Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 52 – Pamuk

FASIL 52

PAMUK

Altpozisyon Notu.

 1. 5209.42 ve 5211.42 alt pozisyonları anlamında “denim” tabiri; çözgülü yüzünde, çözgü iplikleri tek ve aynı renkte, atkı iplikleri ise ağartılmış, ağartılmamış, griye boyanmış veya çözgü ipliklerindekinden daha açık bir tonda boyanmış olan (kırık dimi dahil) 3’lü veya 4’lü dimili farklı renkteki ipliklerden mensucat anlamındadır.

GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıla ait Açıklama Notlarının incelenmesinde, XI inci Bölüme ait Genel Açıklama Notlarında yer alan hususların da dikkate alınması gerekir.
Genel olarak bu Fasıl, pamuk liflerinin ham madde halinden dokunmuş mensucat haline gelinceye kadar geçirdiği çeşitli safhalardaki ürünleri, pamuk gibi sınıflandırılması gereken karışım halindeki dokumaya elverişli maddeleri içerir.
52.01 –     PAMUK (KARDE EDİLMEMİŞ VEYA PENYELENMEMİŞ). 
Pamuk bitkisinin (Gossypium), kozası (kabuk, meyve) içinde bulunan çekirdekler pamuk lifleriyle kaplıdır. Bu liflerin esas unsuru selülozdur ve üzerleri mumlu bir madde ile kaplıdır. Bunların dış yüzeyleri düzgün ve doğal; renkleri beyaz, sarımtırak veya hatta kahverengimsi veya kırmızımsıdır. Kozalar olgunlaşıp az veya çok genişçe açıldığında hasat edilirler; kozalar toplanmaz, fakat normalde pamuk lifleri bitki üzerindeyken, daha sonra yapılan çırçırlamaya müteakip uzaklaştırılması gereken pamuk çekirdeklerini beraberlerinde getirecek şekilde kozalardan çekilirler.
Bu pozisyon karde edilmemiş ve penyelenmemiş, olgunlaşmış (kütlü pamuk) pamuk liflerini içine alır veya sadece çekirdekleri çıkarılmış (ve fakat koza döküntüleri, yaprak kırıntıları ve topraklı maddeler gibi yabancı unsurlardan henüz temizlenmemiş) pamuk liflerini kapsar; ayrıca, temizlenmiş, ağartılmış (kasarlanmış), boyanmış veya hidrofil hale getirilmiş pamuk liflerini de (linter pamuğu ve döküntüleri hariç) içine alır.
Uluslararası ticarete konu olan ham pamuğun hemen hemen tamamı çırçırlanmış (çekirdeksiz) pamuk olup genellikle kuvvetli bir şekilde prese edilmiş balyalar halindedir. Açma ve kabartma makinelerinde temizlenmiş pamuklar ise gevşek yapılı geniş ve devamlı tabakalar halinde olur.
Linter pamuğu 14.04 pozisyonunda yer alır. Bu pozisyona dahil pamuk lifleri genellikle 1 ilâ 5 cm uzunluğunda olup 5 mm’den aşağı uzunluktaki linter pamuğu liflerinden kolaylıkla ayırt edilebilir.
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Vatkalar (05 veya 56.01 pozisyonları).
 • Pamuk döküntüleri (02 pozisyonu).
 • Karde edilmiş veya penyelenmiş pamuk (03 pozisyonu).

