Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 65 – Başlıklar ve aksamı

 FASIL 65

BAŞLIKLAR VE AKSAMI

Fasıl Notları.
1.- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:
(a) 63.09 pozisyonundaki kullanılmış başlıklar;
(b) Amyanttan (asbestten) başlıklar (68.12 pozisyonu); veya
(c) 95. fasıldaki oyuncak bebek şapkaları, diğer oyuncak şapkalar veya karnaval eşyası.
2.- 65.02 pozisyonuna, dikilerek hazırlanan şapka taslakları dahil değildir (şeritlerin helozoni bir şekilde basitçe dikilmesiyle elde edilenler hariç).
 GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, aşağıda liste halinde verilenler hariç olmak üzere, kullanım amaçları (günlük giyim, tiyatro, kılık değiştirme, korunma vb.) ve mamul oldukları maddelere bakılmaksızın her türden şapka taslaklarını, şapka ve diğer başlıkları içine alır.
Bu Fasıl ayrıca, her türlü saç fileleri ile belirli bazı başlık teçhizatını da içine alır.
Bu Fasıldaki şapkalar ve diğer başlıklar, her nevi maddeden (71 nci Fasılda yer alanlar da dahil) süs ve teferruatı da içerebilir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:

 • Hayvanlar için başlıklar (01 pozisyonu).
 • Şallar, eşarplar, kaşkollar, peçe ve benzerleri (17 veya 62.14 pozisyonları).
 • Fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşıyan ve aynı zamanda dağınık halde veya balya, çuval ve benzeri ambalajlarda sunulan neviden başlıklar (09 pozisyonu).
 • Peruklar ve benzerleri (04 pozisyonu).
 • Asbestten (amyantlar) başlıklar (12 pozisyonu).
 • Oyuncak bebek başlıkları, diğer oyuncak şapkaları veya karnaval eşyası (Fasıl 95).
 • Şapka ve başlıklar için süs ve teferuattan olup başlıkla birleştirilmemiş çeşitli (tokalar, kopçalar, marka ve nişanlar, süs tüyleri, yapma çicekler vb.) eşya (uygun pozisyonlarda).

 
65.01 –     KEÇEDEN ŞAPKA TASLAKLARI, DİSKLER VE ÜSTÜVANELER (KALIPLANARAK ŞEKİL VERİLMEMİŞ VEYA KENAR YAPILMAMIŞ) (BOYUNA YARILMIŞ OLANLAR DAHİL

 • Kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenar yapılmamış keçeden şapka taslakları

Hayvan tüyü-keçeden şapka taslaklarının imalinde en fazla kullanılan maddeler şunlardır: Ada tavşanı tüyü, dağ tavşanı, misk faresi, kunduz veya kastor tüyleri, yünden mamul keçeden şapka taslaklarının imalinde ise lâma tüyü ve benzerleriyle koyun ve deve (tek hörgüçlü deve dahil) cinsi hayvanların yünleri. Bu maddeler, karışık olarak kullanılabileceği gibi bazen dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerle karıştırılmak suretiyle de kullanılabilir.
Bu maddeler, gerekli işlemlere tabi tutulduktan sonra konik kalıplar üzerine hususi makinalar vasıtasıyla püskürtülmek suretiyle muntazam bir şekilde tespit olunur (tüyden mamul şapka taslaklarında olduğu gibi). Yünden mamul şapka taslaklarında ise, önceden karde edilmiş yün lifleri çift konikli kalıplar üzerine sardırılmak suretiyle imal olunur ve mütakiben ortalarından kesilerek iki taslak birden elde edilmiş olur. Kalıpların üzerinde konik şekil almış olan tüy veya yün tabakası sıcak su ile veya su buharı ile ıslatıldıktan sonra kalıplardan çıkarılır. Bu safhada henüz gevşek bünyeli bir keçe halinde olan bu taslaklar (normal olarak uluslararası ticarete konu teşkil etmemektedir), tamamıyla keçeleştirilmek ve konik şekilde şapka taslakları haline getirilmek üzere seri halinde birçok işleme tabi tutulur.
Bu pozisyon, tepeleri gerilerek yuvarlak hale getirilmiş olan taslaklarla kenarları uzatılmış ve fakat henüz şekil verilmemiş olan taslakları da içine alır. Kenarları uzatılmış ve fakat henüz şekil verilmemiş olan şapka taslakları, şekil verilmiş olanlardan, düz bir satıh üzerine dikine konulduğunda kenarları bir konik gövdesi teşkil ederek satıhın üzerine yayılmaması suretiyle ayırt edilir (şekil verme işlemiyle ilgili olarak 65.05 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız). Bu taslaklardan bir kısmına bazan “half capelines (geniş, yumuşak kenarlı kadın şapkaları)” denilir.(Bununla beraber, şu hususa dikkat edilmelidir ki, “(full capelines) tabiri, şekil verme işlemine tabi tutulmuş olan ve dolayısıyla 65.05 pozisyonunda yer alan şapka taslakları için de kullanılmaktadır).
Düzleme ve perdahlama, boyama, apreleme gibi işlemler, bu pozisyonda yer alan eşyanın sınıflandırmasını etkilemez.
Yukarıda belirtilen taslaklarla aynı mahiyette, fakat onlardan daha ince olan (kombinozonlar) veya mendil keçeler olarak bilinen ve sert şapka kasnaklarına geçirilmekte kullanılan türden olan taslaklar da bu pozisyonda yer alır.
 
