Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 4 – Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler

 FASIL 4

SÜT ÜRÜNLERİ; KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI; TABİİ BAL; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN YENİLEBİLİR HAYVANSAL MENŞELİ ÜRÜNLER

Fasıl Notları.

 • “Süt” ifadesi; tam yağlı veya yarı yağlı veya tamamen yağsız süt anlamına gelmektedir.
 • 05 pozisyonu anlamında:
 • “Tereyağı” tabirinden, sadece sütten elde edilen, süt yağı oranı ağırlık itibariyle %80 veya daha fazla olan fakat %95′ i geçmeyen, yağsız katı madde içeriği ağırlık itibariyle en fazla %2, su oranı ağırlık itibariyle en fazla %16 olan tabii tereyağı, peyniraltı suyu tereyağı ve “rekombine” tereyağı (taze, tuzlanmış veya acımış, kutulanmış tereyağı dahil) anlaşılır. Tereyağı, ilave emülsifiye edici madde ihtiva etmez. Fakat sodyum klorür, gıda boyaları, nötralizasyon tuzları ve zararsız laktik asit üreten bakteri kültürleri ihtiva edebilir.
 • ²Sürülerek yenilen süt ürünleri² tabirinden, içinde sadece katı yağ olarak süt yağı bulunan ve ağırlık itibariyle süt yağı oranı %39 veya daha fazla, fakat %80’den az olan, yağlı-sulu tipteki (water-in oil type)sürülebilen emülsiyonlar anlaşılır.
 • Aşağıda belirtilen üç özelliği taşımak koşuluyla, peynir altı suyu konsantrasyonu ve süt veya süt yağı ilavesi ile elde edilen ürünler, 04.06 pozisyonunda peynir olarak tasnife tabi tutulurlar:
 • Ağırlık itibariyle içerdiği süt yağı oranının, kuru madde üzerinden %5 veya daha fazla olması;
 • Ağırlık itibariyle en az %70, en fazla % 85 kuru madde içermesi; ve
 • Kalıplanmış olması veya kalıp haline getirilmeye müsait olması gerekir.
 • Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
 • Peyniraltı suyundan elde edilen, kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %95′ den fazla laktoz içeren (susuz laktoz olarak ifade edilen) ürünler (17.02 pozisyonu);
 • Bir veya daha çok doğal bileşeni (örneğin bütirik yağ) alınarak yerine başka maddeler (oleik yağlar) katılarak oluşturulan süt ürünleri (19.01 veya 21.06 pozisyonu); veya
 • Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %80′ den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteininin konsantreleri dahil) (35.02 pozisyonu) veya globulinler (35.04 pozisyonu).

 
Altpozisyon Notları

 • 10 altpozisyonu anlamında ²modifiye edilmiş peynir altı suyu² tabirinden, peynir altı suyu bileşenlerinden (yani, laktozu, proteinleri ve minerallerin tamamı ya da bir kısmı alınmış peynir altı suyu veya tabii peynir altı suyu bileşenleri ilave edilmiş peynir altı suyu) meydana gelen ürünler ve tabii peynir altı suyu bileşenlerinin karıştırılması ile elde edilen ürünler anlaşılır.
 • 10 altpozisyonu anlamında, “tereyağı” tabiri, suyu alınmış tereyağını ve ²ghee² yi (Hint tereyağı) kapsamaz (0405.90 altpozisyonu).

 
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıla aşağıdakiler dahildir:

 • Süt ürünleri:
 • Süt (tam yağlı ve kısmen veya tamamen yağsız süt).
 • Yayıkaltı, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema.
 • Peynir altı suyu.
 • Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan doğal süt bileşenlerinden oluşan ürünler.
 • Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri.
 • Peynir ve lor.

 
Yukarıda (A) ila (E) maddelerinde belirtilen ürünler; tabii süt meydana getiren bileşenlerine ilaveten (örneğin; vitaminler veya mineral tuzlarıyla zenginleştirilmiş süt), sıvı şekilde nakledilmesi sırasında ürünün doğal yapısının korunmasını sağlayan az miktarda stabilize edici maddelerin yanısıra (örneğin; disodyum fosfat, trisodyum sitrat ve kalsiyum klorür), normal olarak ürünün içinde bulunmayan çok az miktarda anti-oksidanlar veya vitaminler içerebilir. Bu ürünlerin bazıları, bunların işlenmesinde gerekli olan az miktarda kimyasal maddeleri (örneğin; sodyum bikarbonat), toz veya granül şeklindeki ürünler ise kalıplaşmayı önleyen maddeleri (örneğin; fosfolipidler, amorf silikon dioksit) içerebilir.
 