52.02 –     PAMUK DÖKÜNTÜLERİ (İPLİK DÖKÜNTÜLERİ VE DİTME SURETİYLE ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER DAHİL).
5202.10 –    İplik döküntüleri (sicim/ip döküntüleri dahil)
–  Diğerleri
5202.91 —   Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5202.99 —   Diğerleri
Genel olarak bu pozisyon, pamuğun iplik hale getirilmesi sırasında veya büküm, dokuma, örme, vb. gibi işlemler esnasında meydana gelen veya pamuktan mamul eşyanın didilmesinden elde edilen döküntüleri içine alır.
Bu döküntüler şunlardır:
Genellikle penye bureti olarak anılan penyeleme döküntüleri; kard veya tarak makinelerine ait silindirlerin üzerlerinden toplanan şerit parçaları, çekme işlemi sırasında meydan gelen kopuk lifler, şerit veya fitil parçaları; karde işlemi sırasında kard makinelerinin altında toplanan uçuntular; dolaşık iplikler ve diğer iplik döküntüleri; dolaşık iplik ve diğer iplik döküntüleri;  paçavraların didilmesinden elde edilen iplik ve lifler.
Bu pozisyonda yer alan pamuk döküntüleri, yağlı maddeleri, toz veya diğer yabancı maddeleri içerebileceği gibi temizlenmiş, ağartılmış veya boyanmış da olabilir. Pamuk döküntüleri iplik imalinde kullanılmakta veya diğer amaçlar için de hizmet vermektedir.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Linter pamuğu (04 pozisyonu).
 • Vatkalar (05 veya 56.01 pozisyonları).
 • Karde edilmiş veya penyelenmiş haldeki pamuk döküntüleri (03 pozisyonu).
 • Dokumaya elverişli maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları (01 pozisyonu).
 • Kullanılmış veya yeni paçavralar ve dokumaya elverişli maddelerden mamul eşya döküntüleri (10 pozisyonu).

52.03 –     PAMUK (KARDE EDİLMİŞ VEYA PENYELENMİŞ).
Bu pozisyon, iplik imali için daha ileri safhada işlem görmüş olsun olmasın karde edilmiş veya penyelenmiş pamuğu (ditme suretiyle elde edilenler veya diğer döküntüler dahil) kapsar.
Kardeleme işleminin başlıca amacı, dolaşık durumdaki pamuk liflerini açarak birbirine az çok paralel hale getirmek ve bu arada liflerin aralarında kalmış bulunan yabancı maddelerin tamamı veya büyük bir kısmını temizlemektir. Bundan sonra, lifler çoğunlukla şeritler biçiminde komprime edilmiş (sıkıştırılmış) geniş tabakalar halini alır. Bu şeritler, fitil (iplik taslağı) haline getirilmeden önce tarama işlemine tabi tutulabilir veya tutulmayabilir.
Esas itibariyle uzun lifli pamuk ipliği imali için tatbik olunan tarama işlemi, pamuk liflerine ilişerek katılmış bulunan yabancı maddelerden arındırır ve kısa lifleri tarak altı döküntüsü olarak ayırır ve de bu suretle yalnız bir birine paralel hale gelmiş uzun lifler kalır.
Tarama işlemine tabi tutulmuş olsun olmasın bu şeritler, boyama makinelerinde ve fitil makinelerinde bir dizi katlama ve çekme işlemi görerek fitil gergeflerinden fitil (iplik taslağı) olarak çıkarlar. İplik taslağı halini alan fitillerin çapları 52.05 ya da 52.06 pozisyonlarına dahil tek kat ipliklerin çaplarıyla aşağı yukarı aynı olur ve aynı zamanda hafif bir büküm arz eder. Bununla beraber, bunlar henüz büküm işlemine tabi tutulmamış olduğundan iplik halini almamış bulunmakta ve dolayısıyla bu pozisyonda yer almaktadır.
Fitiller daha çok geniş bobinlere sarılırken, şeritler genellikle kovalara doldurulur. Vatkalar ise normalde ahşap silindirler üzerine sarılır.
Bu pozisyonda yer alan ürünler ağartılmış veya boyanmış olabilir.
Berberler tarafından kullanılacak şekilde şeritler halinde kesilerek kardelenmiş pamuk (bazen “berber vatkası” olarak isimlendirilir) bu pozisyonda yer alır, fakat pamuk vatkalar 56.01 pozisyonunda yer alır. Cerrahi veya tıbbi amaçla, perakende satışa uygun paketler haline getirilmiş veya tıbbi madde ihtiva ediyor iseler 30.05 pozisyonunda yer alırlar.
 
52.04 –     PAMUKTAN DİKİŞ İPLİKLERİ (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN).
–   Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar
5204.11 —     Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler
5204.19 —     Diğerleri
5204.20 –    Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
Bu pozisyon XI. Bölüme Genel Açıklama Notlarının (I) (B) (4) kısmındaki şekil ve şartlara uygun olarak hazırlanmış olan pamuktan dikiş ipliğini kapsar.
Bununla beraber bu iplikler sicim vb. tanımlaması içinde olursa (XI. Bölümün Genel Açıklama Notlarının (I) (B) (2) kısmına bakınız) bu pozisyon haricinde kalır (56.07 pozisyonu).
Dikiş iplikleri, XI. Bölümün Genel Açıklama Notları (I) (B) (1) kısmında belirtilen şekilde işlem görmüşse (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın) bu pozisyonda yer alır.
 
