Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 64 – Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı

BÖLÜM XII

AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KAMÇILAR, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA

FASIL 64

AYAKKABILAR, GETRLER, TOZLUKLAR VE BENZERİ EŞYA; BUNLARIN AKSAMI

Fasıl Notları.
1.- Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:

 • Ayak veya ayakkabı için hafif veya az dayanıklı maddelerden (kağıt, plastik madde yaprakları vb.) yapılmış çorap şeklinde (tabanı olmayan) kullanılıp atılabilir ayakkabı. Bu ürünler yapıldıkları maddeye göre sınıflandırılırlar.
 • Üstüne yapıştırılmış, dikilmiş veya başka suretle tutturulmuş dış tabanları bulunmayan dokumaya elverişli maddelerden ayakkabılar. (Bölüm XI);
 • 09 Pozisyonundaki kullanılmış ayakkabılar;
 • Amyant mamulleri (68.12 pozisyonu);
 • Ortopedik ayakkabılar veya diğer ortopedik cihazlar ve bunların aksamı (90.21 pozisyonu); veya
 • Oyuncak mahiyetini haiz ayakkabılar ve paten takılmış botlar (buz için veya tekerlekli); bacak koruyucuları veya benzeri koruyucu spor eşyası (Fasıl 95).

2.- 64.06 Pozisyonundaki “aksam” tabiri, ayakkabı çivilerini, ayakkabı demirlerini ve benzerlerini, bağ deliği kapsüllerini, kopcalarını, tokalarını, ayakkabı bağlarını, ponponlarını, düğmelerini ve diğer süs eşyası ile şeritçi ve kaytancı eşyası (bunlar kendilerine ait pozisyonlarda sınıflandırılırlar) ile 96.06 pozisyonundaki düğmeleri veya diğer eşyayı kapsamaz.
3.- Bu Fasıl anlamında;

 • “Kauçuk” ve “plastik” maddeler tabirleri, çıplak gözle görülebilen kauçuktan veya plastik maddeden bir dış tabaka ihtiva eden dokunmuş mensucat veya dokumaya elverişli diğer maddelerden ürünleri kapsar; bu hükmün uygulanmasında bu işlemler nedeniyle meydana gelen renk değişiklikleri dikkate alınmaz; ve
 • “Deri” tabiri 41.07 ve 41.12 ila 41.14 pozisyonlarındaki ürünlerle ilgilidir.

4.- Bu Fasılın 3 no.lu Notu saklı kalmak şartıyla:

 • Ayakkabı yüzünün yapıldığı madde ayakkabı dış yüzeyinin en büyük parçasını teşkil ettiğinden, ayakkabının yüzü bu maddeden yapılmış sayılır, ayakkabı dili, kenar şeridi, süsleri, kopcaları, kayışları, ayakkabı tasmaları veya benzeri ekler gibi aksesuar veya mesnetler dikkate alınmaz.
 • Ayakkabı dış tabanını teşkil eden madde, ayakkabının yerle temasını sağlayan en büyük parça olduğundan ayakkabı tabanı bu maddeden yapılmış sayılır. Kabara çivileri, ökçe demirleri, çiviler, ayakkabı demirleri ve benzeri ekler gibi aksesuar ve takviye ediciler dikkate alınmaz.

 
Altpozisyon Notu:

 1. 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 ve 6404.11 Alt pozisyonlarının tatbikinde “spor ayakkabılar” tabiri, sadece aşağıda yazılı olanlara uygulanır:
 • Sportif faaliyetler için yapılmış olup, kabara çivileri, sivri uçlu çiviler, uç demirleri, kıskaçları, şeritleri olan veya ek parça mahiyetinde bu gibi parçaları haiz olan ayakkabılar;
 • Buz pateni, kayak ayakkabıları ve kuzey disiplini kayak ayakkabıları, kar sörfü için ayakkabılar, güreş ayakkabıları, boks ayakkabıları ve bisiklet ayakkabıları.

