Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 54 – Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler

 FASIL 54

SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER

Fasıl Notları.
1.- Tarifenin neresinde geçerse geçsin ” sentetik ve suni lifler ” tabirinden aşağıda yazılı işlemlerden biriyle üretilen organik polimerlein filamentleri ve devamsız lifler anlamına gelir:
(a) Poliamidlerin, poliesterlerin, poliolefinlerin veya poliüretanların üretiminde kullanılan organik monomerlerin polimerizasyonu ile veya bu işlemle üretilen polimerlerin kimyasal değişimiyle (örneğin, poli(vinil asetat) hidrolizi ile hazırlanmış poli(vinil alkol)); veya
(b) Vizkoz ipeği veya kuproamonyum ipeği (kupro) gibi polimerlerin üretilmesinde kullanılan tabii organik monomerlerin (örneğin, selüloz) kimyasal olarak işlenmesi veya çözünmesiyle veya selüloz asetat veya aljinat gibi polimerlerin üretilmesinde kullanılan tabii organik polimerlerin (örneğin, selüloz, kazein ve diğer proteinler veya aljinik asit) kimyasal değişimi ile.
” Sentetik ”  ve  ” suni ”  terimleri liflerle ilgili olarak kullanıldığında:
Sentetik’ten  (a) bendinde tanımlanan lifler; suni’den (b) bendinde tanımlanan lifler anlaşılır.
54.04 veya 54.05 pozisyonunda yer alan şerit ve benzerleri sentetik ve suni lifler olarak kabul edilmez.
“ Sentetik ve suni”, “sentetik” ve “suni” ifadeleri dokumaya elverişli maddeler ile ilgili olarak kullanıldığında aynı anlama sahiptir.
2.-  54.02 ve 54.03 pozisyonları, 55. fasılda yer alan sentetik veya suni filament demetine tatbik edilmez.
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıla ait Açıklama Notu incelenirken XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notlarında yer alan hususların dikkate alınması gerekir.
Gerek 54 ve 55. Fasıllarda veya gerek tarifenin diğer yerlerinde belirtilen “sentetik ve suni lifler” ifadesi bu Fasılın 1 no.lu Not hükmü gereğince aşağıda yazılı usullerden birindeki imalat işlemi sonucunda üretilmiş organik polimerlerden oluşan filamentler veya devamsız lifler anlamındadır:

 • Organik monomerlerin polimerizasyonu veya ortaya çıkan polimerlerin kimyasal değişimi (39. Fasıl Genel Açıklama Notları’na bakınız) (sentetik lifler); veya
 • Tabii organik polimerlerin çözünmesi veya kimyasal olarak işlenmesi veya tabii organik polimerlerin kimyasal transformasyonu ile üretilir (suni lifler).
 • SENTETİK LİFLER

Sentetik liflerin imali için esas maddeler, genellikle kömürden veya petrol damıtma ürünlerinden veya doğal gazdan elde edilir. Polimerizasyon yoluyla elde edilmiş bu maddeler, ya uygun bir çözücü içinde çözünürler veya eritilirler ve daha sonra tazyik altında üretme memelerinden (Düze) geçirilerek havaya veya pıhtılaştırıcı bir banyo (Koagülasyon banyosu) içine fışkırtılır ve burada soğutma veya çözücüyü buharlaştırma suretiyle veya filamentlerin içinde bulunduğu çözücüden çökeltilme yoluyla filamentler halinde katılaştırılır.
Bu aşamada bunların özellikleri, takip eden dokuma işlemleri için doğrudan kullanılmaları bakımından yetersiz olduğundan moleküllerinin filamentler yönünde uyumlaştırıldığı çekim işlemine tabi tutularak boyları uzatılır. Bu suretle (mukavemet gibi) teknik karakteristiği artırılmış olur.
 