52.05 –     PAMUK İPLİĞİ (DİKİŞ İPLİĞİ HARİÇ) (AĞIRLIK İTİBARİYLE % 85 VEYA DAHA FAZLA PAMUK İÇEREN VE PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMEMİŞ OLANLAR).
–  Tek kat iplikler, (penyelenmemiş liflerden)
5205.11 —     714,29 Desiteks veya daha fazla (metrik numarası 14’ü geçmeyenler)
5205.12 —     714,29 Desiteksten az, 232,56 desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14’den fazla 43’ü geçmeyenler)
5205.13 —     232,56 Desiteksten az, 192,31 desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43’ü geçen 52’yi geçmeyenler)
5205.14 —     192,31 Desiteksten az, 125 desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52’yi geçen 80’i geçmeyenler)
5205.15 —     125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80’i geçenler)
–  Tek kat iplikler, (penyelenmiş liflerden)
5205.21 —     714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçmeyen)
5205.22 —     714,29 Desiteksten az, 232,56 desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçen fakat 43’ü geçmeyenler)
5205.23 —     232,56 Desiteksten az, 192,31 desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43’ü geçen 52’yi geçmeyen)
5205.24 —     192,31 Desiteksten az, 125 desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52’yi geçen 80’i geçmeyen)
5205.26 —     125 Desiteksten az,106,38 desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 80’i geçen fakat 94’ü geçmeyen)
5205.27 —     106,38 desiteksten az, 83,33 desiteksten fazla olanlar (Metrik numarası 94’den fazla 120’den az olanlar)
5205.28 —     83,33 desiteksten az olanlar. (metrik numarası 120’yi geçenler.)
–  Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (cable) iplikler
(penyelenmemiş liflerden)
5205.31 —     Her biri 714,29 Desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçmeyen)
5205.32 —     Her biri 714,29 Desiteksten az 232,56 desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat için metrik numarası 14’ü geçen, 43’ü geçmeyen)
5205.33 —     Her biri 232,56 Desiteksten az 192,31 desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43’ü geçen, 52’yi geçmeyen)
5205.34 —     Her biri 192,31 Desiteksten az 125 desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52’yi geçen, 80’i geçmeyen)
5205.35 —     Her biri 125 Desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80’i geçen)
–  Çok katlı bükülü (rotör) veya katlı bükülü (cable) iplikler
(penyelenmiş liflerden)
5205.41 —     Her biri 714,29 Desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçmeyen)
5205.42 —     Her biri 714,29 Desiteksten az, 232,56 desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçen 43’ü geçmeyen)
5205.43 —     Her biri 232,56 Desiteksten az, 192,31 desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43’ü geçen, 52’yi geçmeyen)
5205.44 —     Her biri 192,31 Desiteksten az, 125 desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52’yi geçen, 80’i geçmeyen)
5205.46 —     Her biri 125 Desiteksten az olan, fakat 106,38 desiteksten fazla olanlar (tek kat iplik için metrik numarası 80’i geçen fakat 94’ten az olanlar)
5205.47 —     Her biri 106,38 desiteksten az, 83,33 desiteksten fazla olan tek kat iplikler (Tek kat iplikler için metrik numarası 94’ten fazla, 120’den az olanlar)
5205.48 —     83,33 desiteksten az olan tek kat iplikler (metrik numarası 120’den büyük)
Bu pozisyonda, tek katlı veya çok katlı bükülü (rötor) olsun olmasın ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içermesi şartıyla 52.03 pozisyonunda yer alan fitil haline getirilmiş iplik taslaklarının bükülmesiyle elde edilen pamuk iplikleri (dikiş ipliği hariç) yer alır.
Bununla birlikte, bu iplikler, sicim, kordon, ip ve halat tanımlarına uyuyorsa (56.07 pozisyonu) veya perakende satışa uygun hale getirilmiş olduklarında (XI. Bölümünün Genel Açıklama Notunun (I) (B) (2) ve (3) kısmına bakınız) bu pozisyon haricinde kalır.
Bu iplikler, XI inci Bölümün Genel Açıklamalarının (I) (B) (1) kısmında belirtildiği şekilde işlem görmüş olsun olmasın bu pozisyonda yer alırlar.
 
