Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 39 – Plastikler ve mamulleri

BÖLÜM VII 

PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

Bölüm Notları.
1.- Tamamen veya kısmen bu bölümde birbirinden farklı bir kaç maddeden oluşan ve karıştırıldıktan sonra VI. veya VII. Bölümün bir ürününü oluşturabilen takım halinde konulmuş maddeler, bileşimlerinin aşağıdaki şekillerde olması kaydıyla bu bölümlerdeki, o ürünün bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır:
(a)     Oluşturduğu şekle göre, tekrar bir araya getirmeye gerek duyulmadan bir arada kullanılmaya mahsus olduğu açıkça belirli olmalıdır;
(b)     Birlikte ithal edilmelidir; ve
(c)     Niteliği veya miktarı itibarıyla birbirinin tamamlayıcısı olarak kabul edilebilmelidir.
2.-  39.18 veya 39.19 pozisyonlarındaki eşya hariç olmak üzere, eşyanın esas kullanımı açısından üzerlerinde tali derecede olmayan motif, oyma veya resim baskılı olan plastik maddeler, kauçuk ve bunlardan mamul eşya 49.Fasılda yer alır.
GENEL AÇIKLAMALAR
Bölüm Notu 1.
Bu not, tamamen veya kısmen VII. bölümde birbirinden farklı iki veya daha fazla maddeden oluşan takım haline konulmuş eşyanın sınıflandırılması ile ilgilidir. Bununla birlikte, bu not, karıştırıldıktan sonra VI. veya VII. bölümün bir ürününü oluşturabilen takım haline konulmuş maddeler ile sınırlıdır. Bu tür takım haline konulmuş maddeler, bileşimlerinin 1 numaralı notta ki (a) ilâ (c) bentlerindeki şekillerde olması şartıyla, o ürünün bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.
Şurası kayda değer ki, tamamen veya kısmen VII. bölümde birbirinden farklı iki veya daha çok maddeden oluşan takım haline konulmuş eşya, önceden karıştırılmaksızın birbirinin ardı sıra kullanılacaksa bu bölümün 1 nolu Not hükmü uyarınca hariç tutulur. Perakende satılacak şekilde hazırlanmış bu tür eşya, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (genellikle Kural 3 (b)) dikkate alınmak suretiyle sınıflandırılır; bunların perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış olanları ayrı ayrı sınıflandırılır.
Bölüm Notu 2.
39.18 pozisyonundaki (plastikten yer, duvar ve tavan kaplamaları) ve 39.19 pozisyonundaki (plastikten kendinden yapışkan levhalar, vb.) eşyanın üzerine esas kullanımı için zaruri olmayan, sabit motifler, oymalar, resimler basılmış olsa dahi 49. Fasılda yer almazlar ve yukarıda anılan pozisyonlarda sınıflandırılırlar. Bununla birlikte, bu bölümde tanımlanan cinsten tüm diğer plastikler ve kauçuk, eğer onların üzerine yapılan basımlar esas kullanım için zaruri değilse, 49.Fasılda yer alır.

FASIL 39

PLASTİKLER VE MAMULLERİ 

Fasıl Notları.

 • Tarifenin neresinde geçerse geçsin “plastik” tabirinden, dış etkiler altında (genellikle sıcaklık ve basınç, gerekirse, çözücü veya plastifiyan bir maddeyle) kalıplama, kalıba dökme, çekme, haddeden geçirme veya diğer işlemlerle ya polimerizasyon anında veya daha sonraki safhada şekil alabilen ve dış etkiler kalktığında şeklini koruyabilen, 39.01 ila 39.14 pozisyonlarındaki maddeler anlaşılır.

Tarifenin neresinde geçerse geçsin, “plastiklere” yapılan herhangi bir atıf, vulkanize edilmiş lifleri de kapsar. Bununla beraber bu tabir, Bölüm XI de yer alan dokumaya elverişli maddeler olarak kabul edilen maddeleri kapsamaz.

 • Bu Fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

(a)  27.10 veya 34.03 Pozisyonlarında yer alan yağlama müstahzarları
(b)  27.12 veya 34.04 Pozisyonlarında yer alan mumlar;
(c)  Kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan izole edilmiş organik bileşikler (Fasıl 29);
(d)  Heparin veya tuzları (30.01 pozisyonu);
(e) Çözücünün oranı, ağırlık itibariyle çözeltinin % 50’sini geçmesi halinde 39.01 ila 39.13 pozisyonlarında belirtilen herhangi bir ürünün uçucu organik çözücüler içindeki çözeltileri (kollodiyonlar hariç) (32.08 pozisyonu); 32.12 pozisyonundaki ıstampacılığa mahsus varakalar.
(f)  34.02 Pozisyonuna giren yüzey-aktif organik maddeler ve müstahzarlar;

 • Eritilmiş sakızlar (run gums) ve ester sakızları (38.06 pozisyonu);
 • Mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar ile aynı amaçla kullanılan diğer sıvılar için müstahzar katkılar (38.11 pozisyonu).

(ij) 39. Fasılda yer alan poliglikoller, silikonlar ve diğer polimerler esaslı hidrolik müstahzar  sıvılar  (38.19 pozisyonu)
(k) Plastik bir mesnet üzerindeki laboratuvar ve teşhis reaktifleri(38.22 pozisyonu);
(l)  40.Fasıldaki tarife uygun sentetik kauçuk veya mamulleri;
(m)Saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (42.01 pozisyonu) veya 42.02 pozisyonuna giren sandıklar, bavullar, el çantaları ve diğer mahfazalar;
(n) 46.Fasıla giren hasırcı eşyası, sepetçi eşyası veya diğer eşya;
(o) 48.14 Pozisyonuna giren duvar kaplamaları;
(p) XI. Bölüme giren eşyalar (dokumaya elverişli maddeler ve mamulleri);

 • Bölüme giren eşya (örneğin; ayakkabılar, başlıklar, şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksam ve parçaları);
 • 17 Pozisyonuna giren taklit mücevherat;
 • Bölüme giren eşya (makinalar ve mekanik veya elektrikli cihazlar);
 • Bölüme giren hava ve kara nakil taşıtlarının aksam ve parçaları;
 • Fasıla giren eşya (örneğin; optik elemanlar, gözlük çerçeveleri, resim malzemesi);
 • Fasıla giren eşya (örneğin; saatler ve saat mahfazaları gibi);
 • Fasıla giren eşya (örneğin; müzik aletleri ve bunların aksam ve parçaları);
 • Fasıla giren eşya (örneğin; mobilyalar, lambalar ve aydınlatma cihazları, ışıklı işaretler, prefabrik yapılar );
 • Fasıla giren eşya (örneğin; oyuncak, oyun ve spor malzemeleri gibi); veya
 • Fasıla giren eşya (örneğin; fırçalar, düğmeler, kayarak işleyen fermuarlar, taraklar, pipoların ağızlık ve başları, sigara ağızlıkları ve benzerleri, vakumlu şişelerin veya benzerlerinin aksam ve parçaları, dolma kalemler, uçlu kurşun kalemler, monopodlar, bipodlar, tripodlar vb. eşya).
 • 01 ila 39.11 Pozisyonları sadece, kimyasal sentez yoluyla elde edilen ve aşağıdaki tariflere uyan ürünlere uygulanır:
 • Alçak basınç damıtma yöntemi kullanılarak 1,013 milibar basınca dönüştürüldükten sonra, 300 0C ‘de hacim olarak %60’dan daha azı damıtılan sıvı sentetik poliolefinler (39.01 ve 39.02 pozisyonları);
 • Kumaron-inden (coumarone-indene) türü yüksek derecede polimerleştirilmemiş reçineler (39.11 pozisyonu);
 • Ortalama en az 5 monomer birimli diğer sentetik polimerler;
 • Silikonlar (39.10 pozisyonu);
 • Rezoller (39.09 pozisyonu) ve diğer prepolimerler.
 • “Kopolimer” tabirinden, toplam polimer miktarı içinde tek bir monomer ünitesi miktarı ağırlık itibariyle % 95 veya daha fazla olmayan bütün polimerleri kapsar.

Bu Fasıl anlamında, metinde aksi belirtilmedikçe, “kopolimerler” (ko-polikondensatlar, ko-poliadisyon katılma ürünleri, blok kopolimerler ve graft kopolimerler dahil) ve polimer karışımları, komonomer ünitesi ağırlık itibariyle, diğer tek bir komonomer ünitesine üstün gelen polimerlerinin yer aldığı pozisyonda sınıflandırılırlar. Bu not anlamında, aynı pozisyonda yer alan, polimerleri oluşturan komonomer üniteleri birlikte mütalaa edilmelidir.
Şayet hiç bir komonomer ünitesi ağırlık itibariyle diğerlerine üstün gelmiyorsa, kopolimerler ve polimer karışımları, hale göre, eşit olarak geçerli olabilecek pozisyonlar arasında numara sırasına göre en sonda bulunan pozisyonda sınıflandırılır.
5.-   Sadece ana polimer zinciri uçları kimyasal reaksiyonlarla değiştirilmiş kimyasal olarak tadil edilmiş polimerler, tadil edilmemiş polimerlere uygun pozisyonda sınıflandırılırlar. Bu hüküm graft kopolimerlere uygulanmaz.
6.-  39.01 ila 39.14 Pozisyonlarında, “ilk şekiller” tabirine, sadece aşağıda belirtilen şekiller dahildir:
(a) Sıvı ve hamurlar, dispersiyonlar (emülsiyonlar, süspansiyonlar) ve çözeltiler dahil;
(b) Düzensiz şekillerde bloklar, biçimsiz parçalar, tozlar (kalıplama tozları dahil), granüller, pullar ve benzeri dökme biçimler.
7.- 39.15 Pozisyonuna, ilk şekillere dönüştürülmüş bir tek termoplastik maddelerin döküntüleri, kalıntıları ve hurdaları dahil değildir (39.01 ila 39.14 pozisyonları).
8.-  39.17 Pozisyonu anlamında  “borular ve hortumlar”  tabirinden, gaz veya sıvıların taşınmasında, iletilmesinde ve dağıtımında genel olarak kullanılan türden, yarı-mamul veya tamamlanmış ürünler olan delikli ürünler(yivli bahçe hortumu, başları delikli borular gibi) anlaşılır. Bu tabire, sucuk, salam kılıfları ve diğer yassılaştırılmış-düz borular da dahildir. Ancak bu yassılaştırılmış-düz borular hariç, iç enine kesiti yuvarlak, oval,  dikdörtgen  (boyu eninin  1,5 katını geçmeyenler) veya düzenli çokgenler şeklinde olmayanlar, boru ve hortum olarak kabul edilmeyip, profil olarak kabul edilirler.
9.-  39.18 Pozisyonu anlamında “plastiklerden duvar veya tavan kaplamaları” tabirinden, kağıt dışında herhangi bir maddeden mesnet üzerine tespit edilmiş, ön yüzü pürüzlendirilmiş, kabartılmış, boyanmış, desen basılmış veya başka şekilde süslenmiş plastiklerden oluşan duvar ve tavan süslenmesine uygun, eni en az 45 cm. olan rulolar halindeki ürünler anlaşılır.
10.- 39.20 ve 39.21 Pozisyonlarındaki “levha, folye (yaprak), film (pelikül), şerit” tabiri, baskı yapılmış veya yüzeyleri başka şekilde işlenmiş olsun olmasın, dikdörtgen (kare dahil) şeklinde kesilmiş veya kesilmemiş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış (bu kesme onları kullanılmaya hazır eşya halinde sokmuş olsa bile) levhalara, folyelere, filmlere, şeritlere (54.Fasılda yer alanlar hariç) ve düzenli geometrik şekillerdeki bloklara uygulanır.
11.- 39.25 Pozisyonuna, II. Tali Fasılın daha önceki herhangi bir pozisyonunda yer alan ürünler olmamak şartıyla, sadece aşağıda yazılı olanlar dahildir:
(a) Kapasitesi 300 litreden fazla olan sarnıçlar, tanklar (foseptikler dahil) depolar ve benzeri kaplar;
(b)            Yer, duvar veya bölme, tavan veya çatılarda kullanılan yapı
elemanları;
(c) Oluklar ve donanımları;
(d)            Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri;
(e) Balkonlar, parmaklıklar, çitler, bahçe kapıları ve benzeri
engeller;
(f) Kepenkler, panjurlar (venedik kepenkleri dahil) ve benzeri eşya ve
bunların aksam, parça ve donanımları;
(g)            Montaj ve tesisat işleri için (örneğin, dükkanlarda, atölyelerde,
antrepolarda kullanılan) büyük raflar;
(h) Süs mahiyetinde mimari motifler (yivli süsler, küçük kubbeler,
güvercinlikler gibi);ve
(ij) Kapılara, pencerelere, merdiven, duvar veya binanın diğer bölümlerine
tespit veya monte edilmek üzere hazırlanmış bağlantı ve montaj
parçaları (saplar, tutaçlar, kancalar, köşebentler, havlu rayları, elektrik
düğmesi kapakları ve koruyucu diğer kapaklar gibi).
 
Altpozisyon Notları.
1.-    Bu Fasılın herhangi bir pozisyonundaki polimerler (kopolimerler dahil) ve kimyasal olarak tadil edilmiş olan polimerler aşağıdaki hükümlere uygun olarak sınıflandırılır.

 • Diğerleri adı altında aynı seri içinde bir altpozisyon bulunduğu takdirde (alt pozisyonların sıralamasında):
 • Bir alt pozisyon metninde belli bir polimerin “poli” ön eki (örneğin, polietilen, poliamid-6.6 gibi)birlikte mütalaa edilen polimerini teşkil eden monomer ünite veya monomer üniteleri toplam polimer içeriğinin ağırlık itibarıyla % 95 veya daha fazlasını teşkil etmelidir.
 • 30, 3901.40, 3903.20, 3903.30, ve 3904.30 alt pozisyonlarında adı geçen kopolimerler, bu kopolimerlerin komonomer üniteleri toplam polimer içeriğinin ağırlık itibarıyla % 95 veya daha fazlasını teşkil etmeleri şartıyla bu altpozisyonlarda sınıflandırılırlar.
 • Kimyasal olarak tadil edilmiş polimerler, başka bir pozisyonda özel olarak yer almamaları şartıyla, “Diğerleri” olarak adlandırılan altpozisyonda sınıflandırılırlar.

(4)       Yukarıdaki (1), (2) veya (3) numaralı hükümlere uygun olmayan polimerler, arta kalan altpozisyonlar içinde monomer ünitesi diğer herbir komonomer ünitesine ağırlık itibariyle üstün gelen, polimerleri kapsayan altpozisyonda sınıflandırılır. Bu amaçla aynı altpozisyonda yer alan polimerleri teşkil eden monomer üniteleri birlikte mütalaa edilmektedir. Ancak dikkate alınacak alt pozisyonlarda yer alan polimerleri teşkil eden komonemer üniteleri kıyaslanabilir olmalıdır.

