Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 48 – Kağıt ve karton; kağıt hamurundan; kağıttan veya kartondan eşya

FASIL 48
KAĞIT VE KARTON; KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EŞYA 
Fasıl Notları.
1.-  Bu faslın uygulanmasında, metinde aksi belirtilmedikçe “kağıt”a yapılan atıflar, kartona yapılan atıfları da içerir (kalınlığına ya da metrekare ağırlığına bakılmaksızın).
2.-  Bu Fasıl aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

 • Fasıldaki eşya;
 • 12 Pozisyonundaki ıstampacılığa mahsus varaklar;

(c)  Parfümlü kağıtlar veya kozmetik emdirilmiş veya sıvanmış kağıtlar (Fasıl 33);
(d) Sabun veya deterjan (34.01 pozisyonu) veya cila, krem veya benzeri müstahzarlar (34.05 pozisyonu) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt veya selüloz vatkalar;
(e)  37.01 ilâ 37.04 Pozisyonlarındaki hassas hale getirilmiş kağıt veya karton;
(f)  Teşhis veya laboratuar reaktifleri emdirilmiş kağıtlar (38.22 pozisyonu).
(g)  Kağıt veya kartonla takviye edilmiş plastik tabakadan veya toplam kalınlığının yarısından fazlası plastik bir tabaka ile sıvanmış veya kaplanmış kağıt ve kartondan yapılmış ürünler ve bu maddelerden eşya (Fasıl 39) (48.14 pozisyonundaki duvar kaplamaları hariç);
(h)  42.02 Pozisyonundaki eşya (seyahat eşyası gibi);
(ij)  46. Fasıldaki eşya (örülmeye elverişli maddelerden mamuller);
(k)  Kağıt ipliği veya kağıt ipliğinden dokumaya elverişli maddeler (Bölüm XI);
(l)   64. veya 65. Fasıldaki eşya;
(m) Aşındırıcı kağıt veya karton (68.05 pozisyonu) veya mesnedi mika olan kağıt veya karton (68.14 pozisyonu)(ancak mika tozu ile sıvanmış kağıt ve karton bu Fasılda sınıflandırılır);
(n)  Mesnedi kağıt veya karton olan metalden ince yaprak ve şeritler (genellikle XIV. Bölüm veya Bölüm XV);
(o)  92.09 Pozisyonundaki eşya;
(p)  95.Fasıldaki eşya (oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri gibi) veya
(r) 96. Fasıldaki eşya (düğmeler, hijyenik havlular (pedler) ve tamponlar, bebek bezleri gibi).
3.-  7 Numaralı not hükümleri saklı kalmak şartıyla, 48.01 ila 48.05 pozisyonlarına perdahlama, parlatma, cilalama veya benzeri finisajlama, taklit fligranlama veya yüzü apre işlemleri görmüş kağıt veya karton ve hangi usulle olursa olsun, herhangi bir metotla kütle halinde boyanmış veya mermer taklidi yapılmış kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liflerden tabakalar da dahildir. 48.03 pozisyonunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, yukarıdaki pozisyonlara başka şekilde işlem görmüş selülozik liflerden kağıt, karton, selüloz vatka veya tabakalar dahil değildir.
4.-  Bu Fasıldaki “gazete kağıdı” tabirinden, toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 50’si mekaniksel veya kimyasal-mekaniksel işlemle elde edilen odun liflerinden meydana gelen yapıştırılmamış veya çok az yapıştırılmış, her bir yüzey üzerinde Parker Print Surf (1 MPa) cihazı ile ölçülen pürtüklülük ölçüsü 2,5 mikrometre (mikron)’dan fazla olan, metrekaredeki ağırlığı 40 gr/m2 den az olmayan, 65 gr/m2 den fazla olmayan ve yalnızca: (a) genişliği 28 cm’yi geçen bantlar veya rulolar halinde; veya  (b) bir kenarı 28 cm’yi, diğer kenarı 15 cm’yi geçen dikdörtgen şeklinde (kare dahil), katlanmamış halde, gazete basımında kullanılan türde kuşe edilmemiş ve sıvanmamış kağıt anlaşılır.
5.-  48.02 pozisyonu anlamında, “yazma, basma veya diğer grafik işlerinde kullanılan türden kağıt ve kartonlar” ile “perfore edilmemiş delikli kart ve şeritler” tabirleri esasen ağartılmış kağıt hamurundan veya mekanik ya da kimyasal-mekanik işlemlerden elde edilen ve aşağıdaki kriterlerden birisini karşılayan kağıt hamurundan imal edilen kağıt ve kartonlar anlamına gelir.
Metre kare ağırlığı 150 gr/m2 ‘yi geçmeyen kağıt veya kartonlar için:

 • Mekanik veya kimyasal mekanik işlemle elde edilen elyafın %10 veya daha fazlasını içerip,
 • Metre kare ağırlığı 80 gr.ı geçmeyen; veya

2)   Kütle halinde boyanmış olanlar;
(b)  %8 den fazla kül içerip,
1) Metre kare ağırlığı 80 gr.ı geçmeyen; veya
2) Kütle halinde boyanmış olanlar;
(c)  %3 den fazla kül içeren ve beyazlığı %60 veya daha fazla olanlar; veya
(d) %3 den fazla fakat %8’den az kül içeren beyazlığı %60 dan az olan ve m2 deki patlama indeksi 2,5 kPa.m2/gr.a eşit veya daha az olanlar; veya
(e)  %3 veya daha az kül içeren beyazlığı %60 veya daha fazla olan ve m2 de patlama indeksi 2,5 kPa.m2/gr.a eşit veya daha az olanlar.
Metrekaredeki ağırlığı 150 gr.ı geçen kağıt veya kartonlar için:
(a)  Kütle halinde boyanmış; veya
(b)  beyazlığı %60 veya daha fazla olan, ve

 • Kalınlığı 225 mikron veya daha az olanlar; veya
 • Kalınlığı 225 mikron dan fazla, fakat 508 mikron dan az olan ve kül miktarı %3 den fazla olanlar; veya

(c)  beyazlığı %60 dan az, kalınlığı 254 mikron veya daha az ve kül miktarı %8 den fazla olanlar.
Bununla beraber 48.02 pozisyonuna, filtre kağıdı (süzgeç kağıdı) veya kartonu  (poşet çay kağıdı dahil) ya da keçeden kağıt veya karton dahil değildir.

 • Bu Fasıldaki “kraft kağıt ve karton” tabirinden, toplam lif miktarının en az %80’i kimyasal sülfat veya soda işlemleriyle elde edilen liflerden meydana gelen kağıt ve karton anlaşılır.

7.-  Pozisyon metinlerinde aksine hüküm bulunmadıkça 48.01 ila 48.11 pozisyonlarından iki veya daha fazlasında belirtilen tanıma uyan kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liflerden tabakalar, söz konusu pozisyonlardan tarifede numara sırasına göre en sonda yer alır.
8.-   48.03 ila 48.09 pozisyonları sadece:

 • Genişliği 36 cm. yi geçen şerit veya rulolar halinde; veya
 • Katlanmamış (unfolded) halde bir kenarı 36 cm.yi, diğer kenarı 15 cm.yi geçen dikdörtgen (kare dahil) tabakalar halinde kağıda, kartona, selüloz vatkaya ve selüloz liflerden tabakalara uygulanır

 
9.-  48.14 Pozisyonu anlamında “Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları” tabiri, sadece
(a) Genişliği 45 cm.den az olmayan ve 160 cm.yi geçmeyen rulolar halindeki duvar ve tavan dekorasyonuna uygun:
(i)    Pürtüklü, kabartmalı, yüzeyi boyalı, desen baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş (örneğin; kumaş kırpıntıları gibi) koruyucu saydam plastikle sıvanmış veya kaplanmış olsun olmasın;

 • Odun, saman vs. parçacıklarının katılması neticesinde yüzeyi pürüzlü hale getirilmiş;

(iii) Ön yüzü plastikle sıvanmış veya kaplanmış, plastik tabakası pürtüklü, kabartılmış, boyanmış, desen baskısı yapılmış veya başka şekilde dekore edilmiş; veya
(iv)  Ön yüzü örülmeye elverişli maddelerle kaplanmış, birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya dokunmuş olsun olmasın;
(b)            Yukarıda belirtilen şekillerde işlem görmüş (rulo halinde olsun olmasın) duvar veya tavan dekorasyonuna uygun kağıttan bordürlere ve pervazlara;
(c) Duvara tatbik edildiğinde manzara, desen veya motif meydana getirecek şekilde basılmış, birkaç panodan oluşan kağıttan (rulo veya tabaka halinde) duvar kaplamalarına uygulanır.
Hem yer hem de duvar kaplamaları olarak kullanıma uygun, esası kağıt veya karton olan eşya 48.23 pozisyonunda sınıflandırılır.
 
10.-   48.20 Pozisyonuna baskılı, kabartmalı veya perfore edilmiş olsun olmasın, ebatlarına göre kesilmiş, çıkarılıp takılabilen yaprak ve kartlar dahil değildir.
 

 • 23 Pozisyonu, diğerleri meyanında jakar ve benzeri makineler için perfore edilmiş kağıt ve kartondan kartlara ve kağıt dantellere uygulanır.
 • 14 veya 48.21 Pozisyonlarındaki eşya hariç, üzerlerinde eşyanın öncelikli kullanımında esas unsur olarak motifler, oymalar, resimler basılmış olan kağıt, karton, selüloz vatka ve bunlardan mamul eşya 49.Fasılda yer alır.

Altpozisyon notları:
1.-   4804.11 ve 4804.19 altpozisyonları anlamında “kraft layner” tabirinden ağırlık itibariyle toplam lif miktarının %80 den fazlası kimyasal sülfat veya soda işlemleriyle elde edilen odun liflerinden meydana gelen, rulolar halinde, metre kare ağırlığı 115 gr.dan fazla olan, aşağıdaki tabloda gösterilen veya diğer ağırlıklar için doğrusal enterpolasyon veya ekstrapolasyon denklikleri yoluyla ara değerleri minimum Müllen patlama mukavemeti hesaplanan makine perdahlı veya süper kalenderde perdahlanmış kağıt ve karton anlaşılır.
 
Ağırlık                           Minimum Müllen Patlama Mukavemeti
Gr/m2                                             kPa
115                                              393
125                                              417
200                                              637
300                                              824
400                                              961
2.-   4804.21 ve 4804.29 altpozisyonları anlamında “kraft torba kağıdı” tabirinden, toplam lif miktarının ağırlık itibariyle  %80’den fazlası kimyasal sülfat veya soda işlemleriyle elde edilen liflerden meydana gelen, rulolar halinde olan, metrekarede ağırlığı 60 (dahil) gr.dan az olmayan fakat 115 (dahil) gr.dan fazla olmayan ve makine perdahlı olup aşağıdaki şartlardan birine uyan kağıt anlaşılır.

 • Müllen patlama indeksi 3.7 kPa.m2 /g veya daha fazla olan ve uzama faktörü zıt yönde (enine) %4,5’dan makine yönünde (boyuna) %2’den fazla olanlar;
 • Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, minimum yırtılma ve kopma mukavemeti olan veya ara değerleri doğrusal enterpolasyon denkliği ile bulunan;

 

Ağırlık Minimum yırtılma mukavemeti  mN Minimum kopma Mukavemeti kN/m
(gr/m2 ) Makine Yönü (boyuna) Makine Yönü (boyuna)+ zıt yön (enine) Zıt Yön (enine) Makine yönü (boyuna) + zıt yön enine
60 700 1,510 1.9 6
70 830 1,790 2.3 7.2
80 965 2,070 2.8 8.3
100 1,230 2,635 3.7 10.6
115 1,425 3,060 4.4 12.3

 
3.-  4805.11 altpozisyonu anlamında “yarı kimyasal fluting kağıt”tabirinden toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az %65’i mekanik ve kimyasal işlemlerin bileşimi yoluyla elde edilen, beyazlatılmamış yarı kimyasal sert ağaç odun hamurundan meydana gelen ve %50 bağıl nemde ve 23°C de CMT 30 (Corrugated Medyum Testi ile 30 dakikada şartlandırma) metoduna göre ezme mukavemeti 1.8 newton/g/m2 yi geçen rulolar halinde kağıt anlaşılır.
4.- 4805.12 altpozisyonu, esasen mekanik ve kimyasal işlemlerin bileşimi yoluyla elde edilen saman kağıt hamurundan imal edilen ve ağırlığı 130 gr/m2 veya daha fazla olan, %50 bağıl nemde ve 23º C’de CMT 30 (corrugated medium testi ile 30 dakikada şartladırma metoduna göre) ezme mukavemeti 1.4 N/gr/m2’yi geçen rulo halindeki kağıtları kapsar.
5.-  4805.24 ve 4805.25 alt pozisyonları tamamen veya esasen geri kazanılmış (hurda veya döküntü) kağıt veya kartondan yapılmış kağıt veya kartonları kapsar.  Testlayner aynı zamanda boyanmış kağıttan veya ağartılmış ya da ağartılmamış, geri kazanılmamış kağıt hamurundan elde edilmiş kağıttan bir yüzey tabakasına sahip olabilir. Bu ürünler en az 2 kPa.m2/gr. Müllen patlama indeksine sahiptir.
6.-   4805.30 altpozisyonu anlamında “sülfit ambalaj kağıdı” tabirinden, ağırlık itibariyle toplam lif miktarının %40’dan fazlası kimyasal sülfit işlemiyle elde edilen odun liflerinden meydana gelen ve kül miktarı %8’i geçmeyen ve Mullen patlama indeksi 1.47 k.Pa.m2/gr’den az olmayan makinede perdahlanmış kağıt anlaşılır.
7.-   4810.22 altpozisyonu anlamında “hafif sıvanmış (kuşe) kağıt” tabirinden baz kağıdı toplam lif muhtevası ağırlık itibariyle %50’den az olmayan mekaniksel odun lifiiçeren, toplam ağırlığı 72 gr/m2‘den fazla olmayan, her bir yüzdeki sıvanmış (kuşe) miktarı 15 gr/m2 ‘yi geçmeyen her iki yüzü de sıvanmış) (kuşe) kağıtlar anlaşılır.
 
Altpozisyon Açıklama Notları.
Altpozisyon Notu 1
Bu notta minimum Müllen patlama kuvveti kilopaskallar (kPa)’la ifade olunur. Gr/cm2 eş değerler aşağıdaki gibidir:
 
Ağırlık
g/m2                            kPa                      g/cm2
115                             393                       4,030
125                             417                       4,250
200                             637                       6,500
300                             824                       8,400
400                             961                       9,800
 
Ara değerlerin hesaplanması (interpolasyonun bulunması) veya 400 gr’dan (dış değerlerin bulunması-ekstrapolasyon) daha fazla değerlerin hesaplanması aşağıdaki formüllere dayandırılmalıdır.
 