Temel sentetik lifler şunlardır:

 • Akrilik: Lifler, akrilonitrik birimin ağırlık itibariyle en az % 85 makromoleküler bileşim içerdiği doğrusal makromoleküllerden oluşur.
 • Modakrilik: Lifler, akrilonitrik birimin ağırlık itibariyle en az % 35 fakat en fazla % 85 makromoleküler bileşim içerdiği doğrusal makromoleküllerden oluşur.
 • Polipropilen: Lifler izotaktik pozisyonda ve başka ikame madde kullanmaksızın bir metil yan grubu taşıyan her karbon atomu ile birimlerin ağırlık itibariyle en az % 85 makromoleküler bileşim içerdiği asiklik hidrokarbonlarla doyurulmuş doğrusal makromoleküllerden oluşur.
 • Naylon veya diğer poliamidler: Lifler, ya en az %85 oranında yinelenen amid bağları ile asiklik veya siklik gruplarına bağlanan makromoleküler bileşime sahip sentetik doğrusal makromoleküllerden oluşur ya da en az %85 oranında aromatik grupların amid bağları ile doğrudan doğruya %50‘ye kadar amid gruplarıyla yer değiştirebilen imid gruplarının bulunduğu iki aromatik halkaya bağlanır.

“Naylon veya diğer poliamidler” terimi aramidleri de (bu bölümün 12. Not hükmüne bakınız) içerir.

 • Polyester: Lifler, ağırlık itibariyle en az %85 oranında diolesteri ve tereftalik asit içeren makromoleküllere sahip doğrusal makromoleküllerden oluşur.
 • Polietilen: Lifler, ağırlık itibariyle en az % 85 oranında etilen birimi içeren makromoleküllere sahip doğrusal mokromoleküllerden oluşur.
 • Poliüretan: Lifler, birden çok fonksiyonu olan polifonksiyonel izosiyonatların polihidroksi bileşiklerle (kastor yağı, bütan-1,4-diol, polieter poliollları, polyester poliolları gibi) polimerizasyonundan elde edilir.

Diğer sentetik lifler şunları içerir: Klorolif, florolif, polikarbomid, trivinil ve vinilal.
Lifleri oluşturan madde, 39. Fasılda belirtildiği gibi örneğin; etilen ve propilenin bir kopolimeri gibi kopolimer veya homopolimerlerin bir karışımı olması halinde liflerin sınıflandırılmasında bileşiklerin her birinin ayrı ayrı yüzdeleri dikkate alınmak zorundadır. Poliamidler hariç olmak üzere bu yüzdeler ağırlığı ifade ederler.

 • SUNİ LİFLER

Bu liflerin imalatındaki temel maddeler çözünme, kimyasal işlem veya kimyasal değişikliği içerebilen işlemler vasıtasıyla tabii ham maddelerden çıkarılan organik polimerlerdir.
Temel suni lifler şunlardır:
(A)  Selülozik lifler, örneğin:
(1)   Viskoz ipek (rayon). Bu, sodyum hidroksitli selüloz (genellikle sülfürlü odun hamuru biçiminde) işlemi ile üretilir; sonuçta meydana gelen alkali selüloz daha sonra karbon disülfür ile işlenir ve sodyum selüloz ksantat (xanthate)’ye dönüştürülür. Bunun sonucu ksantat bir sodyum hidroksitle seyreltilerek viskoz olarak da bilinen koyu bir çözelti haline getirilir ve arıtılıp kıvamını aldıktan sonra üretme memelerinden (düzelerden) geçirilerek gönderildiği bir asit banyosunda pıhtılaştırılır. Bu suretle rejenere selülozdan mamul filament halini alır. Viskoz ipeği (rayon), viskoz işlemleriyle değiştirilen rejenere selülozdan üretilen modifiye lifleri de içerir.
(2)   Kuproamonyum (kupro) ipeği Bu çeşit ipek, selülozun (genellikle linter veya kimyevi odun hamuru halinde) kupramonyum solüsyonunda çözünmesi ve meydana gelen viskoz solüsyonunun çökertilmiş selülozlardan filamentlerin oluştuğu bir banyodan geçirilmesiyle elde edilir.

 • Selüloz asetat (tri-asetat dahil): Lifler, hidroksil grubunun en az %74 ünün asetile edildiği selüloz asetattan elde edilir. Bunlar, linter veya kimyevi odun hamuru halindeki selülozun asetik asit, asetik anhidrit ve sülfürik asitten oluşan bir karışımla işlem görmesi suretiyle elde edilir. Bu işlem sonucunda oluşan primer selüloz asetat çözünebilir bir hale gelir ve aseton gibi uçucu bir solüsyonda çözündükten sonra üretme memelerinden (düze) geçirilerek genellikle sıcak bir hava içine gönderilir.