 • “Diğerleri” adı altında aynı seri içerisinde bir altpozisyon bulunmadığı takdirde:
 • monomer ünitesi diğer herbir komonomer ünitesine ağırlık itibariyle üstün gelen, polimerleri kapsayan altpozisyonda sınıflandırılır. Bu amaçla aynı altpozisyonda yer alan polimerleri teşkil eden monomer üniteleri birlikte mütalaa edilmektedir. Ancak, dikkate alıncak altpozisyonlarda yer alan polimerleri teşkil eden kopolimer üniteleri kıyaslanabilir olmalıdır.

(2)        Kimyasal olarak tadil edilmiş polimerler tadil edilmemiş polimerlere uygun altpozisyonda sınıflandırılır.
Polimer karışımları, aynı oranda aynı monomer ünitelerinin polimeri olarak aynı alt pozisyonda sınıflandırılırlar.
2.-  3920.43 alt pozisyonu anlamında, “plastifiyan” terimi, ikincil plastifiyanları içerir.
 
                  GENEL AÇIKLAMALAR
Genel olarak, bu Fasıl, 2 nolu Fasıl notu haricinde tutulmamak şartıyla polimerleri ve yarı mamul olarak adlandırılan maddeleri ve bunlardan mamul maddeleri kapsamaktadır.
 
Polimerler
Polimerler bir veya daha fazla tipteki monomer ünitelerinin tekrarı ile karakterize edilen moleküllerden oluşurlar.
Polimerler, aynı veya farklı kimyasal yapıya sahip çeşitli moleküller arasındaki reaksiyon sonucu oluşurlar. Polimerlerin oluşma işlemine polimerizasyon denir. Polimerizasyon terimi geniş anlamda aşağıda açıklaması yapılan temel reaksiyonların tiplerini içerir:

 • Katılma polimerizasyonu. Bunlar, tek moleküllerin birbirleri ile, su veya herhangi bir yan ürün çıkışı olmadan, doymamış bir etilen molekülünün diğer herhangi bir molekülle reaksiyona girmesiyle oluşan ve sadece karbon-karbon bağlarının bulunduğu bir polimer zincirinin oluşturduğu polimerizasyondur. Örneğin, etilen ve vinil asetattan etilen-vinilasetat kopolimeri veya etilenden polietilenin elde edilmesi gibi. Bu tip polimerizasyona bazen basit polimerizasyon veya kopolimerizasyonda denilir. Örneğin, tam anlamda polimerizasyon veya kopolimerizasyon gibi.

(2)  Yeniden düzenlenen polimerizasyon. Bunlar, oksijen, azot ve kükürt gibi atomları içeren fonksiyonel gruplara sahip moleküller; su veya herhangi bir yan ürün çıkışı olmaksızın, birbirleriyle, moleküller içinde meydana gelen yeniden düzenlemeler ve katılmalar yoluyla reaksiyona girerek, monomer birimleri eter, amid, üretan veya diğer bağlantıların bulunduğu bir polimer zincirini oluştururlar. Bu polimerizasyona örnek olarak formaldehitlerden polioksimetilen (poliformaldehit), kaprolaktam’dan poliamid-6’nın veya bir poliol ve bir di-izosiyanattan poliüretanların elde edilmesi verebilir. Bu tip polimerizasyona poliadisyon (polikatılma) denir.
(3)  Kondensasyon polimerizasyon. Bunlar, oksijen, kükürt, azot gibi atomların içerildiği fonksiyonal gruplara sahip moleküller, su veya diğer yan ürünleri açığa çıkararak, birbirleri üzerine olan etkisi ile reaksiyona girip, monomer birimlerinin eter, ester, amid veya diğer bağların bulunduğu bir polimer zincirini oluşturur. Bu tür polimerizasyona örnek olarak, hekzametilen diamid ve adipik asitten poliamid-6, 6 veya etilen glikol ve tereftalik asitten poli (etilen tereftalat)ın elde edilmesi verilebilir. Bu tür polimerizasyona kondansasyon veya polikondansasyon da denir.
Polimerler, polietilenin klorlandırılması veya poli (vinil klorür)ün klorlandırılması, polietilenin klorosülfonatlandırılması, selülozun nitratlandırılması veya asetillendirilmesi veya poli (vinil asetat) ın hidrolize örneklerinde olduğu gibi kimyasal olarak modifiye (tadil) edilmiş olabilir.
 
Polimer Kısaltmaları
Bu Fasılda belirtilmiş birçok polimer aynı zamanda kısaltmalarıyla bilinirler. Genellikle kullanılan kısaltmaların bir kısmının listesi aşağıda yer almaktadır:
 
ABS                Akrilonitril–butadien–stiren kopolimer
CA                  Selüloz asetat
CAB               Selüloz asetat butirat
CP                   Selüloz propionat
CMC               Karboksimetil selüloz
CPE                Klorlanmış polietilen
EVA               Etilen-vinil asetat kopolimer
HDPE             Yüksek-yoğunluk polietilen
LDPE             Alçak yoğunluk polietilen
LLDPE           Lineer alçak yoğunluk polietilen
PBT                Polibütilen tereftalat
PDMS             Polidimetilsiloksan
PE                   Polietilen
PEOX             Polietilen oksit(polioksietilen)
PET                 Polietilen tereftalat
PIB                 Poliizobutilen
PMMA           Polimetil metakrilat
PP                   Polipropilen
PPO                Polifenilen oksit
PPOX             Polipropilen oksit (polioksipropilen)
PPS                 Polifenilen sülfür
PS                   Polistiren
PTFE              Politetrafloroetilen
PVAC             Polivinil asetat
PVAL             Polivinil alkol
PVB                Polivinil butiral
PVC                Polivinil klorür
PVDF             Poliviniliden florür
PVP                Polivinil prolidon
SAN               Stiren-akrilonitril kopolimer
 
Şu da belirtilmelidir ki, ticari polimerler bazen kısaltmalarında gösterilen monomer ünitelerinden daha fazlasını içerirler(esasen bir etilen polimeri olan ve alfaolefin monomer ünitelerinden az miktar (çoğu zaman % 5’den fazla) içeren lineer alçak-yoğunluk polietilen (LLDPE) gibi). Hatta, bir polimerdeki monomer ünitelerinin bağlı miktarları kısaltmalarında olduğu sırada olması gerekmez (örneğin; üstün (baskın) monomer ünitesi olarak stiren içeren akrilonitril-butadien-stiren (ABS) gibi.).
Bu sebeple, polimer kısaltmaları sadece yol gösterici olarak kullanılmalıdır. Sınıflandırma her durumda, ilgili Fasıl Notu, altpozisyon notu ve bir polimerdeki monomer ünitelerinin bağlı kompozisyon esasları üzerine yapılmalıdır (bakınız not 4 ve bu Fasılın altpozisyon notu 1)
 
Plastikler
Bu Bölümün 1 numaralı Notunda belirtildiği gibi “plastikler” tabirinden dış etkiler altında (genellikle sıcaklık ve basınç, gerekirse çözücü veya plastifiyan bir maddeyle) kalıplama, kalıba dökme, çekme, haddeden geçirme veya diğer işlemlerle ya polimerizasyon anında veya daha sonraki safhada şekil alabilen ve dış etkiler kalktığında şeklini koruyabilen, 39.01 ila 39.14 pozisyonlarındaki maddeler anlaşılır. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, “plastiklere” yapılan herhangi bir atıf, vulkanize edilmiş lifleri de kapsar.
Bununla birlikte, bu tabir XI. bölümde yer alan dokumaya elverişli maddeleri içine almaz. Şu husus kayda değer ki, Tarifenin neresinde geçerse geçsin “plastikler” tabirinden yukarıdaki tanım anlaşılır.
Bu tanımlamada geniş bir anlamda kullanılan “polimerizasyon” terimi, katılma polimerizasyonu, yeniden düzenleme polimerizasyonu (poliadisyon) ve kondansasyon polimerizasyonu(polikondansasyon) içeren herhangi bir polimer oluşturma metodunu ifade eder.
Şayet bu Fasılın maddesi ısı etkisiyle tekrar tekrar yumuşatılabiliyorsa ve eşya olarak şekilllendirilebiliyorsa, örneğin; kalıplamayla ve sonra soğutma işlemiyle sertleşebiliyorsa, bu maddeye “termoplastik” denir. Şayet kimyasal veya fiziksel araçlarla (örn: ısı ile)eritilemez bir ürüne dönüştürülebiliyorsa ya da zaten dönüşmüşse, bu maddeye “termoset” denir.
Plastiklerin uygulama alanları sınırsız olup, bunlardan mamul birçok eşya başka bir yerde sınıflandırılmıştır (bu Fasılın 2 nolu Notuna bakınız).
 
Fasılın Genel Düzenlenmesi
Bu Fasıl iki Tali Fasıla ayrılmıştır. I. Tali Fasıl ilk şekillerdeki polimerleri, II. Tali Fasıl ise döküntü, kalıntı, hurda, yarı mamuller ve eşyayı içerir.
I.Tali Fasılda, ilk şekiller ile ilgili olarak 39.01 ila 39.11 pozisyonlarının ürünleri kimyasal sentezlerle elde edilir, 39.12 ve 39.13 pozisyonlarının ürünleri ya tabi polimerlerdir veya kimyasal işlemlerle elde edilen maddelerdir, 39.14 pozisyonu ise 39.01 ila 39.13 pozisyonlarında yer alan polimer esaslı iyon değiştiricileri içine alır.

 1. Tali Fasılda; 39.15 pozisyonu, plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları ile ilişkilidir, 39.16 ilâ 39.25 pozisyonları yarı mamuller veya plastiklerden belirli eşyayı  içine  alır,  39.26  pozisyonu  ise tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastik eşyayı veya 39.01 ilâ 39.14 pozisyonlarındaki diğer maddeleri de kapsar.

 
39.01 ila 39.11 pozisyonlarının konusu
Bu pozisyonların konusu bu Fasılın 3 nolu Notunda ele alınmıştır, bu pozisyonlar yalnız aşağıda sıralanan kategorilere giren kimyasal sentezlerle üretilmiş eşyaya tatbik edilir:

 • Sıvı sentetik poliolefinler. Bunlar, etilen, propen, bütenler veya diğer olefinlerden elde edilen polimerlerdir. Alçak basınç damıtma yöntemi kullanıldığında, % 60’dan az hacmi 1,013 milibara düştükten sonra 300 0C de damıtılıyorsa, 01 veya 39.02 pozisyonlarında yer alır.
 • Reçineler. Bunlar, taşkömürü katranından türetilen karışık monomerlerin (kumaron veya inden dahil) kopolimerizasyonu ile elde edilen kumaron-indenin yüksek olmayan polimerleridir(39.11 pozisyonu).

(c)      En az 5 monomer birimine sahip diğer sentetik polimerler. Bunlar, birbirini aralıksız takip eden bir sıra içinde olup bunları bu Fasılın 1 nolu Notunda belirtilen plastikler dahildir.
Fasıl Notu 3(c)’de belirtilen monomer ünitelerinin ortalama sayısının hesaplanması anlamında, polikondensatlar ve bazı yeniden düzenleme polimerlerin her biri farklı bir kimyasal yapıda birden fazla monomer birimine sahip olabilirler. Bir polimerizasyon sürecinde bir tek monomer molekülü tarafından katılan monomer ünitesi en büyük yapısal ünitedir. Bu ünite; ne tekrarlamayla polimeri tanımlayan, en küçük yapısal ünite olan, yapısal tekrarlama ünitesiyle, ne de polimerleri şekillendirebilen bir tek molekül olan term monomeri ile karıştırılmamalıdır.
 
Örnekler:
(a) Poli(vinil klorür).
Aşağıdaki zincir üç monomer ünitesini göstermektedir.

 
Monomer                  monomer ünitesi              Yapısal tekrarlama ünitesi                   vinil klorür                 -CH2-CHCl-                          -CH2-CHCl-
(CH2=CHCl)
 
(Monomer ünitesinin ve yapısal tekrarlama ünitesinin aynı olduğu durum)
 
(b) Poliamid – 6,6
Aşağıdaki zincir dört monomer ünitesini göstermektedir.

 
Monomer                                                                           monomer ünitesi
Heksametilen-diamin
 
(NH2-(CH2)6-NH2)                                                                     -NH-(CH2)6-NH-
ve                                                                                              ve
 
adipik asit
(HOOC-(CH2)4-COOH)                                                  O             O
||             ||
– C- (CH2)4 – C –
 
yapısal tekrarlama ünitesi
 
O           O
||            ||
-NH-(CH2)6-NH-C-(CH2)4-C-
 
 
(İki farklı monomer ünitelesinin olduğu ve her birinin yapısal tekrarlama ünitesini oluşturduğu durum)
 
(c) Etilen Vinil Asetat kopolimer
Aşağıdaki zincir altı monomer ünitesini göstermektedir:
 

 
 
(AC eşittir                   CH3-C-)
||
O
Monomerler         monomer uniteler              yapısal tekrarlama ünitesi
etilen
(CH2=CH2)            -CH2-CH2
ve                                  ve                                                     (*)
vinil asetat        -CH2-CH-OAc
 
(CH2=CH-OAc)
 
 
(d)       Silikonlar. Bunlar, molekül içinde birden fazla silisyum-oksijen-silisyum bağı ve doğrudan silisyum-karbon bağları ile silisyum atomları bağlanmış organik gruplar içeren kimyaca belirlenmemiş ürünlerdir (39.10 pozisyonu).
(e) Rezoller (39.09 pozisyonu) ve diğer prepolimerler. Prepolimerler, her ne kadar reaksiyona girmeyen monomerleri içermekte iseler de, bazı tekrarlanan monomer birimleri tarafından karekterize edilen ürünlerdir. Prepolimerler normal olarak bu şekilde kullanılmayan fakat bunlar daha ileri polimerizasyonla yüksek molekül ağırlıklı polimerlere dönüştürülmesi tasarlanan ürünlerdir. Bu nedenle prepolimerler tabiri, di-izobütilen (27.10 pozisyonu) veya çok düşük molekül ağırlıklı poli(oksietilen) (polietilen glikol) (38.24 pozisyonu) gibi mamul hale getirilmiş ürünleri kapsamaz. Prepolimerlere örnek olarak, epikklorhidrinli ve polimerik izosiyanatlar  ile epoksilenmiş fenol-formaldehit veya bisfenol-A esaslı epioksitler verilir.
 