GENEL AÇIKLAMALAR
Bazı istisnalar ve bilhassa bu Genel Açıklama Notunun sonunda belirtilenler hariç olmak üzere bu Fasıl, şekil ve boyutları, kullanılış amaçları, üretim tarzları ve mamul olduğu maddeler dikkate alınmaksızın 64.01 ila 64.05 pozisyonları kapsamında, çeşitli tiplerdeki ayakkabılarıları (Şoson-lastik çizmeler dahil) içine almaktadır.
Bununla birlikte, bu Fasıl anlamında “ayakkabılar” tabiri, taban takılmamış halde, kullanıldıktan sonra atılabilecek olan, dayanıksız maddelerden (kağıt, plastikten tabakalar vb. gibi) yapılmış olan ayakkabı ve papuçları içermez. Bu ürünler, mamul oldukları maddelerin bulundukları yerde sınıflandırılırlar.
 
(A)    Ayakkabılar, yüzleri olmayan ve ayağa ayarlanabilen türden kurdela veya şerit bantlardan oluşan sandalet biçimi ayakkabılardan uzun konçlu çizmelere (üst tarafı bacak ve kalçayı kapsayan ve daha iyi bir destek sağlanması amacıyla üst tarafı kalçaya bağlamak için kayışlara vb.ye sahip olanlar) kadar bir çok çeşiti içerir. Bu fasıl aşağıdakileri içerir:
(1)     İçerde veya dışarda günlük giyim için düz veya topuklu ayakkabılar.
(2)     Potinler, botlar, konçları diz kapağına kadar gelen çizmeler, uzun konçlu çizmeler (kalça çizmeleri).
(3)     Sandaletler ve değişik tipleri, “espadiller” (üstü çadır bezinden ve tabanı hasırdan örülmüş ayakkabılar), tenis ayakkabıları, koşu ayakkabıları, banyo terlikleri ve diğer günlük ayakkabılar.
(4)     Kabara çivileri, sivri uçlu çiviler, uç demirleri, kıskaçlar, şeritler vb. donatılmış veya donatılmaya uygun özel bir spor etkinliği için tasarlanmış ayakkabılar ile paten ayakkabıları, kayak botları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları, kar sörfü botları, güreş ayakkabıları, boks ayakkabıları, bisiklet ayakkabıları (bu Fasılın 1 numaralı Altpozisyon notuna bakınız.).
Bununla birlikte, patenleri veya kayak takımları takılı halde bulunan patinaj (buz pateni) ve kayak ayakkabıları bu Fasıla dahil değildir (95.06 pozisyonu).
(5)     Dans ayakkabıları.
(6)     Ev içinde giyilen ayakkabılar (yatak odası terlikleri gibi).
(7)     Özellikle masif ağaç parçasının oyulmasıyla veya kauçuk ve plastiğin kalıba dökülmesiyle tek parça halinde elde edilen ayakkabılar.
(8)     Özellikle sıvı yağ, gres yağı, kimyasal maddelere veya soğuğa karşı koruyucu olarak hazırlanan diğer ayakkabılar.
(9)     Diğer ayakkabılar üzerine giyilen türden ayakkabılar, bazı durumlarda bunlar topuksuzdur.
(10)   Bir kere kullanılacak şekilde taban takılmış, kullanıldıktan sonra atılabilecek ayakkabılar.
 