52.06 –     PAMUK İPLİĞİ (DİKİŞ İPLİĞİ HARİÇ) (AĞIRLIK İTİBARİYLE % 85’DEN AZ PAMUK İÇERENLER) (PERAKENDE SATIŞ İÇİN HAZIRLANMAMIŞ).
–  Tek kat iplikler (penyelenmemiş liflerden)
5206.11 —     714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçmeyenler)
5206.12 —     714,29 Desiteksten az, 232,56 desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçen, 43’ü geçmeyenler)
5206.13 —     232,56 Desiteksten az 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43’ü geçen 52’yi geçmeyenler)
5206.14 —     192,31 Desiteksten az 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52’yi geçen 80’i geçmeyen)
5206.15 —     125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80’i geçen)
–  Tek kat iplikler, (penyelenmiş liflerden)
5206.21 —     714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçmeyen)
5206.22 —     714,29 Desiteksten az, 232,56 desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçen, fakat 43’ü geçmeyen)
5206.23 —     232,56 Desiteksten az, 192,31 desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43’ü geçen 52’yi geçmeyen)
5206.24 —     192,31 Desiteksten az, 125 desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52’yi geçen, 80’i geçmeyen)
5206.25 —     125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80’i geçen)
–  Çok katlı bükülü (rotör) veya katlı bükülü (cable) iplikler
(penyelenmemiş liflerden)
5206.31 —     Her biri 714,29 Desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçmeyen)
5206.32 —     Her biri 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçen, fakat 43’ü geçmeyen)
5206.33 —     Her biri 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43’ü geçen, 52’yi geçmeyen)
5206.34 —     Her biri 192,31 Desiteksten az, 125 desitesten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52’yi geçen, 80’i geçmeyen)
5206.35 —     Her biri 125 Desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80’i geçen)
– Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (cable) iplikler
(penyelenmiş liflerden)
5206.41 —     Her biri 714,29 Desiteks veya daha fazla olan tek kat ipliklerden (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçmeyen)
5206.42 —     Her biri 714,29 Desiteksten az, 232,56 desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçen, 43’ü geçmeyen)
5206.43 —     Her biri 232,56 Desiteksten az, 192,31 desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43’ü geçen, 52’yi geçmeyen)
5206.44 —     Her biri 192,31 Desiteksten az, 125 desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52’yi geçen, 80’i geçmeyen)
5206.45 —     Her biri 125 Desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80’i geçen)
52.05 pozisyonunun açıklama notunda belirtilen hükümler gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyonda yer alan eşya için uygulanır.
 
52.07 –     PAMUK İPLİĞİ (DİKİŞ İPLİĞİ HARİÇ) (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ).
5207.10 –    Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler
5207.90 –    Diğerleri
 
