) kimya ve gıda sanayiine mahsus boru, kap ve cihazların imalinde kullanılır.
Bu pozisyonda yer alan gümüş kaplamalı adi metaller genellikle ince ve kalın çubuklar, profiller, teller, kesitler, levha, yaprak, ince ve kalın borular (tüpler ve borular) ve içi boş çubuklar halindedir.
Genellikle, 71.06 pozisyonu Açıklama Notu hükümleri, gerekli değişiklikler yapılarak, gümüş kaplamalı adi metale de uygulanır.
 
 
71.08 –     ALTIN (PLATİN KAPLAMALI ALTIN DAHİL) (İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ YA DA PUDRA HALİNDE) (+).
 
 
–   Para yerine kullanılmayanlar
 
7108.11 —     Pudra halinde olanlar
 
7108.12 —     Diğer işlenmemiş şekillerde olanlar
 
7108.13 —     Diğer yarı işlenmiş şekillerde olanlar
 
7108.20 –      Para yerine kullanılanlar
 
 
Bu pozisyon, altın ile altın alaşımlarının (Genel Açıklama Notunda belirtildiği üzere) ve platin kaplamalı (yaldızlı) altının işlenmemiş, yarı işlenmiş veya pudra şeklinde olanlarını içine almaktadır. Bununla birlikte, kıymetli metalle kaplı altın bu pozisyon haricinde kalmaktadır.
 
 
*
*   *
 
Altın, kendine özgü sarı bir renktedir; yüksek ısıda dahi oksitlenmez ve asitler(“aqua regia-altın suyu” altın üzerine tesir eder) de dahil olmak üzere bir çok reaktife karşı derecede kimyasal bir dayanıklılığı vardır. Altın; gümüş ve bakırdan sonra en iyi ısı ve elektrik ileten maddedir. Altın, bütün metallerin içinde en fazla eğilip bükülebilen ve şekil verilebilen metaldir, fakat çok yumuşak olduğundan elektrolizle altın kaplamacılığı veya elektrolitik olarak yapılan metal yığını hariç olmak üzere, saf halde nadiren kullanılır.
Bu Fasılın 5 no.lu Not hükmü gereğince (bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız) bu pozisyonda yer alan altın alaşımları arasında şunlar belirtilebilir:
(1)     Altın-gümüş alaşımları. Bunların renkleri, terkiplerindeki unsurların oranlarına göre sarıdan yeşile giden ve beyaza varan renkler arasında değişmektedir. Bunlar, mücevhercilikte ve elektrik bağlantılarında (kontaklarında) kullanılmakta ve aynı zamanda özel yüksek erime derecesine sahip lehim ve kaynaklarda da kullanılmaktadır.
(2)     Altın-bakır alaşımları. Bunlar, metal paralar ile kuyumcu ve mücevherci eşyası imalinde veya elektrik kontaklarında kullanılmaktadır.

  • Altın-gümüş-bakır alaşımları. Bunlar, başlıca mücevhercilikte, kuyumculukta, protez dişlerde ve ayrıca lehim ve kaynak işlerinde kullanılmaktadır. Bu alaşımlar bazen çinko ve kadmiyum da içerebilirler ve bu halleriyle lehim ve kaynak olarak da kullanılırlar. Ağırlık itibariyle %2 veya daha fazla altın içeren ve genellikle gümüş veya bakırdan ibaret olan ve “külçe” (“dore”) veya “kütle külçe” (“bullion dore”) diye anılan alaşımlar da bu pozisyonda yer alır. Bunlar bazı bakır piritlerden elde edilir veya blister   bakırın  işlenmesinden  türeyen  artıklardan elde edilir ve sonradan rafine edilerek kendisini oluşturan metallerden ayrıştırılır

(4)     Altın-bakır-nikel alaşımları. İçine bazen çinko ve magnezyum da katılan bu alaşımlar, çoğunlukla platin yerine kullanılan (“beyaz” altın veya bazı ülkelerde de “gri” altın olarak bilinen) alaşımlar sınıfını teşkil ederler. İçinde %2 veya daha fazla palladyum içeren diğer “beyaz” altınlar bu pozisyon haricindedir (71.10 pozisyonu).
(5)     Altın-nikel alaşımları. Bunlar elektrik bağlantıları (kontakları) imalinde kullanılmaktadır.
 
Bu pozisyon, altın ve altın alaşımlarının gümüş için belirtilen şekillerde olanlarını da içine almaktadır. 71.06 pozisyonunun Açıklama Notlarının şartları gerekli değişiklikler yapılarak bu pozisyona da uygulanır.
 
 
o
o    o
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
7108.20 Altpozisyonu
 
Bu altpozisyon, ulusal veya uluslararası para ile ilgili otoriteler veya yetkili bankalar arasında mübadele edilen altını içine almaktadır.
 
 
 
 
 
 
71.09 –     ALTIN KAPLAMALI GÜMÜŞLER VEYA ADİ METALLER (İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ).
 
 
Kıymetli metallerle kaplamalı metallerin (üzerine kıymetli metallerle kakma yapılmış adi metaller dahil) tarifi bu Fasılın 7 no.lu Notunda ve Genel Açıklama Notunda yapılmış bulunmaktadır. Altın kaplamalı gümüşler ve adi metaller genellikle gümüşle kaplamalı adi metaller de belirtilen benzeri şekillerdedir (71.07 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız).
Adi metaller (örn; bakır ve bakır alaşımları gibi) veya gümüş, mücevherci eşyası (bilezikler, saat zincirleri, küpeler, vb.), saat mahfazaları, sigara ve puro ağızlıkları, çakmaklar, kuyumcu eşyası, elektrik bağlantıları (kontakları), kimyasal cihazlar vb. imali için altınla kaplanır.
 
 
71.10 –     PLATİN (İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ VEYA PUDRA HALİNDE).
 
 
–   Platin
 
7110.11 —     İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar
 
7110.19 —     Diğerleri
 
–   Paladyum
 
7110.21 —     İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar
 
7110.29 —     Diğerleri
 
–   Rodyum
 
7110.31 —     İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar
 
7110.39 —     Diğerleri
 
–   İridyum, osmiyum ve rutenyum
 
7110.41 —     İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar
 
7110.49 —     Diğerleri
 
 
Gümüş için 71.06 ve altın için 71.08 pozisyonlarına benzer şekilde bu pozisyon, Genel Açıklama Notunda belirtildiği gibi platin ve platin alaşımlarını kapsar.
 
