Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 63 – Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

FASIL 63

DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA; TAKIMLAR; KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA; PAÇAVRALAR

Fasıl Notları.
1- I. tali fasıl sadece dokumaya elverişli herhangi bir maddeden mamul hazır  eşyaya uygulanır.
2- Aşağıda yazılı olanlar I. tali fasıla dahil değildir:
(a) 56 ila 62. fasıllardaki eşya;
(b) 63.09 pozisyonundaki kullanılmış giyim eşyası ve diğer kullanılmış eşya.
3- 63.09 pozisyonu, sadece aşağıda yazılı olanlara uygulanır:
(a) Dokumaya elverişli maddelerden mamul eşya:
(i) Giyim eşyası ve aksesuarı ve bunların parçaları;
(ii) Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri;
(iii) Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri;
(iv)  57.01 ila 57.05 pozisyonlarındaki halılar ve 58.05 pozisyonundaki işlemeli duvar halıları dışındaki mefruşat eşyası.
(b) Amyant dışında herhangi bir maddeden yapılmış ayakkabılar ve başlıklar.
 
Yukarıda belirtilen eşyanın bu pozisyonda sınıflandırılabilmeleri için aşağıdaki her iki şarta da uygun olmaları gerekir:
(i) Fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşımalıdırlar ve
(ii) Dökme veya balya, çuval veya benzeri ambalajlar içinde bulunmalıdırlar.
Alt Pozisyon Notu.
1.- 6304.20 alt pozisyonu, alfa-sipermetrin (ISO), klorfenapir (ISO), deltametrin (INN, ISO), lamda-sihalotrin (ISO), permetrin (ISO) veya pirimifos-metil (ISO) ile emprenye edilmiş veya kaplanmış, çözgü tipi örme kumaştan mamul eşyayı kapsar.
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıla şunlar dahildir:
(1)   63.01 ila 63.07.pozisyonları (tali-Fasıl I), XI. Bölümün diğer Fasıllarında veya Tarifenin başka yerinde daha ayrıntılı olarak belirtilmeyen veya yer almayan mensucattan (dokunmuş veya örülmüş mensucat, keçe, dokunmamış mensucat vb.) mamul her tür hazır eşyayı içine alır. “Dokumaya elverişli maddelerden mamul hazır eşya” tabirinden, XI. Bölüm 7 numaralı Notunda tanımlanan şekilde yapılmış eşya anlaşılır (XI. Bölümün Genel Açıklama Notlarının II) kısmına bakınız).
Bu tali Fasıl, şekil verilerek doğrudan imal edilmiş veya 58.04 veya 58.10 pozisyonlarındaki tülden veya diğer ağ mensucattan, dantelden veya işleme yapılmış mensucattan yapılmış olsun olmasın, tüllerden veya diğer ağ mensucattan, dantellerden veya işlemelerden eşyayı içerir.
Bu tali Fasılda yer alan eşyanın üzerinde bulunan kürkten, kıymetli veya adi metallerden, deriden, plastik maddelerden vb. mamul basit süs veya aksesuar, bunların bu tali-Fasılda sınıflandırılmalarına bir engel teşkil etmez.
Bununla beraber, bu maddelerin mevcudiyeti basit bir süs veya aksesuar sınırını aştığı takdirde tarifedeki yerleri, duruma göre ilişkin oldukları Bölüm veya Fasıl Notlarına (1 No.lu Genel Yorum Kuralı) veya tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallara göre tayin olunur.
Bu Tali-Fasıla özellikle aşağıda yazılı olanlar dahil değildir:

 • 01 pozisyonundaki vatkadan eşya.
 • Sadece kare veya dikdörtgen şeklinde kesilmiş dokunmamış mensucat (kullanıldıktan sonra atılan yatak çarşafları gibi) (03 pozisyonu)

(c)   56.08 pozisyonundaki hazır ağlar.
(d)   58.04 veya 58.10 pozisyonlarındaki dantela veya işleme motifleri.
(e)   61 veya 62. Fasıllarda yer alan giyim eşyası ve aksesuarları.
(2)   63.08 pozisyonu (tali-Fasıl II), kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında kullanılan dokunmuş mensucat ve ipliklerden oluşan takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın) vb. dokumaya elverişli maddelerden eşyayı (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) içine alır.
(3)   63.09 veya 63.10 pozisyonları (tali-Fasıl III) bu Fasılın 3 no.lu Not hükmünde tanımlandığı gibi kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya ile kullanılmış veya yeni paçavralar, sicim, ip, halat döküntüleri, vb. eşyayı içine alır.
 