Bu pozisyon, perakende olarak satılacak hale getirilmiş yani XI inci Bölüme ait Genel Açıklama Notlarının (I) (B) (3) kısmında belirtilen şekil ve şartları taşıyan pamuk ipliğini (dikiş ipliği hariç) kapsar.
52.08 –     PAMUKTAN DOKUNMUŞ MENSUCAT (AĞIRLIK İTİBARİYLE % 85 VEYA DAHA FAZLA PAMUK İÇERENLER) (M2 AĞIRLIĞI 200 GR. I GEÇMEYENLER).
–   Ağartılmamış
5208.11 —     Bez ayağı (m2 ağırlığı 100 gr.’ı geçmeyenler)
5208.12 —     Bez ayağı (m2 ağırlığı 100 gr.’ı geçenler)
5208.13 —     3 veya 4’lü dimi, (kırık dimi dahil)
5208.19 —     Diğer mensucat
–   Ağartılmış
5208.21 —     Bez ayağı (m2 ağırlığı 100 gr.’ı geçmeyenler)
5208.22 —     Bez ayağı (m2 ağırlığı 100 gr.’ı geçenler)
5208.23 —     3 veya 4’lü dimi, (kırık dimi dahil)
5208.29 —     Diğer mensucat
–   Boyanmış
5208.31 —     Bez ayağı (m2 ağırlığı 100 gr.’ı geçmeyenler)
5208.32 —     Bez ayağı (m2 ağırlığı 100 gr.’ı geçenler)
5208.33 —     3 veya 4’lü dimi, (kırık dimi dahil)
5208.39 —     Diğer mensucat
–   Farklı renkteki ipliklerden
5208.41 —     Bez ayağı (m2 ağırlığı 100 gr.’ı geçmeyenler)
5208.42 —     Bez ayağı (m2 ağırlığı 100 gr.’ı  geçenler)
5208.43 —     3 veya 4’lü dimi, (kırık dimi dahil)
5208.49 —     Diğer mensucat
–   Baskılı
5208.51 —     Bez ayağı (m2 ağırlığı 100 gr.’ı geçmeyenler)
5208.52 —     Bez ayağı (m2 ağırlığı 100 gr.’ı geçenler)
5208.59 —     Diğer mensucat
 
Bu pozisyon % 85 veya daha fazla pamuk içeren, m2 ağırlığı 200 gr.’ı geçmeyen (XI. Bölümünün Genel Açıklama Notları (I) (C) kısmında tarif edildiği gibi) dokunmuş mensucatı kapsar.
Çok çeşitli olarak üretilen bu mensucat özelliklerine göre giyim eşyası, ev işlerinde kullanılan bezler, perdeler, döşemelikler, yatak örtüsü ve diğer benzeri eşya imalinde kullanılır.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Perakende olarak satılacak hale getirilmiş veya tıbbi madde ihtiva eden bandajlar (05 pozisyonu).
 • 01 pozisyonunda yer alan mensucat.
 • Havlu kumaşı ve benzeri havlu cinsi mensucat (02 pozisyonu).
 • Gaz mensucat (03 pozisyonu).
 • 11 pozisyonunda yer alan teknik işlerde kullanılmaya mahsus dokunmuş mensucat.

 
52.09 –     PAMUKTAN DOKUNMUŞ MENSUCAT (AĞIRLIK İTİBARİYLE % 85 VEYA DAHA FAZLA PAMUK İÇEREN VE AĞIRLIĞI 200 GR’I GEÇENLER).
– Ağartılmamış
5209.11 —     Bez ayağı
5209.12 —     3 veya 4’lü dimi, (kırık dimi dahil)
5209.19 —     Diğer mensucat
– Ağartılmış
5209.21 —     Bez ayağı
5209.22 —     3 veya 4’lü dimi, (kırık dimi dahil)
5209.29 —     Diğer mensucat
– Boyanmış
5209.31 —     Bez ayağı
5209.32 —     3 veya 4’lü dimi, (kırık dimi dahil)
5209.39 —     Diğer mensucat
–  Farklı renkteki ipliklerden
5209.41 —     Bez ayağı
5209.42 —     Denim
5209.43 —     3 veya 4’lü dimilerden oluşan diğer mensucat, (kırık dimi dahil)
5209.49 —     Diğer mensucat
– Baskılı
5209.51 —     Bez ayağı
5209.52 —     3 veya 4’lü dimi, (kırık dimi dahil)
5209.59 —     Diğer mensucat
52.08 pozisyonunun açıklama notunda belirtilen hükümler gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyonda yer alan eşya için de uygulanır.
 
52.10 –     PAMUKTAN DOKUNMUŞ MENSUCAT (AĞIRLIK İTİBARİYLE % 85 DEN AZ PAMUK İÇEREN SENTETİK VE SUNİ LİFLERLE KARIŞTIRILMIŞ OLUP M2 AĞIRLIĞI 200 GR.’I GEÇMEYENLER).
–   Ağartılmamış
5210.11 —     Bez ayağı
5210.19 —     Diğer mensucat
–   Ağartılmış
5210.21 —     Bez ayağı
5210.29 —     Diğer mensucat
–   Boyanmış
5210.31 —     Bez ayağı
5210.32 —     3 veya 4’lü dimi, (kırık dimi dahil)
5210.39 —     Diğer mensucat
–   Farklı renkteki ipliklerden
5210.41 —     Bez ayağı
5210.49 —     Diğer mensucat
– Baskılı
5210.51 — Bez ayağı
5210.59 — Diğer mensucat
 