Kopolimerler ve Polimer Karışımları
“Kopolimer” terimi Fasılın 4 nolu Notu’nda, hiçbir tek monomer ünitesinin toplam polimer miktarı içinde ağırlık itibariyle % 95 ya da daha fazla olmadığı polimerler şeklinde tanımlanmıştır.
Bu sebeple, örneğin % 96’sı propilen monomer ünitesi ve % 4’ü başka olefin ünitesinden oluşan bir polimer kopolimer kabul edilmez.
Kopolimerlere, ko-polikandensasyon ürünleri, ko-poliadisyon ürünleri, blok kopolimerleri ve graft kopolimerleri dahildir.
Blok Kopolimerler, farklı monomer ünitesi kompozisyonlarına sahip en az iki bağlı polimerik diziden oluşan kopolimerlerdir. (Örn. Polietilen ve polipropilenin değişen parçalarını içeren etilen ve propilen kopolimerleri)
Graft Kopolimerleri, farklı monomer ünitesi kompozisyonlu yan polimer zincirlerine sahip ana polimer zincirlerinden oluşan kopolimerlerdir. Örnekleri şunlardır: Stiren butadien kopolimer-graft-polistiren (bir stiren –butadien kopolimerine graft olmuş bir polistiren)ve polibutadien-graft-stiren akrilonitril kopolimer.

(*)Bu durumda, monomer üniteleri rastgele yönlendirilmiş ve yapısal tekrarlama ünitesi kavramı uygulanmamıştır.
Kopolimerlerin (ko-polikondensatlar, ko-poliadisyon ürünler, blok kopolimerler ve graft kopolimerler dahil) ve polimer karışımlarının sınıflandırılması Fasılın 4 nolu Notunda belirtilmiştir. Şartlar başka türlü gerektirmedikçe, bu ürünler ağırlık itibariyle her biri öteki tek komonomer ünitesinden üstün olan komonomer ünitesinin polimerlerini kapsayan pozisyonda sınıflandırılır. Bu amaçla aynı pozisyonda yer alan polimerlerin bileşen komonomer üniteleri sanki tek bir komonomer ünitesiymiş gibi birlikte mütalaa edilir.
Şayet hiçbir komonomer ünitesi (ya da polimerleri aynı pozisyonda yer alan bileşen komonomer üniteleri grubu) üstün değilse, kopolimerler ya da polimer karışımları, duruma göre, eşit öneme sahip olanlar arasında sayısal sıralamada en sonda yer alan pozisyonda sınıflandırılır.
Bu sebeple, örneğin; % 55 vinil klorür monomer ünitesi içeren bir vinil klorür asetat kopolimeri 39.04 pozisyonunda, fakat % 55 vinil asetat monomer ünitesi içereni 39.05 pozisyonunda yer alır.
Benzer olarak, % 45 etilen, % 35 propilen ve % 20 isobutilen monomer ünitesinden müteşekkil bir kopolimer 39.02 pozisyonunda sınıflandırılır, çünkü polimerleri 39.02 pozisyonunda yer alan propilen ve isobutilen monomer üniteleri kopolimerin % 55 ini oluştururlar ve birlikte mütalaa edildiklerinde, etilen monomer ünitesine üstün gelirler.
% 55 toluen diisosiyanat ve polieter polyol esaslı poliuretan ve %45 poli(oksiksililen)den oluşan bir polimer karışımı, poliuretan monomer üniteleri poli(oksiksililen) polieterinkilerden üstün olduğu için 39.09 pozisyonunda sınıflandırılır. Poliuretanların tanımı çerçevesinde, poliuratanın bir kısmını oluşturan polieter polyollarınkilerde dahil olmak üzere bir poliuretanın monomer ünitelerinin tümü 39.09 pozisyonunda yer alan monomer üniteleri olarak birlikte mütalaa edilir.
 
Kimyasal Olarak Tadil Edilmiş Polimerler
Kimyasal olarak tadil edilmiş polimerler, yani sadece ana polimer zincirinin uçları kimyasal reaksiyon ile değiştirilmiş olanlar, tadil edilmemiş polimerlere uygun pozisyonda sınıflandırılırlar (bu Fasılın 5 numaralı notuna bakınız). Bu hüküm graft kopolimerlere uygulanmaz.
Bu sebeple, örneğin, klorlanmış polietilen ve klorosülfonatlanmış polietilen 39.01 pozisyonunda sınıflandırılır.
Reaktif epoksi gruplara dönüştürülmek üzere kimyasal olarak tadil edilmiş polimerler, ki bu şekilde epoksi reçineler olurlar (39.07 pozisyonunun açıklama notuna bakınız), 39.07 pozisyonunda sınıflandırılırlar. Örneğin; epiklorohidrin ile kimyasal olarak tadil edilmiş fenolik reçineler, kimyasal olarak tadil edilmiş fenolik reçineler olarak değil de, epoksi reçineler olarak 39.09 pozisyonunda sınıflandırılacaktır.
Bileşen polimerlerinden herhangi biri kimyasal olarak tadil edilmiş bir polimer karışımı bütünüyle kimyasal olarak tadil edilmiş kabul edilir.
 
İlk Şekiller
39.01 ila 39.14 pozisyonları, yalnız ilk şekillerdeki eşyayı içine alır. “İlk şekiller” tabiri, bu Fasılın 6 nolu Notunda belirlenmiştir. Bu tabir yalnız aşağıda verilen şekillere uygulanır:
(1)       Sıvılar ve hamurlar. Bunlar, genellikle mamul eşyayı meydana getirmesi için termik veya diğer bir işleme tabi tutulması gereken veya termik işleme tabi tutulmamış veya kısmen tabi tutulmuş haldeki maddelerin dispersiyonları (emülsiyonlar ve süspansiyonlar halinde) yahut solüsyonları olan temel polimerlerdir. Termik işlem için maddelere ilave olarak (sertleştiriciler (çapraz bağlar) ve diğer birleştirici reaktifler ve hızlandırıcılar gibi), bu sıvılar veya hamurlar plastikler, stabilizatörler doldurucu ve renk verici maddeler gibi ürüne fiziksel özellikler veya diğer istenen karakteristikleri kazandıran maddeleri içerirler. Bunlar, dökme, çekme, vb. usullerle yapılan imalatta kullanıldığı gibi, emdirme ve sıvama maddesi olarak, vernik ve boyaların esas maddesi veya yapıştırıcı olarak, kalınlaştırıcı, topaklaştırıcı olarak da kullanılmaktadır.
 
Bazı maddelerin ilavesi sonucunda oluşan en son ürünler, Tarifenin belirli bir pozisyonundaki tanıma uyuyorsa 39. Fasılın haricinde kalır. Örneğin:
(a)        Müstahzar yapıştırıcılar -Genel Açıklama Notu sonundaki istisna (b)’ye bakınız.
(b)       Mineral yağlar için müstahzar katkılar (38.11 pozisyonu).
 
39.01 ilâ 39.13 pozisyonlarında bahsedilen ürünlerden herhangi bir uçucu organik çözücüler içindeki solüsyonları (kollodiyonlar hariç), çözücünün (ağırlıkça) oranı solüsyonuna % 50 sinden fazla olduğu takdirde bu Fasılın haricinde kalır ve 32.08 pozisyonunda yer alır (39. Fasılın 2 (e) nolu Notuna bakınız).
 
Çözücüsüz sıvı polimerler, sadece vernik olarak kullanımı açıkca belirlenmişse(film formasyonu ısıya, atmosferik neme ya da oksijene bağlı olan ve sertleştirici ilavesine bağlı olmayan), 32.10 pozisyonunda sınıflandırılır. Aksi takdirde bu Fasıl içinde yer alır.
Katkı maddeleriyle daha ileri formüle edilmiş, ürünleri macun olarak ifade edilen kullanımları için uygun hale getiren birincil formlarındaki polimerler 32.14 pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.
 
 

 • Tozlar, granürler ve pullar. Bu şekilde olanlar kalıplama için, vernik, zamk, vb. imali için ve kalınlaştırıcı, pıhtılaştırıcı(çöktürücü), vb. olarak da kullanılır. Bunlar, kalıplama veya termik işlem sırasında plastikleşebilen plastisize olmamış maddelerden veya içine önceden plastifiyanlar katılmış maddelerden oluşur ve bunlara ayrıca dolgu maddeleri (ağaç unu, selüloz, dokumaya elverişli lif, mineral maddeler, nişasta vb.) veya boyayıcı maddeler yahut yukarıda (1) nolu paragrafta belirtilen diğer maddeler de karıştırılmış bulunabilir. Tozlar, örn; ısı ile ve statik elektrikle veya statik elektriksiz nesnelerin kaplanmasında kullanılabilirler.

(3)       Düzensiz şekillerdeki bloklar, iri parçalar ve benzeri diğer külçeler. Bunların bileşimlerinde dolgu maddeleri, boyayıcı maddeler veya yukarıda (1) nolu paragrafta belirtilen diğer maddeler olsun olmasın. Düzenli geometrik şekle sahip bloklar ilk şekiller kapsamında değildir, “levha, tabaka, film, folye ve şerit” ifadesinde yer alırlar (bu Fasılın 10 nolu Notuna bakınız).
 
İlk şekle dönüştürülen bir termoplastik maddenin, döküntü, kırıntı ve hurdaları 39.15 pozisyonunda değil, 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında (maddeye göre) yer alır (bu Fasılın 7 nolu Notuna bakınız).
 
İnce ve kalın borular ve hortumlar
39.17 pozisyonunda sınıflandırılan “ince ve kalın borular ve hortumlar” ifadesi bu Fasılın 8 nolu Notunda belirtilmiştir.
39.20 veya 39.21 pozisyonlarında yer alan levha, tabaka, film, folye ve şerit.
39.20 ve 39.21 pozisyonlarında kullanılan “levha, film, folye ve şerit” ifadesi bu Fasılın 10 nolu Notunda belirtilmiştir.
İşlenmiş olsun olmasın, bu tür levhalar (kareler ve bunlardan kesilmiş diğer dikdörtgenler dahil) kenarları perdahlanmış, delinmiş, öğütülmüş, kenarı bastırılmış, kıvrılmış, çerçevelenmiş veya başka şekilde işlenmiş yahut dikdörtgen (kare dahil) dışında başka şekillerde kesilmiş olabilirler. Bunlar genel olarak, 39.18, 39.19 veya 39.22 ila 39.26 pozisyonlarında sınıflandırılırlar.
Gözenekli Plastikler
Gözenekli plastikler, her tarafına yayılmış şekilde çok miktarda gözeneklere (açık, kapalı ya da her ikisi) sahip plastiklerdir. Bunlar, köpük plastikleri, genleşmiş plastikleri ve ince gözenekli(mikropor) ya da (mikroselülar) plastikleri kapsar. Esnek ya da katı olabilirler.
Gözenekli plastikler farklı birçok yöntemlerle üretilirler. Bunlar, plastiklerin içine gaz katılmak (örneğin; mekanik karıştırmayla, düşük kaynama noktalı çözücülerin buharlaştırılmasıyla, gaz çıkarıcı maddelerin bozulmasıyla), plastiklerin içi boş mikrokürelerle karıştırılmasını (örneğin cam ya da fenolik reçine), plastik granüllerin sinterlenmesini ve plastiklerin su ile ya da plastiklerde boşluklar bırakacak şekilde ayrılmış çözücü maddeler ile karışımını kapsar.
Plastikler ve dokumaya elverişli maddelerin bileşimleri
Bu Fasılın 9 nolu Notuna uygun duvar veya tavan kaplamaları 39.18 pozisyonunda sınıflandırılır. Plastikler ve dokumaya elverişli maddelerin bileşimlerinin sınıflandırılması ise XI. Bölümün 1 nolu Notunun (h) şıkkında, 56. Fasılın 3 nolu Notunda ve 59. Fasılın 2 nolu notunda yapılmıştır. Aşağıda belirtilen ürünler bu Fasılda yer alırlar:

 • Ağırlıkça % 50 veya daha az oranda dokumaya elverişli maddeler içeren plastik ile emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış veya tabaka tabaka tertiplenmiş keçe veya tamamen plastiklerin içine konulmuş keçe.
 • Hiç bir renk değişikliği hesaba alınmadan çıplak gözle görülebilmesi kaydıyla, tamamiyle plastiklerin içine konulmuş veya tamamıyla kaplanmış yahut sadece her iki tarafı plastikle kaplanmış, mensucat ve dokunmamış mensucat.
 • 15 0C ve 30 0C sıcaklık arasında 7 mm çapında bir silindir etrafında el ile kırılmaksızın bükülemeyen plastikler ile emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış veya tabaka tabaka tertiplenmiş dokumaya elverişli maddeler.

(d)       Dokumaya elverişli maddelerin, sadece takviye edici amaçlarla kullanıldığı mensucatlar, keçe veya dokunmamışlarla birleştirilmiş gözenekli plastiklerden oluşmuş plaka, levha ve şeritler (Fasıl 59 not 1’de tanımlandığı gibi).
Bu anlamda, desensiz, ağartılmamış, ağartılmış ya da tek şekilde boyanmış dokunmuş mensucat, bu plaka, levha ve şeritlerin bir yüzüne tatbik edildiğinde, sadece takviye edici amaca hizmet ettiği düşünülür. Tüylü mensucat, tül ve dantela ile 58.11 pozisyonunda yer alan mensucat gibi, desenli, baskılı ve daha ayrıntılı çalışılmış mensucat (raising gibi )ve özel ürünlerin takviye edici amacın ötesinde bir işlevi olduğu kabul edilir.
 
Dokumanın durumu ne olursa olsun dokunmuş mensucatla her iki yüzü birleşmiş gözenekli plastiklerden plaka, levha, ve şeritler bu Fasıl haricindedir (genellikle 56.02, 56.03 veya 59.03 pozisyonları).
 
Plastiklerin dokumaya elverişli maddeler dışındaki maddelerle olan bileşikleri
Bu Fasıl, aşağıda belirtilen, ya tek bir işlemle ya da plastik maddelerinin esas karakterini değiştirmeyen birbirini izleyen bir dizi işlemlerle elde edilen ürünleri de içermektedir:

 • Tel, cam lifi, vb. diğer maddeden takviye edici veya destekleyici bir şebekenin plastik kütlesi içine tamamen katıldığı plakalar, yapraklar, vb.
 • Metal folye, kağıt ve karton vb. gibi diğer madde tabakalarıyla birbirinden ayrılmış plastik tabakalar, levhalar, vb.den oluşan ürünler.

 
Her iki tarafı ince bir koruyucu plastik tabaka ile kaplanmış olan kağıt veya kartondan oluşan ürünler kağıt veya kartonun esas karakterini devam ettirmeleri kaydıyla bu Fasıl haricindedir (genellikle 48.11 pozisyonu).
 