Bundan sonra uçucu sıvı buharlaşır ve geriye filament halinde selüloz asetat kalır.
 
(B)  Protein lifleri. Hayvansal veya bitkisel menşeli olan bu çeşit lifler arasında aşağıdakiler belirtilebilir:

 • Sütün kazeininden elde edilen liflerdir. Bunlar, süt kazeininin bir alkali (genellikle sodyum hidroksit) içinde çözünmesi ve kıvamını bulunca üretme memelerinden (düze) geçirilerek bir asit banyosunda filamentler halinde pıhtılaştırılması ve meydana gelen filamentlerin formaldehitle, tanenle, krom tuzlarıyla veya diğer kimyasal bileşiklerle işlem görerek sertleştirilmesi suretiyle elde edilir.
 • Diğer lifler, yer fıstığında ve soyada bulunan proteinli maddelerden veya mısır proteininden (zein) ve benzerlerinden tarzda elde edilir.

(C)  Deniz yosunu (Aljinat) lifleri. Çeşitli deniz yosunları kimyasal işlemlerle genellikle sodyum aljinattan viskoz bir çözelti oluşur. Bu solüsyon üretme memelerinden geçirilerek bir banyoya gönderilir ve metalik aljinatlara dönüştürülür. Bunlar arasında aşağıdakiler belirtilebilir:

 • Kalsiyum krom aljinat lifleri; bunlar yanıcı değildirler.
 • Kalsiyum aljinat lifleri. Bunlar zayıf alkali bir sabunlu çözelti içinde hemen çözünebilirler. Bunlar, alelade bir dokumada kullanıma elverişli olmayıp genellikle bazı imalat işlemlerinde geçici iplikler olarak kullanılırlar.

 
Bu Fasıl, XI. Bölümün 2 no.lu Not hükmünün uygulanması sonucunda suni ve sentetik filamentlerden iplikler ve dokunmuş mensucat olarak sınıflandırılan karışım halindeki dokumaya elverişli liflerin iplikleri ve dokunmuş kumaşları da dahil olmak üzere sentetik ve suni filamentleri ve bu filamentlerin iplikleri ve bunlardan dokunmuş mensucatı kapsar. Ayrıca, 54.04 veya 54.05 pozisyonlarındaki monofilament ve diğer ürünleri ve bunlardan dokunmuş mensucatı içine almaktadır.
Filament demetleri, (55. Fasılın 1 no.lu Not hükmünde belirtilenler dışındaki) bu Fasıla dahildir. Bunlar genellikle sigara filtrelerinin imalatında kullanılır. Buna karşılık 55. Fasıldaki filament demetleri devamsız liflerin imalatında kullanılır.
 
Aşağıdakiler bu Fasıl haricindedir:

 • 06 pozisyonunda yer alan, özel perakende paketlerde, diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri).
 • Fasıldaki ürünler, özellikle 40.07 pozisyonuna dahil iplik ve şeritler.
 • Fasıldaki ürünler, özellikle suni ve sentetik filamentlerin (tarak döküntüleri, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) döküntüleri ve devamsız liflerden dokunmuş mensucat ve iplikler, devamsız lifler.
 • 15 pozisyonundaki karbon liflerinden eşya ve karbon lifleri.
 • 19 pozisyonundaki cam liflerinden eşya ve cam lifleri.

54.01 –     SENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLERDEN DİKİŞ İPLİĞİ (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN).
5401.10 –    Sentetik filamentlerden olanlar
5401.20 –    Suni filamentlerden olanlar
Bu pozisyon, XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notlarının (I) (B) (4) kısmındaki şartlara ve şekillere uygun olan suni ve sentetik filamentlerden dikiş ipliklerini kapsar.
Bununla beraber, bu iplikler, sicim vb. tanımına giren ipliklerden olması halinde (XI. Bölümün Genel Açıklama Notları (I) (B) (2) kısmına bakınız) bu pozisyon haricindedir (56.07 pozisyonu).

 1. Bölümün Genel Açıklama Notları (I) (B) (1) kısmında belirtilen şekilde işlem görmüş veya perakende satılacak halde hazırlanmış olsun olmasın dikiş iplikleri, bu pozisyonda kalır.

