Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 66 – Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı

FASIL 66

ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KAMÇILAR, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI

Fasıl Notları.
1.- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:
(a) Ölçü gösteren baston ve benzerleri (90.17 pozisyonu);
(b) Tüfekli bastonlar, kılıçlı bastonlar, kurşunlu bastonlar ve benzerleri (Fasıl  93); veya
(c) 95. fasıldaki eşya (oyuncak şemsiyeler, oyuncak güneş şemsiyeleri gibi).
2.- 66.03 pozisyonuna dokumaya elverişli maddelerden mamul parçalar, süsler veya aksesuar ile herhangi bir maddeden kınlar, kılıflar, püsküller, şemsiye kılıfları ve benzerleri dahil değildir. Bunlar 66.01 veya 66.02 pozisyonlarındaki eşya ile birlikte sunulsalar dahi, bu eşyaya takılmamış bulundukları takdirde, bu eşyayı oluşturan parça olarak telakki edilmeyip ayrı olarak sınıflandırılırlar.
 
66.01 –     ŞEMSİYELER VE GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ (BASTONLU ŞEMSİYELER, BAHÇE ŞEMSİYELERİ VE BENZERİ ŞEMSİYELER DAHİL) (+).
6601.10 –  Bahçe şemsiyeleri veya benzeri şemsiyeler
–   Diğerleri
6601.91 —  İç içe girebilen milleri olanlar
6601.99 —  Diğerleri
Bu pozisyon, oyuncak veya karnaval eşyası (Fasıl 95) olarak kullanılan neviden şemsiyeler hariç olmak üzere, çeşitli bileşenlerinin (eklenmiş aksesuarlar ve süsler dahil) yapıldığı maddeler dikkate alınmaksızın, her nevi şemsiyeleri ve güneş şemsiyelerini (örneğin; “tören” şemsiyeleri, çadır şemsiyeleri, baston şemsiyeler ve iskemleli baston şemsiyeler, kahve, pazar, bahçe ve benzeri yerlerde kullanılan şemsiyeler gibi) içine alır. Böylece şemsiye yüzleri her nevi mensucattan, plastikten, kağıt vb.den olabileceği gibi, dantela ile süslenmiş, üzerine işleme yapılmış, saçak yapılmış veya başka şekilde dekore edilmiş olabilir.
Baston şemsiyeler tabirinden, dışı baston görünüşlü olan sert bir kın içine yerleştirilmiş şemsiyeler anlaşılır.
Çadır şemsiyeleri, kenarları tenteli büyük şemsiyeler olup alelade çadırlar gibi kazıklarla veya tente uçlarındaki kum cepleri aracılığıyla toprağa tespit edilebilmektedir.
Şemsiye sapları ve tutamakları genellikle ağaçtan, kamıştan, plastikten veya metalden mamuldür. Şemsiye saplarının kulpları, yani tutamak kısımları da aynı maddelerden yahut kısmen veya tamamen kıymetli metallerden, kıymetli metallerle kaplamalı metallerden, fildişinden, boynuzdan, kemikten, kehribardan, kaplumbağa kabuklarından, sedeften veya diğer maddelerden mamul olabileceği gibi, tabii, sentetik veya terkip yolu ile elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlarla birleşmiş veya üzeri deri veya diğer maddelerle kaplanmış püskül, kordon vb. ile süslenmiş de olabilir.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Ayrı olarak veya ait oldukları şemsiyelerle birlikte sunulan ve fakat şemsiyelere geçirilmemiş halde bulunan şemsiye ve benzerlerine mahsus kılıflar (bunlar uygun pozisyonlarında sınıflandırılırlar).
 • Şemsiye veya çadır şemsiye mahiyetini haiz bulunmayan neviden olan plaj çadırları (plaj çadır- kabinleri(06 pozisyonu).

 
Altpozisyon Açıklama Notu.
6601.10 Altpozisyonu
Elle tutulacak sapları olmayacak şekilde yapılmış fakat zemine, masaya, sehpaya vb. takılarak sabitleştirilebilecek olan şemsiyeler “bahçe ve benzeri şemsiyeler” olarak tanımlanır. Bundan dolayı bu pozisyon, dışarıda (açık havada) oturulacak yerlerde, ressam sehpalarında, bahçe masalarında, ölçüm masalarında vb. kullanılan şemsiyeleri ve çadır şemsiyeleri içine alır.
 