(B)    Bu Fasılda yer alan ayakkabılar, asbest hariç olmak üzere, herhangi bir maddeden (kauçuktan, deriden, plastikten, ağaçtan, mantardan, mensucattan (keçe ve dokunmamış veya örülmemiş mensucat dahil), kürkten, hasır veya örülmeye elverişli diğer maddelerden vb.) mamul olabileceği gibi, 71. Fasılda yer alan maddeleri de içerebilir.
Bununla beraber, bu fasılın sınırları dahilinde, 64.01 ila 64.05 pozisyonlarındaki sınıflandırmayı, dış taban ve üst kısmı teşkil eden maddeler tayin eder.
(C)    64.01 ila 64.05 pozisyonlarında kullanılan “dış taban” tabirinden ayakkabıların topukları hariç olmak üzere, kullanılırken yere temas eden kısmı anlaşılır. Ayakkabı dış tabanını teşkil eden madde, sınıflandırmanın amacına uygun olarak, ayakkabının yerle temasını sağlayan en büyük parça olarak alınacaktır. Dış tabanı teşkil eden maddeyi tayin ederken, tabanda kısmen yer alan aksesuar ve takviye ediciler dikkate alınmaz (bu Fasılın 4 (b) notuna bakınız). Bu aksesuar ve takviye ediciler kabara çivileri, ökçe demirleri, çiviler, ayakkabı demirleri ve benzeri ekleri kapsar ((örneğin, bir desen oluşturmak için) dokumaya elverişli kırpıntıdan ince bir tabaka veya tabanla birleştirilmiş fakat içine (gömülü şekilde) yerleştirilmemiş çıkarılabilir dokumaya elverişli madde).
Ayrıca, taban takılmamış haldeki yekpare ayakkabılarda (örneğin, takunyalar gibi) ayrı bir tabana lüzum yoktur; bu tür ayakkabılar alt yüzeylerini teşkil eden maddelerle ilgili olarak sınıflandırılırlar.
 
(D)    Ayakkabıların bu fasılda sınıflandırılmasıyla ilgili olarak, ayakkabı yüzünün yapıldığı maddelerin de dikkate alınması gerekir. Ayakkabı yüzü, ayakkabı veya botun tabanının üzerindeki kısımdır. Bununla birlikte, tabanı plastikle kalıplanarak kaplanan belirli bazı ayakkabılarda veya Amerikan Kızılderililerinin makosen tipi ayakkabılarında, yüzün tamamı yahut bir kısmı ile taban tek parça malzeme kullanılarak yapılmaktadır; bu yüzden ayakkabı dış tabanı ile ayakkabı yüzünün arasındaki sınırı belirtmek zordur. Bu durumlarda, ayakkabı yüzü, ayağın üstünü ve yanlarını kaplayan kısım olarak kabul edilecektir. Yüz ölçüleri, değişik tipteki ayakkabılar arasında, kalça dahil ayağı ve bütün bacağı kapsayan çizmelerden (örneğin, balıkçı botları gibi) şerit veya kayıştan oluşanlara (örneğin sandaletler gibi) kadar oldukça farklılık gösterir.
Şayet ayakkabı yüzü iki veya daha fazla maddeden oluşmuşsa, sınıflandırmada bilek bağlantıları, koruyucular veya süs kabilinden şeritler veya kenarlar, diğer süsler (örneğin, püsküller, ponponlar veya örgüler gibi), kopçalar, flapalar, göz yerleri, şeritler veya fermuarlar dikkate alınmaz ve dış yüzey alanını en fazla teşkil eden parçaya göre sınıflandırma yapılır. Astar oluşturan maddelerin sınıflandırmada herhangi bir etkisi yoktur.
 
(E)     Şurası kayda değer ki, bu Fasıl anlamında “kauçuk” ve “plastik” terimi, çıplak gözle görülebilecek bir şekilde plastik veya kauçuktan bir dış yüzeyi olan dokumaya elverişli maddeleri de kapsar. Renk değişiklikleri göz önüne alınmaz.
 
(F)     Yukarıda (E) de belirtilen şartlara bağlı olarak, bu Fasıl anlamında “dokumaya elverişli maddeler” tabiri, 50 ilâ 60 ncı Fasıllarda yer alan lifleri, dokuma ipliklerini, mensucatı, keçeleri, dokunmamış veya örülmemiş mensucatı, sicimleri, kaytanları, halatları, kabloları vb.yi de içine alır.
 
(G)    Bu Fasılda geçen “deri” tabiri 41.07 ve 41.12 ila 41.14 pozisyonlarındaki eşyayı içine alır.
 