 
*
*   *
“Platin” tabiri aşağıda yazılı olanları kapsar (71. Fasılın 4 (B) no.lu Notuna bakınız):
(A)    Platin, grimsi-beyaz renkte yumuşak bir metal olup, eğilip bükülebilmekte ve oda sıcaklığında kararmaz ve altın suyu (“aqua regia”) denilen nitrik asit ve hidroklorik asit çözeltisi hariç olmak üzere diğer asitlerden etkilenmez. Platin, ince ve kalın çubuklar, levha, şeritler, borular, tel halinde imal olunmakta ve dövme, haddeden geçirme veya çekme usulleriyle de yarı-işlenmiş halde imal olunmaktadır.
Korozyona karşı önemli derecedeki dayanıklılığı, yüksek derecede ergime noktası ve yüksek katalitik etkisi dolayısıyla platin ve platin alaşımlarının mücevhercilik veya dişçilikteki kullanımlarını gölgede bırakacak şekilde endüstride birçok önemli kullanıma sahiptir, örn; elektrik sanayiinde termal konverterlerin (sıcaklık sensörü) ve direnç termometrelerinin imalinde, çeşitli uygulamalarda kullanılan elektrik bağlantılarının (kontakların) ve elektrodların imalinde, dokuma sanayiinde yapay liflerin püskürtme memelerinin imalinde; cam sanayiinde, erimiş camdan techizat için cam liflerinin üretimine mahsus kovanların, potaların, karıştırma odalarının, vb. imalinde; kimya ve petrol sanayiinde katalizör olarak (örn; amonyak-oksidasyon işleminde nitrik asitin imali için veya platform katalizörü olarak); kimyasal cihazların imalinde (örn; potaların); uçak sanayiinde, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı uçak motorlarının bujilerine elektrotlarında ve gaz türbinli uçak motorlarının ateşleme cihazlarında kullanılmaktadır.
Platin ve platin alaşımları ayrıca, cerrahi aletlerin imalinde (özellikle hipodermik iğneler), belirli çakmaklarda ve ölçüm standartları, optik aletlere mahsus çok ince teller gibi diğer birçok uygulamada kullanım alanı bulmaktadır.
 
(B)    Palladyum, gümüş beyazı renginde yumuşak bir metal olup, eğilip bükülmeye son derece elverişli ve kararmaya ve korrozyona karşı çok dayanıklıdır. Altın suyu (“aqua regia”) çözeltisinde, nitrik asitte ve sıcak sülfürik asitle çözünür. Palladyum, ince ve kalın çubuklar, levha, şeritler, borular, tel halinde yapılmakta ve dövme haddeden geçirme veya çekme usulleriyle de yarı-işlenmiş halde imal olunmaktadır.
Palladyum çoğunlukla elektrik bağlantılarında (kontakları), prinç kaynağı alaşımlarında; hidrojeni ayırma (hidrojenasyon) katalizörü olarak, hidrojen saflaştırma cihazlarında, mücevher imalatında ve kıymetli metallerle plastik kaplamalarda, kaplamanın yapılmasını kolaylaştıran ara kontak tabakası olarak kullanılmaktadır.
 
(C)    Rodyum, gümüş beyazı renginde sert fakat eğilip bükülebilen bir metaldir. Platin grubu metallerin içinde en yüksek derecede elektriksel ve termal iletkenlik kabiliyetine sahiptir ve yüksek yansıma derecesi ile karakterize edilmektedir. Yüksek sıcaklık derecelerinde olsa bile, mineral asitler dahil, hemen hemen tüm sulu solüsyonların aşındırmasına karşı dirençlidir.
Rodyum ince ve kalın çubuklar, levhalar, şeritler, tel halinde yapılabilmekte ve dövme, haddeden geçirme veya çekme usulleriyle diğer yarı işlenmiş halde imal olunmaktadır.
Rodyum çoğunlukla platine alaşım katkı maddesi olarak kullanılmakta ve bu şekliyle de cam ve elektrik yapım sanayiinde çok sayıda kullanım alanına sahip bulunmaktadır. Bu element, düşük elektrik direnci ve kararmaya karşı yüksek direnci nedeniyle elektrodeposit formunda, elektrik kontakları ve aşınmaya karşı direncin önemli olduğu kontak yüzeyleri için uygundur (örn; kontak halkası bileziğinde). Rodyum aynı zamanda, bir katalizör olarak gümüş kaplamacılığında ve gümüşle kaplamalı çatal-bıçak takımlarında ve sahte eşyaya kararmaya karşı dayanıklılık sağlamak için kullanılır.
 
(D)    İridyum, grimtrak beyaz renkte sert bir metal olup, normal ve yüksek sıcaklıkta altın suyu (“aqua regia”) da denilen çözeltiler dahil olmak üzere, asitlere karşı dayanıklıdır.
Haddeden geçirme veya çekme usüllerinde ince şeritler veya tel halinde imal edilmektedir.
İridyum, ısı algılayıcılarında, döküm potalarında veya uçak motorlarına mahsus buji elektrotlarında kullanılan alaşımların bileşeni olarak kullanılır.
 
(E)     Osmiyum, bu pozisyonda yer alan metaller içinde ateşe karşı en dayanıklı olanıdır. Yoğun halde iken çinkoya benzer, mavimtrak beyaz renkte bir metal olup, asitlere karşı dirençlidir. İyice öğütüldüğü zaman amorf halde siyah bir toz olur ve bu halde altın suyu (“aqua regia”) denilen çözeltiden ve nitrik asitten etkilenir, havada yavaş yavaş oksitlenir.
Bu metal çok çeşitli şekillerde kullanılır, sert, korozyona karşı dirençli alaşımları yazı kalemlerine mahsus uç burunları veya aletlerin mil uçlarında kullanılır. Aynı zamanda bir katalizör olarak da kullanılmaktadır.
Bu metal, esas olarak yazı kalemi uçlarında veya cihaz millerinde kullanılan çok çeşitli, sert, korozyona karşı dayanıklı alaşımlarda kullanılır. Aynı zamanda bir katalizör olarak da kullanılmaktadır.
 