TALİ FASIL I
DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA
63.01 –     BATTANİYELER VE DİZ BATTANİYELERİ.
6301.10 –    Elektrikli battaniyeler
6301.20 –    Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri
6301.30 –    Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri
6301.40 –    Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri
6301.90 –    Diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri
Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri genellikle yünden, hayvan kıllarından, pamuktan veya suni ya da sentetik liflerden mamul olup yüzeyleri çoğunlukla havlandırılmış bulunmakta ve soğuğa karşı iyice korunmayı sağlamak bakımından kalın ve ağır-tekstürize mensucattan imal edilmektedir. Beşiklere veya çocuk arabalarına mahsus battaniyeler vb. örtüler de bu pozisyona dahildir.
Seyahatte kullanılan türden olan battaniyeler çoğunlukla saçaklı olur (genellikle dokuma sırasında çözgü ve atkı ipliklerinin kenarlara taşırılmasından meydana gelir); fakat kenarları battaniye dikişi ile veya bağlama ile korunmuştur.
Üzerinde dokunmamış iplikler bırakılan ve buralardan sadece kesilmek suretiyle ayrı olarak saçaklı battaniyeler ve seyahat battaniyeleri elde edilebilen türden olan parça halindeki mensucat da bu pozisyonda yer alır.
Elektrikli battaniyeler de bu pozisyona dahildir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Hayvanlar için özel şekillendirilmiş battaniyeler (42.01 pozisyonu).
 • Yatak çarşafları ve yatak örtüleri (63.04 pozisyonu).
 • 04 pozisyonundaki vatkalı veya kapitone yöntemiyle imal edilmiş kaplamalar vb.

 
63.02 –     YATAK ÇARŞAFLARI, MASA ÖRTÜLERİ, TUVALET VE MUTFAK BEZLERİ.
6302.10 –    Yatak çarşafları (örme veya kroşe)
–  Diğer yatak çarşafları (baskılı)
6302.21 —     Pamuktan
6302.22 —     Sentetik veya suni liflerden
6302.29 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Diğer yatak çarşafları
6302.31 —     Pamuktan
6302.32 —     Sentetik veya suni liflerden
6302.39 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6302.40 –    Masa örtüleri (örme veya kroşe)
–   Diğer masa örtüleri
6302.51 —     Pamuktan
6302.53 —     Sentetik veya suni liflerden
6302.59 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6302.60 –    Pamuktan tuvalet ve mutfak bezleri (havlu veya benzer mensucattan)
–   Diğerleri
6302.91 —     Pamuktan
6302.93 —     Sentetik veya suni liflerden
6302.99 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Bu eşya, genellikle pamuk veya ketenden ve bazen de kendirden, ramiden veya sentetik ya da suni liflerden vb. imal olunmakta ve normal olarak yıkanıp ütülenmeye elverişli türden bulunmaktadır.
Aşağıda yazılı olanlar bu tür eşyadandır:
(1)   Yatak çarşafları. Örn: çarşaflar, yastık kılıfları, yorgan kılıfları ve yatak örtüleri gibi.
(2)   Masa örtüleri. Örn: sofra örtüleri, masa örtüleri, masa ortasına konulan örtüler, tepsi örtüleri, sofra peçeteleri, çay peçeteleri, peçete kılıfları, meyve peçeteleri, tabak, bardak vb. eşyaya mahsus altlıklar gibi.
Bununla beraber, şurası kayda değer ki, yukarıda tanımlanan bu eşyanın bazıları (örn; sırmalı, danteladan veya kadifeden mamul olan ve masa ortalarına konulan örtüler) masa örtüleri tabirinin kapsamına girmemekte ve genellikle 63.04 pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.

 • Tuvalet bezleri. Örn: el ve yüz havluları (rulolara takılarak kullanılanlar dahil), banyo havluları (peştemallar), plaj havluları, tuvalet eldivenleri ve elbezleri gibi.
 • Mutfak bezleri, tabak kurulama bezleri ve cam bezleri gibi. Genellikle kaba ve kalın mensucattan mamul tahta bezleri, bulaşık bezleri, ovmada kullanılan bezler, toz bezleri vb. temizlik bezleri “mutfak bezleri” tanımı kapsamına girmez ve bu pozisyon haricindedir (63.07 pozisyonu).

Bu pozisyon, yukarıda tanımlanan münferit hazır eşyadan başka,  atkı ipliklerinin bulunmamasıyla belli olan çizgiler boyunca basitçe kesilmek suretiyle kenarları saçaklı, ayrı halde bulunan parçalara dönüştürülebilen mensucatı da kapsar (örneğin; havlular).
 