Ayrıca, dikiş iplikleri olarak kullanılsa dahi tek kat iplik ve monofilamentleri bu pozisyon haricindedir (duruma göre 54.02, 54.03, 54.04 veya 54.05 pozisyonlarında olabilir).
 
54.02 –     SENTETİK FİLAMENT İPLİKLERİ (DİKİŞ İPLİĞİ HARİÇ) (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMEMİŞ) (67 DESİTEKSTEN AZ OLAN SENTETİK MONOFİLAMENTLER DAHİL) (+).
– Naylon veya diğer poliamidlerden yüksek mukavemetli iplikler, tekstüre edilmiş olsun olmasın:
5402.11 —    Aramidlerden olanlar
5402.19 —    Diğerleri
5402.20 –    Poliesterlerden yüksek mukavemetli iplikler, tekstüre edilmiş olsun olmasın
–   Tekstürize iplik
5402.31 —     Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler)
5402.32 —     Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler)
5402.33 —     Poliesterlerden
5402.34 —     Polipropilenden
5402.39 —     Diğerleri
– Diğer iplikler (tek kat, bükülmemiş veya metrede en fazla 50 tur bükülmüş)
5402.44 —     Elastomerlerden
5402.45 —     Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden
5402.46 —     Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli)
5402.47 —     Diğerleri, poliesterlerden
5402.48 —     Diğerleri, polipropilenden
5402.49 —     Diğerleri
– Metrede 50 turdan fazla bükülmüş tek kat diğer iplikler
5402.51 —     Naylondan veya diğer poliamidlerden
5402.52 —     Poliesterlerden
5402.53 – –   Polipropilenden
5402.59 —     Diğerleri
–   Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü kablo (kable) diğer iplikler
5402.61 —     Naylondan veya diğer poliamidlerden
5402.62 —     Poliesterlerden
5402.63 – –   Polipropilenden
5402.69 —     Diğerleri
 
Bu pozisyonda yer alan sentetik filament ipliklerine (dikiş ipliği hariç) aşağıdakiler dahildir:

 • Monofilament (monofil), 67 desiteksten daha az olanlar.
 • Multifilament, genellikle üretme memelerinden (düze) çıkan (iki ila yüzlerce filamente kadar değişen) monofilamentlerin grup halinde bir araya getirilmesi ile elde edilir. Bu iplikler, bükülmüş veya bükülmemiş olabilirler (tek kat halde, çok katlı bükülü veya katlı bükülü). Aşağıdakiler bunlara dahildir:

(i)    Filamentlerin tek kat iplikleri, bükülmeksizin birbirine paralel şekilde çekilmesinden meydana gelir. 55. Fasıl koşullarına uygun olmayan filament demetleri de ayrıca buraya dahil olur.
(ii)   Üretme memelerinden (düze) geçirildikleri veya daha sonraki bir büküm işlemine tabi tutuldukları haldeki bu tür filamentlerin tek kat iplikleri.
(iii)   Tek katlı ipliklerin birleştirilmesi ile meydana gelen çok katlı bükülü veya katlı bükülü iplikler (54.04 pozisyonunda monofilamentlerden elde edilenler dahil) (XI. Bölümün Genel Açıklama Notlarının (I) (B) (1) kısmına bakınız).
 
Bununla beraber, yukarıda belirtilen iplikler, eğer 56.07 pozisyonundaki sicim veya 54.06 pozisyonundaki perakende satış için hazırlanmış iplik yapısında ise bu pozisyon haricindedir (XI. Bölümün Genel Açıklama Notlarının (I) (B) (2) ve (3) kısımlarına bakınız).
Perakende satışa hazır olmayan normal halde dokumaya elverişli ipliklere ilaveten, bu pozisyonda yer alan bazı iplikler, mesnet (kalıplar vb.)üzerine takılı olmayan şekilde olabilirler.
 