(F)     Rutenyum, gri renkte sert ve fakat gevrek bir metal olup, korozyona karşı yüksek derecede dayanıklıdır. Altın suyu (“aqua regia”) denilen çözeltiden etkilenmez, fakat sodyum hipoklorit çözeltisinde yavaş yavaş etkilenir. Yapraklar, şeritler ve teller halinde küçük derecelerde elde edilebilmektedir.
Bu madde; platine, palladyuma, molibdene, tungstene, vb.ne bir alaşım katkı maddesi olarak kullanılır (örn; yazı kalemlerine mahsus uç burunlarının imalinde ve pusula millerinde kullanılır). Aynı zamanda bir katalizör olarak ve elektrolitik olarak yapılan metal yığını şeklinde, elektriksel bağlantılar ve bağlantı yüzeyleri için önem arzeden dayanıklı dirençlerin imalinde de kullanılmaktadır.
Bu Fasılın 5 Nolu Not hükmü gereğince (Genel Açıklama Notuna bakınız) bu pozisyonda yer alan platin alaşımlarının diğer metallerle yaptığı alaşımlar arasında (altın, gümüş veya adi metaller) aşağıdakiler belirtilebilir:
(1)     Platin-rodyum alaşımları, -termokupl teller; fırın sargıları; cam sanayiinde bileşimi oluşturan madde; katalizör süzgeçlerde, üretme memelerinde kullanılmaktadır.
(2)     Platin-iridyum alaşımları, -elektrik bağlantılarında, mücevhercilikte, hipodermik iğnelerde kullanılmaktadır.
(3)     Platin-rutenyum alaşımları, -elektrik bağlantılarında kullanılmaktadır.
(4)     Platin-bakır alaşımları, (maksimum %5 bakır) -mücevhercilikte kullanılmaktadır.
(5)     Platin-tungsten alaşımlar, -elektrod telleri lambalarında; uçaklara mahsus buji tellerinde   kullanılmaktadır.
(6)     Platin-kobalt alaşımları,-devamlı mıknatıslarda kullanılmaktadır.
(7)     Palladyum-rutenyum alaşımları, -mücevhercilikte kullanılmaktadır.
(8)     Palladyum-gümüş alaşımları, -pirinç kaynağı alaşımlarında; hidrojen difuzyon (dağılma) membranlarında; elektrik kontaklarında kullanılmaktadır.
(9)    Palladyum-bakır alaşımları,-elektrik bağlantılarında; pirinç kaynağında
kullanılmaktadır.
(10)   Palladyum-alüminyum alaşımları, -sigorta tellerinde kullanılmaktadır.
(11)   Rodyum-iridyum alaşımları, -termokuplarda kullanılmaktadır.
(12)   İridyum-osmiyum alaşımları, -kalem uçlarında kullanılmaktadır.
(13)   İridyum-tungsten alaşımları, -yüksek ısılı yaylarda kullanılmaktadır.
(14)   Altın-platin alaşımları, -üretme memelerinde kullanılmaktadır.
(15)   Altın-gümüş-palladyum-bakır alaşımları, -mücevhercilikte; elektrik bağlantı yaylarında kullanılmaktadır.
(16)   Gümüş-bakır-palladyum alaşımları, -pirinç kaynağı alaşımlarında kullanılmaktadır.
(17)   Osmiridyum (iridosmine), osmiyum, iridyum, rutenyum ve platin içeren tabii bir alaşımdır; osmiyumun temel kaynağıdır.
 
 
71.11 –     PLATİN KAPLAMALI ALTIN, GÜMÜŞ VE ADİ METALLER (İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ).
 
 
Kıymetli metallerle kaplamalı metaller (kıymetli metallerle kakma yapılmış adi metaller dahil) bu Fasılın 7 no.lu Notunda ve Genel Açıklama Notunda tanımlanmışlardır. Bunlar genellikle 71.07 pozisyonunun Açıklama Notunda gümüş için tanımlananlara benzer formda sunulurlar.
Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (bakır, tungsten gibi) çoğunlukla mücevhercilikte ve elektrikli cihazlarda kullanılmaktadır.
 
 
71.12 –     KIYMETLİ METALLERİN VEYA KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLERİN DÖKÜNTÜLERİ, ARTIKLARI; KIYMETLİ METAL VE KIYMETLİ METAL BİLEŞİMLERİNİ İÇEREN VE ESAS OLARAK KIYMETLİ METALLERİN GERİ KAZANILMASINDA KULLANILAN TÜRDEN OLAN DİĞER DÖKÜNTÜ VE ARTIKLAR.
 
 
7112.30 –     Kıymetli metal veya kıymetli metal bileşiklerini içeren
küller
 
–   Diğerleri
 
7112.91 — Altından olanlar (altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç)
 
7112.92 — Platinden olanlar (platin kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içiren kuyumcu külleri hariç)
 
7112.99 —    Diğerleri
Bu pozisyon, kıymetli metallerin sadece yeniden kazanılmasına veya kimyasalların üretiminde temel olmaya uygun olan metalik şekildeki döküntü, artık ve hurdalarını kapsar.
Bu pozisyon aynı zamanda, esas olarak kıymetli metallerin geri kazanılmasında kullanılan kıymetli metal veya kıymetli metal bileşimlerini içeren herhangi bir maddenin döküntü ve artıklarını da kapsar.
Bunlar özellikle, şunları içerir:
(A) Basılı devre şeması ve fotoğrafik filmler ve vb.nin yakılarak yok edilmesi sonrası ortaya çıkan ve kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri içeren küller.
(B) Kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplamalı metallerin darphanelerde, kuyumcu ve mücevherci atölyelerinde, vb. gibi yerlerde mekaniksel olarak işlenmesinde meydana gelen döküntü ve hurdaları örn; şekil verme, delik açma, işleme, vb. gibi işlemler sonucunda oluşan maden cürufları, tozlar, küller, eğeleme kırıntıları, talaşlar, vb.
(C) Orijinal biçimde uzun süre kullanıma elverişli olmayan türden olan aşınmış artıklar ve kırık eşya (sofra eşyası, kuyumcu eşyası, dokunmuş tüller şeklinde katalizör vb.). Bununla beraber, gerek doğrudan doğruya ve gerekse tamir edilmek suretiyle esas amaçlarından tekrar kullanılabilecek durumda olan veya kıymetli metallerin yeniden kazanılmasına mahsus işlemlere maruz kalmaksızın başka amaçlarda kullanılabilecek şekle dönüşmüş olan mamulat hurda ve kırıkları bu pozisyona dahil değildir.
(D) Metal şeklinde veya metal bileşkesi halinde (gümüş halojenürü gibi) kıymetli maden içeren fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, mukavva veya tekstil kırpıntıları ve artıkları,
(E) Değerli metal (altın veya gümüş gibi) içeren elektronik devre levhaları ve benzer iletken artıkları veya döküntüleri.
(F) Kıymetli metal içeren metalurjik, elektrolitik veya kimyasal işlem artıkları (elektrolitik rafine ve kimyasal madenle kaplama yoluyla elde edilen cüruf, balçık, fotoğrafın banyo edilmesi sırasında oluşan gümüş artıklar).
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALİ FASIL III
 