63.03 –     PERDELER VE İÇ STORLAR; PERDE VEYA YATAK FARBELALARI.
–   Örme veya kroşe
6303.12 —     Sentetik liflerden
6303.19 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Diğerleri
6303.91 —     Pamuktan
6303.92 —     Sentetik liflerden
6303.99 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar dahildir:
(1)   Perdeler (kalın ve kıvrımlı perdeler dahil). Bunlar, pencerelerin iç kısmında, girinti ve çıkıntı yerlerin kapatılmasında, tiyatro sahnelerinde vb. yerlerde kullanılırlar. “Perde” tabiri, hafif ve şeffaf veya yarı şeffaf eşya ile kalın kumaşlardan yapılan eşyayı kapsar.
(2)   İç storlar. Bunlar, genellikle opaktırlar ve çeşitli makara tertibatına sahiptirler (örn; demiryolu vagonlarında kullanılanlar).
(3)   Perde farbelaları (veya lambriler). Bunlar, perdelerin üst kısımlarını gizlemek amacıyla pencerenin üst kısmına yerleştirilmek üzere tasarlanmış mensucattan şeritler ile gizleme ve dekorasyon için yataklara eklenen yatak farbelalarıdır.
 
Bu pozisyon, aynı zamanda, basit bir işçiliğe tabi tutulduktan sonra açıkça dönüştürmeye uygun olan, bu pozisyonda yer alan hazır eşya haline gelebilen mensucatı da kapsar. (örn; boy istikametindeki bir kenarına sarma veya saçak yapılmış olan ve istenilen boyda kesilip bastırıldıktan sonra hazır perde haline gelebilen türdeki mensucat gibi) da kapsar.
Dış storlar bu pozisyona dahil değildir (63.06 pozisyonu).
 
63.04 –     DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI (94.04 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ).
–   Yatak örtüleri
6304.11 —     Örme veya kroşe
6304.19 —     Diğerleri
6304.20 –  Bu Faslın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen türden cibinlikler
–   Diğerleri
6304.91 —     Örme veya kroşe
6304.92 —     Örülmemiş (pamuktan)
6304.93 —     Örülmemiş (sentetik liflerden)
6304.99 —     Örülmemiş (dokumaya elverişli diğer maddelerden)
 
Bu pozisyon,  bundan önceki pozisyonlarda yer alanlar veya 94.04 pozisyonundakiler hariç olmak üzere, evlerde, kamuya açık binalarda tiyatro, ibadethane, vb. kullanılan dokumaya elverişli maddelerden mamul mefruşat eşyasıyla gemi, demiryolu vagonları, hava taşıtları, karavanlar ve otomobillerde vb. kullanılan benzeri döşeme eşyasını kapsamaktadır.
Bu tür eşya anlamında, törenlerde (örn; düğün veya cenaze törenlerinde) kullanılmaya mahsus duvar örtüleri ve dokumaya elverişli mefruşat eşyası; cibinlikler (sivrisinek için olsun olmasın; bu faslın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen cibinlikler dahil), yatak örtüleri (94.04 pozisyonundaki yer alan yorganlar hariç); minder kılıfları, mobilya kılıfları, koltuk örtüleri, masa örtüleri (yer kaplamaları özelliğini haiz olanları hariç, 57.Fasılın 1 no.lu Not hükmüne bakınız); ocak ve şömine raflarına mahsus örtüler, perde kuşakları, farbelalar (63.03 pozisyonundakiler hariç) belirtilebilir.
Abajurlar bu pozisyona dahil değildir (94.05 pozisyonu).
 
63.05 –      AMBALAJ İÇİN TORBA VE ÇUVALLAR (+).
6305.10 –    53.03 pozisyonundaki jütten veya bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer liflerinden
6305.20 –    Pamuktan
–  Sentetik veya suni maddelerden
6305.32 —     Dökme maddeler için esnek mahfazalar
6305.33 —     Diğerleri, (polietilen veya polipropilen şeritlerden ve benzerlerinden elde edilenler)
6305.39 —     Diğerleri
6305.90 –    Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Bu pozisyon normal olarak eşyanın naklinde, muhafazasında veya satışında kullanılan türden olan dokumaya elverişli maddelerden torba ve çuvalları kapsar.
Çeşitli şekil ve boyutlarda olan bu tür eşya anlamında, dökme maddeler için esnek mahfazalar, odun kömürü çuvalları, hububat çuvalları, un çuvalları, kahve çuvalları, patates çuvalları vb. ile posta torbaları, örnek göndermeye mahsus torbalar belirtilebilir. Çay torbaları gibi eşya da bu pozisyonda yer alır.
Balyaların sarılmasında kullanıldıktan sonra, kenarları kaba veya gevşek olarak dikilen fakat tamamlanmış veya tamamlanmamış çuval veya torba şeklinde olmayan paketleme bezleri bu pozisyon haricindedir (63.07 pozisyonu).
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 6305.32 Altpozisyonu
Dökme maddeler için esnek mahfazalar çoğu kez polipropilen veya polietilenden dokunmuş mensucattan imal edilirler ve genellikle 250 kg’dan 3,000 kg’a kadar taşıma kapasiteleri bulunmaktadır. Bunların üst taraftaki dört köşesinde kaldırma kayışları olabilir ve doldurmayı ve boşaltmayı kolaylaştırmak amacıyla üst ve alt tarafında ağızları bulunabilir. Bunlar, genellikle, kuru, akışkan maddelerin paketlenmesinde; depolanmasında; sevkıyatında ve taşınmasında kullanılırlar.
 