Öte yandan, bu Fasıl kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %95 den fazla laktoz (susuz laktoz) içeren peyniraltı suyundan elde edilen ürünleri kapsamaz (17.02 pozisyonu). Ürün içindeki laktozun ağırlıkça yüzdesi hesaplanırken, serbest su ve kristalizasyon suyunu hariç tutmak için ²kuru madde² ifadesi kullanılmaktadır.
Bu faslın 4(b) nolu notunda geçen “bütirik yağlar” ifadesinden süt yağları ve “oleik yağlar” ifadesinden süt yağları dışında kalan yağlar (özellikle bitkisel yağlar, zeytinyağı gibi) anlaşılmalıdır.
 
Aşağıda yazılı olanlar, diğerleri meyanında, bu Fasıla dahil değildir:
 

 • Süt ürünlerinden hazırlanmış gıda müstahzarları (özellikle, 01 pozisyonu).
 • Bir veya daha fazla tabii bileşenin (örneğin; bütirik yağlar) diğer maddelerle (örneğin; oleik yağlar) yer değiştirilmesi suretiyle sütten elde edilen ürünler (19.01 veya 06 pozisyonları).
 • Dondurma ve diğer yenilebilir buzlar (21.05 pozisyonu).
 • Fasıl 30 daki ilaçlar.

(e) Kazein (35.01 pozisyonu), süt albümini (35.02 pozisyonu) ve sertleştirilmiş kazein (39.13 pozisyonu).
 

 • Kuş veya kümes hayvanlarının yumurta ve yumurta sarıları.
 • Tabii bal.
 • Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal kökenli yenilebilir ürünler.

 
04.01 –     SÜT VE KREMA (KONSANTRE EDİLMEMİŞ, İLAVE ŞEKER VEYA DİĞER TATLANDIRICI MADDELERİ İÇERMEYENLER).
0401.10 – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı %1’i geçmeyenler
0401.20 – Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı %1’i geçen fakat %6’yı geçmeyenler
0401.40 –  İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle %6’yı geçen fakat %10’u geçmeyenler
0401.50 — İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle %10’u geçenler
 
Bu pozisyon, süt (bu Fasılın 1 no.lu Notunda de tanımlandığı gibi)  ve kremayı kapsar (pastörize, sterilize veya başka surette dayanıklılığı artırılmış, homojenize veya peptonize edilmiş olsun olmasın). Fakat, konsantre edilmiş veya şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler ilave edilmiş süt ve krema (04.02 pozisyonu) ile pıhtılaştırılmış, fermente edilmiş veya asidi yükseltilmiş süt ve kremayı (04.03 pozisyonu) kapsamaz.
 
Bu pozisyondaki ürünler dondurulmuş olabilirler ve Fasıla ilişkin Genel Açıklama Notunda belirtilen katkı maddelerini içerebilirler. Bu pozisyon, keza, tabii ürünlerdeki nitel ve nicel kompozisyona sahip rekonstitüe (yeniden teşkil edilmiş) süt ve kremayı da kapsar.
 
04.02 –   SÜT VE KREMA (KONSANTRE EDİLMİŞ VEYA İLAVE ŞEKER YA DA DİĞER TATLANDIRICI MADDELERİ İÇERENLER) (+).
0402.10 – Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup katı yağ oranı ağırlık itibariyle %1.5’i geçmeyenler
–  Toz,  granül veya diğer katı şekillerde olup katı yağ oranı ağırlık itibariyle %1.5’i geçenler:
0402.21 —  İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler
0402.29 — Diğerleri
– Diğerleri
0402.91 —  İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler
0402.99 — Diğerleri
Bu pozisyon, ister sıvı, hamur (paste) veya katı (blok, toz veya granüle) olsun ve isterse dayanıklılığı artırılmış veya rekonstitüe edilmiş olsun olmasın, konsantre edilmiş (örneğin; suyu buharlaştırılmış) veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeler içeren süt (bu Fasıla ait Not 1’de tanımlandığı gibi) ve kremayı kapsar.
 