 
MÜCEVHERCİ EŞYASI, KUYUMCU EŞYASI VE DİĞER EŞYA
 
 
71.13 –     MÜCEVHERCİ EŞYASI VE AKSAMI (KIYMETLİ METALLERDEN VEYA KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLERDEN).
 
 
–  Kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın)
 
7113.11 —  Gümüşten olanlar (diğer kıymetli metallerle kaplanmış veya
yaldızlanmış olsun olmasın)
 
7113.19 —  Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle
kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın)
 
7113.20 –    Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar
 
 
Bu Fasılın 9 no.lu Notunda belirtildiği üzere bu pozisyon, kısmen veya tamamen kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplamalı metallerden mamul bulunan mücevherci eşyasını, yani aşağıda yazılı eşyayı kapsamaktadır:
 
(A)    Şahsi kullanıma mahsus küçük ziynet eşyası (kıymetli taşlarla donatılmış veya donatılmamış). Bunlar meyanında, yüzükler, bilezikler, kolyeler, broşlar, küpeler, gerdanlıklar, saat zincirleri ve diğer süs zincirleri; saat köstekleri; pendantifler, kıravat iğneleri ve klipsler, kol düğmeleri, yaka düğmeleri ve diğer düğmeler, vb.; dini ve diğer haçlar; madalya ve nişanlar; şapka süsleri (iğneler, tokalar, halkalar, vb.); el çantaları için süsler; ayakkabı, kemer, vb. için tokalar, kopçalar, sürgüler; saç sürgüleri, taç gibi baş süsleri, süs tarakları vb. saç süsleri belirtilebilir.
(B)    Normal olarak cepte, el çantasında veya üstte taşınan şahsi kullanıma mahsus eşya. Bu tür eşya meyanında puro, sigara ve tütün tabakaları, enfiye kutuları, gözlük mahfazaları, pudra kutuları, ruj mahfazaları, cep tarakları, pastil kutuları, metal para keseleri, tesbihler, anahtarlıklar, vb. belirtilebilir.
 
Bu tür eşyanın bu pozisyonda yer alabilmesi için, basit ve önemsiz unsurlar olmayan kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplamalı metalleri (üzerine kıymetli metallerden kakma yapılmış metaller dahil) içermesi gerekir (böylece,örn; üzerinde altın veya gümüşten basit bir monogram bulunan adi metallerden sigara tabakaları adi metalden eşya olarak sınıflandırılır). Bu şartlar altındaki eşya, inciler (tabii, kültür veya taklit inciler), kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) taklit taşlar veya kaplumbağa kabuğu parçaları (baga), sedef, fildişi, kehribar (tabii veya aglomere edilmiş), siyah kehribar veya mercanla donatılmış olabilir.
Bu pozisyon mücevherci eşyasının taslakları ile imali bitirilmemiş halde olanlarını ve aynı zamanda mücevherci eşyası aksamından olduğu açıkça anlaşılabilen parçaları da içine almaktadır, şu kadar ki; bu pozisyonda yer alabilecek aksamın kıymetli metalleri veya kıymetli metallerle kaplamalı metalleri basit ve önemsiz unsuru aşacak dercede birer unsur olarak içermesi gerekir (yüzüklerde, broşlarda, vb. birleştirme için yapılmış motifler gibi)
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)     42. Fasılın 3 (B) no.lu Notunda belirtilen 42.02 veya 42.03 pozisyonu kapsamı eşya.
(b)     43.03 veya 43.04 pozisyonlarındaki eşya (kürkten eşya ve taklit kürkten eşya).
(c)     Bu Fasıla dahil maddelerden aksamı bulunan 64 veya 65. Fasıllardaki ayakkabılar, başlıklar ve diğer eşya.
(d)     71.17 pozisyonundaki taklit ve mücevherci eşyası.
(e)     Metal paralar (mücevherci eşyası olarak monte edilmiş olanlar hariç) (71.18 pozisyonu veya 97. Fasıl).
(f)      90. Fasıldaki eşya (gözlükler, süslü sapları olan gözlükler vb. ile bunların çerçeveleri gibi).
(g)     Saatler ve kol saatleri bilezikleri (Fasıl 91).
(h)     96. Fasıldaki eşya (96.01 ila 96.06 veya 96.15 pozisyonlarındakiler hariç), örn; yazı kalemi sapları, stilo dolma kalemler, dolma kalemler, dolma kurşun kalemler ve bunların aksam ve teferruatı; çakmaklar, pipolar, puro ve sigara ağızlıkları ve bunların aksam parçaları ; parfüm spreyleri vb. tuvalet spreyleri, bunların püskürtme mekanizmaları ve püskürtme başları.
(ij)     Eskiliği yüz yılı aşan mücevherci eşyası (97.06 pozisyonu).
 
 
71.14 –     KUYUMCU EŞYASI ve AKSAMI (KIYMETLİ METALLERDEN VEYA KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLERDEN).
 