63.06 –     VAGON VE MAVNA ÖRTÜLERİ, TENTELER VE DIŞ STORLAR; ÇADIRLAR; KAYIKLARA, DENİZ VEYA KARA TAŞITLARINA MAHSUS YELKENLER; KAMP EŞYASI.
–   Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar
6306.12 —   Sentetik liflerden
6306.19 —   Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Çadırlar
6306.22 —   Sentetik liflerden
6306.29 —   Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6306.30 –    Yelkenler
6306.40 –    Şişme yataklar
6306.90 —   Diğerleri
 
Bu pozisyon, genellikle dayanıklı ve sık dokunmuş mensucattan mamul bulunan aşağıda yazılı eşyayı kapsar.
(1)   Vagon ve mavna örtüleri. Bunlar, açıkta bulunan veya gemilere, vagonlara, kamyon vb. taşıtlara yüklenmiş olan eşyayı kötü havadan korumaya mahsus örtülerdir. Bu itibarla bunlar sık dokunmuş kaba bezlerden (kendir, jüt, keten veya pamuktan) veya kaplanmış ya da kaplanmamış sentetik veya suni liflerden yapılmaktadır. Bunlar su geçirmezler. Kaba bezlerden yapılanlar çoğunlukla katranla veya kimyasal maddelerle su geçirmez veya çürümeye karşı dayanıklı hale getirilmektedir. Vagon ve mavna örtüleri, genellikle kenarları bastırılmış dikdörtgen şeklinde örtüler olup çoğunlukla kenarlarına bağ delikleri, ip, kolan vb. ile teçhiz edilmiş bulunmaktadır. Kuru ot yığınlarını, küçük deniz taşıtlarını, kamyon vb.yi örtmede tente gibi kullanılan türden olan örtüler dahi düz olmaları şartıyla bu pozisyonda yer alır.
Bu pozisyona dahil örtüleri otomobil, makine vb. için aynı bezlerden ve fakat bunların şekillerine göre yapılmış olan kılıflar ile ve aynı zamanda vagon ve mavna örtüleri tarzında fakat hafif gramajlı mensucattan mamul örtülerle karıştırılmamalıdır (63.07 pozisyonu).
 

 • (yatlar, sandallar, balıkçı gemileri ve diğer kayıklar; yelkenliler ve sürat tekneleri için). Bunlar,   dayanıklı dokumaya elverişli mensucattan (örn; sentetik ve suni liflerden yüksek mukavemetli ip) özel bir şekle göre kesilmiş, kenarları bastırılmış ve genellikle bağ delikleri ve diğer bağlama tertibatı ile teçhiz edilmiş haldedir.

 
(3)   Tenteler, dış storlar. (Mağazalar, kahveler vb. için). Bunlar, güneşten korunmaya yarayan eşya olup dayanıklı düz veya çizgili mensucattan yapılır. Bunlar örn; dikdörtgen şeklinde olabilir ve bir mil üzerine sarılacak veya pergel gibi kapanan çubuklara gerilecek surette imal edilir. Bazıları (pencere dışına takılan türden olan storlarda olduğu gibi) çerçeve ile birlikte bulunsa dahi bu pozisyonda yer alır.
 
(4)   Çadırlar. Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın, sentetik ve suni liflerden, pamuktan veya karışım halindeki dokumaya elverişli maddelerden hafiften epeyce ağır olanlara kadar mensucattan veya dokuma kumaştan barınaklardır. Bunlar, kapama tertibatının teşkiline imkân verecek şekilde tek veya çift tavanlı olabileceği gibi kenarlı veya duvarlı da (tek veya çift) olabilirler. Bu pozisyon çeşitli boyut ve şekillerdeki örneğin; askeriyede kullanılan çadırlar ve büyük çadırlar, kamplarda (sırt çantası şekline sokulabilenler dahil) sirklerde ve plajlarda kullanılan türdeki tente ve çadırları içine alır. Bunlar, direkleri, kazıkları, gergi ipleri ve bu türden diğer aksesuarları ile birlikte komple halde sunulsun sunulmasın bu pozisyonda sınıflandırılır.
Çadır benzeri karavan “tenteleri” (bazen karavan müştemilatı olarak bilinir) de keza çadır olarak mütalaa edilmektedir. Bunlar, genellikle sentetik veya suni liflerden veya epeyce dayanıklı ve sık dokunmuş mensucattan mamuldürler. Bunların üç duvarı ve bir tavanı vardır ve yaşam alanı genişletmek amacıyla karavana bitişik olarak kurulurlar.
66.01 pozisyonunda yer alan çadır şemsiyeler bu pozisyon haricindedir.
 