Temel Ağırlık                                      Minimum Müllen patlama kuvveti (g/cm2)

 
 
125 g/m2  ‘yi geçmeyen                         Temel ağırlık (g/m2 ) x 22 + 1,500
125 g/m2  ‘yi geçen fakat
200 g/m2 ‘yi geçmeyen                    Temel ağırlık (g/m2 ) x 30 +   500
 
200 g/m2  ‘yi geçen fakat
300g/m2 ‘yi geçmeyen                    Temel ağırlık (g/m2 ) x 19 + 2,700
 
300 g/m2‘ yi geçen                                 Temel ağırlık (g/m2 ) x 14 + 4,200
 
Altpozisyon Notu 2
Bu notta gösterilen değerler arasında yer alan her metrekareye düşen kağıt ağırlıklarının hesabında, en az  (%2’yi geçmeyen bir hata ile) aşağıdaki tablo esas alınarak hesaplanır:
Minimum
Minimum

 
 
Yırtılma, makine yönünde (mN)                        Temel ağırlık (g/m2)  x 13.23 – 94.64
(sıfıra veya beş milinewton’a
yakın rakam yuvarlanır)
 
Yırtılma, makine yönünde Artı                         Temel ağırlık (g/m2) x 28.22 – 186.2
zıt yönde (mN) (yukarıda
belirtildiği gibi yuvarlanır)
 
Gerilme, zıt yönde                                            Temel ağırlık (g/m2) x 0.0449 – 0.8186
(kN/m)
 
Gerilme, makine yönünde                                 Temel ağırlık (g/m2) x 0.1143 – 0.829
Artı zıt yönde  (kN/m)
 
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasılın Açıklama Notlarında, metinde aksi belirtilmedikçe,  “kağıt” tabirine yapılan atıf, kalınlık ve ağırlığı ne olursa olsun, kartonları da yapılmış sayılır.
Kağıt, tabaka haline getirilmiş, esas itibariyle 47nci Fasılda yer alan odun hamurunun selülozik liflerinden teşekkül eder. Birçok ürün (Örneğin; çay torbası gibi) dokumaya elverişli lifler (özellikle 54üncü Faslın 1 nolu Not hükmünde belirtilmiş olan sentetik ve suni lifler) ile selülozik liflerin bir karışımından oluşur. Dokumaya elverişli lifler, ağırlık itibariyle üstün oldukları takdirde, bu ürünler, kağıt olarak sınıflandırılmayıp, dokunmamış mensucat olarak sınıflandırılırlar (56.03 pozisyonu).
Fasıl 48’deki kağıt ve kartonun fiziksel ve teknik özelliklerini tespit etmek ve değişik metotların kullanılması sonucu farklılıktan kaçınmak için özellikle istenilen, bütün idarelerin Uluslararası Standartlar Organizasyonunun (ISO) test metotlarının kullanılmasıdır. Bu faslın bütününde belirtilen analitik ve fiziksel kriterlerin takibi söz konusu olduğunda aşağıda belirtilen ISO’ nun standartlar listesi kullanılmalıdır:
 
Kül İçeriği :
ISO 2144     Kağıt ve karton – – Kül tayini
Parlaklık :
ISO 2470     Kağıt ve karton – – Mavinin yaygın yansıma ölçüsü (ISO Parlaklık)
Patlama şiddeti ve patlama göstergesi :
ISO 2758     Kağıt – – Patlama şiddeti tayini
ISO 2759     Karton – – Patlama şiddeti tayini
CMT 60 (Sıkışma direnci) :
ISO 7263  Orta kıvrımlı — Laboratuar oluklamasından sonra düz sıkışma direnci tayini
Lif kompozisyonu:
ISO 9184/1-3   Kağıt, karton ve hamur – – Lif donanım analizi
Ağırlık (Gramaj) :
ISO 536           Kağıt ve karton  – – Ağırlık (Gramaj) tayini
Parker Print-Surf yüzey pürüzlülüğü:
ISO 8791/4   Kağıt ve karton — Pürüzlülük/pürüzsüzlük tayini (hava sızdırma metotları)
Tek yaprak kalınlığı (caliper) :
ISO 534     Kağıt ve karton — Görülebilir kütle yoğunluğu veya görülebilir yaprak yoğunluğu ve kalınlık tayini
Yırtılma Direnci :
ISO 1974      Kağıt – – Yırtılma direnci tayini (Elmendorf metodu)
Gerilme Şiddeti ve gerilme :
ISO 1924/2   Kağıt ve karton — Gerilme özelliklerinin belirlenmesi — Bölüm 2; Elongation (Genleşme) metodunun sabit oranı
Elle veya makine ile yapılan kağıt üretiminin 3 aşamadan oluştuğu göz önünde bulundurulabilir; hamurun hazırlanması, tabakanın oluşturulması ve finisaj yapılması.
 
ODUN HAMURUNUN HAZIRLANMASI
Odun hamurunun hazırlanması, kağıt ve karton imaline elverişli hale getirilmesi, gerektiğinde dolgu maddeleri, kolaj maddeleri veya boyayıcı maddeler katılması ve ardından sulandırılarak uygun bir kıvama gelinceye kadar karıştırılması suretiyle yapılır.
Dolgu maddeleri, genellikle anorganik menşeli (örneğin kaolin (Çin kili) titanyum dioksit, kalsiyum karbonat) olup, kağıdın donukluğunu artırmaya, sathının düzgünlüğünü sağlamaya ve kağıt hamurundan tasarruf etmeye yarar. Kolaj maddeleri (Örneğin; Şap ve reçinenin karıştırılması ile elde edilen yapıştırıcı maddeler), kağıdın mürekkebe karşı daha az emici hale getirilmesinde, vb. kullanılır.
 
TABAKA HALİNE GETİRİLMESİ
(A)  Makine yapımı kağıt ve karton.
Makine ile kağıt yapmada en yaygın metot, “Fourdrinier” işlemidir. Bu işlemde yukarıda açıklandığı gibi hazırlanmış olan odun hamuru titrek bir şekilde hareket eden pirinç veya bronz tellerden veya sentetik ve suni monofilamentlerden yapılmış geniş sonsuz bantların üzerinde olan kasalara dökülür; hamur telin alt kısmı boyunca yerleştirilmiş rejister valsleri, folyolar veya emici kasalar tarafundan suyunun önemli bir kısmını kaybeder. Lifler keçeleşir, eğilip, bükülebilen selüloz lif halini alır. Bazı makinelerde, bu keçe halini almış hamur daha sonra, üzeri tel kaplı silindirlerden “dandy-roll”   geçirilerek pekiştirilir ve yumuşatılır.  Gerektiği takdirde, yine bu silindirlerdeki tertibat vasıtası ile üzerine filigran yapılır (Örneğin; tel kaplı silindir kapağının yüzeyine bir hat veya kabartma şeklinde desen verilir). Bundan sonra keçeden mamul sonsuz bir bant vasıtası ile daha fazla pekiştirileceği sıkıştırma bölümüne geçirilire müteakiben sıcak silindirlerden geçirilmesi suretiyle kurutulur.
Bir alternatif metot da, çift tel ile şekil verilmesidir (bu metot, özellikle gazete kağıdı imalinde kullanılır). Hamur, şekil verici iki merdane arasından geçirilerek iki tel ızgara arasına taşınır. Her iki tel ızgaradan su verilir ve emici merdaneler tarafından suyun emilmesi sağlanır ve keçe hamur oluşur. Yeni şekil almış bu hamur preslenerek kurutma kısımlarına doğru çekilir. İkiz tel ızgaralar, kağıdın her iki tarafına aynı şekli verir. Böylece Fourdrinier işlemiyle üretilen kağıda özellik veren keçeli taraf ve tel taraf devreden çıkartılmış olur.
Kağıt imaline mahsus diğer tip makinelerde Fourdrinier telinin yerini üzeri metal ağ kaplı bulunan ve kısmen kağıt hamurunun içine dalarak dönen geniş silindirler alır. Bu silindirler, kağıt hamuruna dalarak bir kat hamuru alır, kağıt tabakası haline getirir ve ardından devamlı ya da özel bir tertibat vasıtasıyla silindir üzerinde tabakalar halinde bölerek, kurutulmak üzere keçe bantlara sevk eder. Bu işlem varyasyonunda kağıt tabakalarının istenilen kalınlığa ulaştığında kesilmek üzere geniş çaplı silindir etrafında toplanması mümkün kılınır.
Çok telli makineler veya silindir kalıplar, (veya Fourdrinier teli ve silindir kalıpları birleşimi) yapıştırıcı kullanılmaksızın eş zamanlı olarak ve ıslak halde birlikte rulo yapılarak üretilen tabakalardan oluşan kartonların yapımında kullanılır (bazen muhtelif renk ve vasıfta).
(B)  El yapısı kağıt ve karton.
Bunlar, kağıt imalinin esasını oluşturan kağıt hamurunun tabaka haline getirilmesi işinin el ile yapılmasından elde edilen kağıt ve kartonlar olup, diğer safhaları makine ile yapılabilmektedir.
El ile imal edilen kağıt ve karton, kağıt imaline elverişli her tür maddeden yapılabilir, fakat genel olarak en iyi cins keten veya pamuklu paçavralar kullanılmaktadır.
Tabaka haline getirilmiş hamurdan bir miktar alınıp, el eleğine benzer bir kalıp üzerine konulup, el ile sallanarak içindeki suyun büyük bir kısmı süzülür ve bu suretle liflerin tabaka halinde keçeleşmesi de sağlanmış olur. Tabakalar kalıptan alınmasının ardından keçe levhalar arasında prese edildikten sonra asılarak havada kurutulur.
Hamur liflerinin keçeleştirilmesinde kullanılan el eleğine benzer kalıplar, ya biri diğerine paralel şekilde yerleştirilmiş metal tellerden ya da tel mensucattan müteşekkil olup, kağıt üzerinde filigranlar meydana getirir. Bu tellere filigranlı desenler de tutturulabilir.
El yapısı kağıtların en belirgin özellikleri, kuvvetli ve dayanıklı oluşları ve yüzeylerinin kabartılı güzellikleri, onları daha özel amaçlar (Örneğin; banknot ve diğer kıymetli evraka mahsus kağıtlar, resim kağıtları, klişe kağıtları, özel filtre kağıtları, sicil kağıtları, lüks mektup kağıtları, üstün kaliteli matbaa kağıtları, vb.) için kullanılmaya elverişli kılar. Ayrıca, davetiyeler, takvimler, başlıklı mektup kağıtlar, vb. yapımında da kullanılır.
El yapısı kağıtlar, genellikle kullanılacakları yerdeki ebada göre imal edilmekte olup, belirgin tüyleme ile birlikte dört süslü kenara sahiptir; bununla beraber bazen bunların kenarları işlenmiş olsa da  bu durum güvenilir bir ayırdedici özellik değildir. Çünkü makine yapımı kağıtlar da (özellikle kalıp halinde yapılmış kağıtlar) çok belirgin tüylenmiş olmasa da dört işlenmiş kenara sahiptirler.
 
FİNİSAJ İŞLEMLERİ
Finisaj işlemleri kağıt imaline mahsus makinelerin aksamını teşkil eden veya müstakil halde olabilen kalenderler aracılığıyla ve gerektiğinde kağıdın perdahlanması veya süper perdahlamaya tabi tutulması suretiyle yapılır. Bu safhada kağıdın bir veya iki yüzünde oldukça cilalı ve parlak bir satıh meydana gelir. Kağıdın bir yüzünün diğerine benzemesi için, sıcak silindir kullanılmak suretiyle makine perdahlaması yapılır. Ayrıca, bu safhada kağıt üzerinde taklit filigranlar da yapılabilir. Hemen hemen bütün sıradan yazı, baskı ve çizim kağıtlarının yüzeyi haşıllıdır. örn; Kağıtların bir çeşit zamk veya nişasta solüsyonu ile bir yüzey işlemine tabi tutulmasının nedeni, yüzeylerinin kuvvetinin artırılması ve sulu sıvıların (Örneğin; yazı mürekkebi) nüfuz etmesine ve yayılmasına karşı dirençlerinin artırılmasının sağlanmasıdır.
 
Sıvanmış Kağıt ve Karton
Bu tür kağıt ve kartonların, yüzeylerine özel bir parlaklık vermek veya yüzeylerini kullanılacakları özel amaçlara uygun hale getirmek için bir veya iki yüzleri sıvanmıştır (kuşe edilmiş).
Sıvama ürünleri genellikle, mineral maddeler, bağlayıcı ajanlar veya sıvama işlemleri için gerekli dağıtıcı ve sertleştirici gibi diğer katkı maddelerinden ibarettir.
Özel boyutlarda rulo veya tabakalar halindeki karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıtlar ile benzeri kopya kağıtları ve çıkartma kağıtları 48.09 pozisyonunda yer alır.
Rulo veya tabakalar halindeki (bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş olsun olmasın) kaolin (Çin kili) veya diğer anorganik maddelerle sıvanmış kağıt ve karton 48.10 pozisyonunda yer alır. Kaoline ilaveten sıvama için kullanılan anorganik maddelere baryum sülfat, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, magnezyum silikat, çinko oksit ve metal tozları dahildir. Bu sıvama maddeleri, genel olarak zamk, jelatin, nişastalı maddeler (nişasta, dekstrin gibi), gomalak (shellac), albumin, sentetik lateks gibibağlayıcı ajanlar vasıtasıyla uygulanır. Donuk veya mat olabilmeleri için ürünler, kaolin vb. ile kaplanır. Kaolin veya diğer anorganik maddelerle sıvanmış ürünlere örnek olarak, sıvanmış matbaa kağıtları ve kartonları (sanat eserlerinin tabında kullanılan kuşe kağıtlar veya kroma kağıtlar dahil), sıvanmış katlanabilir karton kutular, metal tozlarıyla sıvanmış kağıtlar (32.12 pozisyonundaki ıstampacılığa mahsus varaklar hariç) veya mika tozu ile sıvanmış kağıtlar, emaye (parlak) kağıtlar (çoğunlukla etiketlerde ve kutuları kaplamada kullanılır) verilebilir. Zamk veya nişasta gibi sıvama maddesinin yüzeye tespitinde kullanılan bağlayıcı ajanlar, aynı zamanda kağıt yüzeyinin haşıllanmasında kullanılır, ancak, yüzeyi sıvanmamış fakat haşıllanmış kağıtların yüzeyinde sıvama pigmentleri yoktur.
Pozisyonlarda belirtilen istisnalar saklı kalmak şartıyla, rulo veya tabakalar halinde bulunup, katran, bitümen, asfalt, plastik veya diğer organik maddelerle (örn; mum, stearin, dokumaya elverişli maddelerin tozları, testere tozları, granüle mantar, gomalak ile) sıvanmış kağıt ve kartonlar 48.11 pozisyonunda yer alır. Bu sıvama maddelerinin tatbik edilmesi için bir bağlayıcı ajana gerek duyulmayabilir. Bu sıvamalar, kullanım amaçlarına göre fiziki özellikler elde etmek için yapılır (Örneğin; kağıt ve kartondan su geçirmez paket yapımında). Bu şekilde sıvanmış kağıt ve kartonlar meyanında, zamklanmış veya yapıştırıcı sürülmüş kağıtlar, kadife kağıtlar (dokumaya elverişli maddelerin tozları ile kaplanmış kağıtlar olup, kutuların kaplanmasında ve duvar kağıtlarının yapımında kullanılır), üzeri mantar kırıntılarıyla kaplanmış kağıtlar (ambalaj malzemesi olarak kullanılır), grafitli kağıtlar, katranlı ambalaj kağıdı, vb. belirtilebilir.
Sıvama maddelerine sık sık renklendirici maddeler de eklenir.
Bir çok sıvanmış kağıt ve karton fazlasıyla yapılan perdahlama ile çok parlak olarak bitirilir veya rutubetten korumak maksadıyla sıvama maddesinin üzeri vernikle kaplanır (örneğin yıkanabilir kağıtlarda olduğu gibi).
Kimyasal ve fiziksel metotların kombinasyonu kullanılarak, sıvanmış ve haşıllanmış yüzey arasındaki farkın ayrımının yapılması mümkündür. Çoğu durumlarda ayırım, ya mevcut malzemenin yapısı veya miktarı esasına göre yada genel fiziki özelliklerine göre kolayca yapılabilir. Genellikle, yüzey haşıllanması yapıldığı durumlarda, kağıt ve kartonun doğal yüzeyinin görünüm ve dokusu muhafaza edilir, bununla birlikte sıvanmış kağıt ve kartonun tabi yüzeyinin düzensizliği sıvama maddesiyle büyük ölçüde giderilir.
Her iki işlemi ayırt etmede aşağıdaki nedenlerden ötürü bazı problemler doğabilir. Düşük seviyede sıvanmış kağıtlar haşıllama presinde uygulanan sıvama maddesi ihtiva edebilirler; sıvama malzemesindeki bazı maddeler, kağıdın kendi bünyesinde de bulunabilir (dolgu malzemesi gibi); poli(vinil klorür) içeren sıvı çözeltiler gibi, boya maddesi bulunmayan maddelerle sıvanmış kağıtların lifleri açıkça görülebilir. Ancak bu gibi durumlarda aşağıda gösterilen metotlardan bir veya daha fazlası uygulanmak suretiyle sorunun çözülmesi mümkün olacaktır.
Mineralle sıvanmış sanat baskı kağıtları gibi bir çok sıvanmış kağıt, yüksek derecede işlem görmüş sıvanmamış kağıtlardan göz ile kolayca ayırt edilemez. Ancak, sıvama maddesi kağıt yüzeyinin kazınması suretiyle görülebileceği gibi, kağıdın suya daldırılması ile de çıkartılabilir.
Bir kağıdın (özellikle anorganik maddelerle) sıvanmış olup olmadığını tayin ve tesbit etmedeki test metotlarından birisi; yapışkan bir şerit kağıt üzerine yapıştırılır, şerit sıyrıldığı zaman sıvamanın çoğu şerite yapışmış olur. Daha sonra, şerit üzerindeki odun liflerini ve mevcut nişastayı bakıretilen diamin (cupriethylene diamine) ile çözündürmek gereklidir. Bir sıvamanın mevcudiyeti veya yokluğu, kullanılan yapışkan şeritlerin bu işlemlerden önceki ve sonraki ağırlıkların kıyaslanması suretiyle belirlenir. Bu metot organik maddelerle sıvanmış olan kağıtlar içinde kullanılabilir.
Sıvanmış kağıt ve kartonun tanımlanması için kullanılan diğer metotlar şunlardır; Elektron Mikroskobu (SEM), X ışını veya kızıl ötesi Spektrofotometre ile taramaktır. Bu metotlar 48.10 ve 48.11 pozisyonlarındaki ürünlerin tanımlanması için de kullanılabilir.
 