(H)    Henüz tamamlanmamış bir ayakkabı yüzüne eklenmiş dış tabandan oluşan ve ayak bileğini örtmeyen ayakkabı altları, ayakkabı olarak kabul edilecektir (ayakkabının bir parçası olarak değil). Bunlar, kolay bir işlemle üst kenarlarının bordürle düzeltilmesi ve bir bağlama aksamının eklenmesiyle bitmiş hale getirilebilirler.
Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıl haricindedir:

 • Dokumaya elverişli maddelerden dış taban yapıştırılmamış, dikilmemiş veya üst kısma başka şekilde tutturulmamış veya birleştirilmiş haldeki ayakkabılar ( Bölüm).
 • Üzerinde fazlaca kullanıldığını gösteren izler bulunan ve dağınık halde veya balya, çuval vb. ambalajlarda sunulan eski ayakkabılar (09 pozisyonu).
 • Asbestten (amyant) mamul ayakkabılar (12 pozisyonu)
 • Ortopedik ayakkabılar (21 pozisyonu).
 • Oyuncak mahiyetindeki ayakkabılar ve patinaj (buz pateni) veya tekerlekli patenleri olan kayak ayakkabıları; dizlikler ve benzeri koruyucu spor giyim eşyası (Fasıl 95).

 
64.01 –     DIŞ TABANI VE YÜZÜ KAUÇUK VEYA PLASTİK MADDEDEN OLAN SU GEÇİRMEZ AYAKKABILAR (AYAKKABININ YÜZÜ TABANA DİKMEK, PERÇİNLEMEK, ÇİVİLEMEK, VİDALAMAK VE BENZERİ İŞLEMLERLE TUTTURULMAMIŞ VEYA BİRLEŞTİRİLMEMİŞ).
6401.10 –    Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar
–   Diğer ayakkabılar
6401.92 —     Bileği örtüp dizi örtmeyenler
6401.99 —     Diğerleri
Bu pozisyon, tabanı ve yüzü (Genel Açıklama Notunun (C) ve (D) paragrafına bakınız) kauçuktan (kauçuk tabiri, 40.Fasılın 1 numaralı notunda belirtilen anlamı ifade eder), plastikten veya çıplak gözle görülebilir şekilde plastik veya kauçuktan dış yüzeyi olan dokumaya elverişli maddelerden mamul (bu Fasılın 3(a) numaralı notuna bakınız) ayakkabı yüzünün bu pozisyonda isimlendirilen işlemlerle ayakkabı tabanına tutturulmamış veya birleştirilmemiş olması şartıyla, su geçirmez ayakkabıları içine alır.
Bu pozisyon, su veya diğer sıvıları sızdırmaya karşı koruyucu olarak yapılan ayakkabıları ve diğerleri meyanında da bazı kar ayakkabılarını, galoş (kısa çizme), şasonları ve kayak ayakkabılarını da içine alır.
Kısmen belirtilmiş olan maddelerden birinden ve kısmen de bir diğerinden mamul bulunsa bile bu tür ayakkabılar bu pozisyonda sınıflandırılır (örneğin, tabanı kauçuktan, yüzü ise çıplak gözle görülebilecek şekilde dış tarafı plastik maddeden yapılmış mensucattan ayakkabılar gibi; bu hüküm çerçevesinde renklerdeki değişiklikler dikkate alınmayacaktır.).
Bu pozisyona, diğerleri meyanında, aşağıda belirtilen işlemlerle elde edilen ayakkabılar da dahildir:
(1)     Presle kalıplama: Bu işlemde, sonradan eşyanın kalıbını oluşturacak olan ve bazen bir dokuma “çorap-şoset” ile kaplanmış olan iç kalıp (göbek), ön şekiller veya granüller ile kalıba yerleştirilir.
Presin baskı yapan merdaneleri arasına yerleştirilerek kalıp kapatılır ve yüksek bir sıcaklık altında ısıtılmaya tabi tutulur.
Isının etkisi altında, önşekiller veya granüller belli bir viskoziteye ulaşır ve tamamıyla iç ve dış kalıbın duvarları arasındaki boşluğu doldururlar; fazla maddeler deliklerden dışarı çıkar. Sonuç olarak bu maddeler vulkanize olur (kauçuk) veya jel halini alır (poli(vinil) klorür).
Kalıp işlemi tamamlandıktan sonra ayakkabı kalıptan çıkarılır ve iç kalıp uzaklaştırılır.