 
–    Kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın)
 
7114.11 —  Gümüşten olanlar (diğer kıymetli metallerle kaplanmış
veya yaldızlanmış olsun olmasın)
 
7114.19 —  Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle
kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın)
 
7114.20 –    Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar
 
 
Bu Fasılın 10 no.lu Notunda belirtildiği üzere bu pozisyon, kısmen veya tamamen kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplamalı metallerden mamul kuyumcu eşyasını içine alır. Genel olarak bu eşya, 71.13 pozisyonundaki mücevherci eşyasından daha büyük boyutta olup, aşağıda yazılı olanları içerir:
(A)    Sofra eşyası. Bu tür eşya meyanında; sofra bıçakları, servis bıçak ve çatalları, kaşıklar, çatallar; kepçeler; tavuk veya et kıskaçları; servis tabakları ve tepsileri; tabak ve kaseler; salçalıklar; meyve tabakları; şeker kaseleri; kahve cezveleri, çaydanlıklar, kahve ve çay fincanları; kadehler; yumurta kabları; sürahiler, likör servisleri; ekmek, pasta, meyve, vb. için standlar ve sepetler; balık için servis bıçak ve çatalları; pasta için servis ve bıçakları; şarap soğutma kovaları; sirke ve zeytinyağı şişeleri; şeker maşaları; bıçak dayama mesnetleri, peçete halkaları; masa çıngırakları; şişeler için süs tıpaları, vb. belirtilebilir.
(B)    Tuvalet eşyası. Bu tür eşya meyanında; el aynaları, şişeler ve pudra kutuları (71.13 pozisyonundakiler hariç); fırça mahfazaları, elbise fırçaları, tırnak fırçaları, saç fırçaları, taraklar (71.13 pozisyonundaki süs tarakları ve cepte taşınan taraklar hariç); tuvalet için su çanakları, vb. (parfüm spreyleri bu pozisyon haricindedir (96.16 pozisyonu).
(C)    Büro veya masa eşyası. Bu tür eşya meyanında; mürekkep hokkaları, mürekkep standları (yazı takımları), kitapların dik durmasına yarayan destekler, kağıt ve evrak üzerine konulan ağırlıklar, kağıt ve zarf açacakları.
(D)   Sigara takımları. Bu tür eşya meyanında; puro ve sigara kutuları, tütün kavanozları, kül tablaları, kibrit kutusu mahfazaları, vb. fakat 96.13 veya 96.14 pozisyonlarında yer alan eşya bu pozisyona dahil değildir (sigara için çakmaklar ve diğer çakmaklar, pipolar, ağızlıklar, vb. gibi)
(E)     Evlerde ve diğer yerlerde kullanılan tezyinat eşyası. Örn; büstler, iç dekorasyon için heykelcikler ve diğer figürler; mücevherci eşyası mahfazaları; masa ortalarına konulmaya mahsus kaplar, vazolar, saksı mahfazaları; resimli fotoğraf çerçeveleri, lambalar, şamdanlar, kollu şamdanlar, avizeler; şömine rafları, dekoratif düz veya çukur kaplar, madalyalar ve madolyanlar (şahsi ziynet eşyası mahiyetinde olanlar hariç); spor ile ilgili kupalar; buhurdanlar, vb.
(F)    Dinsel amaçlarda kullanılan eşya. Bu tür eşya meyanında; mukaddes
emanetlere mahsus mahfazalar, ayin esnasında kullanılan kadehler, takdis
edilmiş ekmek konulan kaplar, haç üstünde İsa resmi veya heykelleri, haçlar,
şamdanlar, lambalar, vb. belirtilebilir.
 
Bu pozisyon, kuyumcu eşyasının taslaklarıyla imali bitirilmemiş halde olanlarını ve aynı zamanda kuyumcu eşyasının aksamı olduğu açıkça belirlenebilen parçaları (örn; sofra eşyasına mahsus gümüşten saplar ile tuvalet fırçaları için sap ve mesnetler, vb.)da içine alır.
Bu pozisyonda yer alan eşyanın mücevherci eşyasında olduğu gibi kıymetli metalleri veya kıymetli metallerle kaplamalı metalleri sadece basit bir süs ve önemsiz derecede teferruat kabilinde içermemesi kaydıyla, kıymetli metaller ve kıymetli metallerle kaplı metalleri içermesi lazımdır ; bu pozisyonda yer alan kuyumcu eşyası aynı zamanda, inciler (tabii, kültür veya taklit), kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş), kıymetli taş taklitleri, kaplumbağa kabukları (bağa), sedef, fildişi, kehribar (tabii veya aglomere edilmiş), siyah kehribar veya mercanla da donatılmış olabilirler.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricinde kalır:
(a)     Bu fasıldaki maddelerden mamul teçhizatı olan ve 66.01 veya 66.02 pozisyonlarında yer alan şemsiyeler, bastonlar ve diğer eşyalar ile bunların kısmen veya tamamen bu maddelerden mamul olan parça, teçhizat ve aksesuarları (66.03 pozisyonu).
(b)     90. Fasılda yer alan eşya (dürbünler ve teleskoplar gibi).
(c)     Saatler ve bunların mahfazaları (Fasıl 91).
(d)     Müzik aletleri (Fasıl 92).
(e)     93. Fasılda yer alan silahlar ve bunların aksam ve parçaları (kesici ve dürtücü silahlar, tabancalar, revolverler, vb.).
(f)      Parfüm spreyleri vb. tuvalet spreyleri ve bunların püskürtme mekanizmaları ile başlar (96.16 pozisyonu).
(g)     Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri (97.03 pozisyonu), 97.05 pozisyonundaki kolleksiyon eşyası ve 97.06 pozisyonundaki antika eşya.
 
 
71.15 –     KIYMETLİ METALLERDEN VEYA KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMALI METALLERDEN DİĞER EŞYA.
 
 
7115.10 –    Platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler
 
7115.90 –    Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, bir taraftan bu Fasıla ait 2(A) veya 3 no.lu Not hükmü gereğince bu Fasıl haricinde bırakılmamış olan ve diğer taraftan 71.13 pozisyonunda yer alan mücevherci eşyası (imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış mücevherci eşyası veya bunların aksam ve parçaları) ile 71.14 pozisyonunda yer alan kuyumcu eşyası (imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış kuyumcu eşyası veya bunların aksam ve parçaları) haricinde kalan ve tamamen veya kısmen kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplamalı metallerden mamul bulunan tüm eşyayı kapsamaktadır.
 