Renkli veya Basılmış Kağıt ve Kartonlar 
Bu kağıtlara, üzerlerine herhangi bir işlemle bir veya daha fazla renk, şeritler, motifler, desenler vs. basılmış kağıtlarla, üzeri ebruli (mermer taklidi yapılmış) veya alacalı kağıtlar da dahildir. Bu kağıtlar kutu kaplama ve kitap ciltleme gibi çeşitli amaçlarla kullanılır.
Kağıtların yüzeyi, herhangi bir renkli mürekkeple birbirine yaklaşan, paralel veya bir açı teşkil edecek şekildeki hatlarla baskılı olabilir. Bu gibi kağıtlar diğerleri meyanında hesap defterleri ve muhasebe defterleri, okul alıştırma defterleri, resim defterleri, elle yazılacak müzik kağıt ve defterleri, grafik kağıdı, yazı kağıdı ve not defterleri gibi yerlerde kullanılır.
Bu Fasıla, aynı zamanda baskılı kağıtlar da dahildir (üzerlerinde ticarethane ismi, markalar ve ait olduğu eşyanın kullanım tarzını gösteren matbu yazılar bulunan ambalaj kağıtlar gibi). Şu kadar ki, bunların sadece ambalaj kağıdı, yazı kağıdı vb. gibi esas kullanım amaçlarını değiştirmeyecek ve 49uncu Fasıla dahil eşyadan sayılmasını gerektirmeyecek şekilde ve teferruat kabilinden yazı ve resimler yapılmış olması gerekir (bu Fasılın 12 no lu notuna bakınız).
 
Emdirilmiş (emprenye edilmiş) Kağıt ve Kartonlar
Emdirilmiş kağıt ve kartonların büyük bir kısmı sıvı yağlar, mumlar, plastikler vb. ile işlem görmek suretiyle elde olunur. Emdirme işlemi söz konusu maddelerin kağıt ve kartona iyice nüfuz ettirilmesi suretiyle yapılır ve onlara özel vasıflar kazandırır (su geçirmez, yağ geçirmez ve bazen de yarı şeffaf veya şeffaf hal alması gibi). Emdirilmiş kağıt ve kartonlar genellikle koruyucu ambalaj maddeleriyle, izolasyon maddesi olarak kullanılmaktadır.
Emdirilmiş kağıt ve kartonlar, yağlı ambalaj kağıdını, yağlı veya mumlu teksir kağıdını, mumlu kağıtları, yalıtmada kullanılan emdirilmiş kağıt ve kartonları kapsar. Örn. Plastik veya kauçuk emdirilmiş kağıtlar, sadece zift veya katran emdirilmiş kağıtlar gibi.
Duvar kağıdı mesnedi gibi bazı kağıtlara üzerine haşarat öldürücü (insektisit) veya kimyasal maddeler emdirilebilir.
 
Bu Fasıl ayrıca, selüloz vatkaları ve selüloz elyaf (lif) tabakalarını da içine alır. Bunlar, hafif nemli olduğu durumda (kurutma sırasında diğerinden ayrılma reaksiyonunu göstermesi için)silindirden birlikte geçirilen birçok sayıdaki çok ince gevşekçe keçeleştirilmiş selüloz lif tabakalarından oluşur.
 
FASILIN KAPSAMI
Bu Fasıl aşağıda yazılı olanları kapsar;
(I)   Her çeşit, rulo veya tabaka halinde kağıt ve karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları:
(A)  48.01, 48.02, 48.04 ve 48.05 pozisyonlarında makine ile imal edilmiş sıvanmamış ancak gerektiğinde haşıllama veya basit finisaj işlemlerine (örneğin perdahlama, parlatma) tabi tutulmuş bulunan kağıtlar yer alır. Aynı zamanda 48.02 pozisyonu aynı işlemlere tabi tutularak elde edilen el yapısı sıvanmamış kağıtları kapsar. 48.03 pozisyonunda sağlık amacıyla veya evde kullanılmaya elverişli sıvanmamış kağıtlar ile selüloz vatka ve selüloz liftabakaları yer alır. Bunlar pozisyon metninde belirtilen işlemlerle elde edilebilir. Bu Fasılın 3 no lu Not hükmünde, 48.01 ila 48.05 pozisyonlarında yer alan selüloz vatkalar ve selüloz lif tabakaları ile kağıt ve kartonlar için uygulanacak işlemler yer almıştır.
48.01 ila 48.05 pozisyonlarında yer alan kağıtların gördüğü bir kısım işlemler kağıt imali işleminin devamı olarak kabul edilebilir. Bu pozisyonlarda yer alan kağıtların bir karakteristik özelliği, bunların tabii yüzeylerindeki görünüm ve dokunun muhafaza edilmiş olmasıdır. Kağıtların sıvanmış olduğu durumlarda tabii yüzeylerindeki düzensizlik sıvama maddesi ile giderilecek, dolayısıyla yeni, yüksek kaliteli selülozik olmayan bir yüzeye sahip olacaktır.
 

 • 06 ila 48.11 pozisyonlarında, çeşitli işlemlere tabi tutulmuş olan (sıvanmış, desen baskısı yapılmış, kuşe edilmiş, emdirilmiş, oluklandırılmış, krape hale getirilmiş, kabartma yapılmış, perfore edilmiş gibi ) kağıt ve kartonlar ile selülozik vatka veya selüloz elyaf tabakaları veya özel kağıt ve kartonlar (örneğin: parşömen haline, yağ geçirmez hale, kompoze hale gelmiş)yer alır.

48.11 pozisyonu, aynı zamanda, mesnedi kağıt veya karton olan bazı yer kaplamalarını da kapsar.
 
Pozisyon metinlerinde aksine hüküm bulunmadıkça, yukarıda sözü edilen pozisyonlardan iki veya daha fazlasında sınıflandırılabilecek kağıt ve kartonlar, söz konusu pozisyonlardan tarifede numara sırasına göre en sonda yer alan pozisyonda sınıflandırılır (Bu Fasılın 7 no lu not hükmü).
Ancak, 48.03 ila 48.09 pozisyonları sadece aşağıda belirtilen şekillerde olan kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liflerden tabakalara uygulanır.

 • Genişliği 36 cm. yi geçen şerit veya rulolar halinde; veya
 • Katlanmamış halde, bir kenarı 36 cm. yi, diğer kenarı 15 cm.yi geçen dikdörtgen (kare dahil) tabakalar halinde.

Bununla beraber, 48.02, 48.10 ve 48.11 pozisyonları, ebadı ne olursa olsun, rulolar veya dikdörtgen (kare dahil) tabakalar halinde bulunan kağıt ve kartonu kapsar. Fakat bu Fasılın 7 no lu not hükümleri saklı kalmak şartıyla, yapıldığı halde olan ve bütün kenarlarında imalattan kalma girinti ve çıkıntılar mevcut olan el yapısı kağıtlar ve kartonlar ebadı ve şekli ne olursa olsun, 48.02 pozisyonuna girer.

 • Kağıt hamurundan filtre edici blok, kalınca dilim ve levhalar (48.12 pozisyonu) sigara kağıdı, ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın veya küçük kitap veya tüp şeklinde (48.13 pozisyonu), duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (bu Fasılın 9 no lu not hükmünde belirtildiği üzere) ve cam kağıtları (48.14 pozisyonu)

(III) Yukarıda I numaralı şıkta belirtilen ebatların altında ölçüsüne göre kesilmiş tabakalar veya rulolar halinde veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde ölçülerine göre kesilmiş kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liflerden tabakalar (48.02, 48.10 ve 48.11 pozisyonları veya yukarıda II numaralı şıkta belirtilenlerin haricinde kalan) ve kağıt hamurundan, kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan ve selüloz lif tabakalarından mamul eşya. Bunlar, 48.16 ila 48.23 pozisyonlarından birinde sınıflandırılır.
48.12, 48.18, 48.22 ve 48.23 pozisyonlarının ve ilgili Açıklama Notlarının uygulanmasında, “kağıt hamuru” tabiri 47.01 ila 47.06 pozisyonlarında yer alan odun hamuru veya diğer lifli selüloz maddelerden mamul bütün ürünleri ifade eder.
Ancak bu Fasıl, Fasılın 2 ve 12 numaralı not hükümlerinde hariç bırakılan ürünleri kapsamaz.
 
48.01 –     GAZETE KAĞIDI (RULO VEYA TABAKA HALİNDE)
“Gazete Kağıdı” terimi, bu Fasılın 4 no lu not hükmünde açıklanmıştır.
Bu açıklamada geçen “mekanik ya da kimyasal-mekanik bir işlemle elde edilmiş odun lifleri” ifadesi, defibrasyonun,  mekanik güçlerin hammaddeye uygulanması suretiyle tek başına ya da esas olarak hasıl olduğu, muhtelif kağıt hamuru üretim teknikleri ile elde edilen lifleri ifade eder. Bu lifler genellikle aşağıdaki kağıt hamuru şekillerinde üretilirler:
(1)   Mekanik hamurlar; Örneğin rafine mekanik hamurlar (RMP) ve termo-mekanik hamurlar (TMP) gibi arıtıcılarda üretilmiş hamurların yanısıra stone groundwood (SGW) ile basınçlı stone groundwood (PGW) hamurlarını içerir.
(2)   Kimyasal-mekanik hamurlar da arıtıcılarda üretilmiştir ancak az miktarda kimyasal maddeler ile işlemden geçirilmişlerdir. Bunlara kimyasal-termomekanik hamurlar (CTMP), kimyasal-arıtıcı mekanik hamurlar (CRMP) ve termo kimyasal-mekanik hamurlar (TCMP) dahildir, ancak, yaygın olarak nötral sülfit yarı kimyasal hamurlar(NSSC), bisülfit yarı-kimyasal ya da kraft yarı kimyasal hamurlar olarak bilinen yarı kimyasal hamurlar dahil değildir.
Bu hamurların üretim yöntemlerine ilişkin daha detaylı bir tanım için 47.01 ve     47.05 pozisyonlarının Açıklama Notlarına bakınız.
“Odun lifleri” ifadesi “bambu lifleri” ifadesini kapsamaz.
Bu pozisyonda yer alan gazete kağıdı, bu Faslın 3 numaralı not hükmünde belirtilen işlemlere tabi tutulabilir. Ancak bu işlemler dışında bir işleme tabi tutulan gazete kağıdı pozisyon haricinde kalır.
48.02 –     SIVANMAMIŞ KAĞIT VE KARTON (YAZMA, BASMA VE DİĞER GRAFİK İŞLERİNDE KULLANILAN TÜRDEN) VE HER BOYUTTA PERFORE EDİLMEMİŞ DELİKLİ KART VE DELİKLİ ŞERİT KAĞIT (RULO VEYA DİKDÖRTGEN (KARE DAHİL) TABAKA HALİNDE) (48.01 VEYA 48.03 POZİSYONUNDAKİ KAĞIT HARİÇ); EL YAPISI KAĞIT VE KARTON
4802.10 –    El yapımı kağıt ve karton
4802.20 –    Işığa, ısıya ve elektriğe karşı hassaslaştırılmış kağıt veya karton imaline mahsus kağıt ve karton
4802.40 –    Duvar kağıdı imaline mahsus kağıt
–  Diğer kağıt ve kartonlar ( elyafı mekanik işlemle veya
kimyasal-mekanik işlemle elde edilmeyenler veya bu
şekilde elde edilenelyaf miktarı, toplam elyaf miktarının
ağırlık itibariyle %10’ından fazla olmayanlar:
 
4802.54 – –  m2 ağırlığı 40 gr’dan az olanlar
4802.55 — m2 ağırlığı 40 gr veya daha fazla olanlar, fakat 150 gramı (150 gr. dahil) geçmeyenler, rulo halinde
4802.56 — m2 ağırlığı 40 gr veya daha fazla olanlar, fakat 150 gramı (150 gr. dahil) geçmeyenler (katlanmamış olarak bir kenarı 435 mm. yi, diğer kenarı 297 mm. yi geçmeyen tabakalar halinde)
4802.57 —  Diğerleri, m2 ağırlığı 40 gr veya daha fazla olanlar, fakat 150 gramı (150 gr. dahil) geçmeyenler
4802.58 —    m2 ağırlığı 150 gr dan fazla olanlar
– Diğer kağıt ve kartonlar (ağırlık itibariyle toplam elyaf
miktarının %10’undan fazlası mekanik veya kimyasal-
mekanik işlemle elde edilen elyaftan olanlar):
4802.61 —  Rulo halinde
4802.62 — Tabakalar halinde (katlanmamış olarak bir kenarı 435 mm. yi, diğer kenarı 297 mm. yi geçmeyenler)
4802.69 —  Diğerleri
Bu pozisyonda yer alan sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt bu Faslın 5 nolu Notunda tarif edilmektedir. Bu tanıma uygun düşen bu tür kağıt ve karton her zaman bu pozisyonda sınıflandırılır.
El yapısı kağıt ve kartonlar ebadı veya şekli ne olursa olsun yapıldığı andaki şekilde bulunduğu ve bütün kenarlarında imalattan kalma tırtıkların mevcut olduğu halde bu Fasılın 7 nolu Not hükmü gereğince bu pozisyonda yer alır.
Bununla birlikte kenarlarından herhangi biri muntazamlaştırılmış veya kesilmiş el yapısı kağıt ve karton ve makine yapımı kağıt veya kartondan sadece her ebattaki rulo veya şerit halinde veya dikdörtgen (kare dahil) tabakalar şeklindekiler bu pozisyonda sınıflandırılır. Eğer bunlar başka şekillerde kesilmişlerse bu Faslın daha sonraki pozisyonlarında (örneğin, 48.17, 48.21 veya 48.23) sınıflandırılırlar.
Bu pozisyonda yer alan kağıt ve kartonlar, bu Fasılın 3 no lu not hükmünde belirtilmiş olan (örneğin kütle halinde boyanma veya ebru gibi boyanma (mermer taklidi yapma), perdahlama, parlatma, taklit filigranlama veya yüzeyinin haşıllanması gibi) işlemler görmüş olabilir. Başka türlü işlem görmüş olanları bu pozisyon haricindedir (genellikle 48.06 ila 48.11 pozisyonları).
 
Bu Faslın 5 nolu not hükmünde belirtilenler ile el yapımı kağıt ve kartona ilave olarak aşağıdakiler de bu pozisyona dahildir:
(A)  Temel kağıt ve kartonlar, örneğin:

 • Işığa, ısıya ve elektriğe karşı hassaslaştırılmış kağıt veya karton imaline mahsus kağıt ve kartonlar;
 • Bir defa kullanılmaya mahsus karbon kağıdı veya diğer karbon kağıtları imaline mahsus karbonize kağıtlar (tasarlanan kullanımlarına uygun olarak ağırlığı her m2 de 9 ila 70 gram olan ince, yırtılmaya dirençli kağıtlar;
 • Duvar kağıdı imaline mahsus kağıtlar;
 • 10 pozisyonunda yer alan kaolinle sıvanmış kağıt ve kartona dönüştürmeye mahsus kağıt ve karton.

(B)  Yazı, baskı veya diğer grafik amaçlar için kullanılan diğer kağıt ve kartonlar, örneğin:

 • Magazin kağıdı ve kitap baskı kağıdı (ince ve iri baskılar dahil);
 • Ofset baskı kağıtları;
 • Baskı Bristol kartonu, Bristol indeksi, kartpostal kağıtları, kapak kağıdı, etiket kağıtları;
 • Poster kağıdı, resim kağıdı, okul alıştırma veya bloknot kağıtları, yazı veya okul defter kağıtları;
 • Tahvil vb. kıymetli evrak kağıtları, çoğaltma kağıdı, teksir kağıdı, daktilo kağıdı, pelür kağıdı, muhtelif ve büro veya kırtasiye için kağıtlar (yazıcılar veya fotokopi makinalarında kullanılan türde olanlar dahil);
 • Büyük defter kağıdı, hesap makinesi için rulo kağıt.
 • Zarf kağıdı ve cilt kağıdı;
 • Sicil veya kayıt defteri kağıdı, tahvil vb. kıymetli evrak kağıtları formu, kırtasiye eşyası;
 • Çek, pul, veya benzeri kıymetli evraka mahsus güvenlikli kağıtlar.

(C) Perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Gazete kağıdı (01 pozisyonu);
 • 03 pozisyonundaki kağıtlar;
 • Filtre kağıdı ve kartonu (çay torbası kağıdı dahil), keçe kağıdı ve kartonu (05 pozisyonu);
 • Sigara kağıdı (13 pozisyonu).