Süt tozu, özellikle kendi normal fiziki halini muhafaza edebilmek için ilave edilen az miktarda nişasta (ağırlık itibariyle %5’i aşmayacak kadar) içerebilir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Pıhtılaşmış, fermente edilmiş veya asitliği yükseltilmiş süt veya krema (04.03 pozisyonu).
 • Kakao veya diğer maddelerle aromalandırılmış, sütten mamul meşrubat (22.02 pozisyonu).

 
Al tpozisyon Açıklama Notu.
0402.10, 0402.21 ve 0402.29 Alt pozisyonları
Bu alt pozisyonlar, hamur şeklindeki konsantre süt veya kremayı kapsamaz (0402.91 ve 0402.99 alt pozisyonları).
 
04.03 –     YAYIK ALTI SÜT, PIHTILAŞTIRILMIŞ SÜT VE KREMA, YOĞURT, KEFİR VE DİĞER FERMENTE EDİLMİŞ VEYA ASİTLİĞİ ARTIRILMIŞ SÜT VE KREMA (KONSANTRE EDİLMİŞ VEYA İLAVE ŞEKER VEYA DİĞER TATLANDIRICI MADDELER KATILMIŞ OLSUN OLMASIN VEYA AROMA VEYA İLAVE MEYVE, SERT KABUKLU MEYVE VEYA KAKAO İÇERSİN İÇERMESİN).
0403.10 – Yoğurt
0403.90 – Diğerleri
Bu pozisyon, yayık altı süt ve fermente edilmiş veya asitliği artırılmış bütün süt ve kremayı kapsar ve pıhtılaştırılmış süt ve kremayı, yoğurdu ve kefiri içine alır. Bu pozisyondaki ürünler, sıvı, hamur veya katı (dondurulmuş hali dahil) ve konsantre (örneğin; suyu uçurulmuş veya blok halde, toz veya granüle halde) veya dayanıklı hale getirilmiş olabilirler.
Bu pozisyondaki fermente süt, 04.02 pozisyonundaki süt tozundan yapılabilir (et ürünlerinin hazırlanmasında kullanılmak veya hayvan yemine katılmak üzere az miktarda ilave laktik mayalar içerebilir).
Bu pozisyondaki asitliği artırılmış süt, 04.02 pozisyonundaki süt tozundan yapılmış olabilir (su karıştırılarak pıhtı süt elde etmek amacıyla kristal halde az miktarda ilave asit (limon suyu dahil) ihtiva eden).
Bu Fasıla ait Genel Açıklama Notunda sözü edilen katkı maddelerinden ayrı olarak, bu pozisyondaki ürünler, keza, ilave şeker veya diğer tatlandırma maddelerini, aromatik maddeleri, sert kabuklu meyveleri, diğer meyveleri (marmelat ve pulp (etli kısım) dahil) veya kakaoyu da içerebilir.
  
04.04 –     PEYNİR ALTI SUYU (KONSANTRE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN VEYA İLAVE ŞEKER VEYA DİĞER TATLANDIRICI MADDELERİ İÇERSİN İÇERMESİN); TARİFENİN BAŞKA BİR YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN TABİİ SÜT BİLEŞENLERİNDEN İBARET OLAN ÜRÜNLER (İLAVE ŞEKER VEYA DİĞER TATLANDIRICI MADDELERİ İÇERSİN İÇERMESİN).
0404.10 –  Peynir altı suyu ve modifiye edilmiş peynir altı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)
0404.90 –  Diğerleri
Bu pozisyon, peyniraltı suyunu (yani yağ ve kazeini alındıktan sonra kalan tabii süt bileşenleri) ve tadil edilmiş peyniraltı suyunu kapsar. (Bu Fasılın 1 no’lu altpozisyon notuna bakınız.) Peynir altı suyu, sıvı, hamur veya katı (dondurulmuş olanı dahil) halde ve konsantre (örneğin; toz halinde) veya dayanıklı hale getirilmiş de olabilir.
Bu pozisyon, Tarifenin başka bir yerinde daha özel olarak yer almamak koşuluyla, tabii ürünle aynı yapıya sahip olmayan süt bileşenlerinden yapılan taze veya dayanıklı hale getirilmiş ürünleri de kapsar. Böylece, bu pozisyon, tabii süt bileşenlerinden bir veya daha fazlasını içermeyen ürünleri ve tabii süt bileşenleri ilave edilmiş sütü (örneğin; proteince zengin bir ürün elde etmek amacıyla) içine alır.
Bu Fasılın Genel Açıklama Notunda sözü edilen tabii süt bileşenleri ve katkı maddelerinden ayrı olarak bu pozisyondaki ürünler, ilave şeker veya tatlandırıcı maddeleri de içerebilir.
Bu pozisyondaki toz haline getirilmiş ürünler, özellikle peynir altı suyu, hazır et ürünlerinde kullanılmak veya hayvan yemleri için katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, az miktarda ilave laktik mayaları da kapsayabilir.
 