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz, örneğin :
(a)     Kıymetli metalleri veya kıymetli metallerle kaplamalı metalleri sadece basit ve önemsiz unsurlar olarak içeren eşya.
(b)     Cerrahi dikişler için steril malzeme, diş için dolgu maddesi ve 30. Fasılda yer alan diğer eşya.
(c)     58.09 pozisyonunda yer alan mensucat ile XI. Bölümde yer alan diğer eşya.
(d)     XVI. Bölüme dahil makine, mekanik teçhizatlar, elektrikli eşyalar ve bunların aksam ve parçaları olduğu anlaşılabilen eşyalar  (örn; platinden mamul çıkarma(ekstrüzyon) memeleri, sürtünmeyi önleyici yastıklar, kimyasal veya sınai cihazların aksam ve parçaları, elektrik bağlantıları (kontakları).
(e)     90. Fasıldaki eşya (örneğin; suni uzuvlar, dişler ve diğer suni vücut bölümleri; kırık sarıcı plakalar; tıbbi veya cerrahi aletler, termo elektrik bağlantısı kıymetli metallerden olan pirometreler (yüksek ısı termometresi- yükseklik ölçer), altından, gümüşten veya platinden mamul laboratuvar alet ve cihazlarıyla bunların aksam ve parçaları); 91. Fasılda yer alan saatçi eşyası (saatler ve kol saatleri) ile 96. Fasılda yer alan eşya (köpük platinden mamul gazlı çakmaklar gibi).
 
Bu pozisyon, daha geniş bir şekilde teknik işlerde veya laboratuarlarda kullanılan eşya (platinden veya platin grubuna dahil metallerden potalar, kapsül ve spatüller gibi); katalizörler, vb. olarak kullanılan ızgara veya mensucat şeklindeki platin veya platin alaşımları; mekaniksel veya termik tertibatı olmayan veya tertibatla techiz edilecek şekilde imal edilmemiş bulunan kaplar (içleri başka maddelerle kaplanmış veya ısıya karşı tecrit edilmiş olsun olmasın); elektro kaplama anodları ile sınırlanmıştır. Altın anodlar, saf altından istenilen boyutta levhalar halinde kesilmiş ve elektro kaplama tanklarına konulmaya mahsus olarak iki köşesinden delinerek geçici halka takılmış olan anodlardır. Gümüş anodlar, altın anodlar şeklinde olabilen veya kesilerek çıkarılırken “köpek kemiği” (“dog-bone”) şeklinde enine kesiti olan ve her bir ucundan delinmiş olan anodlardır. Platin anodları, genellikle ya küçük oluklu platin levhalarından ibarettir ya da platinden ensiz çubukların elektrolitik kaplama tanklarından geçici olarak kaynak yapılmasıyla oluşan platin çubuklardan veya suspansiyon amaçlarına yönelik olarak küçük platin tel parçalarına birleştirilmesiyle oluşan kafes örgü tellerden veya platin tüllerinden oluşan ensiz çubuklardan meydana gelmektedir.
Bu pozisyon aynı zamanda kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplamalı metallerin eşyaya asıl karakterini verdiği el çantalarını vb. eşyayı da kapsamaktadır. Bu tür eşya inciler, kıymetli taşlar, yarı kıymetli taşlar, kaplumbağa kabuğu, vb. ile donatılmış veya süslenmiş de olabilir.
 
 
71.16 –     TABİİ İNCİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİNDEN, KIYMETLİ YA DA YARI KIYMETLİ TAŞLARDAN EŞYA (TABİİ, SENTETİK VEYA TERKİP YOLUYLA ELDE EDİLMİŞ).
 
 
7116.10 –    Tabii inci veya kültür incilerinden olanlar
 
7116.20 –    Kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan olanlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)
 
 
Bu pozisyon, bu Fasılın 2(A) ve 3 no.lu Notlarında belirtilenler hariç olmak üzere, kısmen veya tamamen tabii inciden veya kültür incilerinden kıymetli veya yarı-kıymetli taşlardan mamul bulunan fakat kıymetli metalleri veya kıymetli metallerle kaplamalı metalleri içermeyen (bu metalleri sadece basit ve önemsiz unsurlar olarak içerenler hariç) eşyayı kapsar (bu Fasılın 2(A) no.lu Notuna bakınız).
 
Bu pozisyonda yer alan eşya meyanında aşağıdakiler belirtilebilir:
(A)    Şahsi ziynet eşyası ve diğer dekoratif eşya. Bu tür eşya meyanında adi metaller (kıymetli metallerle yaldızlanmış olsun olmasın), fildişi, ağaç,  plastik,  vb. üzerine mıhlanmış veya takılmış tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı-kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) içeren eşya belirtilebilir (el çantaları, vb. için fermuarlar ve mesnetli fermuarlar yani kapama tertibatı ve çerçeve ile bileşik kapama tertibatı, taraklar, fırçalar, küpeler, kol düğmeleri, yaka düğmeleri, vb.).
Büyüklükleri, kalitesi, şekilleri ve diğer hususları itibariyle bir tasnife tabi tutulmak suretiyle mücevherci eşyası olarak kullanılmak üzere hazır eşya haline getirilmiş inciler veya kıymetli taşlar bu gruba dahildir. Fakat, kolay nakledilmesini teminen metal veya diğer maddelerle tutturulmaksızın sadece geçici olarak ipliğe dizilmiş bulunan tasnife tabi tutulmuş veya tutulmamış inciler ve tasnife tabi tutulmamış kıymetli taşlar bu pozisyon haricinde kalırlar ve 71.01, 71.03 veya 71.04 pozisyonlarında yer alırlar (71.01 ila 71.03 pozisyonlarının Açıklama Notlarına bakınız).
Bu pozisyonda yer alan eşya, bu Fasılın 2(B) no.lu Not hükmü gereğince, basit ve önemsiz unsur olarak kıymetli metalleri veya kıymetli metallerle kaplamalı metalleri içerebilir (örn; kopçası altından olan inci kolyeler gibi). Diğer taraftan, içerdiği kıymetli metalleri veya kıymetli metallerle kaplamalı metalleri basit ve önemsiz unsuru aşacak mahiyette olan bu tür eşya bu pozisyon haricinde kalır (örn; altın klipsli küpeler) (71.13 pozisyonu).
(B)    Tamamen veya kısmen kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan oluşan diğer eşya; bunlar ayrıca kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplı metalleri içeren maddelerde içerebilir ancak kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplı metaller sadece basit ve önemsiz unsur olarak yer almalıdır. Bu şartlar dahilinde bu pozisyonda yer alan eşya meyanında, haçlar ve yüzükler (çoğunlukla akik’ten), bilezikler (kol saati bilezikleri hariç), kadehler ve fincanlar (çoğunlukla yakuttan); heykelcikler ve süs eşyası (örn; yeşim taşından); havanlar ve havan tokmakları (örn. akikten); tartı aletleri için akikten veya kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan baskül bıçakları ve mil yatakları; iplik bükme tezgahlarına mahsus iplik kılavuzları (akikten); tepeleri akik, vb.den mamul dekoratif şişe tıpaları; altın yaldızlanmasında, deri, kağıt, vb.nin perdahlanmasında kullanılan akikten aletler; balık oltası kamışları için akikten halkalar; kitap, mektup, vb. açacakları, mürekkep standları, kağıt veya evrak üzerine konulan ağırlıklar, sigara (kül) tablaları (örn. akikten veya oniksten) belirtilebilir.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)     82. Fasılda yer alan ve iş gören kısımları adi metallerden, metal karbürlerden veya sermetlerden bir mesnet üzerine monte edilmiş olsun olmasın kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) eşya (örn; monte edilmiş camcı elması gibi).
(b)     XVI. Bölüme dahil makine, mekaniksel alet ve cihazlar veya elektrikli eşya ve bunların aksam ve parçaları (bu Fasılın 3(k) no.lu Notuna bakınız).
(c)     90. Fasılda yer alan eşya( örneğin, ait oldukları alet ve cihazlara takmaya elverişli olan, kuvartzdan mamul monte edilmiş veya edilmemiş halde optik eşya)
(d)     Saat aksamını teşkil eden veya hem saatlerde hem de diğer eşyada aksam olarak kullanılmaya elverişli bulunan monte edilmiş veya edilmemiş halde işlenmiş kıymetli taşlar veya yarı kıymetli taşlar (91. Fasılın 4 no.lu Notuna bakınız).
 