Bu Faslın 5 nolu Not hükmüne göre, ışığa karşı hassas kağıt ve karton imaline mahsus kağıt ve karton tabiri, genellikle, yapısında yabancı madde ihtiva etmeyen (özellikle bakır ve demir metalleri gibi) genellikle paçavra hamuru kağıdı veya kartonu ya da paçavra hamuru içeren ince kağıdı veya kartonu ifade eder.
 
48.03 –     TUVALET VE YÜZ TEMİZLİĞİ İÇİN İNCE KAĞIT, HAVLU VEYA KAĞIT PEÇETE VE EV İŞLERİNDE VEYA SAĞLIK AMAÇLARIYLA KULLANILAN BENZERİ KAĞITLAR, SELÜLOZ VATKA VE SELÜLOZ ELYAF TABAKALARI (KREPE EDİLMİŞ, KIVRIMLI, KABARTILMIŞ, PERFORE EDİLMİŞ, YÜZLERİ BOYANMIŞ, YÜZLERİ DEKORE EDİLMİŞ VEYA BASILMIŞ OLSUN OLMASIN) RULOLAR VEYA TABAKALAR HALİNDE)
Bu pozisyon iki kategorideki eşyayı kapsar:
(1)   Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete ve ev işlerinde veya sağlık amaçlarıyla kullanılan benzeri kağıtlar. Ancak, bu Faslın 8 nolu not hükmünde belirtildiği şekil ve ebattan başka şekilde kesilen veya genişliği 36 cm. yi geçmeyen rulolar halinde kağıtlar ve bu kağıtlardan mamul ev işlerinde veya sağlık amaçlarıyla kullanılmaya mahsus diğer eşya 48.18 pozisyonunda yer alır.
(2)   Selüloz vatka ve selüloz liflerden tabakalar. Bu Faslın 8 nolu not hükmünde belirtilen şekil ve ebattan başka şekilde kesilen veya genişliği 36 cm. yi geçmeyen rulolar halindeki bu ürünler ile selüloz vatka ve selüloz liflerden tabakalardan mamul diğer eşya 48.18, 48.19 veya 48.23 pozisyonlarında yer alır.
Açık halde krepe edilmiş selüloz lif tabakalarından oluşan selüloz vatkalar bir veya daha fazla kattan meydana gelip, krepe oranı % 35’den fazla ve her bir katın krepe edilmeden önceki m2 ağırlığı (esas ağırlık) 20 gr. a ulaşabilir.
Kapalı halde krepe edilmiş selüloz liflerden oluşan selüloz lif (doku) tabakalarının maksimum krepe oranı %35 olup, bir veya daha fazla kattan oluşmakta ve her bir katın krepe edilmeden önceki m2 ağırlığı (esas ağırlık) 20 gr. a ulaşabilir.
Bu pozisyonda yer alan ürünler, bu Faslın 3 nolu not hükmünde belirtilen işlemlere ilaveten, krepe edilmiş, kıvrımlaştırılmış, kabartılmış, perfore edilmiş (delikli hale getirilmiş), yüzeyleri boyanmış veya dekore edilmiş veya basılmış olabilir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   Eczacılık maddeleri emdirilmiş veya sıvanmış, tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış selüloz vatka (30.05 pozisyonu)
(b)   Sabun veya deterjan emdirilmiş, kaplanmış veya sıvanmış (34.01 pozisyonu) veya boya, cila ve benzeri müstahzarlarlı kağıt ve selüloz vatka (34.05 pozisyonu).
(c)   Kurutma kağıdı (48.05 pozisyonu).
          
48.04 –     BİRİNCİL ELYAF (KRAFT) KAĞIT VE KARTONLARI, (KUŞE EDİLMEMİŞ, SIVANMAMIŞ, RULO VEYA TABAKALAR HALİNDE) (48.02 VEYA 48.03 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ).
–  Birincil elyaf yüzey kağıdı (Kraftlayner)
4804.11 —  Beyazlatılmamış
4804.19 —  Diğerleri
–  Torba imali için birincil elyaf (kraft) kağıtları
4804.21 —  Beyazlatılmamış
4804.29 —  Diğerleri
–  Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları, m2 ağırlığı 150 gr veya daha az olanlar
4804.31 —  Beyazlatılmamış
4804.39 —  Diğerleri
–  Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları,m2 ağırlığı 150 gr. dan fazla fakat 225 gr. dan az olanlar:
4804.41 —  Beyazlatılmamış
4804.42 — Kütle halinde tek düze beyazlatılmış ve toplam lif miktarının ağırlık itibariyle %95’den fazlası kimyasal işlemle elde edilen odun lifinden olanlar
4804.49 —  Diğerleri
–  Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları, m2 ağırlığı 225 gr veya daha fazla olanlar
4804.51 —  Beyazlatılmamış
4804.52 — Kütle halinde tek düze beyazlatılmış ve toplam lif miktarının ağırlık itibariyle % 95’den fazlası kimyasal işlemle elde edilen odun liflerinden olanlar
4804.59 —  Diğerleri
“Birincil elyaf (kraft) kağıt ve karton” tabiri bu Fasılın 6 no lu not hükmünde açıklanmıştır. Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonunun en önemli çeşitleri; kraftlayner, torba imali için kraft kağıdı, sarma ve paketleme amaçları için diğer kraft kağıtlarıdır.
“Birincil elyaf yüzey kağıdı (Kraftlayner)” ve “torba imali için kraft kağıdı” bu Fasılın 1 ve 2 numaralı altpozisyon notlarında açıklanmıştır. Kraftlayner’in tanımlanmasındaki “odun lifleri” ifadesi, bambu liflerini kapsamamaktadır.
Birincil elyaf (kraft) kağıt ve karton ancak bunlar genişliği 36 cm’yi geçen şeritler veya rulolar halinde veya katlanmamış halde iken bir kenarı 36 cm’yi geçen ve diğer kenarı 15 cm’yi geçen dikdörtgen (kare dahil) şeklindeki iseler (bu Fasıl 8 nolu notuna bakınız) bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Ancak bunlar belirtilen ebatların ve şeklin haricinde kesilmiş oldukları taktirde genellikle 48.23 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
Bu pozisyonda yer alan kağıt ve karton, bu Fasılın 3 no lu not hükmünde belirtilen işlemlere tabi tutulmuş olabilir (örneğin; kütle halinde boyanmış veya ebrulanmış (mermer taklidi yapılmış), perdahlanmış, parlatılmış veya yüzeyi haşıllanmış ). Bunlardan başka işlemlere tabi tutulmuş kağıt ve kartonlar ise bu pozisyon haricinde kalır (genellikle 48.07, 48.08, 48.10 veya 48.11)
 
48.05 –     DİĞER KAĞIT VE KARTONLAR (KUŞE EDİLMEMİŞ VEYA SIVANMAMIŞ, RULO VEYA TABAKALAR HALİNDE )(BU FASILIN 3 NO LU NOT HÜKMÜNDE BELİRTİLEN İŞÇİLİK VEYA İŞLEMLERDEN DAHA FAZLASINA TABİ TUTULMAMIŞ). (+)
– Birincil elyaf ondüle (fluting) kağıdı
4805.11 – – Yarı kimyasal odun selülozunun ondüle (fluting) kağıdı
4805.12 – – Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kağıdı
4805.19 – – Diğerleri

 • İkincil elyaf  yüzey kağıdı (testlayner)

4805.24 – – m2 ağırlığı 150 gr veya daha az olanlar
4805.25 – – m2 ağırlığı 150 gr’den fazla olanlar
4805.30 –   Sülfitli ambalaj kağıdı
4805.40 –   Filtre kağıt ve kartonu
4805.50 –   Keçe kağıdı ve kartonu

 • Diğerleri

4805.91 – – m2 ağırlığı 150 gr veya daha az olanlar
4805.92 – – m2 ağırlığı 150 gr’dan fazla, fakat 225 gr’den az olanlar
4805.93 – – m2 ağırlığı 225 gr veya daha fazla olanlar
Bu pozisyon, 48.01 ila 48.04 pozisyonlarında belirtilenlerin haricinde kalan rulolar veya tabakalar halinde (ebatlar için bu Fasılın 8 no lu not hükmüne bakınız) imal edilmiş olan makine yapımı sıvanmamış kağıt ve kartonları kapsar. Ancak bu Fasılın 3 no lu not hükmünde belirtilen işlemlerden başka işlemlere tabi tutulmuş olan kağıt ve kartonlar, Örneğin, sıvanmış veya emdirilmiş kağıt ve kartonlar (48.09 ila 48.11 pozisyonları)  ile bazı özel kağıtlar ve kartonlar ve özel ürünler (48.06 ila 48.08 pozisyonları ve 48.12 ila 48.16 pozisyonları) bu pozisyon haricinde kalır.
 
Bu pozisyonda yer alan kağıt ve karton örnekleri aşağıda gösterilmiştir:

 • Yarı kimyasal fluting kağıdı. Bu Fasılın 3 numaralı altpozisyon notunda açıklanmıştır.
 • Çok katlı kağıt ve kartonlar. Nemli haldeki iki veya daha fazla tabaka hamurun birlikte preslenmesi suretiyle elde edilir. Bu tabakalardan en az birinin diğerinden farklı karakteristik özelliği vardır. Bu farklılıklar, kullanılan kağıt hamurunun (örneğin yeniden elde edilmiş döküntü) bünyesinden, üretim metodundan (örneğin kimyasal veya mekaniksel) ileri gelir veya eğer kağıt hamurları aynı bünyeye sahip aynı metotla üretilmişlerse, farklılık işlem derecesinden (örneğin beyazlatılmamış, beyazlatılmış veya renklendirilmiş) kaynaklanır.
 • Sülfitli ambalaj kağıdı. Bu Fasılın 6 numaralı altpozisyon notunda açıklanmıştır. Bu açıklamada “odun lifleri” ifadesi, bambu liflerini
 • Filtre kağıt ve kartonu (çay torba kağıdı dahil)
 • Keçe kağıdı ve kartonu.
 • Kurutma kağıdı.

Lif levha bu pozisyon haricindedir (44.11 pozisyonu).
 
Altpozisyon Açıklama Notları.
 4805.19 Altpozisyonu
4805.19alt pozisyonu rulolar halinde, esas olarak geri kazanılmış (döküntü ve hurda) kâğıt ve karton hamurundan yapılan ve katkı maddeleri bulunan (örn. nişasta ), m2’de en az 100 gr gelen ve 30 CMT’ ye (30 dakikalık koşullandırmalı buruşturma medyum testi) sahip, sıkıştırma direnci %50 nisbi nemde, 23 Cº’de, m2’de 1,6 newton/gr’ı geçen ve Wellenstoff ondüle (fluting) kağıdı tabir edilen kağıdı kapsar.
 
4805.40 Altpozisyonu
Filtre edici kağıt ve kartonlar, geçirgen (su sızdırır) ürünlerdir ve odunsu liflerden yoksundurlar, mekaniksel veya yarı kimyasal işlemlerle elde edilirler. Bunlara kullanım yerine göre şekil verilmemiştir, sıvı veya gazların içindeki katı taneciklerin çıkarılması için kullanılırlar. Paçavra veya kimyasal hamurdan ya da bunların karışımlarından elde edilirler ve içeriğinde sentetik veya cam lifleri de bulunabilir. Gözenek ölçüsü giderilecek taneciklerin ölçüsüne göre belirlenir. Çay torbası, kahve filtresi, motorlu taşıtlar için filtrelerin üretiminde kullanılan kağıt ve kartonlar bu ürünlere dahil olup, bunlar analitik filtre kağıdı ve kartonu gibi ne asitik ne bazik olur ve çok düşük nispette kül içermelidirler.
 
4805.50 Altpozisyonu
Keçe kağıdı ve kartonu, değişen emme derecelerindeki lifli kütleden yapılan ürünlerdir. Kağıt veya karton, odun hamuru veya lif şeklindeki tekstil artıklarının döküntü ve kırpıntıları bu nevi mamulün üretiminde kullanılır. Keçe kağıdı ve kartonu genellikle donuk mavi gri renkte olup, kaba lifli yüzeye sahiptir ve kirlilik içererirler. Bunlar, diğerleri meyanında, çatılara mahsus karton üretiminde, çantalar için ara tabaka olarak ve fantezi deri mamullerinin yapımında kullanılır.
 
48.06 –     BİTKİSEL PARŞÖMEN, YAĞ GEÇİRMEZ KAĞITLAR, ÇİZİM KAĞITLARI VE “KRİSTAL” DENİLEN KAĞIT VE DİĞER SAYDAM VE YARI SAYDAM KAĞITLAR (RULOLAR VEYA TABAKALAR HALİNDE).
4806.10 –    Bitkisel parşömen
4806.20 –    Yağ geçirmez kağıtlar
4806.30 –    Çizim kağıtları
4806.40 –    “Kristal” denilen kağıt ve diğer saydam ve yarı saydam kağıtlar
Bitkisel parşömen; bu tür kağıtlar, apreleme işlemi görmemiş ve hamuruna dolgu maddesi konulmamış halde olan iyi kalite kağıtların sülfirik asit banyosunda bir kaç saniye tutulması suretiyle elde edilir. Asitin tesiri altında selülozun bir kısmı jelatinli ve su geçirmez özelliğe sahip amyloid şekline dönüştürülür. Bu şekilde işleme tabi tutulan kağıtlar iyice yıkanıp kurutulduktan sonra eski halinden çok daha dayanıklı olur ve yarı şeffaf bir hal alır. Sıvı yağ ve gres yağına karşı direnç, suya ve gazlara karşı geniş ölçüde geçirmezlik kazanır. Bitkisel parşömen kağıdının daha ağır ve eğilip bükülmez kalitede olanlarıyla, bitkisel parşömen kağıdı hamuru henüz yaş iken iki veya daha fazla tabakasının birlikte sıkıştırılması ile elde edilen ürünler, bitkisel parşömen kartonu olarak bilinir.
Titanyum oksitin kağıt hamuruna eklenmesi hariç, aynı metotla benzer kağıtlar yapılabilir. Böylece elde edilen kağıtlar, parşömen kağıtları olmasına rağmen öncekine göre ışık geçirmez ve donukturlar.
Bitkisel parşömenler, yağlı maddeleri (örneğin tereyağı, diğer katı yağlar gibi) ve diğer yiyecek maddelerinin ve dinamitin ambalajlanmasında koruyucu olarak kullanıldığı gibi, gaz süzme ve diyaframdan geçirerek analiz etme işlemlerinde ince zar olarak kullanılır. Bundan başka diploma kağıdı olarak, vb. bazı kullanımlar için aydınger kağıdı ve plan kağıdı olarak, tebrik kartları vb. imali için de kullanılır. Bitkisel parşömen kartonu, abajur gölgeliklerinin imali için, seyahat eşyalarında ve kitap ciltlemelerinde parşömen yerine kullanılabilir.
Bazı duvar kağıtlarının imalinde kullanılan türden olan sadece bir yüzü parşömen haline getirilmiş kağıtlar da keza bu pozisyonda yer alır.
Yağ geçirmez kağıtlar; (Bazı ülkelerde “taklit parşömen kağıdı” olarak bilinir). Bu tür kağıtlar lifleri uzun müddet su içinde çalkalanıp dövülerek hidrolize edilmiş ve ince bir hale getirilmiş olan kağıt hamurundan (genellikle sülfit hamurundan) doğrudan doğruya imal edilmekte olup yarı şeffaf halde ve büyük ölçüde yağ ve gres yağı geçirmez özelliğe sahiptir. Genellikle bitkisel parşömenin kullanıldığı yerlerde kullanılmakta ve ucuz olmaları nedeniyle bilhassa yağlı gıdaların sarılması veya ambalajlanmasında kullanılmaya daha elverişli bulunmaktadır. Görünüş itibariyle bitkisel parşömene benzer fakat hemen hemen hiç cilalanmamıştır, ancak suya karşı daha az dayanıklı olmalarından dolayı bitkisel parşömen kağıdından ayırt edilebilirler.
Bitkisel parşömen haline getirilmiş kağıtlarla yağ geçirmez kağıtlar, yüzeyinin finisaj işlemine tabi tutulması sırasında gliserin, glikoz vb. kullanımı suretiyle daha yumuşak ve daha şeffaf hale getirilebilmekte ve bu işlemler söz konusu kağıtların sınıflandırılmalarına tesir etmemektedir.
Yağ geçirmez kağıtlar, suya karşı mukavemetinin ölçülmesiyle bitkisel parşömen kağıtlardan ayırt edilebilir. Parşömen haline getirilmiş kağıtlar bir kaç dakika ıslatıldıkları zaman güçlükle yırtılır ve yırtılan yeri tüysüz olur. Buna karşılık aynı şekilde ıslatılan yağ geçirmez kağıtlar kolaylıkla yırtılır ve yırtılan yerleri tüylüdür.
Kağıt hamurunun daha az dövülmesi ve liflerinin tamamıyla hidrolize edilmemesi suretiyle elde edilen ve yağ geçirme derecesi daha az olan yağ geçirmez kağıtların taklidi kağıtlar da mevcuttur (taklit yağ geçirmez kağıtlar). Bu kağıtların şeffaflığını artırmak ve daha parlak hale getirmek için hamuruna parafin mumu veya stearin katılmaktadır.
Yağ geçirmez kağıtlara benzeyen bir tür aydınger kağıdı (tracing paper) da bulunmakta ve bu tür kağıtlar şeffaflığını artırmak amacıyla hamurun uzun müddet dövülmesi suretiyle imal olunmaktadır. Diğer aydınger kağıdı(tracing paper) çeşitleri de bu pozisyona dahildir.
“Kristal” denilen kağıt, parlatılmış saydam kağıtlar; yağ geçirmez kağıtlar gibi imal olunmakta, fakat imalatın son safhasında perdahlama makinesinde basınç altında sıcak silindirler arasından geçirilerek parlatılmakta ve bir çok defalar nemlendirilerek şeffaf ve yüksek yoğunluktaki finisaj özelliklerini kazanmaktadırlar. Halen buna benzer kağıtlar, aynı işlemlerle fakat hamuruna plastik vb. maddeler katılmak suretiyle imal olunmaktadır.
Parlatılmış saydam ve yarı saydam kağıtlar esas itibariyle renksizdir. Bununla beraber, parlak, yarı saydam kağıt hamuruna boyayıcı maddeler katılmak suretiyle renkli türleri de yapılmaktadır. Bu cins kağıtlar bitkisel parşömen kağıtlar ile yağ geçirmez kağıtlara oranla daha az emici olmasına rağmen, gıda maddelerinde şekerleme vb.
de koruyucu ambalaj maddesi olarak kullanılmakta ve aynı zamanda çiçek buketlerinin ambalajında, mektup kağıtlarında yazılı adreslerin zarfın üzerinden okunmasını teminen zarf üzerinde açılan bölümlerde, ince ambalaj malzemesi olarak çikolata vb. gibi maddelerin ambalajlanmasında kullanılmaktadır.
Bu pozisyonda yer alan ürünlerin ebatları için bu Faslın 8 nolu not hükmüne bakınız.
 