Bu pozisyon, XI. Bölümün Genel Açıklama Notları (I) (C) kısmında tarif edilen dokunmuş mensucatı kapsar.
Bu pozisyondaki mensucat, XI. Bölümün 2 numaralı Not hükmünün uygulanmasıyla pamuklu mensucat olarak sınıflandırılan (ayrıca XI. Bölümün Genel Açıklama Notunun (I) (A) kısmına bakınız) ve aşağıda belirtilen özellikleri olan pamuklu mensucatı kapsar:

 • Ağırlık itibariyle % 85’den az pamuk içermek;
 • Esas olarak veya yalnızca sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olmak;
 • m2 ağırlığı 200 gr.’ı geçmemek,

Oranlar hesaplanırken devamsız lifler ile filamentler arasında bir ayırım yapmadan sentetik veya suni liflerin toplam ağırlığı dikkate alınmalıdır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Perakende olarak satılacak hale getirilmiş veya tıbbi madde ihtiva eden bandajlar (05 pozisyonu).
 • 01 pozisyonunda yer alan mensucat.
 • Havlu cinsi bukleli mensucat ve benzeri mensucat (02 pozisyonu).
 • Gaz mensucat (03 pozisyonu).
 • 11 pozisyonunda yer alan teknik işlerde kullanılmaya mahsus dokunmuş mensucat.

 
52.11 –     PAMUKTAN DOKUNMUŞ MENSUCAT (AĞIRLIK İTİBARİYLE % 85’DEN AZ PAMUK İCEREN SENTETİK VEYA SUNİ LİFLERLE KARIŞTIRILMIŞ OLUP M2 AĞIRLIĞI 200 GR.’I GEÇENLER).
–   Ağartılmamış
5211.11 —     Bez ayağı
5211.12 —     3 veya 4’lü dimi, (kırık dimi dahil)
5211.19 —     Diğer mensucat
5211.20 –    Ağartılmış
–   Boyanmış
5211.31 —     Bez ayağı
5211.32 —     3 veya 4’lü dimi, (kırık dimi dahil)
5211.39 —     Diğer mensucat
–   Farklı renkteki ipliklerden
5211.41 —     Bez ayağı
5211.42 —     Denim
5211.43 —     3 veya 4’lü dimiden diğer mensucat, (kırık dimi dahil)
5211.49 —     Diğer mensucat
–   Baskılı
5211.51 —     Bez ayağı
5211.52 —     3 veya 4’lü dimi, (kırık dimi dahil)
5211.59 —     Diğer mensucat
52.10 pozisyonu Açıklama Notunda belirtilen hükümler gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyonda yer alan eşya için de uygulanır.
 
52.12 –     PAMUKTAN DOKUNMUŞ DİĞER MENSUCAT.
–   m2 ağırlığı 200 gr.’ı geçmeyenler
5212.11 —     Ağartılmamış
5212.12 —     Ağartılmış
5212.13 —     Boyanmış
5212.14 —     Farklı renkteki ipliklerden
5212.15 —     Baskılı
–   m2 ağırlığı 200 gr.’ı geçenler
5212.21 —     Ağartılmamış
5212.22 —     Ağartılmış
5212.23 —     Boyanmış
5212.24 —     Farklı renkteki ipliklerden
5212.25 —     Baskılı
 
Bu pozisyon, pamuk ipliğinden (XI inci Bölümün Genel Açıklama Notları (I) (C) kısmında tanımlandığı gibi) dokunmuş mensucatı kapsar. Bununla birlikte, şurası kayda değer ki, bu pozisyon sadece bu Bölümün ikinci kısmında yer alan veya belirtilen veya bu Fasılın daha önceki pozisyonlarında yer alanların haricindeki karışık dokuma mensucat kapsar. (genellikle 58. veya 59. Fasıl)
Perakende olarak satılacak hale getirilmiş veya tıbbi madde ihtiva eden bandajlar bu pozisyon haricinde kalır (30.05 pozisyonu).

Başa dön tuşu