(c)        Kağıt destekli, tabaka halinde plastiklerden levhalar ve toplam kalınlığının yarısından fazlasını oluşturan bir plastik tabakasıyla örtülmüş, bir karton veya kağıt tabakasıyla kaplanmış ürünler (48.14 pozisyonundaki duvar kaplamaları hariç).
(d)       Sert ve katı bir karaktere sahip olmaları kaydıyla, plastik emdirilmiş ve birlikte sıkıştırılmış, cam ve kağıt levhalardan oluşan ürünler (eğer kağıt veya cam life ait özellikler daha fazla ise, bu ürünler duruma göre 48. veya 70. Fasıllarda sınıflandırılır).
 
Bir önceki paragrafın koşulları, gerekli değişiklikler yapılarak, monoflamentlere, çubuklara, profil şekillerine, ince ve kalın boru ve hortumlara ve eşyalara da uygulanabilir.
 
Şurası kayda değer ki, adi metallerden örgüler ve kafesliklerin plastikler içine basit bir şekilde daldırılmış olanları, bu daldırma sonunda aralarındaki örgü boşlukları doldurulmuş olsa dahi, bu Fasıl haricindedir(XV. Bölüm).
 
Ağaç ve plastik tabakalarından oluşan levha veya yapraklardan, ağaç tabakaları takviye edici ve destek vazifesi görücü mahiyette olanlar bu Fasılda yer alır, aksine plastik maddeden olan tabakaları tali bir fonksiyona sahip olanlar (örn; plastik tabakaların iyi bir kaplama için destek vazifesi görmesi gibi)  bu Fasıl haricinde kalır  (44.Fasıl). Ağaç ve plastik tabakalarından oluşan inşaat levhaları, genel bir kural olarak, 44. Fasılda sınıflandırılır (Bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız).
 
2 nolu Notta belirtilen istisnalara ilaveten aşağıda yazılı olanlar da bu Fasıl haricindedir:

 • Fasıldaki ürünlerin özelliklerine sahip boyayıcı maddelerin plastikler içindeki konsantre dispersiyonları; örnek olarak, 32.04 pozisyonunun Açıklama Notu (I) (C) paragrafı plastik içerisindeki boyayıcı maddelerin konsantre dispersiyonları ile ilgili ve (II) (2) paragrafı plastikler içinde -Rodamin B gibi organik lüminoforlar), 32.05 pozisyonu (plastik içindeki boyayıcı lakların konsantre dispersiyonları ile ilgili yedinci paragraf), 32.06 pozisyonu (kısım A, altıncı paragraf, plastikler içindeki diğer boyayıcı maddelerin konsantre dispersiyonları ile ilgili alt paragraf (I)) ‘a bakınız.

(b)       Yapıştırıcı olarak kullanılması için özel olarak formüle edilmiş, bu Fasıldaki ürünlere eklenmesine müsaade edilenlerden ayrı olarak (dolgu maddeleri, plastifiyanlar, çözücüler, pigmentler gibi.) 39.01 ila 39.13 pozisyonlarında yer alan polimerden ya da karışımlarından müteşekkil ürünlere, bu Fasılda yer almayan öteki ilave maddelerin katılması (örneğin mumlar, reçine esterleri, modifiye edilmemiş doğal şellak)ve net ağırlığı 1 kg’ı geçmeyen yapıştırıcı madde olarak perakende satış için hazırlanmış 39.01 ila 39.13 pozisyonlarındaki bu ürünleri içeren müstahzarlar (35.06 pozisyonu).
(c)        Motifler, karakterler veya resim basılı plastikler ve bunlardan yapılmış eşya (39.18 veya 39.19 pozisyonlarında yer alan eşyalar hariç) (sadece, eşyanın esas kullanımını değiştirmeyecek nitelikte olması halinde) (49.Fasıl).
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
Altpozisyon Notu 1
Bu Notta; altpozisyondaki polimerlerin(kopolimerler dahil), kimyasal olarak modifiye edilmiş polimerlerin ve polimer karışımlarının sınıflandırılması yapılmaktadır. Bu ürünler, altpozisyon düzeyinde sınıflandırılmadan önce, bu Fasılın 4. ve 5. Notlarının şartlarına uygun pozisyonda sınıflandırılmalıdırlar (Bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız).
 
Polimerlerin (kopolimerler dahil) ve kimyasal olarak tadil edilmiş polimerlerin sınıflandırılması
Altpozisyon Notu 1’e göre, polimerler(kopolimerler dahil) ve kimyasal olarak tadil edilmiş polimerler, aynı alt pozisyon serileri içinde “Diğerleri” adı altında bir alt pozisyon olup olmamasına bağlı olarak, Notun (a) bendinde ya da (b) bendinde yer alan hükümlere uygun olarak sınıflandırılırlar.
“Diğerleri” adındaki bir altpozisyon, “Diğer Poliesterler” ve “Diğer Plastiklerden Olanlar” gibi altpozisyonları kapsamaz.
“Aynı seridekiler anlatımı”, aynı sıradaki altpozisyonlara, ismen tek-tireli altpozisyonlara (sıra 1) ya da iki tireli altpozisyonlara (sıra 2)uygulanır.( 6 no.lu Genel Yorum Kuralı Açıklama Notuna bakınız)
Şu da belirtilmelidir ki, bazı pozisyonlar (örn;39.07 pozisyonu) altpozisyon serilerinin her iki tipini de içerir.
 
(A)      Aynı seriler içerisinde “diğerleri” adı altında bir altpozisyon olduğu takdirde sınıflandırma

 • Altpozisyon Notu 1, bent (a)(1), polimerleri “poli” öneki olan (örn. polietilen ve poliamid-6,6) ve bileşen monomer ünitesi ya da adı geçen polimerle birlikte mütalaa edilen monomer ünitelerinin toplam polimer muhtevasına ağırlık itibariyle % 95 ya da daha fazla katıldığı polimerler olarak tanımlar. “Poli” önekine göre düzenlenmiş polimerlerin sınıflarının adlandırılmasında (Örneğin; 3911.10 altpozisyonundaki politerpenler), aynı sınıfa giren monomer ünitelerinin tümü ((örn. Politerpenler olması durumunda farklı terpen monomer üniteleri)ağırlık itibariyle Polimerin % 95 ya da daha fazlasını kapsamalıdır.

Şu da vurgulanmalıdır ki, bu tanım sadece aynı seriler içerisinde “Diğerleri” adı altında bir altpozisyona sahip altpozisyonların polimerlerine uygulanır.
Bu sebeple, örneğin % 96 etilen monomer ünitesi ve % 4 propilen monomer ünitesinden müteşekkil ve 0,94 veya daha fazla özgül ağırlığa sahip (Bu Fasılın 4 nolu Notunun uygulandığı 39.01 pozisyonunun bir polimeri olarak) bir polimer, etilen monomer ünitesinin toplam polimer muhtevasına katkısı % 95’ten fazla olduğu ve aynı seriler içerisinde “Diğerleri” adı altında bir altpozisyon olduğu için 3901.20 altpozisyonunda polietilen olarak sınıflandırılmalıdır.
“Poli” ön ekli polimerlerin yukarıdaki tanımı, poli(vinil alkol)lere uygulandığında, monomer ünitelerinin ağırlık itibariyle %95 ya da daha fazlasının “vinil alkol” adlı olması gerekmez. Bununla beraber, birlikte mütalaa edilen vinil asetat ve vinil alkol monomer ünitelerinin ağırlık itibariyle polimerin % 95 ya da daha fazlasını yansıtması gerekir.

 • Altpozisyon Notu 1, (a)(2) bendi, 30, 3901.40, 3903.20, 3903.30 ve 3904.30 altpozisyonlarındaki ürünlerin sınıflandırılması ile ilgilidir.

Bu dört altpozisyonda sınıflandırılmış kopolimerler, altpozisyonda adlandırılmış polimerlerin bileşen monomer ünitelerinin ağırlık itibariyle % 95 ya da daha fazlasına sahip olması gerekir.
Bu sebeple, örneğin; % 61 vinil klorür, % 35 vinil asetat ve % 4 maleik anhidrid monomer ünitesinden müteşekkil bir kopolimer(39.04 pozisyonunun bir polimeri olarak) birlikte mütalaa edilen vinil klorür ve vinil asetat monomer ünitelerinin toplam polimer muhtevasına % 96 oranında katıldığı için, 3904.30 pozisyonunda bir vinil klorür-vinil asetat kopolimeri olarak sınıflandırılmalıdır.
Öte yandan, % 60 stiren, % 30 akrilonitril ve % 10 vinil toluen monomer ünitelerinden müteşekkil bir kopolimer(39.03 pozisyonunun bir polimeri olarak), birlikte mütalaa edilen stiren ve akrilonitril monomer ünitelerinin toplam polimer muhtevasına katkısı sadece % 90 olduğu için 3903.20 altpozisyonunda değilde 3903.90 altpozisyonunda (“Diğerleri” adı altında ) sınıflandırılmalıdır.

 • Altpozisyon Notu 1, bent (a)(3)’ü kimyasal olarak tadil edilmiş polimerlerin sınıflandırılması ile ilgilidir. Bu polimerler, daha özel bir şekilde başka bir altpozisyon tarafından kapsanmıyorsa “Diğerleri” adı altındaki altpozisyonda sınıflandırılırlar. Bu notun anlamı şudur, tadil edilmemiş polimerin kendisi “Diğerleri” adı altındaki altpozisyonda sınıflandırılabilir olmadıkça, kimyasal olarak tadil edilmiş polimerler, tadil edilmemiş polimer gibi aynı altpozisyonda sınıflandırılmazlar.

Bu sebeple, örneğin, klorlanmış ya da klorosülfonlanmış polietilen, 39.01 pozisyonunun kimyasal olarak tadil edilmiş polietileni olarak 3901.90 (“Diğerleri”) altpozisyonunda sınıflandırılmalıdır.
Öte yandan, poli(vinil asetat)ın hidrolize edilmesiyle elde edilen poli(vinil alkol) kendisini daha özel olarak kapsayan 3905.30 alt pozisyonunda sınıflandırılmalıdır.

 • Bent (a)(4): (a)(1), (a)(2) ya da (a)(3) paragraflarındaki hükümlere göre sınıflandırılamayan polimerler, dikkate alınan seriler içerisinde ağırlık itibariyle diğer her bir monomer ünitesine üstün gelen monomer ünitesinin polimerlerini kapsayan daha özel bir altpozisyon yoksa “Diğerleri” adı altındaki altpozisyonda sınıflandırılırlar. Bu amaçla aynı altpozisyona giren polimerlerin bileşen monomer üniteleri birlikte mütalaa edilirler. Sadece, dikkate alınan altpozisyon serilerindeki polimerlerin bileşen monomer üniteleri mukayese edilirler.

Bu tür özel altpozisyonların metinleri “X’in polimerleri”, “X’in kopolimerleri” ya da “X-polimerleri” formatlarına sahiptir(Örn; Propilen kopolimerleri (3902.30 altpozisyonu). flor-polimerleri (3904.61 ve 3904.69 altpozisyonları).
Bu altpozisyonlarda sınıflandırılmaları için sadece altpozisyonda adlandırılan monomer ünitesinin dikkate alınan seriler içindeki her bir tek monomer ünitesine üstün olması gerekir. Yani, altpozisyonda adlandırılan monomer ünitesinin ele alınan serilerdeki toplam polimer muhtevasının % 50’den fazlasını göstermemesi gerekir.
Bu sebeple, örneğin % 40 etilen ve % 60 propilen monomer ünitelerinden müteşekkil bir etilen-propilen kopolimeri (39.02 pozisyonunun bir polimeri olarak), propilen dikkate alınması gereken bileşen monomer ünite olduğu için bir propilen kopolimeri olarak 3902.30 altpozisyonunda sınıflandırılır.
Bunun gibi, % 45 etilen, % 35 propilen ve % 20 isobutilen monomer ünitelerinden müteşekkil bir kopolimer (39.02 pozisyonunun bir polimeri olarak) sadece propilen ve isobutilen monomer üniteleri mukayese edilmesi gerektiği (etilen monomer ünitesi ihmal edilerek)ve propilen monomer ünitesi isobutilen monomer ünitesine üstün olduğu için 3902.30 altpozisyonunda sınıflandırılır.
Öte yandan, % 45 etilen, % 35 isobutilen ve % 20 propilen monomer ünitelerinden müteşekkil bir kopolimer (39.02 pozisyonunun bir polimeri olarak) sadece isobutilen ve propilen monomer üniteleri mukayese edildiği ve isobutilen monomer ünitesi propilen monomer ünitesine üstün olduğu için 3902.90 altpozisyonunda sınıflandırılır.
 

 • Aynı seriler içinde “Diğerleri” adı altında bir altpozisyon olmadığı takdirde sınıflandırma

 
(1)     Altpozisyon Notu 1’in bent (b)(1)’i polimerlerin aynı seriler içinde “Diğerleri” adı altında bir altpozisyon olmaması durumunda, ağırlık itibariyle diğer her bir tek komonomer ünitesine üstün gelen monomer ünitesinin polimerlerini kapsayan altpozisyonda sınıflandırılmasını tanzim etmektedir. Bu amaçla, aynı altpozisyona giren polimerlerin bileşen monomer üniteleri birlikte mütalaa edilir.
Bu durum, bu Fasılın 4 nolu Notunda polimerlerin pozisyon düzeyinde sınıflandırılması için belirtilmiş sınıflandırma yöntemiyle aynıdır.
Monomer ünitesinin üstünlük kavramı, polimerlerin dikkate alınan altpozisyon serilerinin dışında kalan monomer ünitelerini içermesi durumu haricinde uygulanır. Bu tür durumlarda, sadece dikkate alınan altpozisyon serilerindeki polimerlerle ilgili monomer üniteleri mukayese edilir.
Bu sebeple, örneğin, formaldehitli üre ve fenol kopolikondensatlar(39.09 pozisyonunun polimerleri olarak),aynı altpozisyon serileri içinde “Diğerleri” adı altında bir altpozisyon olmadığı için; şayet üre monomer ünitesi fenol monomer ünitesine üstün ise 3909.10 altpozisyonunda, şayet fenol monomer ünitesi üstün ise 3909.40 altpozisyonunda sınıflandırılırlar.
Şu da hatırlanmalı ki, Altpozisyon Notu 1’in paragraf (a)(1)’de yer alan “poli” ön ekli polimerler tanımı bu kategoriye giren altpozisyonlara uygulanmaz.
Bu sebeple, örneğin; hem polikarbonat hem de poli(etilen tereftalat)ın bileşen monomer ünitelerine sahip kopolimerler aynı alt pozisyon serileri içinde “Diğerleri” adı altında bir alt pozisyon olmadığı için şayet birincisi üstün ise 3907.40 alt pozisyonunda, şayet ikincisi üstün ise 3907.60 alt pozisyonunda sınıflandırılırlar.
(2)      Altpozisyon Notu (1)’in bent (b)(2)’si kimyasal olarak tadil edilmiş polimerlerin sınıflandırılması ile ilgilidir. Bunlar, dikkate alınan altpozisyon serileri içerisinde “Diğerleri” adı altında bir altpozisyon olmadığı durumlarda tadil edilmemiş polimerler gibi aynı altpozisyonda sınıflandırılırlar.
Bu sebeple, örneğin; asitlenmiş fenolik reçineler(39.09 pozisyonunun polimerleri olarak) aynı seriler içerisinde “Diğerleri” adı altında bir altpozisyon olmadığı için 3909.40 altpozisyonunda fenolik reçineler olarak sınıflandırılırlar.
 