İmalden sonra sıvanmak, emdirilmek veya benzeri işlemlerle yağ veya su geçirmez hale getirilen kağıtlar bu pozisyon haricinde kalır (48.09 veya 48.11 pozisyonu).
48.07 –     YAPIŞTIRMA SURETİYLE ELDE EDİLEN KAĞIT VE KARTON (KAĞIT VEYA KARTONUN DÜZ TABAKALARI BİRBİRİNE BİR YAPIŞTIRICI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ), (YÜZEYİ SIVANMAMIŞ VEYA EMDİRİLMEMİŞ ) (ARALARI TAKVİYE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN) RULOLAR VEYA TABAKALAR HALİNDE.
Bu pozisyonda iki veya daha fazla kağıt ve karton tabakasının yapıştırıcı bir madde ile birbirine yapıştırılması suretiyle elde edilen kağıt ve kartonlar yer almaktadır. Bunlar her kalitede kağıt ve kartondan yapılabilir veya yapıştırıcı maddesi hayvansal, bitkisel veya mineral menşeli olabilir. (dekstrin, tutkal, katran, zamk, asfalt, lateks gibi).
Bu pozisyona giren kağıt ve kartonlar, önceki pozisyonlarda yer alan ve imal sırasında çeşitli tabakaların yapıştırıcı bir madde kullanılmaksızın basınç altında birleştirilmesi suretiyle elde olunan kağıt ve kartonlardan, su veya diğer uygun çözücüler içine daldırıldıkları zaman oluşturdukları tabakaların birbirinden kolaylıkla ayrılması ve üzerlerinde yapıştırıcı madde artıklarının bulunması suretiyle ayırt edilebilirler. Bu pozisyona giren kağıt ve kartonları oluşturan tabakalar genellikle, yanarken birbirinden ayrılmaktadır.
Yapıştırıcı maddesi aynı zamanda su geçirmez özellikte olan (katranlı diograft gibi)kağıt ve kartonlar ile içleri bitümen, katran, asfalt, dokumaya elverişli malzemeler ve diğer malzeme ile (örneğin dokumaya elverişli veya metal gaz mensucat, veya plastik maddeler gibi) takviye edilmiş kağıt ve karton esas karakteri kağıt ve karton olarak kalmaları koşulu ile bu pozisyonda yer almaktadır. Bu ürünler esas itibariyle su geçirmeyen ambalaj maddesi olarak kullanılır.
Bu pozisyona dahil kağıt ve kartonların, yüksek kalitede olanları yani lamine edilmiş vasıfları kolaylıkla belli olmayanları matbaa kağıdı ve yazı kağıdı, diğerleri ise kutu imalinde ve ciltçilikte kullanılır.
Bu pozisyonda yer alan ürünlerin ebatları için bu Fasılın 8 no lu not hükmüne bakınız.
Lif levha bu pozisyon haricindedir (44.11 pozisyonu).
 
48.08 –     OLUKLU KAĞIT VE KARTONLAR (YÜZEYLERİNE DÜZ TABAKALAR YAPIŞTIRILMIŞ OLSUN OLMASIN) (KREPE EDİLMİŞ, KIVRIMLI, KABARTILMIŞ VEYA PERFORE EDİLMİŞ), RULOLAR VEYA TABAKALAR HALİNDE (48.03 POZİSYONUNDA TANIMLANAN TÜRDEKİ KAĞITLAR HARİÇ).
4808.10 –    Oluklu kağıt ve kartonlar (perfore edilmiş olsun olmasın)
4808.40 – Birincil elyaf (Kraft) kağıtlar, krepe edilmiş veya kıvrımlı (kabartma yapılmış veya perfore edilmiş olsun olmasın)
4808.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon gerek imalat sırasında ve gerek imalatın ardından geçirdiği çeşitli işlemler nedeniyle, artık düz tabaka halini veya muntazam yüzeyini muhafaza etmemek gibi ortak bir karakteristik özelliği olan rulo veya tabakalar halindeki kağıt ve kartonları içine alır. Bu pozisyonda yer alan ürünlerin ebatları için bu Faslın 8 nolu not hükmüne bakınız. Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
 
(1)   Oluklu kağıt ve karton.
Oluklu kağıt ve karton, kağıt ve kartonun ısı ve buhar tatbik edilerek oluklu silindirler arasından geçirilmek suretiyle işlenmesiyle elde edilir. Bunlar tek bir oluklu tabakadan ya da bir yüzü (tek yüzlü) veya her iki yüzü (çift yüzlü) düz yüzeyle kombine halde olabilirler. Daha ağır mukavvalar, değişimli, düz yüzeyli tabakalar ile oluklu kağıt ve kartonların birbirini izleyen katmanları ile şekillendirilmiş olabilir.
Oluklu kağıt ve kartonlar büyük çoğunlukla oluklu kapların imalatında kullanılır. Ayrıca koruyucu bir ambalaj maddesi olarak da kullanılır.
 
(2)   Krepe edilmiş veya kıvrımlı kağıtlar.
Bunlar, nemli haldeki kağıt tabakalarının mekanik işlemlere tabi tutulması veya mamul kağıdın kırışık yüzeyli silindirler arasından geçirilmesi suretiyle imal edilirler. Bu işlemlerde kağıdın esas ebadı oldukça küçültülmekte ve sonuç olarak kırışık görünüşlü, yüksek elastikiyet özelliği olan bir ürün ortaya çıkmaktadır
Selüloz vatka ve selüloz lif tabakalarının yüzeyleri normal olarak kırışık görümünde olup, bunlar krepe edilmiş, kırışık kağıt olarak mütalaa edilmezler ve 48.03, 48.18 veya 48.23 pozisyonlarında yer alırlar. Üretim esnasında kağıt liflerinin büzülmesi ve sıkıştırılmasıyla kağıt dokusunun yoğunlaşmasını sağlayan (clupak) işlemi ile imal edilen uzatılabilir kağıtlar bu pozisyon haricinde kalır. Bu çeşit kağıt, nemli ortamda dokularının mekanik yolla işlem görmesine ve elastiki özelliği olmasına rağmen, genellikle krepe edilmiş ve kırışık kağıtların normal kırışık görüntüsünü vermez. (Genellikle 48.04 veya 48.05 pozisyonu).
Krepe edilmiş veya kırışık kağıtlar genellikle renkli olup, tek katlı veya çok katlı olarak çeşitli eşyanın imalinde kullanılır (çimento torbaları ve diğer ambalajlar, dekoratif şeritler). Ancak bu tür kağıttan ev işlerinde veya sağlık amacıyla kullanıma mahsus olanlar bu pozisyon haricindedir (48.03 pozisyonu). 48.18 pozisyonunda sınıflandırılan türden eşyalar da bu pozisyonda yer almaz.
 
(3)   Kabartma yapılmış kağıt ve kartonlar
Bu tür düz olmayan yüzeyi algılanabilir kağıtlar ve kartonlar genellikle kağıt ve kartonların imal edilmelerinden sonra, yaş veya kuru halde iken üzerinde kabartmalı veya oyuklu motifler bulunan silindirler arasından geçirilmek veya yivli veya kabartmalı metal levhalar arasında sıkıştırılmak suretiyle elde edilir. Görünüşleri ve kaliteleri itibariyle çok çeşitli olan bu tür kağıt ve kartonlar arasında kabartmalı (gofret) denilen kağıtlar, yüzeyleri işlenerek deri görünümü verilmiş olan deri taklidi kağıtlar, bez taklidi kağıtlar (imali sırasında üzerleri bez kaplı silindirlerden geçirilmek suretiyle yapılanlar da dahil) belirtilebilir. Bunlar bazı çeşit yazı kağıtları, duvar kağıtlarının imalinde, kutu ve sandıkların iç ve dış yüzeylerinin kaplanmasında, ciltçilikte vb. yerlerde kullanılmaktadır.
 
(4)   Perfore edilmiş kağıt ve kartonlar
Bunlar, kuru haldeki kağıt ve kartonların üzerine mekanik olarak zımba ile delik açılması suretiyle elde olunur. Perfore işlemi sadece muntazam aralarla yapılmış olabileceği gibi, desen teşkil edecek şekilde de olabilir.
Üzerleri kolayca ve düzgün şekilde yırtılmalarını temin maksadıyla çizgi şeklinde delikler açılmış kağıtlar da bu pozisyonda yer almaktadır.
Delikler açılmış kağıtlar fantezi kağıda dönüşümde (genellikle raf kağıtları ile bordür kağıtları gibi) veya ambalaj işlerinde vb. kullanılmaktadır.
 
48.03 ve 48.18 pozisyonlarında yer alan eşyaya ilaveten aşağıda belirtilenler de bu pozisyon haricindedir:
(a)   Üzerlerinde tabii olarak ortaya çıkmış taneler bulunan kağıtlar (resim kağıtları gibi). (48.02 veya 48.05 pozisyonu)
(b)   Jakard ve benzeri makinelere mahsus delikli kağıt ve kartonlar ile kağıt dantelalar. (48.23 pozisyonu)
(c)   Müzik kartları, diskler ve rulolara mahsus delikli kağıt ve kartonlar (92.09 pozisyonu)
 
48.09 –     KARBON KAĞIDI, KENDİNDEN KOPYA EDEN KAĞIT VE DİĞER KOPYA VEYA TRANSFER KAĞITLARI (MUMLU TEKSİR KAĞITLARI VE OFSET LEVHALAR İÇİN SIVANMIŞ VEYA EMDİRİLMİŞ KAĞIT DAHİL) (BASKILI OLSUN OLMASIN), RULOLAR VEYA TABAKALAR HALİNDE.
4809.20 – Kendinden kopya eden kağıt
4809.90 – Diğerleri
Bu pozisyon, rulolar veya tabakalar halinde sıvanmış ve emdirilmiş veya başka şekilde elde edilmiş kâğıtları kapsar. Bu pozisyondaki ürünlerin ebatları için, bu Faslın 8 nolu notu hükmüne bakınız. Bu tür kâğıtlar belirtilen şartları karşılamadığı takdirde 48.16 pozisyonunda yer alırlar. Bu kâğıtlarla ilgili daha geniş bilgi için 48.16 pozisyonunun açıklama notlarına bakınız.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Istampacılığa mahsus varaklar (12 pozisyonu).
 • Hassas hale getirilmiş kağıt (genellikle 37.03 pozisyonu).         

48.10 –     BİR VEYA İKİ YÜZÜ KAOLİN (ÇİN KİLİ) VEYA DİĞER İNORGANİK MADDELER İLE SIVANMIŞ KAĞIT VEYA KARTONLAR (BİR BAĞLAYICI İLE BİRLİKTE OLSUN OLMASIN VE BAŞKA BİR SIVAMA MADDESİ İLE SIVANMAMIŞ), (YÜZEYLERİ BOYANMIŞ, YÜZEYLERİ DEKORE EDİLMİŞ VEYA BASKI YAPILMIŞ OLSUN OLMASIN) RULO VEYA DİKDÖRTGEN (KARE DAHİL) TABAKALAR HALİNDE (HER BOYUTTA) (+)
–  Yazı, baskı veya diğer grafik amaçlarda kullanılan kağıt ve kartonlar (lifleri mekanik veya kimyasal-mekanik işlemle elde edilmeyenler veya bu şekilllerde elde edilen lif miktarı toplam lif miktarının ağırlık itibariyle %10’undan fazla olmayanlar):
4810.13 – –  Rulolar halinde
4810.14 —  Katlanmamış halde bir kenarı 435 mm.’yi diğer kenarı 297 mm.’yi geçmeyen tabakalar halinde
4810.19 – –   Diğerleri
–   Yazım, baskı veya diğer grafik amaçlarla kullanılan kağıt ve kartonlar (mekanik veya kimyasal-mekanik işlemle elde edilen lif miktarı toplam lif miktarının ağırlık itibariyle %10’undan fazla olanlar):
4810.22 – –   Hafif kuşe kağıt
4810.29 —  Diğerleri
–   Birincil elyaf (Kraft) kağıt ve kartonlar (yazı, baskı veya diğer grafik amaçlarla kullanılanlar hariç):
4810.31 —   Kütle halinde tekdüze beyazlatılmış ve ağırlık itibarıyla toplam lif miktarının %95’den fazlası kimyasal işlemle elde edilen odun lifinden olup m2 ağırlığı 150 gr. veya daha az olanlar.
4810.32 —   Kütle halinde tekdüze beyazlatılmış ve ağırlık itibarıyla toplam lif miktarının %95’den fazlası kimyasal işlemle elde edilen odun lifinden olup m2 ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar.
4810.39 —   Diğerleri
–   Diğer kağıt ve kartonlar:
4810.91 —   Çok katlı
4810.99 —   Diğerleri
Kaolin (Çin kili) hariç, genellikle kağıt ve kartonları sıvama işlerinde kullanılan inorganik maddelere, baryum sülfat, magnezyum silikat, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, çinko oksit ve toz halinde metal dahildir (Bu Fasıla ait Genel Açıklama Notuna bakınız: sıvanmış kağıt ve karton). Bu pozisyonda belirtilen inorganik sıvama maddeleri, küçük miktarlarda organik maddeler içerebilir (örneğin kağıdın yüzey özelliklerini artırmak için)
Bu pozisyon, kaolin veya diğer inorganik maddeler ile sıvanmış olmaları kaydıyla yazı, baskı veya diğer grafik amaçlar için kullanılan kağıt ve kartonu (yazıcılarda veya fotokopi makinalarında kullanılmaya mahsus bu tür kağıtlar dahil) (bu katogoriye dahil olan “hafif-ağırlıklı sıvanmış (kuşe) kağıt” tabiri bu Fasılın 7 no lu Altpozisyon Notunda açıklanmıştır. “Odun lifleri” ifadesi bambu liflerini kapsamaz), kraft kağıt ve kartonları ile çok katlı kağıt ve kartonları (48.05 pozisyon notunda açıklanmıştır)kapsar.
Kağıt ve karton ancak, her ebattaki şerit veya rulo şeklinde veya dikdörtgen (kare dahil) şeklindeki tabakalar halinde olursa bu pozisyonda sınıflandırılır. Bunlar eğer başka şekillerde kesilmiş iseler bu Faslın daha sonraki (örn. 48.17, 48.21 veya 48.23) pozisyonlarında yer alırlar.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Kozmetik maddelerle emdirilmiş veya sıvanmış kağıtlar veya parfümlü kağıtlar (Fasıl 33)
 • Hassas hale getirilmiş kağıt ve karton (37.01 ila 37.04 pozisyonları)
 • Laboratuar reaktifleri (miyarları) veya teşhis reaktifleri emdirilmiş şeritler (38.22 pozisyonu)
 • 09 veya 48.16 pozisyonlarında yer alan kopya kağıtları
 • Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları ve kağıttan şeffaf pencere çıkartmaları (48.14 pozisyonu)
 • Haberleşme kartları ve 17 pozisyonunda bulunan diğer kağıt ve kartondan kırtasiye çeşitleri
 • Aşındırıcı) kağıt veya karton (68.05 pozisyonu) ve kağıt veya kartondan bir mesnet üzerinde mika (mika tozu hariç) (68.14 pozisyonu)
 • Kağıt veya karton mesnetli metal folya (Bölüm XIV veya XV).