 
71.17 –     TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI.
 
 
–   Adi metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış olsun olmasın):
 
7117.11 —     Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler
 
7117.19 —     Diğerleri
 
7117.90 –      Diğerleri
 
Bu pozisyon anlamında “taklit mücevherci eşyası” tabirinden, bu Fasılın 11 no.lu Notunda belirtildiği üzere, 71.13 pozisyonuna ait Açıklama Notunun (A) paragrafında belirtilen yüzükler, bilezikler (kol saatleri için olan bilezikler hariç), kolyeler, küpeler, kol düğmeleri, vb. gibi küçük şahsi ziynet eşyası niteliğinde olan (fakat 96.06 pozisyonundaki düğmeler ve diğer eşya ile 96.15 pozisyonundaki süs tarakları, saç tarakları vb. ile saç tokaları hariç) ne kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplamalı metalleri (bu Faslın 2 (A) no.lu notunda belirtilen kaplama veya basit ve önemsiz unsurlar hariç örn; monogramlar, markalar, saplara takılan bilezik ve kenar zırhı gibi) ne de tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı-kıymetli taşları (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) içermeyen eşya anlaşılır.
Bu pozisyon, keza taslak halinde veya tamamlanmamış olan taklit mücevherci eşyasını kapsamaktadır (küpeler, bilezikler, kolyeler, vb. gibi).Örn;
 
(a)     Yarı-tamamlanmış halkalar. Bunlar, bünyesinde anodlanmış alüminyum telden oluşan, genellikle bükülmüş veya yüzey işçiliği görmüş, ham bir kanca ile tutturulmuş olsun olmasın ve bazen ileri bir işçiliğe tabi tutulmaksızın küpe olarak da kullanılan halkalardır;
(b)     Belirsiz uzunluktaki şeritleri küçük halkalar yardımıyla birleştirilmiş, adi metallerden süslü motifler (cilalanmış olsun olmasın).
 
Şurası kayda değer ki; 71.13 pozisyonuna ait Açıklama Notunun (B) paragrafında belirtildiği üzere, normal olarak cepte, el çantasında veya üstte taşınabilecek şekilde bulunan şahsi kullanıma mahsus eşya (sigara tabakaları, pudra kutuları; vb.) taklit mücevherci eşyasından sayılmaz.
 
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricinde kalır:
(a)     Bu Fasılın 3 no.lu Notunda belirtilen eşya.
(b)     83.08 pozisyonunda yer alan eşya (tokalar, fermuarlı tokalar, fermuarlar, kopçalar, kopçadişi, vb.)
 
 
71.18-       METAL PARALAR (+)
 
 
7118.10 –    Tedavülde olmayan paralar (altın paralar hariç)
 
7118.90 –    Diğerleri
 
Bu pozisyon, resmi tedavül vasıtası olarak kullanılmak amacıyla hükümet kontrolü altında bastırılan her türlü metalden (kıymetli metallerden olanlar dahil) imal olunan belirli ağırlık ve şekildeki metal paralara uygulanır. Ülke içinde tedavülde bulunmak üzere basılan genel satım için paketlenerek sunulan veya ayrı ayrı veya takım halinde sevkedilen metal paralar da bu pozisyonda sınıflandırılır. Artık tedavülde bulunmayan metal paralar da bu pozisyona dahildir, fakat kolleksiyon eşyası mahiyetinde olanlar bu pozisyon haricinde kalır (97.05 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız).
Metal paralar, metal levhalarından zımba makinası ile kesilmek suretiyle elde edilen taslaklardan yapılır; bu taslakların her iki yüzü, tablet denilen kalıplarla donatılmış özel “darbe” makinelerinde tazyik altında aynı anda kabartma yapılmak suretiyle son şeklini alır.
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)     Metal paralar tarzında “darbe” ile imal edilmiş bulunan madalyalar; bunlar genellikle 71.13, 71.14 veya 71.17 pozisyonlarında veya 83.06 pozisyonlarında yer alırlar (söz konusu pozisyonların Açıklama Notlarına bakınız).
(b)     Broş, kravat iğnesi veya diğer şahsi ziynet eşyası haline sokulmuş haldeki metal paralar (71.13 veya 71.17 pozisyonları).
(c)     Sadece hurda ve artık metal olarak kullanılan türden kırılmış, kesilmiş veya ezilmiş metal paralar

Alt Pozisyon Açıklama Notu.