(5)   Kamp eşyası. Bu gruba dahil eşya anlamında, bezden su kovaları, su torbaları, lavabolar, yere serilen bezler, hava ile şişirilen türden yataklar, yastıklar ve minderler (40.16 pozisyonuna girenler hariç); hamaklar (56.08 pozisyonuna girenler hariç) belirtilebilir.
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:
(a)   Kamp çanta ve torbaları, sırt çantaları vb. kaplar (42.02 pozisyonu).
(b)   Kapitone uyku torbaları, içleri doldurulmuş türden şilteler, yastıklar ve minderler (94.04 pozisyonu).
(c) Çocuklar tarafından ev içinde veya dışında kullanılan oyun çadırları (95.03 pozisyonu).
 
63.07 –     DİĞER HAZIR EŞYA (ELBİSE PATRONLARI DAHİL).
6307.10 –    Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri vb. temizlik bezleri
6307.20 –    Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran kemerleri
6307.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, herhangi bir mensucattan imal edilen ve XI. Bölümün diğer pozisyonlarında veya Tarifenin diğer yerlerinde daha belirli bir şekilde yer almayan türden olan hazır eşyayı kapsar.
Bu pozisyona dahil eşya kapsamında özellikle aşağıdakiler belirtilebilir:
(1)   Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri vb. temizlik bezleri (temizlik müstahzarları ile emdirilmiş olsun olmasın, fakat bunların 34.01 veya 34.05 pozisyonlarında yer alanları hariç).
(2)   Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran kemerleri.
(3)   Elbise patronları. Bunlar, genellikle sert bezlerden mamul olup bazen dikişle birbirine tutturularak giyim eşyası şeklinde bir araya getirilmiş de olabilir.
(4)   Bayraklar, flamalar, forslar (eğlenceler, galalar ve diğer amaçlarda kullanılmaya mahsus flamalar ve küçük bayraklar dahil).
(5)   Ev içi kirli çamaşırlar için torbalar, ayakkabı torbaları, çorap, mendil veya terlik saşeleri (torbaları), pijama ve gecelik torbaları vb. eşya.
(6)   Giyim eşyası için kılıflar (portatif gardrop biçiminde olanlar) (42.02 pozisyonunda yer alanlar hariç).
(7)   Otomobil, makine, valiz, tenis raketleri vb. için kılıflar.
(8)   Düz şekildeki koruyucu örtüler (63.06 pozisyonunda yer alan vagon ve mavna örtüleri ile yer örtüleri hariç).
(9)   Dokumaya elverişli maddelerden kahve filtreleri, krema, dondurma vb. sıkarak pasta vb.ni süslemeye mahsus torbalar.
(10) Ayakkabıları parlatmaya mahsus keçeler (34.05 pozisyonunda yer alanlar hariç).
(11) Hava ile şişirilen yastık ve minderler (63.06 pozisyonunda yer alan kamp eşyasından olanlar hariç).
(12) Çaydanlık kılıfları.
(13) İğnelikler.
(14) Uçları tutturulmuş ayakkabı, bot, çizme, korse vb. bağları; fakat uçları tutturulmuş bükme iplik veya sicimden oluşanlar hariçtir (56.09 pozisyonu).
(15) Bele bağlanmakla birlikte, 62.17 pozisyonundaki kemer niteliğini taşımayan kemerler, örn; bazı hizmetleri kolaylaştırmaya mahsus kemerler (elektrikçi, havacı, paraşütçü vb. meslek sahiplerine mahsus kemerler gibi); kalın dokumadan taşımaya mahsus kemerler vb. eşya (eyer ve koşum takımlarına mahsus kolonlar hariçtir – 42.01 pozisyonu).
(16) Portatif karyola ve beşikler ile çocukların taşınmasına mahsus benzeri eşya.
Otomobillerin koltuk arkalarına monte edilmek üzere hazırlanmış olan çocuk sandalyeleri bu pozisyon haricindedir (94.01 pozisyonu).
(17) Şemsiye veya güneş şemsiyesi örtü ve kılıfları.
(18) Sapları herhangi bir maddeden olup yaprakları mensucattan olan el yelpazeleri (sapları ve saplarının aksamı ile ayrı sunulmuş olsun olmasın). Bununla birlikte, sapları kıymetli metallerden olan el yelpazeleri 71.13 pozisyonunda sınıflandırılır.
(19) Balyaların sarılmasında kullanıldıktan sonra, kenarları kaba veya gevşek olarak dikilen fakat 63.05 pozisyonu kapsamındaki tamamlanmış veya tamamlanmamış çuval veya torba şeklinde olmayan paketleme bezleri.
(20) Dikdörtgen şeklinde kesilmiş ve çözgü ipliklerinin uçları dokumanın çözülmesini önlemek amacıyla düğümlenmiş şekilde olan peynir sarmaya mahsus bezler. (Bununla beraber, belirli boyut ve şekilde kesilmek üzere hazırlanan parça halinde dokunmuş; fakat kullanımdan önce daha ileri bir işlem gerektiren peynir sarmaya mahsus bezler, parça halinde eşya olarak sınıflandırılırlar.)
(21) Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar vb. için süsler, kılıç püskülleri ve benzeri eşya.
(22) Cerrahların ameliyat sırasında kullandıkları dokumaya elverişli maddelerden maskeler.
(23) Değiştirilebilir bir filtre tertibatı bulunmayan, fakat dokunmamış mensucattan birçok katları olan toz, koku vb. karşı korunmada kullanılan yüz maskeleri (aktif hale getirilmiş karbon ile işlem görmüş veya merkezi katmanı sentetik liflerden oluşmuş olsun olmasın).
(24) Rozetler (yarışmalarda ödül olarak verilenler gibi) (giyim eşyasına mahsus olanlar hariç).
(25) Giysi imalatına yönelik olarak, bir takım basit işçilik görmüş (kenarlarının bastırılması, yaka çizgilerinin belirlenmesi gibi)olan, ancak giysi olarak veya giysinin bir unsuru olarak tanımlanabilecek derecede bitirilmemiş dokumaya elverişli madde parçaları.
(26) 90. Fasılın 1 (b) No.lu notunda belirtilen türden eklemler (örneğin, dizler, ayak bileği, dirsekler, el bilekleri) veya kaslar (kalça adaleleri gibi) için, XI. Bölümün diğer pozisyonlarında yer alanlar hariç olmak üzere, destek eşyası (bandajlar).
(27) Bir yüzleri kağıt yaprağıyla veya başka maddelerle korunan yapıştırıcı ile sıvanmış, özel bir şekilde kesilmiş ve göğsün biçimlendirilmesi veya düzgün şekillenmesi için göğsün alt kısmına yapıştırılmak üzere tasarlanmış dokunmamış eşyalar.
 