(2)     Enjeksiyon kalıplama: Bu işlem pres ile kalıplamanın bir benzeridir, presle kalıplama işleminde kullanılan ön şekiller ve granüller hariç olmak üzere bunların yerine kauçuk veya poli(vinil klorür) esaslı karışımlar yerleştirilir ve kalıbın içine enjekte etmek için gerekli viskoziteyi vermek için önceden ısıtılmaya tabi tutulur.
(3)     Yarı eriterek kalıplama: Bu işlemde, jel halindeki poli(vinil klörür) veya polistiren hamuru, tam bir kaplama yapmak için kalıbın içine enjekte edilir; fazla madde deliklerden dışarı çıkar.
(4)     Dönüşlü döküm: Bu işlem, yarı eriterek kalıplama işleminin bir benzeri olup, burada kaplama, kapalı kalıptaki hamurun dönerek şekil almasıyla yapılmaktadır.
(5)     “Daldırarak kalıplama”: Bu işlemde, sıcak kalıp hamurun içine daldırılır (bu işlem ayakkabı sanayiinde çok nadiren kullanılır).
(6)     Vulkanizasyon ile birleştirme: Bu işlemde ham madde (genellikle kauçuk veya termoplastik) kükürt tozu ile hazırlanır ve yassı tabaka üretmek için presden geçirilir. Tabaka dış tabanın ve yüzün çeşitli kısımlarının şekillerine göre (yama, dörtdebir parça, marka, burun vb.) kesilir (bazen kalenderlenir). Parçalar, maddenin yapışkan hale gelmesi için hafifçe ısıtılır ve bundan sonra ayakabının biçimine uygun olan kalıba yerleştirilir. Birleştirilmiş ayakkabı,  kalıbında bir kere daha preslenir. Böylece parçalar birbirine yapışır ve sonra vulkanize edilir. Bu işlemle elde edilen ayakkabılar ticarette “mamur-ayakkabılar” olarak bilinir.
(7)     Birleştirme ve vulkanizasyon: Bu işlem dış tabanın ve kauçuktan topuğun önceden birleştirilmiş yüzün bir operasyonla bir arada birleştirilmesi için kullanılan kalıplama veya vulkanizasyon işlemidir. Vulkanizasyon sırasında katılaşan macun ile taban ve yüz sıkı bir şekilde birleştirilir.
(8)     Yüksek frekanslı kaynaklama: Bu işlemde maddeler, macun kullanılmaksızın ısı veya presle birleştirilir.
(9)     Yapıştırma (Semantasyon): Bu işlemde, önceden kalıplanmış olan tabanlar veya tabakalardan kesilmiş olanlar bir yapıştırıcı madde ile yüze yapıştırılır; basınç uygulanarak eşya kurumaya bırakılır. Basınç yüksek derecede uygulanmasına rağmen taban için kullanılan malzeme, taban üst yüze yapıştırılmadan önce son halindedir ve fiziksel özellikleri bu işlemle hiçbir şekilde değişikliğe uğramaz.
 
64.02 –     DIŞ TABANI VE YÜZÜ KAUÇUK VEYA PLASTİK MADDEDEN OLAN DİĞER AYAKKABILAR.
–   Spor ayakkabıları
6402.12 —     Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için ayakkabılar
6402.19 —     Diğerleri
6402.20 –    Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar
–   Diğer ayakkabılar
6402.91 —     Bileği örtenler
6402.99 —     Diğerleri
Bu pozisyon, 64.01 pozisyonundakiler hariç olmak üzere, dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddelerden olan ayakkabıları içine alır.
Kısmen belirtimiş olan maddelerden birinden ve kısmen de bir diğerinden mamul bulunsa bile bu tür ayakkabılar bu pozisyonda sınıflandırılır (örneğin, tabanı kauçuktan, yüzü ise çıplak gözle görülebilecek şekilde dış tarafı plastik maddeden yapılmış mensucattan ayakkabılar gibi; bu hüküm çerçevesinde renklerdeki değişiklikler dikkate alınmayacaktır.).
Bu pozisyon, diğerleri meyanında, aşağıdakileri içerir:

 • Perçin çivisinin üzerine bağlı birçok kalıplanmış kısımları veya benzeri tertipleri içeren kayak ayakkabıları;
 • Genellikle zemine veya platforma perçinlenerek birleşmiş olan tek bir parçadan oluşan üst kısımlardan meydana gelen etrafı açık veya ayakkabının topuğunun üstündeki arka kısmını takviye etmeye yarayan parçası bulunmayan takunyalar;
 • Bir parçadan oluşan veya dikiş olmaksızın birleştirilmiş üst yüzünün dikilerek tabana birleştirilmesiyle elde edilen etrafı açık veya ayakkabının topuğunun üstündeki arka kısmını takviye etmeye yarayan parçası bulunmayan terlikler ve topuksuz terlikler;
 • Ayağın üst kısmı boyunca olan kayışları ve ayakkabının topuğunun üstündeki arka kısmını takviye etmeye yarayan parçaları veya herhangi bir işlemle tabana birleştirilen topuk bağları içeren sandaletler;
 • Tabandaki deliklere kenetlenen tıkaçlarla atkıların tabana birleştirdiği atkı tipli sandaletler (sırımlı sandaletler);
 • Tek parçadan oluşan suya dayanıksız ayakkabılar (örneğin banyo terlikleri).

 
64.03 –     DIŞ TABANI KAUÇUKTAN, PLASTİK MADDEDEN TABİİ VEYA TERKİP YOLUYLA ELDE EDİLEN KÖSELEDEN VE YÜZÜ DERİDEN OLAN AYAKKABILAR.
–    Spor ayakkabıları
6403.12 —     Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için ayakkabılar
6403.19 —     Diğerleri
6403.20 –    Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip başparmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabılar
6403.40 –    Diğer ayakkabılar (metalden koruyucu burnu olanlar)
–    Diğer ayakkabılar (dış tabanı köseleden olanlar):
6403.51 —     Bileği örtenler
6403.59 —     Diğerleri
–    Diğer ayakkabılar
6403.91 —     Bileği örtenler
6403.99 —     Diğerleri
Bu pozisyon, yüzü (Genel Açıklama Notu Bölüm (D) ye bakınız) deriden yapılmış ve dış tabanı (Genel Açıklama Notu Bölüm (C) ye bakınız) aşağıda yazılı maddelerden yapılmış olan ayakkabıları içine alır:

 • Kauçuk (40 ncı Fasılın 1 nci Notunda açıklandığı üzere).
 • Renk değişiklikleri göz önüne alınmaksızın çıplak gözle görülebilecek bir şekilde plastik veya kauçuktan bir dış yüzeyi olan dokumaya elverişli maddeler (Bu Fasılın 3(a) no.lu Notuna ve Genel Açıklama Notunun (E) kısmına bakınız).
 • (Bu Fasılın 3(b) no.lu Notuna bakınız)
 • Terkip yoluyla elde edilen deri (41 nci Fasılın (3) no.lu Notu gereğince “terkip yoluyla elde edilen deri” tabiri, deri veya deri lifi esaslı maddelerle sınırlıdır).

 
64.04 –     DIŞ TABANI KAUÇUKTAN, PLASTİK MADDEDEN, TABİİ VEYA TERKİP YOLUYLA ELDE EDİLEN KÖSELEDEN VE YÜZÜ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN OLAN AYAKKABILAR.
–    Dış tabanı kauçuktan veya plastik maddeden olan ayakkabılar
6404.11 —     Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri
6404.19 —     Diğerleri
6404.20  –   Dış tabanı tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ayakkabılar
Bu pozisyon, yüzü dokumaya elverişli maddelerden (Genel Açıklama Notu Bölüm (D)’ye bakınız) ve dış tabanı (Genel Açıklama Notu (C)’ye bakınız) 64.03 pozisyonundaki ayakkabılarla aynı maddelerden yapılmış olan (bu pozisyonla ilgili Açıklama Notuna bakınız) ayakkabıları içine alır.
 