 
Altpozisyon Açıklama Notları.
4810.13, 4810.14, 4810.19,4810.22 ve 4810.29 Altpozisyonları
Bu alt pozisyonlar kapsamında olan kağıt ve kartonlar sıvanmamış olduğu takdirde 48.02 pozisyonunda yer alır.
4810.92 Alt pozisyonu
48.05 Pozisyonunun Açıklama Notunda çok katlı kağıt ve kartonlar tarif edilmiştir.         
 
48.11 –  KAĞIT, KARTON, SELÜLOZ VATKA VE SELÜLOZ LİFTEN TABAKALAR (SIVANMIŞ, EMDİRİLMİŞ, KAPLANMIŞ, YÜZEYLERİ BOYANMIŞ, YÜZEYLERİ DEKORE EDİLMİŞ VEYA BASKI YAPILMIŞ) (HER BOYUTTA RULO VEYA DİKDÖRTGEN (KARE DAHİL) TABAKA HALİNDE) (48.03, 48.09, 48.10 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ).
4811.10 –    Katranlı, bitümenli veya asfaltlı kağıt ve kartonlar
–  Zamklı veya yapışkan kağıt ve kartonlar:
4811.41 —    Kendinden yapışkan olanlar
4811.49 —    Diğerleri
–  Plastik sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve kartonlar  (yapışkan olanlar hariç):
4811.51 —    Beyazlatılmış, m2 ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar
4811.59 —    Diğerleri
4811.60 –     Mum, parafin mumu, stearin, yağ veya gliserin sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve kartonlar
4811.90 –    Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları
Kağıtlar ve kartonlar ancak, her ebatta şeritler veya rulolar şeklinde veya dikdötgen (kare dahil) tabakalar halinde iseler bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Eğer bunlar başka şekillerde kesilmiş iseler bu Fasıl daha sonraki (örn. 48.23) pozisyonlarında yer alırlar. Bu koşullar ve pozisyon metninde belirtilen istisnalar ile Açıklama notunun sonunda belirtilenler saklı kalmak şartıyla bu pozisyon aşağıda yazılı olan rulo veya tabakalar halindeki kağıt ve kartonlara uygulanır.

 • Bir veya iki yüzeyin bir kısmına veya bir veya iki yüzeyin bütününe tatbik edilmiş olan kaolin veya inorganik maddelerin dışındaki başka özel sıvama malzemeleriyle sıvanmış kağıt, karton,  selüloz vatka ve selüloz liflerden tabakalar (örneğin telefax makinesinde kullanılan ısıya hassas kağıt gibi)

(B)  Emdirilmiş kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liflerden tabakalar (bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız; emdirilmiş kağıt ve karton).
(C)  Kaplanmış veya sıvanmış kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liflerden tabakalar. Bunlar plastikle kaplanmış veya sıvanmış olması halinde, plastik tabakaların kalınlığı toplam kalınlığın yarısından fazla olmamalıdır. (Bu Fasılın 2 (g) no lu not hükmüne bakınız).
İçeceklerin ve diğer yiyecek maddelerinin paketlenmesi için kullanılan, üzerinde paket içindeki eşyaya yönelik olarak bilgilerin yer aldığı yazılı metin ve resim bulunan ve her iki yüzü ince bir saydam plastik tabaka ile kaplanmış, metal yapraktan astarı olsun veya olmasın (paketin iç kısmını oluşturan yüzeyin üzerine) kağıt ve kartonlar bu pozisyonda sınıflandırılır. Bu ürünler belirli bir kabın üzerine yapıştırılmak ve belli etmek için rulolardan kopartılabilir.
(D) Bir tek renkle veya farklı renklerle yüzeyi renklendirilmiş, ebrulanmış (mermer deseni verilmiş), desen baskılı kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liflerden tabakalar ve Fasıl 49’daki baskılı maddeyi teşkil etmemek şartıyla, bunların üzerinde eşyanın kullanımında esas unsur olarak motifler, karakterler veya resim temsilleri basılmış olanları (bu Faslın Genel Açıklama Notuna ve 12 no lu not hükmüne bakınız: renklendirilmiş veya basılmış kağıt ve karton)
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   Eczacılık maddeleri emdirilmiş veya sıvanmış selüloz vatka vb. gibi (30.05 pozisyonu)
(b)   Kozmetik maddeler emdirilmiş veya sıvanmış kağıtlar veya parfümlü kağıtlar (Fasıl 33)

 • Boya, cila veya benzeri müstahzarlar ile (05 pozisyonu) sabun veya deterjan emdirilmiş, kaplanmış veya sıvanmış kağıt ve selüloz vatka. (34.01 pozisyonu)
 • Hassas hale getirilmiş kağıt ve karton (01 ila 37.04 pozisyonu)
 • Turnusol kağıdı ve kutup belirleyici kağıtlar ve laboratuar ajanları veya teşhis reaktifleri emdirilmiş kağıtlar (22 pozisyonu).
 • Toplam kalınlığın yarısından fazlasını teşkil eden plastikten bir tabaka ile kaplanmış veya sıvanmış tek kat kağıt ve karton. (Fasıl 39)
 • Çizgiler baskılı çizgi vazifesini görse bile yalnızca çizgi fligranlı kağıtlar (02, 48.04, 48.05 pozisyonları).
 • Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, cam kağıtları (14 pozisyonu).

(ij)  Haberleşme kartları ve 48.17 pozisyonunda bulunan diğer kağıt ve kartondan kırtasiye çeşitleri”
(k)   Asfalt veya benzeri maddelerle her iki tarafı iyice kaplanmış ve mesnedi karton olan çatı kaplama malzemesi (68.07 pozisyonu).
 
48.12 –     KAĞIT HAMURUNDAN FİLTRE EDİCİ BLOK VE LEVHALAR. 
Bu pozisyonda yer alan eşya, selüloz muhtevası bakımından yüksek olan bitkisel liflerin (pamuk, keten, odun vb. liflerinin) herhangi bir yapıştırıcı madde katılmaksızın, basınçla bloklar, kalınca dilimler ve levhalar halinde sıkıştırılması suretiyle meydana gelmekte ve lifler birbirine gevşek bir şekilde geçmiş bulunmaktadır.
Bitkisel lifler amyant lifleri ile karışık olabilir. Amyant lifleri ile karışık olarak imal olunan filtre edici blok, kalınca dilim ve levhalar, ancak kağıt hamurundan mamul eşya karakterini taşımak şartıyla bu pozisyonda yer alır.
Blok, plaka ya da levha haline getirilmeden önce, lifler kağıt hamurunun yoğunluğuna indirgenir, kullanım yeri göz önüne alınarak, filtre edilecek maddelere renk, koku, ve tat vermesini önlemek amacıyla içindeki saf olmayan maddelerden temizlenir.
Fitre edici bloklar, hazırlanmış ve saf hale getirilmiş hamurdan imal edilmiş (bazen el ile) iki veya daha fazla levhanın sıkıştırılması suretiyle elde edilir.
Filtre edici bloklar (bunlar filtre edici kütle olarak da bilinir) sıvıların (şarap, ispirtolu içkiler, bira, sirke vb.) berraklaştırılmasına mahsus filtre cihazlarında kullanılır. Bunlar şekil ve ebatları ne olursa olsun bu pozisyonda sınıflandırılır.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   Sadece tabakalar ve kalınca dilimler halinde sıkıştırılmış linter pamuğu (14.04 pozisyonu).
(b)   Sıvıların filtre edilmesinde kullanılan diğer kağıt ürünleri örneğin filtre kağıdı (48.05 veya 48.23 pozisyonu) selüloz vatka (48.03 veya 48.23 pozisyonu).
 
48.13 –     SİGARA KAĞIDI (ÖLÇÜSÜNE GÖRE KESİLMİŞ DEFTER VEYA BORU HALİNE GETİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN).
4813.10 –    Defter veya boru halinde
4813.20 –    Genişliği 5 cm. yi geçmeyen rulolar halinde
4813.90 –    Diğerleri
Boyutları ve kullanıma hazır hali ne şekilde olursa olsun bütün sigara kağıtları bu pozisyonda yer almaktadır (Baş kısmındaki tampon sargısı ve sigara ile filtre ucunu birleştirmeye mahsus filtre sargısı dahil), sigara imalinde kullanılmak üzere hususi suretle yapılmış olan ve genellikle aşağıdaki şekillerde bulunan kağıtlardır:

 • Bir sigara için kafi gelecek boyutta kesilmiş yaprak veya defter halindeki sigara kağıtları (baskılı olsun olmasın). Bunlar el ile sarmak suretiyle sigara yapımında kullanılırlar.
 • Bir sigara boyutlarında boru haline getirilmiş sigara kağıtları.
 • Sigara makinesinde kullanılmak üzere gerekli genişlikte (genellikle 5 cm. yi aşmayacak şekilde) kesilmiş olan rulo halindeki sigara kağıtları.
 • Genişliği 5 cm. yi aşacak şekilde kesilmiş rulo halindeki sigara kağıtları.

Sigara kağıtları genellikle keten veya kendir paçavraları hamurundan imal olunan yüksek vasıflı kağıtlar olup, çok ince ve oldukça dayanıklıdır. Üzerinde ekseriya fligranlı çizgiler veya yazılar bulunur. Hamurunda dolgu maddeleri bulunmamakta veya az miktarda hususi dolgu maddelerini içermektedir. Sigara kağıtları genellikle beyaz kağıttan olmakla beraber, renkli de olabilmekte ve bazen potasyum nitrat, odun kreozotu veya meyan gibi maddeler emdirilmiş bulunmaktadır.
Sigara kağıtları, bir uçlarında mum, metal pigmentler ve diğer emici içeriği olmayan maddeler ile kaplanmış olabilir ve borular bazen mantar, saman, ipek vb. uçlu olabilir. Boru şeklindeki kağıtlar ayrıca filtre takılmış halde olabilir. Bu filtreler çoğunlukla emici kağıttan küçük tıkaçlar, selüloz vatka ya da selüloz asetik liflerden oluşabilir ya da uçların son kısımları daha ağır vasıftaki kağıtla desteklenmiş olabilir.
 
48.14 –     DUVAR KAĞITLARI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI; CAM KAĞITLARI (+)
4814.20 –    Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü, kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş, bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar.
4814.90 –    Diğerleri
 
(A) DUVAR KAĞITLARI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI
Bu Fasılın 9 no lu Fasıl Notu hükmüne göre, “duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları” ifadesi sadece aşağıda belirtilenlere uygulanır:
(a)   Genişliği 45 cm. den az olmayan ve 160 cm. den daha fazla olmayan duvar ve tavan dekorasyonu için elverişli olup, aşağıda tanımlananlardan birine uyan rulolar halindeki kağıt:
(1)   Damar taklidi boyanmış, kabartmalı, yüzeyi renklendirilmiş, desen baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş (örneğin; dokumaya elverişli kıtık ile), kağığı yıkanabilir hatta ovulabilir, fırçalanabilir kılınmak amacıyla şeffaf, koruyucu plastik ile kaplanmış veya sıvanmış olsun olmasın. Bu nevi malzeme “duvar kağıdı” olarak bilinir.
“Lenkrusta” da bu gruba dahil olup, okside edilmiş bezir yağı ve dolgu maddelerinin kuru karışımından oluşan bir sıva ile kaplanmış duvar ya da tavan kaplamaya uygun şekilde yüzeyi dekore edilmiş, kabartmalı, sıvanmış ve oldukça ağır kağıtlardır.
(2)   Odun, kereste tozu artıklarının imalat sırasında şekil verilmesiyle elde edilip düz olmayan bir yüzeye sahip duvar kaplamaları genellikle “ingrain” (işlenmeden boyanmış kağıtlar) olarak bilinir. Bunların yüzeyleri dekore edilmiş (örneğin baskılı) ya da dekore edilmemiş olabilir. Dekore edilmemiş “ingrain” kağıtlar genellikle duvara asıldıktan sonra boyanır.
(3)   Ön yüzü pürtüklü, kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş, plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıtlar. Bunlar yıkanabilirler ve yukarıda (i) de açıklanmış olanların her birinden daha fazla aşınmaya dayanıklıdır. Polivinil klorür tabakalarıyla kaplı ürünler genellikle “vinil duvar kaplamaları” ya da ” vinil duvar kağıdı” olarak bilinirler.
(4)   Ön yüzü örmeye elverişli maddelerle, bu maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya dokunmuş olsun olmasın, tamamen veya kısmen kaplanmış kağıtlar. Duvar kaplamaya mahsus bu kağıtların bazıları, bükülmüş, dokumaya elverişli liflerle tutturulmuş örgü malzemeden bir tabaka ihtiva eder.
 
(b)   Yukarıda belirtildiği şekilde işlem görmüş (örneğin; kabartma yapılmış, desen baskılı, dolgu maddeleri ve kurutucu yağ karışımı ile yüzeyi dekore edilmiş, plastik ile sıvanmış ya da kaplanmış) rulolar halinde olsun olmasın duvar ya da tavan dekorasyonu yapmaya uygun dar şeritler halindeki kağıtlardan bordürler ve pervazlar.
 
(c)   Bir duvara tatbik edildikleri zaman manzara, desen veya motif meydana getirmek için basılmış olan birkaç panelden meydana gelen duvar kaplamaları (bunlar duvar fotoğrafı olarak bilinirler). Paneller herhangi bir büyüklükte rulo veya levhalar halinde olabilirler.
 
(B) CAM KAĞITLARI
Cam kağıtları ince, sert ve çok parlak haldeki şeffaf veya yarı şeffaf kağıtlardan yapılır. Üzerlerine süs mahiyetinde çeşitli desenler basılmış olup, ekseriya camları taklit maksadıyla renklendirilmiş haldedir. Bunlar dekoratif amaçlı veya sadece camların şeffaflığını azaltma gayesiyle kullanılır. Üzerlerine yazı veya resim basılmış olabilir. Örneğin reklam veya tanıtım maksadıyla.
Cam kağıtlar, rulo veya kapı ve pencere camlarına yapıştırılmaya hazır şekil ve ebatta bulunabilir. Bazen yapıştırıcı bir madde ile sıvanmış haldedir.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir
(a)Duvara yapıştırıldığı zaman koruyucu kağıt kısmı çıkarılan sadece plastik tabakadan oluşmuş kendinden yapıştırıcılı duvar kaplamaları (Fasıl 39).
(b)   Kağıt mesnetli mantar veya kağıt mesnetli ince ahşap kaplama maddesi (veneer) ihtiva eden duvar kaplamaları (44.08, 45.02 veya 45.04 pozisyonları).
(c)   Duvar kaplamalarına benzer fakat daha ağır ve daha sağlam yapıda (örneğin, karton mesnet üzerine plastikten bir tabaka konulmuş), genel olarak daha geniş (örneğin 183 cm olarak) rulolar halinde, gerek döşeme kaplamaları gerekse duvar kaplaması olarak kullanılan ürünler (48.23 pozisyonu).

 • Görünüşleri bir şekilde cam kağıtlarına benzeyen çıkartmalar (08 pozisyonu).
 • Kağıt mesnetli dokuma duvar kaplamaları (05 pozisyonu)
 • Kağıt mesnetli alüminyum varaktan duvar kaplamaları(07 pozisyonu).