Aşağıdakileri bu pozisyon haricindedir:

 • Tabii sütle aynı nitel ve nicel kompozisyona sahip yağsız süt ve rekonstitiye süt (01 veya 04.02 pozisyonları)
 • Peynir altı suyundan yapılmış peynirler (04.06 pozisyonu)
 • Peynir altı suyundan elde edilen ve laktoz (susuz laktoz olarak ifade edilen) içeriği kuru madde üzerinden ağırlıkça % 95’ ten fazla olan ürünler (02 pozisyonu)
 • Bu Fasıl ürünleri içinde bulunmayan diğer maddeleri içeren tabii süt bileşenlerine dayanılarak hazırlanan gıda müstahzarları (özellikle,01 pozisyonu).
 • Albüminler (iki veya daha fazla peynir altı suyu proteinleri konsantrelerini içeren ve peyniraltı suyu proteini miktarı kuru madde üzerinden ağırlıkça % 80’den fazla olan) (02 pozisyonu) veya globulinler (35.04 pozisyonu)

 
04.05 –     SÜTTEN ELDE EDİLEN TEREYAĞI VE DİĞER KATI VE SIVI YAĞLAR;  SÜRÜLEREK YENİLEN SÜT ÜRÜNLERİ.
0405.10 – Tereyağı
0405.20 – Sürülerek yenilen süt ürünleri
0405.90 – Diğerleri
 
Bu pozisyon şu ürünleri kapsar:

 • Tereyağı

 
Bu grup, doğal tereyağı, peynir altı suyu tereyağı ve rekombine tereyağını kapsar (taze, tuzlanmış veya acılaştırılmış, kutulanmış tereyağı dahil). Tereyağı sadece sütten yapılmış olmalı ve süt yağı miktarı ağırlık itibariyle %80 veya daha fazla fakat %95’ten az olmalıdır. Yağ dışında katı süt bileşenleri miktarı, ağırlık itibariyle maksimum %2 ve maksimum su içeriği ağırlık itibariyle %16 olmalıdır. Tereyağı, ilave emülsifiye edici maddeler içermez ancak, sodyum klorür, gıda boyaları, nötralize edici tuzlar ve laktik asit üreten zararsız bakteri kültürleri ihtiva edebilir (bu Fasılın 2(a) nolu Not hükmüne bakınız).
Keçi veya koyun sütünden elde edilen tereyağı da bu gruba dahildir.

 • Sürülerek yenilen süt ürünleri

Bu grup, sürülebilen süt ürünlerini yani içinde katı yağ olarak sadece süt yağı bulunan ve süt yağı içeriği, ağırlık itibariyle %39 veya daha fazla ancak %80’ den az olan yağda su tipi (water in oil type) sürülebilen karışımları içerir (bu Fasılın 2 (b) nolu Notuna bakınız). Sürülebilen süt ürünleri isteğe bağlı olarak kullanılan bazı bileşenleri içerebilirler (laktik asit üreten zararsız bakteri kültürleri, vitaminler, sodyum klorür, şeker, jelatin, nişasta, gıda boyası, aroma maddeleri, emülsifiye ediciler, koyulaştırıcı ajanlar ve koruyucular).
 

 • Sütten elde edilen diğer katı ve sıvı yağlar.