Polimer Karışımlarının Sınıflandırılması
Altpozisyon Notu 1’in son paragrafı polimer karışımlarının sınıflandırmasını düzenler.  Bunlar, sanki aynı oranlardaki aynı monomer ünitelerinin polimerleriymiş gibi aynı altpozisyonda sınıflandırılırlar.
Aşağıdaki örnekler polimer karışımlarının sınıflandırılmasını
göstermektedir:

 • 0,94 ‘den fazla özgül ağırlığa sahip, % 96 polietilen ve % 4 polipropilenden oluşan bir polimer karışımı, etilen monomer ünitesinin polimer muhtevasına katkısı % 95’den fazla olduğu için 3901.20 altpozisyonunda bir polietilen olarak sınıflandırılır.
 • % 60 poliamid–6 ve % 40 poliamid-6,6 ‘dan oluşan bir polimer karışımı, hiçbir polimerin bileşen monomer ünitelerinin ağırlık itibariyle toplam polimer muhtevasına % 95 ya da daha fazla katılmadığı için, 3908.90 (“Diğerleri”) altpozisyonunda sınıflandırılır.

–      Polipropilen (% 45) , poli(butilen tereftalat) (% 42) ve poli(etilen izoftalat) (%13) dan oluşan bir karışım iki poliesterin bileşen monomer üniteleri birlikte propilen monomer ünitesine üstün geldiği için 39.07 sınıflandırılır. Poli(butilen tereftalat) ve poli(etilen izoftalat) monomer üniteleri, karışımdaki tek polimerlerin içinde nasıl biraraya gelebildiğine bakılmaksızın değerlendirilir. Bu örnekle, poli(etilen izoftalat)ın monomer ünitelerinden birisi ve poli(butilen tereftalat)ın başka birisi, poli(etilen tereftalat)ın bileşen monomer üniteleri olarak, aynı monomer ünitelerdir. Bununla birlikte, karışım, sadece poliester monomer ünitelerini dikkate alarak, “Diğer poliesterler” in bileşen monomer üniteleri, doğru stoikometrik oranda (stoichiometric ratio), poli(etilen tereftalat)ın monomer ünitelerine üstün geldiği için 3907.99 alt pozisyonunda sınıflandırılır.
 
TALİ FASIL I
İLK ŞEKİLLER
39.01 –      ETİLEN POLİMERLERİ  (İLK ŞEKİLLERDE).
3901.10 –   Özgül kütlesi 0,94’ten az olan polietilen
3901.20 –   Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen
3901.30 –    Etilen-vinil asetat kopolimerleri
3901.40 – Etilen-alfa-olefin kopolimerleri, özgül kütlesi 0,94’ten az olanlar
3901.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, polietilenleri ve kimyasal olarak modifiye edilmiş (Örneğin; klorlanmış ve klorosülfonlanmış polietilenler) polietilenleri içine alır. Ayrıca, etilenin üstün komonomer ünitesi olduğu durumda, etilen kopolimerleri de (Örn;.etilen-vinil asetat kopolimerleri ve etilen-propilen kopolimerleri) bu pozisyonda yer alır. Polimerlerin (kopolimerler dahil), kimyasal olarak modifiye edilmiş polimerlerin ve polimer karışımlarının sınıflandırılması hususunda bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız.
Polietilen, çok geniş kullanım alanına sahip, yarı şeffaf bir maddedir. Alçak- yoğunluk polietilen (LDPE) yani 20 0C’de 0,94 den daha az özgül kütleye sahip olup (aditif–serbest polimer bazında hesaplanmış), özellikle gıda ürünlerinin ambalajlanmasında ve genellikle ambalaj filmi olarak, kağıt, ağaç lifi levhası, aluminyum folye vb. kaplamasında, elektrik izalatörü olarak ve çeşitli ev eşyasının, oyuncakların üretiminde kullanılır. Yüksek yoğunluk polietilen (HDPE) ise, 20 oC’de 0,94 veya daha fazla özgül kütleye sahip (aditif –serbest polimer bazında hesaplanmış) polietilendir. Şalümo ile ve enjeksiyon kalıplama maddelerinin üretiminde, çuval dokumasında, benzin ve yağ kaplarının yapımında, boruların ekstrüksiyonu vs. için kullanılır. Etilen-vinil asetat kopolimerlerinin kullanılma alanlarına, kolay kapanan kapak yapımı ile çantaların astarlanması da dahildir. Bu pozisyon, özgül kütlesi 0,94’ten az olan, ağırlıkça %25 veya daha yüksek oranda (en çok %50 olabilir) alfa-olefin monomerleri içeren lineer alçak yoğunluk etilen-alfa-olefin kopolimerleri (LLDPE) ve diğer kopolimerleri (plastomerler) de kapsar.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)        Bu Fasılın 3(a) Notunda belirtilenlere uymayan sentetik sıvı polietilenler (27.10 pozisyonu).
(b)       Polietilen mumlar (34.04 pozisyonu).
 
39.02 –  PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE).
3902.10 –   Polipropilen
3902.20 –   Poliizobütilen
3902.30 –   Propilen kopolimerleri
3902.90 –   Diğerleri
Bu pozisyon, etilen haricindeki tüm olefinlerin (bir veya daha fazla çift bağ içeren asiklik hidrokarbonlar) polimerlerini kapsamaktadır. Bu pozisyona ait önemli polimerler; polipropilen, poliizobütilen ve propilen kopolimerleridir. Polimerlerin(kopolimerler dahil) kimyasal olarak modifiye edilmiş polimerleri ve polimer karışımlarının sınıflandırılması için bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız.
Polipropilenin genel fiziksel özellikleri, yüksek yoğunluktaki polietilenlere benzer. Polipropilenlerin ve propilen kopolimerlerinin çok geniş bir uygulama alanları vardır. Örn; ambalajlama filmi, otomobillerin, aletlerin, mutfak eşyalarının, vb. kalıplanmasında, tel ve kablo kaplamasında, yiyecek kaplarının kapatılmasında, kaplanmış ve ince tabaka halindeki ürünlerin, şişelerin, tabloların yapımında ve hassas cihazların muhafazasında kullanılan kapların yapımında, nakledici kanallarda, tank kaplamalarında, kimyasal tesis borulamasında, halıların tabanında kullanılır.
Poliizobütilen kafi derecede polimerize olduğu zaman kauçuğa benzer, fakat sentetik kauçuğun tanımlanmasına uymadığı için 40. Fasılda yer almaz. Suya dayanıklı kaplamaların yapımında ve diğer plastiklerin modifiye edilmesinde kullanılır.
Bu Fasılın 3(a) nolu Notuna göre birleştirmiş ve biraz polimerleştirilmiş poliizobütilen de bu pozisyonda yer alır. Yapışkan  bir sıvı olup yağlama yağlarının modifiye edilmesinde kullanılır.
Bununla birlikte, bu pozisyon bu Fasılın 3(a) kısmındaki hususlara uymayan sıvı sentetik poliizobütileni ve diğer sıvı sentetik poliolefinleri kapsamamaktadır (27.10 pozisyonu).
 
39.03 –      STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE).
–   Polistiren
3903.11 —  Genleşebilen
3903.19 —  Diğerleri
3903.20 –   Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri
3903.30 –   Akrilonitril-bütadin-stiren (ABS) kopolimerleri
3903.90 –   Diğerleri
Bu pozisyon, polistiren ve stiren kopolimerlerini kapsar. Stirenin en önemli kopolimerleri; stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri, akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri ve stiren-butadien kopolimerleridir. Önemli miktarlardaki butadienle oluşan stiren-butadien kopolimerlerinin çoğu 40.Fasılın 4 numaralı Notundaki hususlara uyar ve bu nedenle 40. Fasıldaki sentetik kauçuk olarak sınıflandırılır. Polimerlerin(kopolimerler dahil), polimer karışımlarının ve kimyasal olarak modifiye edilmiş polimerlerin sınıflandırılması için bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız.
Genleşmeyen polistiren; renksiz, şeffaf, termoplastik bir madde olup elektrik ve radyo endüstrilerinde oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca, ambalajlamada, örneğin; yiyecek ve kozmetik maddelerin ambalajlanmasında kullanılır. Oyuncak ve saat muhafazası ve gramofon plaklarının yapımında da kullanılır.
Genleşebilen (hücreli) polistiren, genleşme işlemi için gazları içerir ve düşük bir yoğunluğa sahiptir. Buzdolabı kapıları için bir termal izolatör olarak, hava-soğutma sistemlerinin muhafazalarında, soğuk depolama binalarında,  dondurucu göstergelerinde ve inşaat sanayiinde kullanılır. Ayrıca, atılabilir ambalaj yapımında ve yiyecek servisinde kullanılan eşya imalinde de kullanılır.
 
Stirenin kimyasal olarak modifiye edilmiş bazı kopolimerleri iyon-değiştiricidir (39.14 Pozisyonu).
 
Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri, yüksek gerilim direncine, iyi kalıplanabilirliğe ve kimyasal dayanıklılığa sahip olup daktilo tuşları, buzdolabı parçaları, fincan, bardak, yağ-filtre kapları ve bazı mutfak aletleri yapımında kullanılır. Akrilonitril-bütadien-stiren (ABS) kopolimerleri, darbeye ve havaya karşı dayanıklı olup, motorlu taşıtların gövdelerinin, parça ve aksesuarlarının, buzdolabı kapılarının, telefonların, şişelerin, ayakkabı topuklarının, makine mahfazalarının, su borularının, panoların, kulelerin, vb. yapımında kullanılır.
 
39.04 –     VİNİL KLORÜR VEYA DİĞER HALOJENLENMİŞ OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE).
3904.10 –   Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)
–  Diğer polivinil klorür:
3904.21 —  Plastifiye edilmemiş PVC
3904.22 —  Plastifiye edilmiş PVC
3904.30 –   Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri
3904.40 –   Diğer vinil klorür kopolimerleri
3904.50 –   Viniliden klorür polimerleri
–   Florlu polimerler:
3904.61 —  Politetrafloretilen (PTFE)
3904.69 —  Diğerleri
3904.90 –   Diğerleri
 
Bu pozisyon, poli(vinil klorür)ü (PVC) , vinil klorür kopolimeri, viniliden klorür polimerleri, florlu polimerleri ve diğer halojenlendirilmiş olefinlere ait polimerleri içerir (Polimerlerin, kimyasal olarak modifiye edilmiş polimerlerin ve polimer karışımlarının sınıflandırılması için bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız).
PVC; katı, renksiz olup ısıya dayanıklılığı azdır ve ısıtıldığında metalik yüzeylere yapışır. Bu ve diğer nedenlerden dolayı yararlı plastik yapımı için genellikle stabilizatör, plastikleştiriciler, genleştiriciler, doldurucular vb. ilave edilir. Esnek levha şeklindeki PVC, suya dayanıklı bir madde olması nedeniyle; genellikle önlük, perde, yağmurluk gibi eşyanın yapımında, ayrıca döşemecilikte ve her tür yolcu nakil vasıtalarının iç dekorasyonunda, suni deri yapımında kullanılır. Katı PVC levhaları ise, kaplamaların, kanalların tank astarlarının ve kimyasal tesis cihazlarının diğer parçalarının yapımında kullanılır. Ayrıca, yaygın olarak PVC’den yapılan döşemelik yassı tuğlalar da mevcuttur.
En önemli vinil klorür kopolimerleri, vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri olup gramofon plaklarının yapımında ve döşemecilikte kullanılır.
Viniliden klorür kopolimerleri, gıda ürünlerinin ambalajlanmasında, döşemecilikte, liflerin, ipekli elbise ve lateks kumaşların yapımında ve kimyasal işlem cihazları için boru imalinde kullanılır.
Politetrafloretilen (PTFE), en önemli flor polimerlerinden birisidir. Elektrik, kimya, mühendislik sanayiinde çok geniş kullanım alanına sahiptir. Çok yüksek sıcaklıkta işlenmesi nedeniyle mükemmel bir izolatördür. Kimyasal maddelere karşı aşırı dayanıklı olup hemen hemen hiç tahrip olmaz.
Diğer flor-polimerlerine klortrifloretilen, poli(viniliden florür) polimerleri vb. dahildir.
      
39.05 –      VİNİL ASETAT VEYA DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE); DİĞER VİNİL POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE).
–  Poli(vinil Asetat):
3905.12 — Sulu dispersiyon halinde
3905.19 — Diğerleri
–  Vinil Asetat Kopolimerleri
3905.21 — Sulu dispersiyon halinde
3905.29 — Diğerleri
3905.30 –  Poli(vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin  içermesin)
–  Diğerleri
3905.91 — Kopolimerler
3905.99 — Diğerleri
 
Bu pozisyon, 39.04 pozisyonunda yer alanlar hariç olmak üzere, tüm vinil polimerlerini içermektedir. Bir vinil polimerinin monomer formülü şu şekildedir:
H

 
 
CH2  = C
 
X
 
burada C-X bağı, ne bir karbon bağı ne de bir karbon – hidrojen bağıdır.   C-X bağının bir karbon-karbon bağı olduğu polivinil ketonlar bu pozisyon haricindedir. (39.11 pozisyonu)
En önemlisi poli(vinil asetat) olan, vinil asetat veya diğer vinil esterlere ait polimerler, aşırı yumuşak ve elastik olmaları nedeniyle eşya üretiminde kullanılmazlar. Genel olarak boyaların, yapıştırıcıların, verniklerin hazırlanmasında, tekstiller için terbiye ve emdirme vb. kullanılırlar. Poli(vinil asetat) solüsyonları ve dispersiyonları (emulsiyon veya süspansiyonlar) yapıştırıcı olarak kullanılır.
Polivinil alkoller, ekseriya polivinil asetatın hidrolizi ile elde edilir ve içerdikleri hidrolize olmamış vinil asetat gruplarına göre bir kaç gruba ayrılırlar. Bunlar, genelde mükemmel emülsifiyer ve dispersant olup,  koruyucu kolloidler, yapıştırıcılar, bağlayıcı maddeler ve boya kalınlaştırıcı olarak, eczacılıkta, kozmetik ve mensucat sanayiinde kullanılırlar. Poli(vinil alkol)den yapılan lifler, iç çamaşırı, battaniye ve giysi, vb. imalinde kullanılır.
Polivinil asetaller, poli(vinil alkol)ün, formaldehit veya bütiraldehit gibi bir aldehitle reaksiyona girmesi ile ya da poli(vinil asetat)ın bir aldehitle reaksiyona girmesi ile oluşur.
Diğer vinil polimerlerine, polivinil esterler, poli(vinil karbazol) ve poli(vinil prolidon) dahildir.
Polimerlerin(kopolimerler dahil), kimyasal olarak modifiye edilmiş polimerlerin ve polimer karışımlarının sınıflandırılması için bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız.
 