 
Alt pozisyon Açıklama Notu.
 4814.10 Alt pozisyonu
“Ingrain” kağıt bu Faslın 9 (a) (ii) nolu not hükmünde tanımlanmıştır.
[48.15]
 
48.16 –     KARBON KAĞIDI, KENDİNDEN KOPYA EDEN KAĞIT VE DİĞER KOPYA VEYA TRANSFER KAĞITLARI (48.09 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ), MUMLU TEKSİR KAĞIDI VE OFSET LEVHALAR (KUTULARA KONULARAK PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN).
4816.20 –    Kendinden kopya eden kağıt
4816.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon basınç ile (örneğin, daktilo makinesinin tuşlarına basılmak suretiyle) sıvama veya emdirme maddesinin bir kısmı rutubet, mürekkep vb. nin etkisi altında diğer bir yüzey üzerine geçebilecek şekilde sıvanmış ve bazen emdirilmiş halde olan kağıtları içine alır.
Bu nevi kağıtlar ancak genişliği 36 cm. yi geçmeyen rulolar veya katlanmamış durumda iken hiç bir kenarı 36 cm. yi geçmeyen dikdörtgen (kare dahil) tabakaları halinde veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekilde kesilmiş bulundukları taktirde bu pozisyona dahil olmakta, diğer halde olanlar ise 48.09 pozisyonunda yer almaktadır. Mumlu teksir kağıtları ve ofset levha için ebatlar itibarıyla herhangi bir şart yoktur. Bu pozisyondaki kağıtlar genellikle kutular içinde bulunur.
Bunlar üretim işlemlerine göre iki kategoride gruplandırılabilirler:
 
(A) ÜZERİNDEKİ SIVANMIŞ VEYA EMDİRİLMİŞ MADDENİN KISMEN VEYA TAMAMEN TRANSFERİ İLE ORİJİNAL METNİ BAŞKA BİR SATIHA YENİDEN ÜRETEN KAĞITLAR
Bu kategoriye şunlar dahildir:
(1)   Karbon veya benzeri kopya kağıtları:
Karbon karası veya diğer renk verici maddeler ile karıştırılmış yağlı veya mumsu maddeler ile sıvanmış veya bazen bu maddelerle emdirilmiş kağıtlar bu kısımdadır. Bunlar dolma kalem, kurşun kalem veya daktilo ile sıradan kağıdın üzerine kopya yapmak için kullanılırlar.
Bu kağıtlar aşağıdaki gibi olabilirler:

 • Bir veya birkaç kullanıma mahsus, kitap yaprakları arasına ilave edilen yapraklar, veya
 • Genellikle setin bir parçası halinde bulunan normal ağırlıkta sıvanmış kağıtlar.

Bu gruba hektografik karbon kağıtları da dahil olup bunlar kopyaları artırmak için bir başka kalıp olarak iş gören ana levhanın yapımında kullanılır.
(2)   Kendinden kopya eden kağıtlar:
Kendinden kopya eden kağıtlar, karbonsuz kopya kağıdı olarak bilinir, yelpaze şeklinde katlanmış durumdadır. Orjinal yaprak üzerine sivri uçlu yazma veya işaretleme aleti veya büro tipi daktilo makinesi ile basınç uygulanır. Bu basınç etkisi ile normalde birbirinden ayrı yapraklara veya aynı yaprağa ya da bitişik yapraklara orjinal kopyası çıkar.
(3)   Isı çıkartma kağıtları:
Sıradan kağıt tabakası üzerine sıvama maddesi ile bileşik oluşturmuş boyanın transferiyle orjinal evrakın bir suretini çıkarmak için, kızıl ötesi kopya makinesin de kullanılmaya mahsus (ısı transfer işlemi) ısıya karşı duyarlı bir madde ile bir tarafı sıvanmış normal kağıtlardır.
 
(B) YUKARIDA (A) PARAGRAFINDA TARİF EDİLENDEN BAŞKA İŞLEMLERDE KULLANILAN KOPYA KAĞITLARI, MUMLU TEKSİR KAĞIDI VE OFSET LEVHALAR
Aşağıdakiler bu kategoriye dahildir:
(1)   Mumlu teksir kağıdı için kağıtlar ve mumlu teksir kağıdı.
Mumlu teksir kağıdı için kağıtlar, ince ve dayanıklı kağıtlar olup, üzerleri parafin veya diğer mumlarla, kollodyan veya benzer ürünlerin müstahzarları ile sıvanarak veya emdirilerek geçirmez hale getirilmiş haşıllanmamış kağıtlardır. Daktilo, stilo veya herhangi bir uygun araç ile bir basınç uygulanmak suretiyle kopyalanacak yazılı metin veya desenlerle kaplı yüzey perfore edilir.
Mumlu teksir kağıtları, genellikle bir uçları üst kenara tutturulmuş, teksir makinesine tesbit edilecek şekilde delikler açılmış, ayrılabilir kalın kağıt mesnetten oluşmakta ve bazen kartuşla mumlu kağıt arasına kopya kağıdı yardımı ile yazılan metnin bir kopyasını çıkarmaya yarayan normal bir kağıt da konulmaktadır. Teksir kağıtlarında ekseriya matbu kılavuz işaretler ve çeşitli özel işaretler basılmış olabilir.
Çerçevelenmiş adres makinelerinde kullanıma mahsus mumlu kağıtlar da bu pozisyonda yer almaktadır.
(2)   Ofset levhalar için kağıt ve ofset levhalar:
Ofset levhalar için kağıtların bir tarafı özel bir sıvamaya sahip olup, bu sıvama onu litografik yani taş baskısı mürekkebine karşı sızdırmaz hale getirir. Levhalar, büro tipi ofset makinesi metinli veya desenli normal kağıt üzerindeki kopyalama için elle, makine ile veya diğer herhangi bir işaretleme işlemi kullanılır.
Bu pozisyonda yer alan kağıtlar yelpaze şeklinde katlanmış halde veya yukarıda tarif edildiği gibi iki veya daha fazla kopya çıkaracak şekilde kombine olabilir. Buna örnek olarak bir tarafı özel bir mürekkeple sıvanmış (karbon kağıdı gibi), kağıdın üzerindeki metnin veya desenin bir örneği yukarıda (B) (2) paragrafında açıklanmış olan levhalara benzer bir ikinci kağıt üzerine çıkarılabilir. Bu ikinci kağıt teksir makinesi üzerine uygun bir şekilde yerleştirilir, kağıdın ters tarafı üzerindeki depolanmış mürekkep desenin normal kağıt üzerine orjinalinin pozitif bir kopyası olarak aktarılmasını sağlar ve bir çok kopyaları yapılabilir.
Kopya yapmaya mahsus üzerinde metin veya desen bulunan kopya veya çıkartma kağıtları sıra halinde yapıştırılmış olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   Çıkartma kağıdı tipindeki kağıtlar ıstampacılığa mahsus varaklar veya baskı folyası olarak da bilinirler. Bunlar metal tozu veya pigment ile sıvanmış ince kağıtlar olup baskılı kitap kapları ve şapka bantlarında vb. de kullanılır (32.12 pozisyonu).
(b)   Hassas hale getirilmiş kağıt ve kartonlar (37.01 ila 37.04 pozisyonları).
(c)   Bir kağıt mesnet üzerine esası jelatin olan kopya patı (hamur veya macun) (38.24 pozisyonu).
(d)  Ölçüsüne göre kesilmiş ve bir kenarı perfore edilmiş, arkasında ayrılabilir ince bir plastik tabaka bulunan mumlu teksir kağıdı (Fasıl 39).

 • Kaplama maddesinin doğrudan karartılması suretiyle orijinal dökümanın kopyasının alınmasında kullanılan, ısıya duyarlı bir madde ile kaplanmış kağıt (ısı kopyalama işlemi) (11 veya 48.23 pozisyonu).
 • Çok yüzlü iş formları ve sayfalar arasına eklenmiş karbon kağıdı setleri (20 pozisyonu)
 • Çıkartmalar (Cam üzerine tatbik edilenler) (08 pozisyonu).

 
48.17 –     MEKTUP ZARFLARI, MEKTUP KARTLARI, RESİMSİZ KARTPOSTALLAR VE HABERLEŞME KARTLARI; BUNLARIN KAĞIT VE KARTONDAN KUTULARI, POŞETLER VE BENZERİ ZARFLAR İÇİNDE TAKIM HALİNDE YERLEŞTİRİLMİŞ OLANLAR
4817.10 –    Zarflar
4817.20 –    Mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları
4817.30 –    Kağıt veya kartondan kutular, poşetler ve benzeri zarflar içinde takım halinde yerleştirilmiş olanlar
Bu pozisyon, haberleşmede kullanılan çeşitte olan kağıt mamullerini (örneğin zarflar, mektup kartları, resimsiz kartpostal, haberleşme kartları) kapsar. Bununla beraber ayrı yapraklar halindeki veya blok halindeki mektup kağıtları ile aşağıda belirtilen diğer bazı eşya bu pozisyon haricindedir.
Bunların üzerinde kırtasiye işlerinde kullanılması ile ilgili olarak ve teferruat kabilinden marka, isim, adres, arma, paraf, taç vs. gibi matbu yazı veya işaretler de bulunabilir.
Mektup kartları; kağıt veya karton tabakasından ibaret olup, kenarları veya köşeleri zarfa konulmaksızın kapanması için zamklanmış (bazen delinmiş, zımbalanmış)  veya diğer kapatma donatılıdır.
Resimsiz kartpostallar; üzerinde adres, pul ve kullanımlarıyla ilgili diğer belirtiler için matbu donatılar taşımadıkça bu pozisyonda yer almazlar.
  Haberleşme kartları; Bunlar bu tür kırtasiye maksadıyla kullanılacağını açıkça gösterecek şekilde hazırlanmış (süslemeleri olan veya kenarları yaldızlanmış, köşeleri yuvarlatılmış, isim, adres vb. basılmış) olmadıkça bu pozisyonda sınıflandırılmazlar. Üzeri boş, hazırlanmamış kartlar duruma göre 48.02, 48.10, 48.11 veya 48.23 pozisyonlarında sınıflandırılır.
Kağıt kırtasiye çeşitlerini içeren kağıt ya da kartondan mamul kutular, poşetler (torbalar), cüzdanlar veya yazı özetleri de bu pozisyona dahildir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a) Katlanmış veya katlanmamış halde mektup kağıdı yaprakları, basılı olsun olmasın ve kutulanmış veya paketlenmiş olsun olmasın (duruma göre 48.02, 48.10 veya 48.11 pozisyonu)
(b) Ajandalar, hatıra defterleri, vs (48.20 pozisyonu)
(c)Tedavüldeki posta pulları ile basılarak veya başka şekilde damgalanmış zarflar, posta kartları, mektup kartları vb (49.07 pozisyonu).
(d)  Matbu veya resimli kartpostallar, tebrik kartları (49.09 pozisyonu)
(e)   Elyazması ile tamamlanması gereken malzeme de dahil olmak üzere, yer değiştirme ihbarnameleri, talep notları, ilan mektupları vb. gibi özel amaçlarla düzenlenmiş matbu mektuplar ve benzeri eşya (49.11 pozisyonu).
(f)   Resimli ilkgün zarfları ve maksimum kartlar (pul şeklindeki kartlar) bunların posta pulu taşımayanları (49.11 pozisyonunda) posta pulu taşıyanları (97.04 pozisyonunda) yer alır.
48.18 –     TUVALET KAĞITLARI VE EV İŞLERİNDE VEYA SAĞLIK AMACIYLA KULLANILAN TÜRDEN BENZERİ KAĞITLAR, SELÜLOZ VATKA VEYA SELÜLOZ LİFLERDEN TABAKALAR (GENİŞLİĞİ 36 CM. Yİ GEÇMEYEN RULOLAR HALİNDE VEYA ÖLÇÜSÜNE GÖRE KESİLMİŞ); KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITTAN, SELÜLOZ VATKADAN VEYA SELÜLOZ LİF TABAKALARDAN KAĞIT MENDİLLER, KURUTMA KAĞITLARI, HAVLULAR, MASA ÖRTÜLERİ, SOFRA PEÇETELERİ, YATAK ÇARŞAFI VE BENZERİ EV EŞYASI, HİJYENİK EŞYA VE HASTANE EŞYASI, GİYİM EŞYASI VE AKSESUARI.
4818.10 –    Tuvalet kağıtları
4818.20 –    Mendiller, kurulama veya yüz silme kağıt ve havluları
4818.30 –    Masa örtüleri ve sofra peçeteleri
4818.50 –    Giyim eşyası ve aksesuarları
4818.90 –   Diğerleri
Bu pozisyonda, ev işlerinde ve sağlık amacıyla kullanılacak türden, selüloz vatka ve selüloz liflerden oluşan tuvalet kağıdı ve benzer kağıtlar şu şekillerde yer alır:

 • Genişliği 36 cm. yi geçmeyen şerit ya da rulolar halinde
 • Katlanmamış haldeyken hiçbir kenarı 36 cm. yi geçmeyen (kare dahil) dörtgen tabakalar halinde
 • Dörtgenden (kare dahil) başka biçimde kesilmiş halde.

Pozisyon ayrıca ev işleri, sağlık ve hastane malzemelerini ve selüloz lif ya da selüloz vatkadan, kağıttan ve kağıt hamurundan mamul giyim eşyası ve giyim aksesuarlarına dair malzemeleri kapsar.
Bu nevi eşya genellikle 48.03 pozisyonunda yer alan malzemelerden mamuldür.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış eczacılık maddeleri emdirilmiş veya sıvanmış selüloz vatka (30.05 pozisyonu).
(b)   Kozmetiklerle emdirilmiş veya sıvanmış kağıtlar veya parfümlü kağıtlar, (Fasıl 33).

 • Sabun veya deterjan (01 pozisyonu) veya boya, krem, cila veya benzeri müstahzarlar (34.05 pozisyonu) emdirilmiş, kaplanmış veya sıvanmış kağıt veya selüloz vatka.
 • Fasıl 64‘deki eşya.
 • Fasıl 65‘de yer alan başlıklar ve aksamı.
 • Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve 96.19 pozisyonunda yer alan benzeri eşyalar.

 
48.19 –     KAĞITTAN, KARTONDAN, SELÜLOZ VATKADAN VEYA SELÜLOZ LİF TABAKALARINDAN KUTULAR, MAHFAZALAR, TORBALAR VE DİĞER AMBALAJ KUTULARI; BÜROLARDA, DÜKKANLARDA VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN KAĞITTAN VEYA KARTONDAN EVRAK TASNİF KUTULARI, MEKTUP KUTULARI VE BENZERİ EŞYA
4819.10 –    Oluklu kağıt veya kartondan, kutu ve mahfazalar
4819.20 –    Oluklu olmayan kağıt veya kartondan katlanabilir kutular ve mahfazalar
4819.30 –    Taban genişliği 40 cm veya daha fazla olan torba ve çantalar
4819.40 –    Diğer torba veya çantalar (külahlar dahil)
4819.50 –    Diğer ambalaj kutuları (plak poşetleri dahil)
4819.60 –    Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan türden evrak tasnif kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşya
 
(A)  Kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları.
Bu grup, bir dekoratif değeri olsun olmasın genel olarak ambalajlama, nakil, depolama veya mal satışı için kullanılan çeşitli cins ve büyüklükteki kapları kapsar. Bu pozisyon, ister haddelenerek veya diğer bir başka metot ile imal edilmiş olsun olmasın ve takviye edilmek amacıyla diğer maddelerden dairevi bir bantla tutturulmuş olsun olmasın, kutular, çantalar, koniler, paketler, torbalar, karton fıçı (mahfazalar) ile dokümanlar için hazırlanmış boru şeklinde mahfazalar, giyim eşyasına mahsus koruyucu kılıfları, mumlu olsun olmasın süt, reçel, krema vb. için kavanozlar, çanaklar ve benzeri kapları kapsar. Ayrıca bu pozisyonda, elektrik süpürgelerinde kullanılmaya mahsus torbalar, seyahat rahatsızlıklarında kullanılan torbalar, plak koymaya mahsus kutu ve zarflar gibi özel amaçlar için yapılmış torbalarda yer alır.
Bu pozisyona katlanan, kutular ve mahfazalar da dahildir. Bunlar:
–    Düz ve tek bir parça halinde, açılarak veya katlanarak kurulan karton kutu, kutu ve mahfazalar (örneğin açık ve katlanarak toplanan pasta kutuları); ve
–    Yalnızca bir kenarından zamk, tel zımba gibi malzemelerle birleştirilen veya birleştirilecek olan mahfazalar. Bu mahfazalar yapılırken diğer tarafları kendiliğinden şekil almasına rağmen uygun yerler raptiye, yapıştırıcı bant veya tel zımba gibi ilave maddelerle tutturularak kapağın veya tabanın iyice sağlamlaşması sağlanır.
Bu eşyanın üzerinde matbu yazı ve resimler (örneğin firma adı, kullanma talimatı, eşyaya ait resimler vb.) bulunabilir. Üzerinde firma isminden başka, ekime mahsus izahı ve çıkacak ürünün resimlerini içeren tohum paketleri ile çocukları eğlendirme amacıyla üzerinde kesilecek resim bulunan çikolata ve çocuk mamalarına mahsus ambalajlar bu pozisyonda yer alır.
Bu pozisyona dahil eşya kağıttan başka aksesuarları ve takviye edici unsurları içerebilir (örneğin, dokumaya elverişli eşyalardan mesnetler, ağaçtan mesnetler, kulplar, metal veya plastik maddelerden köşebentler vb.).
 

 • Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan evrak tasnif kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşya.