Bu grup, sütten elde edilen sıvı ve katı yağları içerir [örneğin; süt yağı, süt kaymağı(butterfat), susuz süt yağı (butteroil)]. Butteroil, tereyağı veya kremadan, su ve yağ dışı maddelerin ayrılmasıyla elde edilir.
Bu grup, tereyağı ile az miktarda şifalı bitki, baharat, aroma verici madde, sarımsak vb. nin (bu pozisyondaki ürünlerin karakterini değiştirmemek koşuluyla) karışımdan oluşan ürünleri içerdiği gibi, suyu alınmış tereyağı ve ghee’yi (daha çok inek ve manda sütünden yapılan bir çeşit tereyağı – Hint tereyağı) de içerir.
 
Süt yağı dışında yağlar içeren veya ağırlıkça %39’ dan az süt yağı içeren, sürülerek yenilen yağlar bu pozisyona dahil değildir (genellikle 15.17 veya 21.06 pozisyonu).
 
04.06 –      PEYNİR VE PIHTILAŞTIRILMIŞ ÜRÜNLER (+).
 
0406.10 – Taze peynir (olgunlaştırılmamış veya preslenmemiş) (peyniraltı suyundan yapılmış peynirler dahil) ve  pıhtılaştırılmış ürünler
0406.20 – Rendelenmiş veya toz haline getirilmiş her cins peynir
0406.30 – Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş)
0406.40 – Mavi küflü peynirler ve Penicillium roqueforti ile elde edilen küf içeren diğer peynirler
0406.90 – Diğer peynirler
 
Bu pozisyon her cins peyniri kapsar, yani;
(1)       Taze peynir (peynir altı suyu veya yayıkaltından yapılmış peynirler dahil) ve pıhtılaştırılmış ürünler. Taze peynir, üretimden kısa bir süre sonra tüketime hazır olan olgunlaştırılmamış veya preslenmemiş peynirdir (örneğin; Ricotto, Broccio, Cottage cheese, krem peynir, Mozzarella).
(2)       Rendelenmiş veya toz haline getirilmiş peynirler.

 • İşlenmiş peynirler. Bunlar, bir veya daha çok sayıdaki peynir çeşidinin su, krema veya diğer süt ürünleri, tuz, baharat, aroma maddeleri, renk maddelerinden bir veya daha fazlası ile, ısı veya emülsifiye edici veya asitliği artırıcı maddelerin (eritme tuzları dahil) yardımıyla ezilmesi, karıştırılması, eritilmesi veya emülsiyon haline getirilmesi suretiyle üretilmektedir.
 • Mavi küflü peynirler ve Penicillium roqueforti ile elde edilen küf içeren diğer peynirler
 • Yumuşak peynirler (örneğin; Camembert, Brie).
 • Orta sertlikte peynirler ve sert peynirler, (örneğin; Cheddar, Gouda, Gravyer, Parmesan).

 
Peyniraltı suyundan yapılmış peynirler, peyniraltı suyunun konsantre edilmesi ve süt veya süt yağı ilavesi suretiyle elde edilirler. Bunlar, aşağıda belirtilen özellikleri taşıyorlarsa bu pozisyonda sınıflandırılırlar:

 • Süt yağı muhtevası, ağırlık itibariyle kuru maddenin %5 veya daha fazlası ise;
 • Ağırlık itibariyle kuru madde ihtivası en az %70, en fazla %85 ise;
 • Kalıp halinde veya kalıp haline getirilmeye uygun ise.

 
Peynir özelliğini taşımak koşuluyla et, balık, kabuklu hayvanlar, ot, baharat, sebze, meyve, sert kabuklu meyveler, vitaminler, yağsız süt tozu vb. nin mevcudiyeti sınıflandırmayı etkilemez.
Sulu hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış peynirler, önceden pişirilmiş olsun olmasın, peynir karakterini taşımak koşuluyla, bu Fasılda sınıflandırılırlar.
 
Altpozisyon Açıklama Notu:
0406.40 Alt pozisyonu
Bu altpozisyon, yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması kaydı ile, tescilli veya ticari isime sahip peynirlerin yanı sıra Bleu d.Auvergne, Bleu de Causses, Bleu de Quercy, Blue Cheshire, Blue Dorset, Blue Wensleydale, Cabrales, Danish Blue (Danablu), Gorgonzola, Mycella, Roquefort, Saingorlon ve Stilton türü peynirlerdeki gibi bünyesinde mavi, yeşil, yeşilimsi mavi veya beyazımsı gri renkte görünür damarlara (küf)sahip peynirleri kapsar.
 