(B) Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyona dahildir:

 • Şapka için keçeden diskler. Bunlar, ilk olarak geniş-yapılı koniler halinde imal olunur ve sonra gerilerek takriben 60 cm. çapında diskler haline getirilir. Bu keçeden diskler, genellikle parçalar halinde kesilerek, şapka ve kep şeklinde dikilir. Asker ve diğer üniformalıların şapka ve kepleri bu tip keçelerden dikilirler.
 • Şapka için keçeden üstüvaneler. Bunlar, çoğunlukla tüyden imal olunmakta ve fakat şapka taslakları gibi bir koni üzerinde değil bir üstüvane üzerinde elde edilmektedir. Çevreleri 100 cm. ve yükseklikleri 40 ilâ 50 cm. arasındadır. Bu üstüvaneler uzunlamasına ortadan yarılmış dikdörtgen şeklinde de bulunabilir. Bunlar, kadın şapkası yapımcıları tarafından kullanılırlar. İster kare veya silindir veya dar kesitli olsun olmasınlar bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Dikdörtgen şeklindeki keçeler küçük parçalara kesilerek süs olarak veya şapka veya keplerle beraber dikilmek suretiyle kullanılır.

 
65.02 –     HER NEVİ MADDEDEN ŞERİTLERİ BİRLEŞTİRMEK SURETİYLE YAPILAN VEYA ÖRÜLEN ŞAPKA TASLAKLARI (KALIPLANARAK ŞEKİL VERİLMEMİŞ VEYA KENARLARI YAPILMAMIŞ, ASTARLANMAMIŞ, DONATILMAMIŞ)
Bu pozisyon, aşağıda yazılı usullerle elde edilen, şekil verilmemiş veya kenarları yapılmamış, astarlanmamış, donatılmamış veya şapka taslaklarını içine alır:
 

 • Her nevi maddelerin lif veya şeritlerinden doğrudan doğruya örülerek meydana getirilen şapka taslakları. Bu nevi şapka taslaklarının imalinde en çok kullanılan maddeler, özellikle hububat sapları, saz, rafya, palmiye lifleri, sisal, kağıttan şeritler, ağaçtan şeritler ve plastikten şeritlerdir. Bu maddelerin çeşitli tarzlarda örüm şekilleri vardır. Bunlardan biri ve oldukça özellik arzeden şekli, taslağın tepe noktasından çevresine doğru huzme şekilde açılarak tertiplenen lif veya şeritlerin yine tepe noktasından başlayarak helezoni şekilde diğer bir kısım lif veya şeritlerle örülmesi tarzıdır. Bu şekilde örme işlemine devam ederek tepe noktasından uzaklaştıkça huzme şeklindeki lif ve şeritlerin açılan araları yenileri ilave edilmek suretiyle doldurulur ve bu suretle muntazam bir örgü elde edilir; veya
 • Bu Fasılın 2 nolu Notuna göre, her nevi maddeden (örneğin; örülmüş veya diğer keçelerden şeritler, diğer dokunmuş mensucattan monofilamentlerden veya plastiklerden) dokunmuş, örülmüş veya başka şekilde elde edilmiş bulunan ve genellikle genişliği 5 cm.den az olan şeritlerin birleştirilmesi suretiyle yapılan şapka taslakları. Bu tür şapka taslaklarının imalinde mutad olarak kullanılan usul, şeridin şapkanın tepe noktasını teşkil edecek yerden başlayarak helezoni şekilde hareket ettirilmesi ve her helezondaki kısmın bir kenarının bir önceki helezondaki kısmın bir kenarına bindirecek şekilde birleştirilerek dikilmesi usulüdür.