Bu grupta bulunan mahfazalar, dosya kutusu, evrak tasnif kutuları, mektup kutuları, depolama kutuları ve benzeri eşyalar olup, bunlar yukarıda (A) grubunda yer alan ambalaj mahfazalarından daha iyi mamul, dayanıklı ve sağlamdırlar. Bunlar büroların, dükkanların, depoların çeşitli evraklarının ve dökümanların veya çeşitli malzemelerin doldurulması ve depolanması için kullanılırlar.
Bu malzemelerin kağıttan olmayan aksesuarları veya takviyeleri olabilir (örneğin, , metal, ağaç, plastik veya dokumaya elverişli mensucattan kilitleme araçları, menteşeler, kulplar, gibi). Bunlar gösterge kartlarının takılması için metal, plastik vb. çerçevelerle birlikte olabilir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • 02 pozisyonundaki eşya (seyahat eşyası, vb.)
 • Örülmüş kağıt mamulleri (02 pozisyonu).
 • Rulodan kesip çıkarılacak olan kabın belli olması için işaretlenmiş ve kat oluşturulmuş ve belirli bir kabın imalinde kullanılacak olan, rulo halde, kaplanmış, sıvanmış veya baskılı kağıt veya kartonlar (11 pozisyonu),
 • Numuneler veya kolleksiyonlar için albümler (20 pozisyonu).
 • Kağıt ipinden dokunmuş torba ve çantalar (05 pozisyonu).

 
48.20 –     KAĞIT VEYA KARTONDAN KAYIT DEFTERLERİ, HESAP DEFTERLERİ, NOT DEFTERLERİ, SİPARİŞ DEFTERLERİ, MAKBUZ DEFTERLERİ, AJANDALAR, HATIRA DEFTERLERİ, MEKTUPLUK BLOKNOTLAR VE BENZERİ EŞYA, MÜSVEDDE DEFTERLERİ, SÜMEN, KLASÖRLER, CİLTLER (SAYFALARI TAKILIP ÇIKARILABİLEN VEYA DİĞERLERİ), DOSYA GÖMLEKLERİ VE KAPAKLARI, DİĞER OKUL, BÜRO VEYA KIRTASİYE EŞYASI, ÇOK YÜZLÜ İŞ FORMLARI VE KARBON KAĞIDI İLE İKİNCİ KOPYASI ÇIKARILAN DEFTERLER (İÇİNDE KARBON KAĞITLARI OLSUN OLMASIN), KOLLEKSİYON VE NUMUNELERİN KONDUĞU ALBÜMLER VE KİTAP KAPAKLARI.
4820.10 –    Kayıt defterleri, hesap defterleri, not defterleri, sipariş defterleri, makbuz defterleri, ajandalar, hatıra defterleri günlük defterleri ve benzeri eşya.
4820.20 –    Müsvedde defterleri
4820.30 –    Klasörler, ciltler (kitap kapakları hariç), dosya gömlekleri ve kapakları.
4820.40 –    Çok yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan defterler (içinde karbon kağıtları olsun olmasın)
4820.50 –    Koleksiyon veya numuneler için albümler
4820.90 –    Diğerleri
Bu Faslın 10 nolu not hükmünde belirtilen eşya ve 48.17 pozisyonunda yer alan haberleşme ürünleri hariç çeşitli kırtasiye eşyası bu pozisyonda yer almaktadır.

 • Kayıt defterleri, hesap defterleri, her türlü bloknotlar, sipariş defterleri, makbuz defterleri, ajandalar, hatıra defterleri, randevu defterleri, adres defterleri, telefon numaralarını kayıt etmek için sümenler, defterler vb.
 • Müsvedde defterleri. Bunlar sadece basit olarak çizgili kağıtları kapsayabileceği gibi, el yazısı şeklinde aynısı kopyalanmak üzere çizilen yazıları da kapsayabilir.

Bununla birlikte, içinde metin olsun olmasın, yazılı sorular veya alıştırmalar içeren, çalışma kitabına göre ilkokul kullanımına yönelik olmayan ve genellikle el yazısı ile tamamlanmasına yönelik olarak boşluk olan kitaplar (bazen yazı kitapları da denilen eğitim kitapları) bu pozisyon haricindedir. (49.01 pozisyonu). Tamamlayıcı metinlere göre esas olarak resim içeren, yazmaya veya diğer egzersizlere yönelik olarak hazırlanan çocuk kitapları da bu pozisyon haricindedir (49.03 pozisyonu).
(3)   Ayrı haldeki sayfaları, magazinleri vb. bir arada tutmak için imal edilmiş klasörler (yaylı, kelepçeli, dişli, halkalı klasörler gibi) ciltler, dosya gömlek ya da kapakları, dosyalar (dosya kutuları hariç) ve portföyler.
(4)   Çok yüzlü iş formları: Bunlar ya matbu ya kendinden kopyalı ya da çok parçalı form takımları veya yaprakları arasına karbon kağıdı takılmış halde olurlar. Bu formlar birden çok kopya çıkarmak için
kullanılır ve sürekli veya süreksiz olurlar. Tamamlamak için ilave bilginin girilmesi gerektiren baskılı hususlar ihtiva ederler.
(5)   Karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan defterler: Bunlar çok yüzlü iş formlarına benzerler fakat bunlar basılı metin ihtiva etmezler veya mektup başlıkları gibi sadece tanıtıcı bilgiyi ihtiva ederler. Bunlar yaygın şekilde birden çok sayıda kopya çıkarmada kullanılır ve ekseri çok yüzlü iş formları gibi bir zamk veya delikli tel raptiye vasıtasıyla bir arada tutulurlar.
(6)   Koleksiyon ve numuneler için albümler (örneğin pul, fotoğraf vb.)
(7)   Kurutma kağıtları gibi (katlanabilen veya katlanamayan) kırtasiye eşyası.
(8)   Kitap kılıfları (bağlayıcı kılıflar ya da toz kılıfları) üzerinde başlık vb. gibi harfler ya da resimler basılı olsun olmasın
Bu pozisyonda yer alan eşya bazen oldukça fazla miktarda matbu yazı ihtiva edebilir, baskıların bunların öncelikli kullanımında önemsiz derecede olması koşuluyla 49. fasılda değil bu pozisyonda sınıflandırılır (örn; elle veya daktilo ile tamamlanan formlar, günlükler gibi).
Bu pozisyonda yer alan eşya, kağıt ve kartondan başka maddelerle (deri, plastik maddeler, mensucat vb.) ciltlenmiş olabileceği gibi metalden, plastik maddelerden vb. tertibatla donatılmış veya takviye edilmiş olabilirler.
Bununla beraber, esas itibariyle ağaç, mermer vb. den oluşan yazıhanelere mahsus randevu blokları gibi eşya duruma göre ağaç, mermer vb. maddelerden mamuller olarak sınıflandırılır. Yaprak halinde müsvedde kağıtlarıyla, yazı kağıtları (içine kağıt takılabilen ciltlere mahsus delikli kağıtlar dahil) genellikle duruma göre 48.02, 48.10, 48.11 veya 48.23 pozisyonuna dahildir. İçine kağıt takılabilen neviden olan albümlere mahsus yapraklar da bu pozisyon haricinde kalır ve özelliklerine göre diğer pozisyonlarda yer alırlar.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Çek defterleri (07 pozisyonu)
 • Birçok kuponlu seyahat biletleri (11 pozisyonu)

(c)   Piyango biletleri, kazı kazan kartları, eşya piyangosu biletleri, tombala biletleri, (genellikle 49.11 pozisyonu)
 
48.21 –     KAĞIT VE KARTONDAN HER CİNS ETİKETLER (BASKILI OLSUN OLMASIN)(+)
4821.10 –    Baskılı olanlar
4821.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon herhangi bir eşya üzerine, bu eşyanın yapısını, türünü, kime ait olduğunu, fiyatını, gittiği yeri vb. belirtmek için yapıştırılmak amacıyla kullanılan bütün kağıt ve karton etiket türlerini kapsar. Bunlar yapışkan türden (zamklı ya da kendiliğinden yapışabilen) olabilir ya da bağlamak gibi yöntemlerle eşyanın üzerine takılacak şekilde tasarlanmışlardır.
Bu etiketler düz, her tür resim ya da karakter basılı, zamklı, ipler, çengeller, kapçalar veya diğer birleştiricilerle donatılmış ya da metal veya diğer malzemelerle güçlendirilmiş olabilir. Kesilecek yerleri zımbalı olabileceği gibi, defter ya da tabaka halinde bulunabilirler.
Kendinden yapışkanlı, matbu stikerler, kamusal, reklam veya dekoratif vb. amaçlı olarak kullanılan, örn; ”komik stikerler ve cama yapıştırılan stikerler” bu pozisyon haricindedir. (49.11 pozisyonu)
Bu pozisyon baskılı olsun olmasın, bir veya her iki yüzü ince bir kağıt tabakası ile kaplı adi metallerden oldukça sağlam levhadan oluşan etiketleri kapsamaz (73.26, 76.16, 79.07 vb. veya 83.10 pozisyonları).
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 4821.10 Altpozisyonu
Bu altpozisyon üzerindeki baskının oranı ya da belirginliğine bakılmaksızın bütün basılı etiketleri kapsar. Bu nedenle çizgiler ya da diğer basit hatlar içeren ya da sadece bazı küçük motifler ya da başka sembollerden oluşan basılı etiketler bu altpozisyon hükümlerine göre “baskılı” olarak değerlendirilir.
 
48.22 –     KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞITDAN VEYA KARTONDAN BOBİNLER, MASURALAR, MAKARALAR VE BENZERİ MESNETLER (PERFORE EDİLMİŞ VEYA SERTLEŞTİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN) 
4822.10 –    Dokumaya elverişli ipliklerin sarılmasına mahsus olanlar
4822.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, ister sanayide ister perakende satışta kullanılsın, üzerine iplik veya tel sarmaya mahsus bobinleri, tüpleri, makaraları, masuraları, konileri vb. mesnetleri içine alır. Üzerine kumaş, kağıt veya diğer maddeler vb. sarılan türden olan silindir gövdeleri (uçları açık veya kapalı) de bu pozisyonda yer alır.
Bu eşya, haddelenmiş kağıt tabakalarından veya kartondan veya kağıt hamurunun presten geçirilmesi veya kalıba dökülmesi suretiyle elde edilebilir (Bu Faslın Genel Açıklama Notunda sondan bir önceki paragrafa bakınız). Bunlar bazen perfore edilmiş (delinmiş) olabilirler. Bunlar plastik emdirilmiş veya sıvanmış, zamklanmış olabilir fakat bu tür lamine edilmiş plastiklerden mamul ürünlerin karakterine sahip olan eşya bu Fasıl haricindedir (Fasıl 39).
Bobinler, tüpler, masuraların vb. bir veya her iki ucunda ağaçtan, metalden veya diğer maddelerden takviye edici teferruat veya donatılar bulunabilir.
Benzer amaçlarla kullanılan, çeşitli şekillerdeki düz mesnetler bu pozisyona haricindedir (48.23 pozisyonu).
48.23 –     DİĞER KAĞIT, KARTON, SELÜLOZ VATKA VE SELÜLOZ LİF TABAKALARI (ÖLÇÜSÜNE VEYA ŞEKLİNE GÖRE KESİLMİŞ); KAĞIT HAMURUNDAN, KAĞIT, KARTON, SELÜLOZ VATKA VEYA SELÜLOZ LİFLERDEN DİĞER EŞYA
4823.20 –    Filtre kağıdı ve kartonu
4823.40 –    Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları ( bobin, tabaka ve disk halinde )
– Kağıt veya kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar ve benzerleri:
4823.61 – – Bambudan olanlar
4823.69 – – Diğerleri
4823.70 –    Kağıt hamurundan kalıplanmış veya preslenmiş eşya
4823.90 –    Diğerleri
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • Bu Faslın önceki pozisyonlarında yer almayan kâğıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liflerden tabakaları:
 • Genişliği 36 cm.’yi geçmeyen şeritler ve rulolar halinde
 • Katlanmamış halde iken hiçbir kenarı 36 cm.’yi geçmeyen, dikdörtgen (kare dâhil) şeklinde tabakalar halinde
 • Dikdörtgen (kare dâhil) şeklinden başka şekillerde kesilmiş

      48.02, 48.10 ve 48.11 pozisyonlarında bulunan her ebatta şeritler, rulolar şeklindeki veya dikdörtgen (kare dahil) şeklindeki tabakalar halindeki kağıt ve kartonların ilgili pozisyonlarda sınıflandırıldığı unutulmamalıdır.
(B)      Kâğıt hamuru, kâğıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liflerden tabakalardan eşya ( bu Faslın daha önceki pozisyonlarında yer almayan veya bu Fasıl 2 nolu notu tarafından hariç tutulanlar dışında).
Buna göre bu pozisyona aşağıdakiler dahildir.

 • Filtre kağıt ve kartonu (katlanmış olsun olmasın). Bunlar genellikle daire şeklindeki filtre edici kağıt ve karton gibi, dikdörtgenden başka (kare dahil) şekilde bulunurlar.
 • Baskılı kadranlar, dikdörtgen (kare dahil) şekli dışındaki şekillerde, kendi kendine kaydedici cihazlara mahsus.
 • Bu Fasılın daha önceki pozisyonlarında yer almayan, dikdörtgen (kare dahil) şeklinden farklı bir şekilde kesilmiş, yazı, çizim ve diğer grafiksel amaçlar için kağıt ve kartonlar.
 • Kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, tablalar, bardaklar ve benzerleri.
 • Kağıt hamurundan kalıplanmış veya preslenmiş eşya.
 • Örme veya diğer kullanımlar için (grafiksel amaçlar için olanlar hariç) sıvanmamış kağıt şeritler (katlanmış olsun olmasın)
 • Kağıt yünü (paketlemede kullanılan, karışık kütleler haline dar şeritler)
 • Şekerleme sarmaya mahsus kağıtlar, meyveleri sarmaya mahsus kağıtlar, ve kullanım yerlerine uygun olarak kesilmiş diğer sargılık kağıtlar.
 • Pastalar için kağıt ve kartlar; reçel kavanozlarının ağızlarına konmaya mahsus kağıtlar, kese kağıdı imali için şekil verilmiş kağıtlar .
 • Jakard ve benzeri makineler için hazırlanmış delikli kağıt ve kartonlar (Bu Fasılın 11 no lu not hükmüne bakınız). Bunların dokuma tezgahının kontrolü için delikli olması gereklidir (zımbalanmış kağıt ve kartondan kartlar).
 • Kağıt danteller ve işlemeler; raf kağıdı.
 • Kağıttan conta ve rondelalar.
 • Pul, fotoğraf ve sair eşyaya tatbike mahsus köşebentler, valizler için takviye edici köşelikler.
 • Dokumaya elverişli maddeleri büküm kapları, üzerlerine iplik, kurdele ve benzerlerinin sarılmasına uygun olarak hazırlanmış kartondan düzleştirilmiş kartlar, yumurtaların ambalajlanmasında kullanılan kalıp işi tabakalar.
 • Sucuk ve sosis için kılıflar.
 • Elbise patronları, model ve kalıpları, (birleştirilmiş olsun olmasın).
 • Çerçevesi herhangi bir maddeden olan kağıttan, açılıp kapanan el yelpazeleri, yaprakları ve gövdesi, ile ayrı sunulan gövdeler. Bununla birlikte kıymetli metallerden çerçevesi olan el yelpazeleri 13 pozisyonunda yer alır.

Bu Faslın 2 nolu not hükmünde yer alan hariç bırakılmalara ilaveten aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:

 • Sinek kağıtları (38.08 pozisyonu).
 • Teşhis reaktifleri veya laboratuvar reaktifleri (miyarları) ile emdirilmiş şeritler (38.22 pozisyonu)
 • Lif levha (44.11 pozisyonu)
 • Yazma, çizim veya diğer grafiksel amaçlarla kullanılan sıvanmamış şerit kağıt (48.02 pozisyonu)
 • 10 veya 48.11 pozisyonlarında yer alan sıvanmış, kaplanmış veya emdirilmiş şerit kağıt
 • Piyango biletleri, kazı kazan kartları, eşya piyangosu biletleri, tombala biletleri, (Genel olarak 11 pozisyonu)
 • Kağıttan güneş şemsiyeleri (66.01 pozisyonu)
 • Yapma çiçekler, yapraklar ve meyve ve bunların aksamları (67.02 pozisyonu).

(ij)     İzolatörler ve diğer elektrikli malzemeler (Fasıl 85).

 • Fasıl 90’da yer alan eşya (örneğin ortopedik aletler veya teşhis aletleri, bilimsel aletler için kadranlar).
 • Kol, masa ve duvar saatleri kadranları (91.14 pozisyonu).
 • Kartuj kılıfları ve tamponları (93.06 pozisyonu)
 • Abajurlar (05 pozisyonu).
Başa dön tuşu