64.05 –     DİĞER AYAKKABILAR.
6405.10 –    Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar
6405.20 –    Yüzü dokumaya elverişli maddelerden
6405.90 –    Diğerleri
Bu Fasılın 1 ve 4 no.lu Notlarına bağlı olarak bu pozisyon, tabanı ve yüzü bu Fasılın bundan önceki pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan maddelerden veya bileşimlerden mamul olan tüm ayakkabıları içine alır.
Bu pozisyon, özellikle, aşağıda yazılı olanları içine alır:

 • Dış tabanı kauçuk veya plastikten olan ve yüzü kauçuk, plastik, deri veya dokumaya elverişli maddeler dışındaki maddelerden mamul ayakkabılar;
 • Dış tabanı, deri veya terkip yoluyla elde edilen deriden olan ve yüzü deri veya dokumaya ellerişli maddeler dışındaki maddelerden mamul ayakkabılar;
 • Dış tabanı ağaç, mantar, sicim veya ip, karton, kürk, mensucat, keçe, dokunmamış veya örülmemiş mensucat, linoleum, rafya, hasır, lif kapağı vb. olan ayakkabılar. Bu gibi ayakkabıların yüzü herhangi bir maddeden olabilir.

64.01 ilâ 64.05 pozisyonlarında belirtilen şekillerdeki ayakkabı karakterini taşımayan veya kazanmamış aksam ve parçalar (örneğin; iç tabana takılmış veya takılmamış haldeki ayakkabı yüzleri gibi) bu pozisyonun haricinde kalır (64.06 pozisyonu).
 
64.06 –     AYAKKABI AKSAMI (DIŞ TABANLAR DIŞINDAKİ TABANLARA TUTTURULMUŞ VEYA TUTTURULMAMIŞ AYAKKABI YÜZLERİ DAHİL); ÇIKARILABİLİR İÇ TABANLAR; TOPUK RAMPASI VE BENZERİ EŞYA; GETRLER VE TOZLUKLAR, DİZLİKLER VE BENZERİ EŞYA VE BUNLARIN AKSAMI.
6406.10 –    Ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı (takviye parçaları hariç)
6406.20 –    Dış tabanlar ve topuklar (kauçuktan veya plastik maddelerden)
6406.90 —  Diğerleri
 
(I) AYAKKABI AKSAMI (DIŞ TABANDAN BAŞKA TABANLARA BİRLEŞTİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN YÜZLER DAHİL); ÇIKARILABİLİR İÇ TABANLAR, TOPUK RAMPASI VE BENZERİ EŞYA
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:
(A) Çeşitli ayakkabı aksamı; bu aksam, asbest (amyant) hariç olmak üzere, herhangi bir maddeden olabilir.
Ayakkabı aksamı, imalinde kullanılacakları ayakkabıların tiplerine veya stiline göre değişir. Ayakkabı aksamı meyanında aşağıdakiler belirtilebilir:
(1)   Ayakkabı yüzleri (taban ile yüz arasındaki kısım, burunlar, topuk yanları, konçlar, astarlar, takunya ve benzeri ayakkabılar için tasmalar gibi), ayakkabı yüzlerine uygun bir şekilde kesilmiş olan deri parçaları dahil.
(2)  Takviye parçaları, ayakkabı burunlarıyla topuk yanlarına sertlik veren parçalar olup, ayakkabı yüzlerinin burunlarıyla astarının veya topuk yanlarıyla astarlarının arasına sertlik vermek ve dayanıklılığını artırmak amacıyla konulurlar.
(3)   Dış, orta ve iç tabanlar, yarım tabanlar veya patinler dahil; iç tabanların üzerine yapıştırılan taban astarları.
(4)   Ayak  altı  kavisleri  için mesnetler veya tabanın orta kısmı ve bu kısmın parçaları (genellikle ağaç, kösele, lif levhalar veya plastikten), ayakkabının kavisli kısmını oluşturmak üzere taban kısmına tespit edilir.
(5)   Ağaçtan, kauçuktan vb. mamul çeşitli tiplerde topuklar (yapıştırma topuklar ile çivili ve vidalı tiplerdekiler dahil) ve topuk aksamı (örneğin; topuk kapakları gibi).
(6)   Spor ayakkabıları için kabaralar, çiviler vb.
(7)   64.01 ila 64.05 pozisyonlarındaki ayakkabı karakterini kazanmamış veya bileşim oluşturmamış haldeki aksam ve parçalar (örneğin, iç tabana takılmış veya takılmamış haldeki ayakkabı yüzleri gibi).
(B)  Ayakkabı içlerinde kullanılan türden şu teçhizat (asbest hariç olmak üzere her tür maddeden); takıp çıkarılabilir türden iç tabanlar, çorap muhafaza edici tertibat (kauçuktan, kauçuklu mensucattan vb.) ve çıkarılabilir türden topuk rampaları (topuk altı yastıkları).
 