 
Bu pozisyonda yer alan şapka taslakları, elde edilme şekilleri ve şeritlerin örülmesi veya birleştirilmesi tarzı sebebiyle, 65.01 pozisyonundaki şapka taslaklarının aksine olarak, baş kısımlarıyla kenarları arasında gözle görülebilir bir farklılık meydana getirir ve bazen bunlar birbirlerine neredeyse dik açı yaparlar. Bu tür şapka taslakları, bazen olduğu gibi kullanılabilmekle beraber (örneğin; plaj şapkaları ve kır şapkaları gibi), henüz şekil verilmemiş ve kenarları yapılmamış olduklarından astarlanmamış ve donatılmamış olmak şartıyla bu pozisyonda kalır.
Bunlar, 65.04 pozisyonunda yer alan şekil verilmiş şapkalardan henüz insan kafasına uygun olarak bir oval şekil almamış olmalarıyla ayırt edilebilir (65.04 pozisyonunun Genel Açıklama Notuna bakınız).
Bu pozisyona dahil şapka taslaklarının ağartma, boyama, pürüzlerini giderme veya yeniden pürüzlenmeyecek hale koyma gibi işlemlere tabi tutulması ve bu işlemler dolayısıyla şekilleri bozulan (örneğin; dairesel açılma) taslakların orjinal şekillerine sokulmasını teminden ibaret olan tâli derecede bir işlem görmüş bulunması bu pozisyonda yer almalarına tesir etmez.
Bununla beraber, şurası kayda değer ki, bu pozisyonda yer alan şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış şapka taslaklarının kordela ile, astarla veya diğer suretle donatılmış olanları bu pozisyon haricindedir (65.04 pozisyonu).
[65.03]  65.04 –     HER NEVİ MADDEDEN ŞERİTLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA ÖRÜLMESİ SURETİYLE YAPILMIŞ ŞAPKALAR VE DİĞER BAŞLIKLAR (ASTARLANMIŞ VEYA DONATILMIŞ OLSUN OLMASIN).
Bu pozisyon, esas itibariyle, 65.02 pozisyonunda yer alan şapka taslaklarından şekil verilmek, kenar yapılmak veya donatılmak suretiyle yapılan şapkaları ve diğer başlıkları içine alır.
Şekil verme işlemi, şapka taslaklarının genellikle jelatin, çiriş, zamk vb. ile sertleşmesini müteakip kalıplar üzerinde tazyik edilerek ütülenmesi suretiyle yapılır. Şekil verme işlemi sırasında şapka ağızları istenilen ölçüde olmak üzere baş çevresinin oval şeklini alır ve aynı zamanda kenar kısımları daha belirli bir şekilde oluşur.
Şekil verme işleminden sonra şapka kenarlarına arzu edilen şekilde biçim verilir.
Bu suretle şekil verme işlemi görmüş şapka taslaklarını, henüz şekil verme işlemine tabi tutulmamış olmakla birlikte bazen olduğu gibi donatılmamış şekilde kullanılan (örneğin; plajlarda, kırlarda) şapka taslakları ile karıştırmamak gerekir (65.02 pozisyonu).
Bu pozisyonda yer alan şapka ve diğer başlıklar, şekil verme ve gerektiğinde kenar yapma işlemlerinden sonra daha başka finisaj işlemlerine de (örneğin; astar kaplanması, yüzüne kurdele geçirilmesi, ağız kısmına şerit takılması, çene altı kayışı ile teçhiz edilmesi ve yapma çiçekler, yapraklı dallar ve meyveler ile veya kuş tüyleri veya iğne gibi dekoratif aksesuarla süslenmesi vb.) tabi tutulabilir.
Bu pozisyon, yukarıda sözü edilenlerden başka, aşağıda yazılı olanları da kapsar:

 • Şekilleri çok değişik tiplerde olan ve kadın şapkası imal edenler tarafından 65.02 pozisyonundaki taslaklardan şekil verme ve kenar yapma işlemlerine tabi tutulmadan yapılan kadın şapka ve başlıkları.
 • Her nevi maddeden şeritlerin doğrudan doğruya birleştirilmesi suretiyle yapılan şapka ve başlıklar (şeritlerin helozoni şekilde dikilerek birleştirilmesi ile doğrudan doğruya şapka gibi giyilebilen 02 pozisyonundaki şapka taslakları hariç).
 • 02 pozisyonundaki şapka taslaklarının sadece şekil verilmiş veya kenar yapılmış olanları ve şekil verilmemiş veya kenar yapılmamış fakat astarlanmış veya donatılmış (kurdele, şerit vb.) olan şapka taslakları.