66.02 –     BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KAMÇILAR, KIRBAÇLAR VE BENZERLERİ.
Aşağıda yazılı istisnalar hariç olmak üzere, bu pozisyon, her nevi maddeden mamul bastonları, kamçıları, kırbaçları (kırbaç uçları dahil) ve benzeri eşyayı içine alır:
(A)  Bastonlar, iskemle bastonlar ve benzeri eşya.
Alelade bastonlara ek olarak, bu grup iskemleli bastonlar bunlar, tutamak kısımları oturacak bir yer teşkil edecek şekilde açılır kapanır tarzda yapılmış bastonlardır), özellikle sakat kişiler ve yaşlı vatandaşlara göre düzenlenmiş bastonlar, izci sopaları, çoban sopalarını da kapsar.
Tornalanmış, eğilmiş veya başka suretle işçilik görmüş olan ağaçtan veya bambudan mamul baston taslakları da bu grupta yer alır. Buna mukabil baston imaline elverişli ağaç veya bambuların sadece kabaca yontulmuş veya yuvarlak hale getirilmiş olanları bu pozisyon haricinde kalır (14.01 pozisyonu veya 44. Fasıl). Bitmemiş saplar olarak tanımlanabilen taslaklar bu pozisyon haricinde kalır (66.03 Pozisyonu).
Baston ve benzerlerinin sap ve tutamak kısımları çeşitli maddelerden yapılabilir ve kıymetli metallerle, kıymetli metallerle kaplamalı metallerle; tabii, sentetik veya terkip yolu ile elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlarla birleşmiş olabileceği gibi deri veya diğer maddeler ile kısmen veya tamamen kaplanmış da olabilir.
(B)  Kırbaçlar, kamçılar ve benzeri eşya.
Bu grup şunları içerir:

 • Genellikle sapı ve ucu birleştirilmiş her türlü kırbaçlar.
 • Genellikle, ucunda kısa deri halkaları olan sapı içeren kamçılar.

 
Bütün bu eşya, püsküller veya her türlü maddeden diğer aksesuarla teçhiz edilmiş olabilirler.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Ölçü çubukları ve ölçü gösteren bastonlar ve benzerleri (17 pozisyonu).
 • Destekler ve koltuk değnekleri (21 pozisyonu).
 • Tüfekli bastonlar, kılıçlı bastonlar, kurşunlu bastonlar ve benzerleri (Fasıl 93).
 • Fasılda yer alan eşya (örneğin; golf, hokey, kayak değnek ve sopaları, alpin dağcılık buz-baltaları).

 
66.03 –     66.01 VEYA 66.02 POZİSYONLARINA DAHİL EŞYANIN AKSAM, SÜS VE TEFERRUATI
6603.20 –    Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri (mil üzerine monte edilenler dahil)
6603.90 –    Diğerleri
 
Bu fasıla dahil eşyanın dokumaya elverişli maddelerden aksam, süs ve teferruatı ile her nevi maddeden mamul kınlar, şemsiye yüzleri, püsküller, kordonlar ve benzeri teferruat bu pozisyon haricinde kalır. Bunlar, şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar vb. ile birlikte sunulmuş olsalar dahi, üzerlerine takılmış veya geçirilmiş vaziyette olmadıkça ayrı olarak sınıflandırılırlar (Bu Faslın 2 nolu notuna bakınız). Bu istisnalar dikkate alınmak kaydıyla, bu pozisyon, 66.01 veya 66.02 pozisyonlarında yer alan eşyanın aksamını, süs ve teferruatını kapsar.
Burada belirtilen aksam, süs ve teferruat, bunları oluşturan maddeler ne olursa olsun (kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplamalı metaller; tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli ve yarı kıymetli taşlar) burada sınıflandırılır.
Bu pozisyonda yer alan aksam, süs ve teferruat meyanında aşağıdakiler belirtilebilir:

 • Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri için kulplar (bitmemiş eşya olarak tanımlanabilen taslaklar dahil) (tutamak yerleri) ve kabzalar.
 • Şemsiye çerçeveleri (şemsiye saplarına takılmış haldekiler dahil) ve çerçeveler için yivler ve gergiler.
 • Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri için saplar veya kabzalar (tutamak kısımlarıyla birleştirilmiş halde olsun olmasın).
 • Kamçı ve kırbaç sapları.
 • Şemsiyelere mahsus açıp kapama sürgüleri, şemsiye tellerine mahsus uçlar, halkalar, kapsüller, zıvanalar, yaylar, baston ve şemsiye uçlarına takılan yüksükler, şemsiyelerin açık vaziyette durmasına yarayan dil tertibatı, baston için sivri uçlu demirler, iskemle bastonlara mahsus oturma tablaları vb.

 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Bitmemiş halde bulunan bastonlar (02 Pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız).
 • Yivler ve gergiler için basit şekilde belirli boylarda kesilmiş halde olan demir ve çelikten borular ve profiller (72 veya Fasıllar).
Başa dön tuşu