 
 
39.06 –      AKRİLİK POLİMERLER (İLK ŞEKİLLERDE).
 
 
3906.10 –   Poli(metil metakrilat)
 
3906.90 –   Diğerleri
 
 
“Akrilik polimerler” tabiri, akrilik ve metakrilik asit polimerleri ve bunların tuzları, esterlerini veya uygun aldehitler, aminler veya nitrilleri kapsamaktadır.
Poli(metil metakrilat), bu pozisyonun en önemli polimeridir. Mükemmel optik özellikleri ve fiziksel direnci nedeniyle, şeffaf kaplama maddesi olarak kullanıldığı gibi, takma gözler, kontak lensler ve suni protezler imalinde kullanılır.
Akrilonitril polimerlerin, sentetik liflerin imalinde de kullanılır.
Polimerlerin(kopolimerler), kimyasal olarak modifiye edilmiş polimerlerin ve polimer karışımlarının sınıflandırılması hususunda bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)        İyon değiştirici akrilik polimerler (39.14 pozisyonu).
(b)       40. Fasılın 4 numaralı Notundaki şartlara uyan akrilonitril kopolimerleri
(Fasıl 40).
 
39.07 –     POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER VE EPOKSİ REÇİNELER (İLK ŞEKİLLERDE); POLİKARBONATLAR, ALKİD REÇİNELER, POLİALİLESTERLER VE DİĞER POLİESTERLER (İLK ŞEKİLLERDE)
 
 
3907.10 –   Poliasetaller
 
3907.20 –   Diğer polieterler
 
3907.30 –   Epoksi reçineler
 
3907.40 –   Polikarbonatlar
 
3907.50 –   Alkid reçineler
 
–   Poli(etilen tereftalat):
3907.61 – – 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar
3907.69 – – Diğerleri
 
3907.70 –   Poli(laktik asit)
 
–  Diğer poliesterler:
 
3907.91 —  Doymamışlar
 
3907.99 —  Diğerleri
 
 
Bu pozisyon aşağıdaki ürünleri kapsar:

 • Bunlar, genellikle formaldehit olan bir aldehitten elde edilen polimerlerdir. Polimer zinciri içerisinde yer alan asetal fonksiyonlarının varlığı ile karekterize edilirler. Poliasetaller, asetal fonksiyonların polimer zinciri üzerinde yer değiştiren gruplar olarak yer aldığı, 39.05 pozisyonundaki polivinil asetaller ile karıştırılmamalıdır. Bu plastik türü asetal kopolimerlerini kapsar ve mühendislik plastikleri olarak kabul edilerek mil yatağı, mil dirsekleri, otomobil alet mahfazaları, kapı tokmakları, tulumba ve hava pervaneleri, ayakkabı topukları, mekanik oyuncaklar, su tesisatı donanımı vs. yapımında kullanılırlar.
 • Diğer polieterler. Bunlar, epoksit, glikol veya benzeri maddelerden elde edilen polimerler olup polimer zinciri içerisinde yer alan eter fonksiyonları ile karakterize edilirler. Eter fonksiyonlarının polimer zinciri üzerinde yer değiştiren gruplar olarak yer aldığı 05 pozisyonundaki polivinil eterler ile karıştırılmamalıdır. Bu grubun en önemli elemanları, poli(oksietilen) (polietilen glikol), polioksipropilen ve polifenilenoksi (PPO) (daha doğru olarak adlandırılırsa, poli (dimetilfenilen-oksit) olup bu ürünler geniş bir alanda kullanılır PPO, poliasetaller gibi mühendislik plastikleri olarak, poiioksipropilen ise poliüretan köpüğü için bir ara ürün olarak kullanılmaktadır.

 
Bu pozisyon, 29.fasıldaki (I ila X. tali fasıllar ve 29.40 ve 29.42 inci pozisyonlar) eşyaların pegile (polietilen glikol (veya PEG)polimerleri) türevlerini de içerir.
Pegile edilmemiş halleri ya 29.fasılda (29.36 ila 29.39 pozisyonları ve 29.41 pozisyonu) ya da 30.fasılda sınıflandırılmış pegile ürünler hariç tutulmuştur ve pegile edilmemiş hallerinin olduğu pozisyonda sınıflandırılmış olarak kalırlar.
 

 • Epoksi reçineler. Bunlar, epiklorhidrin (1-klor-2,3-epoksipropan) ile bisfenol A (4,4′-isopropilidendifenol), novolak (fenolik) reçinelerin veya diğer polihidroksi bileşiklerinin yoğunlaşması sonucu veya doymamış polimerlerin epoksitlenmesi ile elde edilir. Polimerlerin esas yapısı ne olursa olsun, bu reçineler reaktif epoksit gruplarının varlığı ile karekterize edilirler ve bu epoksit grupları, polimerin mesela bir amino bileşiği, bir organik asit veya anhidriti, bir bor triflorür kopleksi veya bir organik polimer ilavesi neticesinde anında çapraz bağ oluşmasını sağlarlar.

 
Epoksi reçineler, düşük viskoziteli sıvılarda, yüksek sıcaklıkta eriyen katılara kadar geniş bir aralıkta yer alıp, kalıplama veya döküm reçinesi olarak, yapışkan olarak ve yüzey kaplamada vs. kullanılır.
 
Epoksitli hayvansal veya bitkisel yağlar 15.18 pozisyonunda yer alır.
 

 • Polikarbonatlar. Bunlar, örn; bisfenol A ile fosgen (karbonil klorür) veya difenil karbonatın kondensasyonu neticesinde elde edilen polimerler olup polimer zinciri içerisinde karbonik ester fonksiyonlarının varlığı ile karekterize edilirler. Sanayide oldukça geniş kullanım uygulama alanı mevcuttur, bilhassa kalıp eşya yapımında ve şeffaf kaplama olarak kullanılır.
 • Poliesterler. Bu polimerler, bir polihidrik alkol ve bir polikarboksilik asitin kondensasyonu ile elde edilir ve polimer zinciri içerisinde karboksilik ester fonksiyonlarının varlığı ile karakterize edilir. Bu özelliklerinden dolayı, ester gruplarının polimer zincirine bağlı oldukları 06 pozisyonundaki poliakrilik esterlerden ve 39.05 pozisyonundaki polivinil esterlerinden ayırt edilirler. Polyesterler şu ürünleri içermektedir:

(a)        Alkid reçineler. Bu polimerler, polifonksiyonal alkollerin ve polifonksiyonal asitlerin veya bunların anhidritlerinin polikondansasyonu ile elde edilir. Bunlardan en az birisi, yağ asitleri, hayvansal veya bitkisel yağlar, monofonksiyonal asitler veya alkoller, reçine asitleri gibi maddelerle modifiye olunur, kısmen veya tamamen, üç veya daha yüksek fonksiyonal gruba sahip olmalıdır. Serbest yağ alkidleri (aşağıda (d) paragrafına bakınız) bunlara dahil değildir. Bu reçineler, kaplama olarak ve ağır verniklerde kullanılır. Genellikle viskoz halde veya solüsyon olarak elde edilir.
(b)       Poliallil esterler. Bunlar, allil alkol ile dibazik asitlerin esterlerinden (örn;  diallil  fitalat) türetilen doymamış (“doymamış” ifadesi için (e) paragrafına bakınız) polyesterlerin özel bir  türüdür. İnce tabakalar halinde uygulanan yapışkanların, kaplamaların, verniklerin imalinde ve mikrodalga şeffaflığının gerekli olduğu uygulamalarda kullanılır.

 • Poli(etilen tereftalat)(PET). Polimerin genel yapısı teraftalik asit ile etilen glikolun esterleşmesi ile veya etilen glikol ile dimetil tereftalatın reaksiyonu sonucu elde edilen polimerlerdir. Mensucat sanayiinde önemli kullanım alanına sahiptir, ambalajlama filmlerinde, teyp bantları ve yumuşak içki şişelerinin üretiminde kullanılır. Viskozite sayısı 78 ml/g veya daha yüksek olan poli(etilen tereftalat) genellikle şişe üretiminde kullanılır.

78 ml/g veya daha yüksek viskozite sayısı, 0,7 dl/g veya daha yüksek gerçek viskozite değerine karşılık gelir. Viskozite sayısı ISO 1628-5 Standardına göre hesaplanır.

 • Poli(laktik asit), polilaktid olarak da bilinmektedir. Genellikle fermantasyon yoluyla ya da sentetik olarak laktik asitten elde edilmektedir.(bu yöntem heksoz çoğunluğunda ya da kolayca heksozlara dağılabilen bileşikleri ihtiva eden ham maddeleri kullanmaktadır. Örn. Şeker, şeker pekmezi, şeker pancarı suyu, sülfit likör, buğday veya nişasta) laktik asit son polimerizasyon aşaması sırasında halka yapısı açılan siklik laktid dimere dönüşmektedir. Dokumaya elverişli maddeler, paketleme maddeleri ve tıbbi techizatlar kullanım alanına girmektedir.
 • Diğer poliesterler. Bunlar, doymuş veya doymamış olabilirler.

Doymamış polyesterler, kafi derecede etilenik doymamışlığa sahiptirler. Termoset ürünleri oluşturmak üzere etilenik doymamışlık içeren monomerler ile hemen çapraz bağ oluştururlar. Maleik veya fumarik asit gibi doymamış bir asite dayanan diğer poliesterler (serbest-yağ alkidleri) ve polialil esterlerde (yukarıdaki (b) paragrafına bakınız) doymamış polyesterler grubuna dahildir. Genellikle, sıvı prepolimerler halinde olan bu ürünler, dayanıklı cam lifi levhalar ve şeffaf termoset ürünlerde kullanılır.
Doymuş poliesterler, poli(bütilen tereftalat) gibi tereftalik asit esaslı polimerleri ve doymuş, yağsız alkit reçinelerini içine alır. Geniş olarak dokumaya elverişli lifler ve filmlerin yapımında kullanılır.
Polimerlerin(kopolimerler), kimyasal olarak modifiye edilmiş polimerleri ve polimer karışımlarının sınıflandırılması için bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız.
 
 
           
39.08 –      POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLLERDE).
 
 
3908.10 –  Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12
 
3908.90 –  Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, poliamidlerin ve bunların kopolimerlerini içine alır. Lineer poliamidler naylonlar olarak bilinir.
Poliamidler, dibazik organik asitlerin (örn; adipik asit, sebasik asit), diaminlerle veya belirli amino-asitlerin (örn; 11-aminoundekanoik asit) kondansasyon polimerizasyonu ile veya laktamların (örn;  epsilen-kaprolaktam) yeniden düzenleme polimerizasyonu ile elde edilir. Bazı önemli naylon tipi poliamidler; poliamid-6, poliamid-11, poliamid-12, poliamid-6,6, poliamid-6,9, poliamid-6,10 ve poliamid-6,12 ‘dir.
Lineer olmayan poliamidlere örnek olarak, dimerize bitkisel yağ asitlerinin aminlerle oluşturduğu kondansasyon ürünlerini verebiliriz.
Poliamidler, yüksek gerilim gücüne sahiptir ve darbeye karşı dayanıklıdır. Ayrıca kimyasal olarak; bilhassa esterlere, ketonlara, alifatik ve aromatik hidrokarbonlara karşı dayanıklıkları mükemmeldir.
Tekstil sanayiinde kullanımı bir yana, poliamidler termoplastik olarak kalıplamada geniş uygulama alanına sahiptir. Ayrıca, kaplama, yapıştırıcı ve ambalaj filmleri yapımında ve çözücü içinde vernik olarak kullanılır.
Polimerlerin(kopolimerler dahil), kimyasal olarak modifiye edilmiş polimerlerin ve polimer karışımlarının sınıflandırılması için, bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız.
      
39.09 –     AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER VE POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLLERDE).
 
3909.10 –   Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri
 
3909.20 –   Melamin reçineler
 
–   Diğer amino reçineler
3909.31 – – Poli(metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI)
3909.39 – – Diğerleri
3909.40 –   Fenolik reçineler
 
3909.50 –   Poliüretanlar
 
 
Bu pozisyon şu ürünleri kapsamaktadır:
 
(1)       Amino-reçineler
Bunlar, aminlerin veya amidlerin aldehitlerle (formaldehit, furfuraldehit, vb.) olan kondansasyonları ile elde edilir. En önemlileri, üre reçineleri (örn; üre-formaldehit), tiyoüre reçineleri (örn; tiyoüre-formaldehit), melamin reçineleri (örn;  melamin-formaldehit) ve anilin reçineleri (örn; anilin-formaldehit)’dir.
Bu reçineler, şeffaf, yarı şeffaf veya parlak renkte plastik eşya imalinde ve daha çok fantazi eşya, elektrik aletleri ve masa kalıplamasında kullanılır. Solüsyonlar ve dispersiyonlar halinde (emülsiyonlar ve süspansiyonlar), (yağlar, yağ asitleri,  alkoller  veya diğer sentetik  polimerlerle  modifiye edilmiş olsun olmasın) yapıştırıcı olarak ve tekstilde giysi yapımında kullanılır (yapışkanların sınıflandırılması için, bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız, (b) hariç).
Poli(metilen fenil izosiyanat) (genellikle “ham MDI” veya “polimerik MDI” veya poli(difenilmetan) diizosiyanat olarak adlandırılır) mat, koyu kahverengiden parlak, açık kahverengiye değişen renklerde, sıvı halindedir ve anilin ve formaldehitin, oligomer karışımı (metilen fenilamin) oluşturmak amaçlı, reaksiyonuyla sentezlenir akabinde fosgen ve ısı ile reaksiyona girmekte ve serbest izosiyanat fonksiyonları oluşturmaktadır. Ortaya çıkan ürün kimyasal olarak modifiye edilmiş anilin polimer ve formaldehittir(kimyasal olarak modifiye edilmiş amino-reçine). Saf MDI ve MDI oligomer karışımı içerir. Aşağıdaki kimyasal yapıya bakınız:
 
 
Poli(etilenaminler) gibi, poliamin reçineleri, amino-reçineleri değildir ve bu bu Fasılın 3 nolu Notunda belirtilen hususlar uygun olmak şartıyla 39.11 pozisyonuna girer.
 