 
65.05 –     DANTEL, KEÇE VEYA DİĞER DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN YAPILMIŞ VEYA ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR VE DİĞER BAŞLIKLAR, PARÇA HALİNDE (FAKAT ŞERİT HALİNDE OLANLAR HARİÇ)(ASTARLANMIŞ VEYA DONATILMIŞ OLSUN OLMASIN); HER TÜRLÜ MADDEDEN SAÇ FİLELERİ (ASTARLANMIŞ VEYA DONATILMIŞ OLSUN OLMASIN).
Bu pozisyon, doğrudan doğruya örme suretiyle elde edilen (keçeleştirilmiş olsun olmasın) veya dantela, keçe veya parça halinde mensucattan (mensucat yağlanmış, mumlanmış, kauçuklanmış veya diğer şekillerde emdirilmiş veya sıvanmış olsun olmasın) imal olunan astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın şapka ve başlıkları kapsar.
Dikilerek elde edilen şapka taslakları da keza bu pozisyonda yer alır. Fakat örülmüş veya başka suretle elde edilmiş şeritlerin dikişle veya başka bir usul ile birleştirilmesinden meydana gelen şapka taslakları ve başlıklar bu pozisyon haricindedir (65.04 pozisyonu). Bu pozisyon ayrıca, sadece kalıplanarak şekil verilmiş ve kenar yapılmış üstüvaneler dahil olmak üzere 65.01 pozisyonunda yer alan şapka taslakları, üstüvaneler veya disklerden (keçe diskleri) yapılan keçeden şapkaları ve keçeden diğer başlıkları kapsar.
Bu pozisyonda yer alan eşya astarlanmış veya astarlanamamış ya da donatılmış veya donatılmamış halde olabilir.
 
Bu pozisyonda yer alan eşyalar aşağıdakileri kapsar:
(1)     Şapkalar. Bunlar; kordela, şapka iğnesi, toka, kuş tüyü, yapma çiçekler, yapraklı dallar ve meyveler ile, veya her nevi maddeden diğer süslemeler ile donatılmış olabilir.
Bununla beraber, kuş tüylerinden veya yapma çiçeklerden şapkalar bu pozisyon haricindedir (65.06 pozisyonu).
(2)     Bereler, boneler, takkeler ve benzeri eşya. Bu eşyalar genellikle doğrudan örme suretiyle yapılmakta ve çoğunlukla keçeleştirme işlemine tabi tutulmaktadır (bask bereleri gibi).
(3)     Doğu ülkelerinde giyilen bazı başlıklar (fesler gibi). Bunlar, genellikle örme veya suretiyle elde edilmekte ve sık sık keçeleştirme işlemine tabi tutulmaktadır.
(4)     Çeşitli kasketler (üniforma için olanlar vs).
(5)     Meslek erbabının kullandığı başlıklar ile din adamlarının kullandıkları (psikoposluk taçları, dairesel çıkıntıları olan papaz başlıkları, kepler) başlıklar.
(6)     Mensucat, dantela, ağ mensucat vb. den yapılmış olan ve açıkca şapka mahiyeti arzeden eşya (ahçı başlıkları, rahibe başlıkları, hemşire, hasta bakıcı veya kadın hizmetçilere mahsus başlıklar ve benzerleri gibi).
(7)     Mantar veya ağaç özünden imal olunan üzeri dokumaya elverişli mensucatla kaplanmış miğfer.
(8)     Yağ emdirilmiş mensucattan mamul geniş kenarlı gemici başlıkları “Sou westers”.
(9)     Kapüşonlar.
Bununla beraber, ait oldukları kolsuz ceketler, pelerin vb. ile birlikte sunulan takılıp çıkarılabilir neviden olan başlıklar bu pozisyon haricindedir ve mamul bulundukları maddenin rejimine tabidirler.
(10)   Silindir şapkalar.
 