Yukarıda değinilen istisnalar dışında, bu pozisyona aşağıdakiler dahil değildir:

 • 04 pozisyonundaki sentetik monofilamentler ve şeritler ve dokumaya elverişli sentetik maddelerden benzerleri.
 • 01 pozisyonundaki, uzunluğu 2 metreyi geçen sentetik filament demetleri.
 • 03 pozisyonundaki, uzunluğu 2 metreyi geçmeyen sentetik filament demetleri.
 • Tops (kesilmiş demetler) (06 pozisyonu)
 • Metalle kaplanmış veya herhangi bir oranda metal ipliklerle birleştirilmiş bu pozisyondaki iplikleri içeren metalize iplikler (05 pozisyonu)

 
Altpozisyon açıklama notu.
5402.31 ila 5402.39 alt pozisyonları.
Tekstürize iplikler, mekanik veya fiziksel işlemler sonucu değiştirilmiş ipliklerdir (örneğin; bükülme, döndürülme, yalancı büküm, basınçla sıkıştırma, kıvrımlandırma, ısıyla muamele etme veya bu işlemlerin bir kaçının kombinasyonuyla işlem görülmüş olabilir). Bütün bunların sonucunda lifler halkalı bukleli, kıvrımlı görünümü alır. Bu şekil bozulmaları kısmen ya da tamamen kuvvetle uzatarak düzeltilmiş olabilir. Fakat serbest bırakıldıkları takdirde eski şekillerini yeniden kazanırlar.
Tekstürize ipliklerin, ya yüksek derecede uzatılma kabiliyeti veya büyük hacimli oluşları karakteristik özelliğidir. Her iki tip ipliğin yüksek derecede elastiki oluşu bunların streç giysilerin (taytlar, çoraplar, iç çamaşırlar gibi) imalatında kullanılmasını sağlar. Yüksek hacimli yapıya sahip iplikler, kumaşa yumuşaklık ve sıcak tutum özelliği kazandırır.
Tekstürize iplikler, tekstürize edilmemiş (düz) filament ipliklerinden özel bükülme karakteri nedeniyle, küçük kıvrımlı (halkalı) veya filamentlerin iplik içinde paralel olarak az oluşu ile kolaylıkla ayırt edilebilirler.
 
5402.46 Altpozisyonu.
Bu altpozisyon, liflerin moleküllerinin kısmen yönlendirilmiş olduğu iplikleri kapsar. Genellikle düz biçimde olan bu iplikler, mensucat üretiminde doğrudan kullanılmazlar ve önce çekme veya çekme-tekstürize işlemine tabi tutulmak zorundadırlar. Bunlar, ayrıca, “POY (Partially Oriented Yarn – Kısmi oryantasyonlu iplik)” ismiyle de bilinirler.
 
54.03 –     SUNİ FİLAMENT İPLİKLERİ (DİKİŞ İPLİĞİ HARİÇ) (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMEMİŞ) (67 DESİTEKSTEN AZ OLAN SUNİ MONOFİLAMENT DAHİL)
5403.10 –    Viskoz ipeğinden (rayonundan) yüksek mukavemetli iplik
–   Tek kat diğer iplikler
5403.31 —     Viskoz ipeğinden (rayonundan) (bükülmemiş veya metrede en fazla 120 tur bükülmüş)
5403.32 —     Viskoz ipeğinden (rayonundan) (metrede 120 turdan fazla bükülmüş)
5403.33 —     Selüloz asetattan
5403.39 —     Diğerleri
–   Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü kablo (kable) diğer iplikler
5403.41 —     Viskoz ipeğinden (rayonundan)
5403.42 —     Selüloz asetattan
5403.49 —     Diğerleri
54.02 pozisyonunun Açıklama Notunda belirtilen hükümler “gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla” bu pozisyonda yer alan eşya içinde uygulanır.
 
54.04 –     SENTETİK MONOFİLAMENTLER (67 DESİTEKS VEYA DAHA FAZLA OLUP ENİNE KESİTİ 1 MM.’Yİ GEÇMEYENLER); ŞERİT VE BENZERLERİ (SUNİ SAMAN GİBİ) (GÖRÜNEN GENİŞLİĞİ 5 MM.’Yİ GEÇMEYEN DOKUMAYA ELVERİŞLİ SENTETİK MADDELERDEN).
– Monofilamentler
5404.11 —   Elastomerlerden
5404.12 —   Diğerleri, polipropilenden
5404.19 —   Diğerleri
5404.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:
(1)   Sentetik monofilamentler. Bunlar, tek kat filamentler olarak ekstruderde imal edilmiş filamentlerdir. Bunların ölçümü 67 desiteks veya daha fazla ve enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.’yi geçmez. Bu pozisyondaki monofilamentler enine kesiti herhangi bir şekilde olabileceği gibi yalnızca kalıptan geçirme yoluyla değil, lamine etme ya da ergime yoluyla da elde edilebilirler.
(2)   Sentetik dokuma maddelerinden şeritler ve benzerleri. Bu pozisyondaki şeritler düz olup genişliği 5 mm.’yi geçmeyen, ya kalıptan geçirme yöntemi ile veya daha geniş şeritler veya tabakaların kesilmesi sureti ile üretilir.
Görünürdeki genişlikleri (yani; katlı, düzleştirilmiş, sıkıştırılmış veya bükülmüş olmaları durumunda)5 mm.’yi geçmemek şartıyla, bu pozisyon aşağıdakileri de içine alır:

 • Uzunlamasına katlanmış şeritler.

(ii)   Düzleştirilmiş tüpler (uzunluğuna katlanmış olsun olmasın).
(iii) Yukarıda (i) ve (ii) de belirtilen eşya ve şeritler (sıkıştırılmış ya da bükülmüş).
 
Şayet bunların genişlikleri (veya görünür genişlikleri) düzgün (yeknesak) değilse sınıflandırmada ortalama genişliğe göre karar verilir.
 
Bu pozisyona çok katlı (rötor) veya kablo şeritler ve benzerleri de dahildir.
Yukarıda belirtilen ürünlerin boyları genellikle çok uzun olur, fakat bunlar, daha kısa uzunluklarda kesilmiş olsa da (perakende suretiyle satılacak hale getirilmiş olsun olmasın) bu pozisyonda yer alırlar. Bu değişik karakterlerine göre muhtelif eşya imalinde kullanılır (örneğin; fırçalarda, raketlerde, oltalarda, cerrahi dikiş ipliklerinde, döşemelik mensucatta, şeritçi ve kaytancı eşyalarında vb. imalinde).
 
Bu pozisyona aşağıdakiler dahil değildir:

 • Steril sentetik monofilament (06 pozisyonu)
 • Enine kesiti 1 mm.’yi geçen sentetik monofilamentler veya şerit ve düzleştirilmiş tüpler (uzunluğu boyunca katlı, düzleştirilmiş tüpler ve şeritler dahil) (sıkıştırılmış veya bükülmüş olsun olmasın) (örneğin; suni saman), görünüş genişliği (örneğin; katlı, düzleştirilmiş, sıkıştırılmış veya bükülmüş halde) 5 mm.’yi geçmek şartıyla 39. Fasıla dahil olurlar.
 • 67 desiteksten az olan sentetik monofilamentler (02 pozisyonu).
 • Fasıla dahil şerit ve benzerleri.
 • Çengel tutturulmuş sentetik monofilamentler veya başka şekilde yapılan oltalar (07 pozisyonu).
 • Hazırlanmış fırça başları (03 pozisyonu).

54.05 –     SUNİ MONOFİLAMENTLER (67 DESİTEKS VEYA DAHA FAZLA OLUP, ENİNE KESİTİ 1 MM.’Yİ GEÇMEYENLER); ŞERİT VE BENZERLERİ (SUNİ SAMAN GİBİ) (GÖRÜNEN GENİŞLİĞİ 5 MM Yİ GEÇMEYEN DOKUMAYA ELVERİŞLİ SUNİ MADDELERDEN).
54.04 pozisyonunun Açıklama Notunda belirtilen hükümler “gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla” bu pozisyonda yer alan eşya için de uygulanır.
 
54.06 –     SENTETİK VE SUNİ FİLAMENT İPLİKLERİ (DİKİŞ İPLİĞİ HARİÇ) (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ).
Bu pozisyon, XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notlarının (I) (B) (3) kısmında belirtilen şartlara uygun, perakende olarak satılacak hale getirilmiş olan sentetik ve suni filament ipliklerini (dikiş iplikleri hariç) kapsar.
 