(2)       Fenolik reçineler
Bu grup, fenol veya onun homologları (krezol, ksilenol) veya yer değiştirilmiş fenollerin, formaldehit, asetaldehit, furfuraldehit gibi aldehitlerle kondansasyonundan türetilen, reçineli maddelerin büyük  bir kısmını  kapsar. Ürünlerin yapısı, reaksiyonun şartlarının ve diğer maddelerin girişi ile modifiye olup olmamasına göre değişir.
 
Böylece, bu gruba şu ürünler dahildir:

 • Reçineler (novolaklar), alkol veya diğer organik çözücüler içinde çözünebilir ve eritilebilir ve  asidik  şartlarda üretilir. Bu ürünler verniklerin ve kalıp pudralarının, vb. hazırlanmasında kullanılır.

(b)       Termoset fenolik reçineler. Bunlar, alkali şartlarda elde edilir. İşlem sırasına göre sürekli ürün oluşur. İlk olarak, sıvı, pat veya katılar halinde vernik esaslı rezoller oluşur, ikinci olarak, kalıp pudra şeklinde rezitoller ve son olarak da, reaksiyon sonunda levhalar, tabakalar, çubuklar, borular veya diğer eşyalar gibi çoğu bitirilmiş halde genellikle 39.16 ila 39.26 pozisyonlarında sınıflandırılan rezitler oluşur.
Bu türün bazı reçineleri iyon değiştiricisi olarak 39.14 pozisyonunda yer alır.
(c)        Yağda çözünen fenolik reçineler (kuruyan yağlarda çözünebilir). Bunlar, bütilfenol, amilfenol, parahidroksidifenil veya diğer yer değiştiren fenollerden elde edilir. Genellikle vernik yapımında kullanılır.
(d)       Yukarıda belirtilen (a), (b) ve (c) paragraflarındaki reçinelerin, kuruyan yağlar içinde çözünebilirliklerini etkileyen kolofan veya diğer tabi reçineler, sentetik reçineler (özellikle alkid reçineleri), bitkisel yağlar, alkoller, organik asitler veya diğer kimyasallarla birleşerek modifiye edilmiş olmaları esasına dayanan ürünler. Bunlar, vernik ve boyaların hazırlanmasında ve yüzey kaplamalarında kullanılır.
 
(3)       Poliüretanlar
Bu sınıf, çok fonksiyonlu izosiyanatların, kastor yağı, bütan-1,4-diol, polieter poliol, poliester poliol gibi polihidroksi bileşikleri ile reaksiyona girmesi sonucunda oluşan bütün polimerleri içine alır. Poliüretanlar, çeşitli şekillerde bulunur, bunlar içerisinde en önemli olanları, tabakalar, elastomerler ve köpüklerdir. Yapışkan, kalıplama bileşikleri ve lif olarak da kullanılır. Bu ürünler genellikle çok parçalı sistem veya setlerin bir parçası olarak ticarete konu olmaktadır.
Bu grup ayrıca poliüretan ve reaksiyona girmemiş polifonksiyonel diizosiyanatı (örn. Toulen diizosiyanat) içermektedir.
 
Polimerlerin(kopolimerler dahil), kimyasal olarak modifiye edilmiş polimerlerin ve polimer karışımlarının sınıflandırılması için, bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız
 
 
39.10 –      SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE).
 
 
Bu pozisyondaki silikonlar, molekülü içinde birden fazla silikon-oksijen-silikon bağları ve doğrudan silikon-karbon bağlarında silisyum atomuna bağlı organik gruplar içeren kimyasal olarak tanımlanmamış ürünlerdir.
Dayanıklılık derecesi çok yüksektir ve sıvı, yarı sıvı veya katı halde bulunur. Bu ürünler silikon yağları, gresleri (katı silikon yağları), reçineleri ve elastomerleri içerir.
 

 • Sıvı silikon yağları ve katı silikon yağları; kalıp çıkarma, köpük önleyici dielektrik (elektriği geçirmeyecek) ürünler olarak, suya karşı koyucu (emprenye edici) ürünler vb. olarak, yüksek veya düşük sıcaklıklara dayanan yağlama yağları olarak kullanılır. Katı silikon yağı veya yağlarını içeren karışımlardan oluşan yağlama yağları, duruma göre 10 veya 34.03 pozisyonlarında yer alır (ilgili Açıklama Notuna bakınız).
 • Silikon reçineleri. Bunlar, yüksek sıcaklığa dayanıklı vernik, yalıtkan veya suya dayanıklı kaplama vb. imalinde kullanılır. Ayrıca, ince cam  lifi,  asbest,   veya  mika   tabakalarının hazırlanmasında takviye edici madde olarak, yumuşak kalıp yapımında ve elektriksel kapsüllemede de kullanılmaktadır.

(3)   Silikon elastomerleri, 40. Fasıldaki sentetik kauçuk tanımına uymamalarına rağmen, yüksek ve düşük sıcaklıklarda değişmeyen biraz uzayabilir yapıdadırlar. Bu özellikleri, silikon elastomerlerinin çamaşır makinalarında veya yüksek, düşük sıcaklıkların söz konusu olduğu aletlerde dolgu maddesi olarak kullanılmalara neden olur. Ayrıca, tıbbi alanda, hidrosefalus (beyinde su toplanması) hastalığının tedavisi için otomatik beyin valflarının imalinde kullanılır.
Polimerlerin(kopolimerler dahil), kimyasal olarak modifiye edilmiş polimerlerin ve polimer karışımlarının sınıflandırılması için bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız.
 

 1. Fasılın 3. Notundaki hususlara uyan silikonlar bu pozisyon haricindedir (34.02 pozisyonu).

 
                  
39.11 –     PETROL REÇİNELERİ, KUMARON-İNDEN REÇİNELERİ, POLİTERPENLER, POLİSÜLFÜRLER, POLİSÜLFONLAR VE BU FASILIN 3 NUMARALI NOTUNDA BELİRTİLEN DİĞER ÜRÜNLER (TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN) (İLK ŞEKİLLERDE).
 
3911.10 –  Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden
reçineleri, politerpenler
 
3911.90 –  Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, aşağıdaki yazılı ürünleri kapsamaktadır:

 • Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri ve politerpenler. Bunlar, sırasıyla, petrolden ayrılmış koyu destilatlardan, kömür, kömür katranından veya terpentin veya diğer terpenlerden elde edilen, az veya çok katışık fraksiyonlarının polimerleşmesi ile elde edilen yüksek derecede polimerleşmemiş bir reçineler grubudur. Yapıştırıcı ve kaplama imalinde, genellikle kauçuk veya plastiklerin yumuşatılmasında, döşemelik yassı tuğlaların yapımında kullanılır.
 • Polisülfürler. Bunlar, poli(fenilen sülfür) gibi polimer zincirinde monosülfür bağlarının bulunması ile karakterize edilen polimerlerdir. Kükürt-kükürt bağlarının içerildiği, 40. Fasılın tiyoplastlarının aksine; polisülfürlerde her kükürt atomu karbon atomları ile iki yönden bağ oluşturmaktadır. Kaplama veya kalıplama eşyalarında, örn; uçak ve otomobil parçalarının, pompa pervanelerinin yapımında kullanılırlar.

(3)        Polisülfonlar. Bunlar, polimer zinciri içerisinde sülfon bağlarının varlığı ile karekterize edilen polimerlerdir. Örnek olarak, bisfenol A(4,4′-izopropiliden-difenol) sodyum tuzu ile bis(4- klorofenil) reaksiyona girmesi sonucu oluşan ürün verilebilir. Polisülfonlar, elektrik aletleri ve ev eşyası yapımında kullanılır.
(4)    İzosiyanat gruplu polimerler, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer  almayanlar, aşağıda yer almaktadır:
(a) Heksametilen diizosiyanat (HDI)bazlı poliüreler. 3 ve 4 arasında ortalama monomer birimine sahip prepolimer üretmek amacıyla HDI’nın su ile girdiği reaksiyonla sentezlenir. Elde edilen ürünler boyalar ve verniklerin imalatında kullanılır.
(b) Heksametilen diizosiyanat (HDI) bazlı poliizosiyanuratlar. Monomer birimleri arasında izosiyanurat bağlı prepolimerler üretmek amacıyla HDI’nın girdiği reaksiyon sonucu sentezlenir. Prepolimerler 3 ve 5 arasında ortalama sayıda monomer birimine sahiptir. Elde edilen ürünler boyalar ve verniklerin imalatında kullanılır.
 
(5)       Bu Fasılın 3 numaralı Notunda belirtilen diğer ürünler. Bunlar, poliksilen reçineleri, poli(1,4-diizopropilbenzen), polivinil ketonlar, polietileniminler ve poliimidlerdir.
 
Polimerleri (kopolimerler dahil), kimyasal olarak modifiye edilmiş polimerleri ve polimer karışımlarının sınıflandırılması için, bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız.
 
 
39.12 –     SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN) (İLK ŞEKİLLERDE).
 
 
–  Selüloz asetatları:
 
3912.11 —   Plastifiye edilmemiş olanlar
 
3912.12 —   Plastifiye edilmiş olanlar
 
3912.20 –   Selüloz nitratları (kollodiyonlar dahil)
 
–  Selüloz eterleri:
 
3912.31 —   Karboksimetilselüloz ve tuzları
 
3912.39 —   Diğerleri
 
3912.90 –    Diğerleri
 
 
 
 
 
 
(A) SELÜLOZ
 
Selüloz, yüksek molekül ağırlıklı, bitkisel maddenin katı yapısını teşkil eden bir karbon hidrattır. Hemen hemen saf bir halde pamuğun içinde yer alır. Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ilk şekillerdeki selüloz, bu pozisyonda yer alır.
Rejenere sellüloz, genellikle selüloz ksantatın alkali solüsyonunun bir asit banyosundan geçirilmesi sırasında çöktürülerek pıhtılaştırılması suretiyle elde edilen, parlak ve şeffaf bir maddedir. Bu ürün, genellikle ince şeffaf yapraklar halinde 39.20 veya 39.21 pozisyonlarında veya 54. veya 55. Fasıllardaki dokumaya elverişli lifler şeklinde olur.
 
Levha halinde çinko klorürlü selüloz hamuru veya işlenmiş kağıtdan elde edilen vulkanize edilmiş lif, genellikle çubuklar, ince ve kalın borular, tabakalar, levhalar, veya şerit şeklinde ise, bu pozisyon haricindedir(genellikle, 39.16, 39.17, 39.20 veya 39.21 pozisyonları).
 
 
(B) SELÜLOZUN KİMYASAL TÜREVLERİ
 
Bu grup lastik imalinde ve diğer amaçlar için kullanılan selülozun kimyasal türevlerini içine almaktadır.
Selülozu, plastikleşen veya plastikleşmeyen temel kimyasal türevleri şunlardır:
 

 • Sellüloz asetatlar. Bunlar, sellülozun (genellikle linter pamuğu veya çözme tip kimyasal odun hamuru) bir katalizör eşliğinde (sülfürik asit gibi) asetik anhidrit ve asetik asitle muamelesi sonucu elde edilir. Plastikleştiriciler ilavesiyle ateş almaz ve döküm işleri için uygun plastikler haline gelebilirler. Genellikle tozlar, granüller veya solüsyonlar halinde olur. İnce ve kalın boru, çubuk, film, levhalar halinde olan sellüloz asetatlar bu pozisyon haricindedir (genellikle, 39.16, 39.17, 39.20 veya21 pozisyonları).

 

 • Sellüloz nitratlar (nitrosellüloz). Bunlar, sellülozun (genellikle linter pamuğu) nitrik ve sülfürik asit karışımının muamelesi ile oluşur. Çok çabuk ateş alan bir madde olup aşırı nitratlanmış çeşitleri (pamuk barutu) patlayıcı maddeler imalinde kullanılır. Emniyet bakımından alkol, genellikle etil, izopropil veya bütil alkol ile nemlendirilerek veya ftalat esterleri ile nemlendirilerek veya plastifiye edilerek taşınır. Alkol eşliğinde kâfuru ile plastikleştirilmiş selüloz nitrat sellüloiti oluşturur. Sellüloit, genellikle levhalar, film, çubuklar veya ince ve kalın borular veya diğer şekillerde bulunduğunda bu pozisyon haricindedir (genellikle, 39.16, 39.17, 39.20 veya21 pozisyonları). Sellüloit döküm işlerine elverişli olmadığından döküm tozu olarak hazırlanmaz.

Diğer plastik maddelerle karışım halindeki sellüloz nitrat geniş miktarda vernik bazı olarak kullanılmakta ve bu amaçla kuru veya pat kıvamında ithal olunmaktadır. Nitrosellülozun eter (dietileter) ve alkol (etanolj karışımı içindeki solüsyonlar halindeki kollodiyonlar da bu pozisyona dahildir. Bu solüsyon kısmen buharlaştırılırsa, katı halde bulunan selloidin oluşur.
 

 • Sellüloz asetat bütirat ve sellüloz propiyonat. Bunlar, sellüloz asetatdan oluşan plastiklerle aynı karektere sahip sellüloz esterleridir.

 

 • Sellüloz eterleri. Bunların en önemlileri karboksi metil sellüloz, metil sellüloz ve hidroksietilsellülozdur. Bunlar suda çözünebilir, kalınlaştırıcı veya yapıştırıcı olarak kullanılırlar (yapıştırıcıların sınıflandırılması için bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız, (b) hariç). Ticari önemi olan diğer sellüloz eterlerine düşük ağırlıklı bir plastik olan etil sellüloz da dahildir.

Sellülozdan kimyasal olarak türetilen plastikler, genellikle plastikleştirici bir maddenin ilavesine gerek duyarlar.
Polimerlerin(kopolimerler), kimyasal olarak modifiye edilmiş polimerlerin ve polimer karışımlarının sınıflándırılması için, bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız.
 
      
39.13 –     TABİİ POLİMERLER (ALJİNİK ASİT GİBİ) VE TADİL EDİLMİŞ TABİİ POLİMERLER (SERTLEŞTİRİLMİŞ PROTEİNLER, TABİ KAUÇUĞUN KİMYASAL TÜREVLERİ GİBİ) (TARİFENİN BAŞKA YERLERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN) (İLK ŞEKİLLERDE).
 