Bu pozisyon, saç fileleri ve benzerlerini de içine alır. Bunlar, her nevi maddeden, genellikle tülden veya diğer ağdan örme mensucattan veya insan saçından yapılır.
 
65.06 –     DİĞER BAŞLIKLAR (ASTARLANMIŞ VEYA DONATILMIŞ OLSUN OLMASIN).
6506.10 –   Koruyucu başlıklar
–   Diğerleri
6506.91 —  Kauçuktan veya plastikten
6506.99 —  Diğer maddelerden olanlar
 
Bu pozisyon, bu Faslın bundan önceki pozisyonlarında veya 63, 68 veya 95. Fasıllarda sınıflandırılmamış  olan bütün başlıkları kapsar. Bu pozisyon özellikle, koruyucu dolgu malzemesiyle teçhiz edilmiş veya bazı hallerde mikrofonlu veya kulaklıklı olsun olmasın koruyucu başlıkları (örneğin; spor faliyetleri için, askerlerin ve itfaiyecilerin miğferleri, motosikletcilerin, kömür işcilerinin veya inşaat işcilerinin miğferleri) miğferleri kapsar.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları da kapsar:

 • Kauçuktan veya plastikten şapkalar ve başlıklar (örneğin; banyo boneleri, kapüşonlar).
 • Deri veya terkip yolu ile elde edilen deriden mamul şapkalar ve başlıklar.
 • Kürkten veya taklit kürkten şapkalar ve başlıklar.
 • Kuş tüylerinden veya yapma çiçeklerden şapka ve başlıklar.
 • Metalden şapka ve başlıklar.

65.07 –     BAŞLIKLARA MAHSUS İÇ ŞERİTLER, ASTARLAR, KILIFLAR, SİPERLİKLER VE ÇENE ALTI KAYIŞLARI.
Bu pozisyon, sadece aşağıdaki başlık bağlantılarını kapsar:
(1)     Başlıklara mahsus iç şeritler. Bunlar, şapka ve diğer başlıkların iç taraflarına takılan neviden şeritler olup, genellikle deriden mamuldür, fakat terkip yolu ile elde edilen deriden, yağ emdirilmiş veya sıvanmış mensucattan vb. den yapılabilir. Bu şeritler sadece, uzunluğu boyunca kesildiği veya diğer şekillerde başlıklar için birleştirmek üzere hazırlanmış oldukları takdirde bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Bunlar, genellikle şapka imalatçısının adını vs. taşırlar.
(2)     Astarlar ve astar parçaları. Bunlar genellikle mensucattan, fakat bazen plastikten, deriden vb. den yapılır. Bunlar, genellikle şapka imalatçısının baskılı  işaretini vs. taşırlar.
Şurası kayda değer ki, şapka tepelerinin iç kısmına tespit edilen etiketler vb. bu pozisyona dahil değildir.
(3)     Kılıflar. Bunlar genellikle mensucattan veya plastikten mamuldür.
(4)     Şapka kasnakları. Bunlar, sertleştirilmiş mensucattan (örneğin; tela gibi), kartondan, kartonpiyerden, mantardan, ağaç özünden, metalden vb. mamul olabilir.
(5)     Açılır kapanır şapkalara mahsus yaylı kasnaklar (çatılar). Örneğin; tel çatılar (bazan mensucatla veya diğer maddelerle gipe edilir) ve silindir şapkalar için yaylı çatılar gibi.
(6)     Siperlikler (örneğin; üniforma için veya diğer kepler için). Esas itibariyle, gözleri korumak için tasarlanmış türden siperlikler, herhangi bir türden kafa kısmıyla (başlık) oluştukları takdirde bu pozisyonda yer alır, aksi takdirde, bu pozisyon haricinde kalır ve mamul bulunduğu maddenin rejimine tabi olur.
(7)     Çene altı kayışları. Bunlar, deriden, mensucattan, plastikten vb. mamul dar enli şeritler (örme şeritler dahil) olup, genellikle istenilen uzunlukta ayarlanabilecek şekilde yapılmış bulunmakta ve aynı zamanda süs mahiyetini de içermektedir. Çene altı kayışları sadece, şapka ve başlıklara takılmaya hazır durumda iseler, bu pozisyonda yer alırlar.

Başa dön tuşu