7118.10 Alt Pozisyonu
 
Bu pozisyon aşağıdakileri içerir;
(1) Tedavülden kaldırılmış fakat yasal amaçlar bakımından kullanımda olan metal paralar.
(2) Bir başka ülkede tedavüle sokulması amacıyla basılmış metal paralar. Bu paralar, sınırın geçilmesi sırasında, yetkili makamlarca henüz yasal kullanımda olarak değerlendirilmez.
 
 
*
*   *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK
 
71.03 Pozisyonunda yer alan kıymetli veya yarı kıymetli taşların listesi.
 
Mineral                                                         Ticari İsmi
 
Ambligonit                                         Ambligonit
Montebrazit
Amfiboller grubu
Aktinolit                                             Aktinolit, Nefrit, Yeşim
Tremolit                                             Tremolit
Rodonit                                              Rodonit
Andaluzit                                           Andaluzit
Kiyaztolit
Apatit                                                 Apatit (her renkte)
Aragonit                                             Aragonit, Ammolit
Aksinit                                                           Aksinit
Azurit                                                 Azurit (çesilit)
Azurit-Malahit
Benitoit                                              Benitoit
Beril                                                   Emerald
Akuamarin
Renksiz Beril-Gozenit
Sarı Beril
Pembe Beril-Morganit
Heliodor
Altın renkli Beril
Yeşil Beril
Kırmızı Beril, Biksibit
Berillonit                                            Berillonit
Brazilanit                                           Brazilanit
Kalsit                                                  Kalsit
Kassiterit                                            Kassiterit
Siruzit                                                 Siruzit
Krizoberil                                           Krizoberil
Kedi gözü krizoberil
Aleksandrit
Kedi gözü Aleksandrit
Krisokolla                                          Krisokolla
Kordierit                                            Kordierit
İyolit
Korundum                                         Yakut
Yıldız Yakut
Safir
Yıldız Safir
Kedi gözü Safir
Seçkin renklerde Safir veyaKorundum
Padparadşah (portakal rengi)
Siyah-yıldız Safir, vb.
Danburit                                             Danburit
Datolit                                                Datolit
Diyazpor                                            Diyazpor
Dumortrierit                                       Dumortrierit
Epidot                                                Epidot
Oklaz                                                 Oklaz
 
Feldspat grubu
Albit (soda fosfat)                             Albit (soda fosfat)
Mav-sit-sit/Yeşimli soda fosfat
Labrador                                            Labrador, Spektrolit
Mikrolin                                             Amazonit, Mikrolin
Oligoklaz                                           Altın pullu Feldspat
Güneş taşı
Ortoklaz                                             Ortoklaz (sarı)
Ay taşı
Florit                                                  Florit
(Florspat)                                           (Florspat)
Lal (garnet) taşı grubu
Almandin                                           Lal taşı, Almandin
Lal taşı, Rodolit
Andradit                                            Lal taşı, Andradit
Lal taşı, Demantoid
Lal taşı, Melanit
Yeşil grena taşı                                  Lal taşı, Yeşil grena taşı
Çeşitli renkler
Lal taşı, Krom yeşili grena taşı
Tsavolit
Lal taşı, Hessonit
Pirop                                                  Lal taşsı, Pirop
Spesartit                                             Lal taşı, Spesartit
Hematit                                              Hematit
İdokraz                                              İdokraz
Vezuvianit
Kalifornit
Kornerupin                                         Kornerupin
Kayanit (veya Siyanit)                       Kayanit (veya Siyanit)
Lazurit                                                           Lazurit
Lapis-lazuli
Lapis
Lazulit                                                Lazulit
Malahit                                               Malahit
Markazit                                             Markazit
Lav camı (volkanik cam)                   Lav camı
Olivin                                                 Peridot
Opal                                                   Opal, Siyah Opal
İri kaya parçası şeklinde Opal
Ateş rengi Opal
Alacalı (çok renkli) Opal
Kesif Opal, Praze Opal
Matriks Opal
Şeffaf Opal
Ağaç rengi Opal
Prenit                                                  Prenit
Piritler                                                Ottaşı (Markazit)
Pirofilit                                               Pirofillit
Pirokson grubu
Diyopsid                                            Diyopsid
Yıldız-Diyopsid
Enstatit-Hipersten                              Enstatit-Hipersten
Jadert-Yeşim taşı                               Jadeit, Yeşim
Klormelanit
Spodumen                                          Spodumen (her renkte)
Kunzit
Hiddenit
Kuvartz                                              Akik (çeşitli renkte)
Ateş renkli Akik
Oniks (damarlı akik)
Sardoniks
Ametist
Pullu kuvartz veya yıldız taşı
Yıldız taşı
Mavi kuvartz
Kalsedon
Krizopraz
Sitrin, sarı kuvartz
Kornelin
Yeşil kuvartz, Prasiyolit
Helyotrop, Kan taşı
Donuk akik, yeşim taşı
Çok renkli donuk akik taşı
Küre şeklinde donuk akik taşı
Sileks
Siyah renkli donuk kuvartz, sarı necef
İçi yosuna benzeyen Akik taşı
Çok dallı Akik
Çökelek halinde Akik
Prase
Kedi gözü Kuvartz
Şahin gözü Kuvartz
Kaplan gözü Kuvartz
Necef taşı, Kuvartz
Pembe Kuvartz
Duman rengi Kuvartz
Mor Kuvartz
Rodokrozit                                         Rodokrozit
Skapolit                                              Skapolit
Serpentin                                            Bovenit
Serpentin
Yeşil somaki
Willyamait
Sinhalit                                               Sinhalit
Sodalit                                                           Sodalit
Smitsonit                                            Smitsonit, Bonamite
Sıfalerit                                              Sıfalerit cürufu
Spinel                                                 Spinel (her renkte)
Şişirme siyah spinel
Sifen (Titanit)                                     Sifen
Topaz                                                 Topaz (her renkte)
Turmalin                                             Turmalin (her renkte)
Ankroyit
Dravit
İndigolit
Rubellit
Kedi gözü Turmalin
Tugtupit                                             Tugtupit
Turkuaz                                              Turkuaz
Turkuaz Matriks
Varisit                                                Varisit
Verdit                                                 Verdit
Vezüviyanit (idokraz’a bkz)
Zirkon                                                Zirkon (her renkte)
Zoyisit                                                Zoyisit (her renkte)
Tanzanit
Tülit
 
 
 
 
 

Başa dön tuşu