04.07 –     KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ YUMURTALARI (KABUKLU, TAZE, DAYANIKLI HALE GETİRİLMİŞ VEYA PİŞİRİLMİŞ).
-Kuluçkalık yumurtalar:
0407.11 – – Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)
0407.19  – – Diğerleri
-Diğer taze yumurtalar:
0407.21 — Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)
0407.29  – – Diğerleri
0407.90 – Diğerleri
Bu pozisyon, tüm kuşların ve kümes hayvanlarının döllenmiş kuluçkalık yumurtalarını ve diğer taze (soğutulmuşlar dahil) yumurtalarını kapsar. Ayrıca, bu pozisyon dayanıklılığı artırılmış veya pişirilmiş kabuklu yumurtaları da kapsar.
 
04.08 –     KUŞ VE KÜMES HAYVANLARININ KABUKSUZ YUMURTALARI VE YUMURTA SARILARI (TAZE, KURUTULMUŞ, BUHARLA VEYA KAYNAR SU İLE PİŞİRİLMİŞ, KALIPLANMIŞ, DONDURULMUŞ VEYA DİĞER BİR ŞEKİLDE DAYANIKLILIĞI ARTIRILMIŞ) (İLAVE ŞEKER VEYA DİĞER TATLANDIRICI MADDELER İÇERSİN İÇERMESİN).
– Yumurta sarıları
0408.11 — Kurutulmuş
0408.19 — Diğerleri
– Diğerleri
0408.91 — Kurutulmuş
0408.99 — Diğerleri
 
Bu pozisyon, her türlü kanatlıların kabuksuz bütün haldeki yumurtalarını ve yumurta sarılarını kapsar. Bu pozisyondaki ürünler, taze, kurutulmuş, buharla veya kaynar suyla pişirilmiş, kalıp haline getirilmiş (örneğin; silindir şeklindeki “uzun yumurtalar”), dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklı hale getirilmiş olabilirler. Bütün bunlar, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin ve ister gıda maddesi olarak isterse sanayide kullanılsınlar (örneğin; debagatta) bu pozisyona girerler.
 
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:

 • Yumurta sarısı yağı (15.06 pozisyonu).
 • Baharat, çeşni vericiler veya diğer katkı maddelerini içeren yumurta ürünleri (21.06 pozisyonu).
 • Lesitin (29.23 pozisyonu).
 • Yumurta beyazı (yumurta albumini) (35.02 pozisyonu).

 
04.09 –     TABİİ BAL.
Bu pozisyon, ne şeker ne de herhangi diğer bir madde ilave edilmemiş olmak şartıyla, arılar (Apis mellifera) veya diğer böcekler tarafından üretilen santrifüj edilmiş veya petekte olan ya da petek parçaları içeren balları kapsar. Bu ballar, çiçek kaynakları, menşei veya rengi itibariyle tanımlanabilirler.
Suni bal ve tabii balla suni bal karışımları bu pozisyona dahil değildir (17.02 pozisyonu).
04.10 –     TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN HAYVANSAL MENŞELİ YENİLEBİLEN ÜRÜNLER.
Bu pozisyon, Tarifenin herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan insan tüketimine uygun hayvansal menşeli ürünleri kapsar.
Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar dahildir:
(1)       Kaplumbağa yumurtaları. Bunlar, nehir veya deniz kaplumbağalarının yumurtalarıdır; taze, kurutulmuş veya diğer şekilde dayanıklılıkları artırılmış olabilirler.
Kaplumbağa yumurtası yağı bu pozisyona dahil değildir (15.06 pozisyonu).
(2)       Salanganes yuvaları (“kuş yuvası”). Bunlar, hava ile temas edince süratle sertleşen, kuşlar tarafından salgılanan bir maddeden oluşmaktadır. Yuvalar, bir işleme tabi tutulmamış olabilirler veya tüketime uygun hale getirmek üzere tüylerden, havdan, toz ve diğer kirlerden temizlenmiş olabilirler. Bunlar, genel olarak, beyazımsı şerit veya ip şeklindedirler. Salanganes yuvaları, proteince zengin olur, özellikle çorba veya diğer gıda müstahzarlarının yapımında kullanılırlar.
 
Bu pozisyona, yenilen veya yenilmeyen sıvı veya kurutulmuş hayvan kanı dahil değildir (05.11 veya 30.02 pozisyonları).

Başa dön tuşu