Bu pozisyon, yukarıda belirtilen hazır eşyadan başka, XI. Bölümün 7 no.lu Not hükmü gereğince hazır eşyadan sayılan belirsiz uzunluktaki hazır eşyayı da kapsar. Ancak, bunların XI. Bölümün diğer pozisyonlarına giren türden olmaması gerekir. Örneğin; kapı ve pencere kenarlarına hava akımını önlemek amacıyla konulmaya mahsus şerit halinde mensucat (içleri vatka ile doldurulup sertleştirilenler dahil) bu pozisyonda yer alır.
 
Bu Fasılın diğer pozisyonlarında veya 56 ila 62. fasıllarda daha belirli bir şekilde yer alan eşya ile bunlardan başka aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   Her türlü hayvan için eyer ve koşum takımları (42.01 pozisyonu).
(b)   Seyahat eşyası (valiz, sırt çantası vb.), alışveriş çantaları, el çantaları, tuvalet çantaları, vb. ile 42.02 pozisyonunda yer alan benzeri bütün mahfazalar.
(c)   Basılı maddeler (Fasıl 49).
(d)  Etiketler, markalar ve armalar ile 58.07, 61.17 veya 62.17 pozisyonlarında yer alan benzeri eşya.
(e)   Örme alın bandı (61.17 pozisyonu).

 • 05 pozisyonunda yer alan torba ve çuvallar.
 • Ayakkabı, ayakkabı aksamı (ayakkabıların içine konulan değişebilir tabanlar dahil) ve diğer eşyalar (getrler, tozluklar, dizlikler vb.) (64.Fasıl).
 • Fasıldaki başlıklar, başlık aksamı ve teferruatı.