54.07 –     SENTETİK FİLAMENT İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT, (54.04 POZİSYONUNDAKİ MADDELERDEN ELDE EDİLEN DOKUNMUŞ MENSUCAT DAHİL).
5407.10 –    Naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden elde edilen yüksek mukavemetli ipliklerden dokunmuş mensucat
5407.20 –    Şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat
5407.30 –    XI. Bölümün 9 numaralı notunda belirtilen mensucat
–   Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler)
5407.41 —     Ağartılmamış veya ağartılmış
5407.42 —     Boyanmış
5407.43 —     Farklı renkteki ipliklerden
5407.44 —     Baskılı
–   Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla tekstürize poliester filamentleri içerenler)
5407.51 —     Ağartılmamış veya ağartılmış
5407.52 —     Boyanmış
5407.53 —     Farklı renkteki ipliklerden
5407.54 —     Baskılı
–   Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla poliester filamentleri içerenler)
5407.61 —     Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla tekstüre edilmemiş poliester filamentleri içerenler
5407.69 —     Diğerleri
–   Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik flamentleri içerenler)
5407.71 —     Ağartılmamış veya ağartılmış
5407.72 —     Boyanmış
5407.73 —     Farklı renkteki ipliklerden
5407.74 —     Baskılı
–   Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 den az sentetik filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olan)
5407.81 —     Ağartılmamış veya ağartılmış
5407.82 —     Boyanmış
5407.83 —     Farklı renkteki ipliklerden
5407.84 —     Baskılı
–   Diğer dokunmuş mensucat
5407.91 —     Ağartılmamış veya ağartılmış
5407.92 —     Boyanmış
5407.93 —     Farklı renkteki ipliklerden
5407.94 —     Baskılı
Bu pozisyon, sentetik filament iplikler ile 54.04 pozisyonunda yer alan monofilamentler veya şeritlerden mamul dokunmuş mensucatı (XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notlarının (I) (C) kısmında tanımlandığı gibi) kapsar; çeşitli elbiselik kumaşlar, astarlar, perdelik mensucat, döşemelik kumaşlar, çadır bezleri, paraşütlük kumaşlar ve benzerleri bu pozisyona dahildir.
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Perakende satış için hazırlanmış veya tıbbi madde ihtiva eden bandajlar (30.05 pozisyonu).
(b)   Herhangi bir yerinde enine kesiti 1 mm.’yi geçen sentetik monofilamentlerden veya şeritlerden dokunmuş mensucat ya da görünür genişliği 5 mm.’yi geçen benzeri sentetik dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş mensucat (46.01 pozisyonu).
(c)   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (55.12 ila 55.15 pozisyonları)

 • 02 pozisyonunda yer alan nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat.
 • 11 pozisyonunda yer alan teknik kullanıma mahsus dokunmuş mensucat.

54.08 –     SUNİ FİLAMENT İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT (54.05 POZİSYONUNDAKİ MADDELERDEN ELDE EDİLEN DOKUNMUŞ MENSUCAT DAHİL).
5408.10 –    Viskoz ipeğinden (rayonundan) elde edilen yüksek mukavemetli iplikten dokunmuş mensucat
–   Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni filamentler, veya şeritler ya da benzerlerini içerenler):
5408.21 —     Ağartılmamış veya ağartılmış
5408.22 —     Boyanmış
5408.23 —     Farklı renkteki ipliklerden
5408.24 —     Baskılı
–   Diğer dokunmuş mensucat
5408.31 —     Ağartılmamış veya ağartılmış
5408.32 —     Boyanmış
5408.33 —     Farklı renkteki ipliklerden
5408.34 —     Baskılı
 
Bu pozisyon, suni filament iplikler ile 54.05 pozisyonunda yer alan monofilamentler veya şeritlerden mamul (XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notunun (I) (C) kısmında tanımlandığı gibi) dokunmuş mensucatı kapsar; çeşitli elbiselik kumaşlar, astarlar, perdelik mensucat, döşemelik kumaşlar, çadır bezleri, paraşütlük kumaşlar bu pozisyona dahil mensucattır.
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:
(a)   Perakende satış için hazırlanmış veya tıbbi madde ihtiva eden bandajlar (30.05 pozisyonu).
(b)   Herhangi bir yerinde enine kesiti, 1 mm.’yi geçen suni monofilamentlerden veya şeritlerden ya da görünür genişliği 5 mm.’yi geçen benzeri suni dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş mensucat (46.01 pozisyonu).
(c)   Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat (55.16 pozisyonu).

 • 02 pozisyonuna ait nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat.
 • 11 pozisyonunda yer alan teknik kullanıma mahsus dokunmuş mensucat.
Başa dön tuşu