(II) GETRLER VE TOZLUKLAR, DİZLİKLER VE BENZERİ EŞYA VE BUNLARIN AKSAMI
Bu pozisyonda yer alan eşya, bacakların tamamını veya bir kısmını ve bazı hallerde de ayağın bir kısmını (örneğin, bilek ve ayak üstü gibi) örtmeye mahsus eşya olup, çorap ve soketlerden farklı olarak ayakların tamamını kaplamaz.
Bunlar, asbest (amyant) hariç olmak üzere, herhangi bir maddeden (deriden, çadır bezinden, mensucattan, keçeden, örme mensucat vb.) mamul olabilir.
Getrler, kısa veya uzun konçlu tozluklar, dolaklar, ayak kısmı olmayan “dağ çorapları”, bacak ısıtıcılar ve benzeri eşya bu pozisyona dahildir.
Bu eşyanın bazıları ayak altı boşluğuna geçirilerek tespit vazifesi görmek amacıyla kayış veya elastiki bir şeritle tutturulmuş olabilir.
Bu Fasıl yukarıda tanımlanan eşyaya uygun aksam ve parçayı da kapsar.
 
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:

 • Uzunlamasına tabii deri veya terkip yoluyla elde edilen deriden (05 pozisyonu) veya kauçuktan (Fasıl 40) veya plastikten vardelalar (Fasıl 39).
 • Diz ve bilek destekleyicileri (zayıf eklemlere destek olmak veya korumak için hazırlanmış elastiki mensucattan oluşanlar), bunlar mamul oldukları maddelere göre kendi uygun pozisyonları altında sınıflandırılırlar.
 • Çok küçük çocuklar için tek parça tozluklar (taytlar) (her çeşit tek parça dizlikler); bunlar bele kadar uzanan elbise parçalarıdır ve bacağı sıkı bir şekilde tutar ve bazen de tamamen kaplarlar ( veya 62. Fasıllar).
 • Asbest (amyant) den ayakkabı aksamı ve aksesuarı (12 pozisyonu).
 • Ölçülendirilerek yapılmış ayak altı kavisleri için özel iç tabanlar ve ortopedik aletler (21 pozisyonu).
 • Kriket yastıkları, tekmelik, dizlik ve diğer spor faaliyetleri için koruyucu eşya (06 pozisyonu).
 • Burun demirleri, topuk demirleri, tahta çiviler, sivri uçlu demirler, tokalar, kopça ve çengeller, koruyucular, bağ deliği kapsülleri, şeritler, ponponlar, ayakkabı bağları (bunlar kendileri ile ilgili uygun pozisyonlarda sınıflandırılırlar), düğmeler, çıtçıtlı düğmeler, pres-düğmeler, itilerek sürülen düğmeler (06 pozisyonu) fermuarlar (96.07).
Başa dön tuşu