(ij)   Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (66.01 pozisyonu).
(k)   Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyveler ve bunların aksamı ile yapma çiçeklerden, yapraklı dallardan ve meyvelerden mamul eşya (67.02 pozisyonu).
(l)    Kayıklar ve suda işleyen diğer tekneler ve şişme kanolar (89.03 pozisyonu).
(m)  Şerit metreler (90.17 pozisyonu).
(n)   Saat kayışları (91.13 pozisyonu).
(o)   95. Fasılda yer alan oyuncaklar, oyun ve eğlence eşyası vb.
(p)   Püsküllü temizlik silgileri (fırçalar) (96.03 pozisyonu), el kalburları ve el elekleri (96.04 pozisyonu) ve pudra ponponları (96.16 pozisyonu).
(q)  Hijyenik havlular (pedler) ve tamponlar, bebek bezleri ve 96.19 pozisyonunda yer alan benzeri eşyalar
TALİ FASIL II
TAKIMLAR
63.08 –     KİLİMLER, HALILAR, İŞLEMELİ MASA ÖRTÜLERİ VE PEÇETELERİN YAPIMINDA KULLANILAN MENSUCAT VE İPLİKLERDEN MÜTEŞEKKİL TAKIMLAR (AKSESUARLARIYLA BİRLİKTE OLSUN OLMASIN) VEYA BENZERİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN EŞYA (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ).
Bu pozisyondaki takımlar, iğne işi işlemeler, halı yapımında vb. kullanılır.
Bunların, en az bir parça dokunmuş mensucat (örn; tatbik edilecek desen üzerine baskı yapılmış veya yapılmamış olan sık dokunmuş bez gibi) ile belirli uzunluklarda kesilmiş veya kesilmemiş olan iplik (nakış, işleme, halı yapımında kullanılan nakış ipliği, vb.) içermesi gerekmektedir. Bunlar iğneler, çengeller gibi aksesuarları da içerebilirler.
Mensucat herhangi bir şekilde olabileceği gibi, örneğin; iğne işi halı yapımında kullanılan kenarları bastırılmış sık dokunmuş bez mensucat durumundaki gibi de olabilir, bununla beraber, şurası kayda değer ki, bu mensucat az çok mensucatın bitmiş haline nazaran bir hammadde özelliği taşımalıdır, ayrıca, daha ileri bir işleme tabi tutulmadan, örneğin, üzerine birkaç nakış işlenerek süslenecek olan kenarları bastırılmış masa örtüsü gibi kullanıma elverişli bir eşya durumunda olmamalıdır.
Ayrıca şu husus da bilinmelidir ki, takımların bu pozisyonda sınıflandırılabilmeleri için perakende satılacak hale getirilmiş olmaları gerekir.
Giyim eşyası yapmak üzere (şekle göre kesilmiş olsun olmasın) takım halindeki dokunmuş mensucat bu pozisyon haricindedir ve uygun oldukları pozisyonda sınıflandırılır.
TALİ FASIL III
KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE MENSUCATTAN MAMUL BENZERİ EŞYA; PAÇAVRALAR.
63.09 –     KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE KULLANILMIŞ DİĞER EŞYA.
Bu pozisyona dahil eşya, aşağıda (1) ve (2) numaralı listelerde sınırlı olarak gösterilmiştir. Bunların bu pozisyonda yer alabilmesi için bu iki şarta uygun olması gerekmekte, aksi takdirde uygun oldukları pozisyonlarda sınıflandırılmaları gerekmektedir.
(A)  Kullanıldığını gösteren fark edilir izler taşımak (tekrar kullanılmalarından önce temizlenmeyi veya tamir edilmeyi gerektirsin gerektirmesin) zorundadırlar.
Dokuma, boyama, vb. hataları içeren yeni eşya ile dükkânda kirlenmiş yeni eşya bu pozisyon haricindedir.
(B)  Dökme halde (örn; yük vagonlarında ambalajsız halde) veya balya, çuval veya benzeri dökme ambalajlarında (haricen ambalajlanmadan birlikte bağlanmış bohçalar halinde veya sandıklara kabaca istif edilmiş vb.) bulunmak zorundadırlar.
Bu tür eşya normal olarak büyük partiler halinde, genellikle yeniden satış için, ticarete tabi tutulur ve ambalajlama tarzına yeni eşyada olana kıyasla daha az itina gösterilmiştir.
 
Yukarıda belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla, bu pozisyon aşağıda sınırlı olarak belirtilen eşyayı kapsar:
 
(1)   XI. Bölüme dahil dokumaya elverişli maddelerden mamul eşya: Giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarları (giyim eşyası, şallar, eşarplar, çoraplar, eldivenler, yakalar, vb.), battaniyeler vb. örtüler, ev işlerinde kullanılan bezler ve örtüler (yatak çarşafları, sofra örtüleri gibi) ve mefruşat eşyası (perdeler ve masa örtüleri gibi). Bu tür giyim eşyası veya giyim eşyası aksesuarlarının parçaları da bu pozisyonda yer alır.
Bununla beraber, 57. Fasılda veya 58.05 pozisyonunda yer alan türden olan mefruşat eşyasını (halı, kilim, sumak, karaman, vb. el işi halılar, yer kaplamaları ve duvar halı ve kaplamaları) fark edilir derecede kullanıldığını gösteren izleri içerse dahi ambalaj tarzı ne olursa olsun hariç bırakır. 94. Fasılda ve özellikle 94.04 pozisyonunda yer alan eşya (somyalar, yaylı veya içleri herhangi bir madde ile doldurulmuş veya teçhiz edilmiş şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi yatak eşyası vb. eşya) dahi, kullanılmışlık derecesi veya ambalaj tarzı ne olursa olsun bu pozisyon haricinde kalır.
 
(2)   Asbest (amyant) hariç olmak üzere her tür maddeden (deri, kauçuk, dokumaya elverişli maddeler, hasır veya plastik) mamul her türlü, ayakkabı ve başlıklar.
 
Kullanılmış olduğunu gösteren izlere sahip olan tüm diğer eşya (çuvallar ve torbalar, vagon ve mavna örtüleri, çadır ve tenteler, kamp eşyası vb.) bu pozisyon haricinde kalır ve dolayısıyla yeni eşya ile birlikte kendi pozisyonlarında yer alır.
 
63.10 –     KULLANILMIŞ VEYA YENİ PAÇAVRALAR, SİCİM, İP VE HALAT DÖKÜNTÜLERİ VE SİCİM, İP VE HALATTAN VEYA DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN KULLANILMIŞ EŞYA (+).
6310.10 –    Tasnife tabi tutulmuş olanlar
6310.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon aşağıdaki dokumaya elverişli ürünleri kapsar:
(1)   Mensucattan paçavralar (örme mensucat, keçe veya dokunmamış mensucat dahil). Bunlar, mefruşat veya giyim eşyasının ya da dokumaya elverişli maddelerden mamul diğer eşyanın temizlenmeyecek veya tamir edilmeyecek derecede eskimiş, kirlenmiş veya yırtılmış olanları ile yeni mensucat kırpıntılarından (terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar gibi) müteşekkildir.

 • Sicim, ip ve halat döküntüleri (sicim, ip ve halat imal eden veya bunlardan hazır eşya imalatından meydana gelen kırpıntı ve döküntüler dahil) ile bunlardan mamul eşyanın hurdaları.

 
Bu eşyanın bu pozisyonda yer alabilmesi için eskimiş, kirlenmiş veya yırtılmış olması yahut küçük parçalar halinde bulunmak zorundadır. Bunlar genellikle, (çoğunlukla tekrar bükülen) liflerin eski hale getirilmesine (çekme gibi), kağıt veya plastik maddelerin imaline, parlatma eşyası (parlatma diskleri gibi) yapılmasına veya sanayide temizlik maddesi olarak (makinelerin temizlenmesinde kullanılan maddeler gibi) kullanılmaya elverişlidirler.
 
Bununla beraber, dokumaya elverişli maddelerin diğer döküntüleri bu pozisyon haricindedir ve bunlar meyanında, özellikle şunlar zikredilebilir; örme eşya imali sırasında veya örme eşyanın sökülmesi sırasında oluşan dolaşık haldeki iplikler, dokumaya elverişli ipliklerin ve liflerin diğer döküntüleri (eski şilte, yastık, minder, vb.nin doldurulmasından elde edilenler dahil) ile paçavra ve hurdaların didilmesinden elde edilen döküntüler. Bu tür döküntüler, 50 ila 55. Fasıllarda “döküntüler” veya “ditme suretiyle elde edilen döküntüler” ile ilgili pozisyonlarda yer alır.
 
Dokuma, boyama ve diğer işlemlerden dolayı oluşan kusurları içeren ve yukarıda yazılı şartlara sahip bulunmayan mensucat da bu pozisyon haricindedir ve dolayısıyla ilişkin oldukları yeni mensucatın pozisyonlarında yer almaktadır.
 
Alt pozisyon Açıklama Notları.
 6310.10 Alt pozisyonu
63.10 pozisyonundaki ürünler, özel kriterlere göre derecelendirildiğinde veya belirli dokumaya elverişli ürünlerin kullanımından arta kaldığında (ayrıldığında) “tasnif edilmiş” olarak kabul edilirler (örn; aynı yapıda veya aynı dokumaya elverişli maddeden mamul eşya, bileşik haldeki uyumlu dokumaya elverişli maddelerden sicimler, hepsi aynı renkte olan yeni kırpıntılar gibi).

Başa dön tuşu