 
3913.10 –   Aljinik asit, tuzları ve esterleri
 
3913.90 –   Diğerleri
 
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyonunun, tabii veya modifiye edilmiş tabi polimerlerin en önemlilerini içermektedir:
 
(1)        Aljinik asit, tuzları ve esterleri
Alijinik asit, genellikle laminarya cinsinden olan yosunların sulandırılmış alkali solüsyonlar içinde yumuşamaya tabi tutulması ile elde edilen bir poli(üronik asit)tir. Aljinik asit, bir mineral asitin çöktürülmesi suretiyle elde edilir veya saf olmayan kalsiyum aljinat elde etmek üzere işleme tabii tutulan bir mineral asitin yüksek saflıkta aljinik asite dönüştürülmesi işleminden elde edilir.
Aljinik asit suda çözünmez fakat bu asitin amonyum ve alkali metal tuzları soğuk suda viskoz solüsyonlar oluşturmak üzere kolaylıkla çözünürler. Viskoz solüsyonların oluşum özellikleri, ajinatların kökenine ve saflık derecesine göre değişir. Suda çözünen aljinatlar, kalınlaştırıcı, stabilizatör, jelifiyan ve film yapıcı maddeler olarak, örneğin gıda, ecza, tekstil ve kağıt sanayiinde kullanılır.
Bu ürünler, koruyucu (örn; sodyum benzoat) içerebilirler ve jelifiyan (örn; kalsiyum tuzları) maddeler, hız kesiciler (örn; fosfatlar, sitratlar) hızlandırıcılar (organik asitler)  ve regülatörlerin (örn;  sakkaroz, üre)  ilavesiyle standardize edilebilir. Bu tür ilaveler ürünün genel kullanımından çok özel kullanımını gerektirmeyecektir.
Esterler arasında propilen glikol aljinat, gıda maddelerinde, vb.kullanılır.
 
(2)        Sertleştirilmiş proteinler
Proteinler, çok yüksek molekül ağırlıklı bitkisel ve hayvansal kökenli azotlu bileşiklerdir. Plastiklere dönüştürülmeye uygundur. Bu pozisyon, sadece kimyasal işlemle sertleştirilmiş proteinleri içermektedir. Bunlardan sadece bir kaçı ticari öneme sahiptir.
 
Sertleştirilmiş proteinler, genellikle düzgün şekilli bloklar, levhalar, çubuklar ve ince ve kalın borular şekillerde olup bu pozisyon haricindedir (genellikle, 39.16, 39.17, 39.20 veya 39.21 pozisyonları).
 
(3)        Tabi kauçuğun kimyasal türevleri
Yüksek bir polimer olan tabii kauçuk, kimyasal işlemlerle plastik özelliğine sahip bazı maddeleri oluşturur. Bunlar:

 • Klorlanmış kauçuk. Bunlar, genellikle küçük beyaz granüller halinde oluşur. Verniklerin ve boyaların hazırlanmasında, kimyasal parçalanma ve atmosfere dirençli bir film oluşturmak üzere kullanılır.
 • Hidroklorürlü kauçuk. Bunlar, genellikle ambalajlamada, plastifiye edildiği zaman ise koruyucu giyim eşyası yapımında kullanılır.
 • Oksitlenmiş kauçuk. Bunlar, bir katalizör eşliğinde ısıtılan kauçuğun oksidasyonu ile elde edilir. Bazı vernik türlerinde kullanılan reçineli bir maddedir.
 • Siklize kauçuk. Bunlar, kauçuğun, sülfürik, klorosülfürik veya klorostannik asitlerle muamelesi sonucu elde edilir. Bu şekilde muameleden değişen sertlikte ürünlerin bir dağılımı söz konusudur. Bunlar, baz olarak müstahzar boyalar, su geçirmez maddelerin imalinde, belli bir dereceye kadar döküm suretiyle yapılan eşya imalinde kullanılır.

(4)    Dekstran,  glikojen (” hayvansal nişasta” ) ve sitin ve  ligninden elde edilen plastikler.
Bu pozisyon ayrıca nişastanın parçalanmasıyla elde edilen izole edilmiş amilopektin ve izole edilmiş amilosları da içerir.
Polimerlerin (kopolimerler dahil), kimyasal olarak tadil edilmiş polimerlerin ve polimer karışımlarının sınıflandırması için bu Fasılın Genel Açıklama notuna bakınız.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)        Modifiye edilmemiş tabi reçineler (13.01 pozisyonu).
(b)       Keçi boynuzunun veya guar tohumlarının eterlenmiş veya esterlenmiş endosperm (besi-doku) unları (13.02 pozisyonu).
(c)        Linoksin (15.18 pozisyonu).
(d)       Heparin (30.01 pozisyonu).
(e)        Nişasta eterleri ve esterleri (35.05 pozisyonu).
(f)        Kolofan, reçine asitleri ve bunların türevleri (ester sakızları ve eritilmiş sakızlar dahil)(38.06 pozisyonu).
 
 
 
 
 
 
39.14 –     39.01 İLA 39.13 POZİSYONLARINDA YER ALAN POLİMER ESASLI İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLLERDE).
 
 
Bu pozisyonda yer alan iyon değiştiriciler, çapraz bağlı polimerler olup genellikle granüller şeklide ve aktif iyonik gruplar (sülfonik, karboksilik, fenolik veya amino grupları)içerir. Bu aktif iyonik gruplar, polimerin bir elektrolit solüsyonu ile temas ettirilmesi halinde, kendi iyon tiplerinden birisini solüsyon içerisindeki iyonlardan (aynı işarete sahip, pozitif veya negatif) birisi ile değiştirmesini mümkün kılar. Bunlar, su yumuşatma, süt yumuşatma, kromatografide, et suyundan streptomisinin, asit solusyonlarından uranyumun yeniden kazanılmasında ve diğer sanayisel amaçlarda kullanılır.
En önemli yaygın iyon değiştirici, kimyasal olarak modifiye edilmiş stiren-divinilbenzen kopolimerleri, akrilik polimerler ve fenolik reçinelerdir.
 
Bu pozisyon burada belirtilen iyon değiştiricili iyon değiştirme kolonlarını kapsamaz (39.26 pozisyonu).

 
 
 
 
TALİ FASIL II
 
 
DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR;
YARI-MAMULLER; EŞYA
 
 
39.15 –      PLASTİKLERİN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALARI.
 
 
3915.10 –   Etilen polimerlerinden olanlar
 
3915.20 –   Stiren polimerlerinden olanlar
 
3915.30 –   Vinil klorür polimerlerinden olanlar
 
3915.90 –   Diğer plastiklerden olanlar
 
 
Bu pozisyonun ürünleri, eskimiş veya kırılmış, kendi özel amaçları için kullanılmayan plastik eşyaları ve imalat artıklarını (talaşlar; tozlar, yontular, vb.) kapsar. Bazı artıklar kalıp malzemesi, vernik yapımında ve dolgu maddesi olarak tekrar kullanılır.
Bu pozisyon, ilk şekillere dönüştürülmüş tek bir termo plastik maddenin döküntü, kalıntı ve hurdalarını kapsamamaktadır (39.01 ila 39.14 pozisyonları).
Tek bir termoset maddenin veya iki veya daha fazla termoplastik maddenin birlikte karışımı ilk şekillere dönüştürülmüş olsa bile döküntü, kalıntı veya hurdalar bu pozisyon içinde yer alır.
Ayrıca değerli metal veya değerli değerli metal bileşimlerini içeren plastiklerin ve prensip olarak değerli metallerin yeniden kazanılmasında kullanılan çeşitlerinin döküntü, kalıntı ve hurdaları da bu pozisyon haricindedir (71.12 pozisyonu)
 
 
39.16 –     PLASTİKTEN MAMUL, ENİNE KESİTİNİN EN GENİŞ YERİ 1 MM.Yİ GEÇEN MONOFİLLER, İNCE VE KALIN ÇUBUKLAR VB PROFİLLER (YÜZEYİ İŞLENMİŞ OLSUN OLMASIN, FAKAT DAHA İLERİ BİR İŞLEM GÖRMEMİŞ).
 
 
3916.10 –   Etilen polimerlerinden olanlar
 
3916.20 –   Vinil klorür polimerlerinden olanlar
 
3916.90 –   Diğer plastiklerden olanlar
 
 
Bu pozisyon, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm’yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profilleri kapsar. Bunlar, tek bir işlemle (genellikle haddeden çekme) herhangi bir uzunlukta elde edilirler ve bir ucundan diğerine sabit ya da tekrarlı kesite sahiptirler. Delikli profil biçimleri, 39.17 pozisyonundaki (bu Fasılın 8 nolu Notuna bakınız) hortumlardan ve borulardan daha farklı bir kesite sahiptir.
Bu pozisyon, yüzeyleri sadece basit bir şekilde işlenmiş (parlatılmış, matlaştırılmış, vb.) veya yatay kesitlerinin en geniş yerlerini aşan boyda kesilmiş olanları (fakat başka türlü işlem görmemiş) da içermektedir. Pencerelere ait çerçevelerde kullanılan yapışkan yüzeyli profil biçimleri de bu pozisyonda yer alır.
Maksimum yatay kesit uzunluğunu aşmayan uzunluklarda kısaltılmış veya başka türlü işlenmiş (delinmiş, öğütülmüş, yapıştırılarak birleştirilmiş veya dikilmiş, vb.) olan ürünler bu pozisyon haricindedir. Bunlar, tarifenin başka bir pozisyonunda daha özel bir şekilde yer almamışsa, 39.18 ila 39.26 pozisyonlarında yer alırlar.
 
Diğer maddeler ile birleştirilmiş plastikten ince ve kalın çubuklar, monofiller, profillerin sınıflandırılması için bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız.
 
 
39.17 –     PLASTİKTEN HORTUMLAR, BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (MANŞON, NİPEN, DİRSEK, FLANŞLAR GİBİ).
 
 
3917.10 –  Sertleştirilmiş protein veya sellülozik maddelerden yapılmış suni bağırsaklar (sucuk-sosis-salam kılıfları)
 
–   Sert borular ve hortumlar
 
3917.21 —   Etilen polimerlerinden olanlar
 
3917.22 —   Propilen polimerlerinden olanlar
 
3917.23 —   Vinil klorür polimerlerinden olanlar
 
3917.29 —   Diğer plastiklerden olanlar
 
–  Diğer borular ve hortumlar:
 
3917.31– Esnek borular ve hortumlar (en az 27,6 MPa’lık bir basınca dayanabilenler)
 
3917.32 — Diğerleri ( başka bir şekilde diğer maddelerle
birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş)  (bağlantı
elemanları olmayan)
 
3917.33 —  Diğerleri ( başka bir şekilde diğer maddelerle
birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş)  (bağlantı
elemanları olan)
 
3917.39 —  Diğerleri
 
3917.40 –   Bağlantı elemanları
 
 
Bu Fasılın 8 nolu Notuna göre, “ince ve kalın borular ve hortumlar” terimi aşağıdakileri ifade etmektedir:

 • Delikli ürünler, genellikle gazların veya sıvıların taşınmasında, üretiminde veya dağıtımında kullanılan türde (örn; yivli bahçe hortumu, başı delikli ince ve kalın borular), yuvarlak, oval, dikdörtgen (boyu eninin 1,5 katını geçmeyecek şekilde) veya düzgün kenarlı çokgenler şeklinde iç kesite sahip olması şartıyla yarı mamul veya bitmiş ürünlerdir; ve

(ii)       Sucuk-sosis-salam kılıfları (bağlı veya daha ileri bir şekilde işlem görmüş olsun olmasın) ve diğer yassıltılmış-düz borular.
Bu Fasıl, aynı zamanda boru ve hortumların plastikten bağlantı elemanlarını da (örn; manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi) kapsamaktadır.
Borular, hortumlar ve bunların bağlantı elemanları katı veya esnek olabilirler ve sağlamlaştırılmış veya diğer maddelerle başka türlü bir araya getirilmiş olabilirler (Diğer maddelerle bir araya getirilmiş plastiklerden borular ve hortumlar vb. sınıflandırılması için bu Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız).
 
 
39.18 –     PLASTİKLERDEN YER KAPLAMALARI (KENDİNDEN YAPIŞKAN OLSUN OLMASIN) (RULO VEYA KARE ŞEKLİNDE); BU FASILIN 9 NUMARALI NOTUNDA BELİRTİLEN PLASTİKLERDEN YAPILMIŞ DUVAR VEYA TAVAN KAPLAMALARI.
 
 
3918.10 –   Vinil klorür polimerlerinden olanlar
 
3918.90 –   Diğer plastiklerden olanlar
 
 
Bu pozisyonun ilk kısmı rulo veya fayans şeklinde yer döşeme kaplaması olarak kullanılan plastik türlerini kapsamaktadır. Şurası kayda değer ki, kendinden yapışkan yer kaplamaları da bu pozisyonda bulunmaktadır.
Bu pozisyonun ikinci kısmı, bu Fasılın 9 nolu Notunda tanımlanan anlamda ve dokuma astarı da dahil olmak üzere duvar veya tavan kaplama plastiklerini içine alır. Duvar kağıtları veya plastiklerle kaplı veya kağıtla örtülü benzeri duvar kaplamaları bu pozisyon haricindedir (48.14 pozisyonu).
Şurası kayda değer ki, bu pozisyon, üzerine sadece esas kullanımını değiştirmeyen nitelikte sabit motifler, oymalar, resimler basılmış olan eşyayı da içine alır (VII. Bölümün 2 numaralı Notuna bakınız).
 
 
39.19 –     PLASTİKLERDEN KENDİNDEN YAPIŞKAN LEVHALAR, PLAKALAR, BANTLAR, ŞERİTLER, FİLMLER, FOLYELER VE DİĞER YASSI ŞEKİLLER (RULO HALİNDE OLSUN OLMASIN).
 
 
 
 
3919.10 –   Genişliği 20 cm. yi geçmeyen rulolar halinde
 
3919.90 –   Diğerleri
 
 
Bu pozisyon,  39.18 pozisyonundaki yer, duvar veya tavan kaplamaları dışındaki plastiklerden kendinden yapışkan (rulo halinde olsun olmasın) yassı şekilleri kapsar. Genel olarak bu pozisyon, oda sıcaklığında, basınca duyarlı yani ıslatılmadan veya diğer bir şey eklenmeden, daimi yapışkan olarak (bir veya iki tarafı)ve parmak veya el ile fazla bir baskıya gerek kalmadan farklı yüzeylere temas halinde sıkıca yapışan, yassı (düz) plastiklerle sınırlandırılmıştır.
Şurası kayda değer ki, bu pozisyon, üzerine esas kullanımını değiştirmeyen nitelikte sabit motifler, oymalar, resimler basılı olan eşyayı da içine alır.(VII. Bölümün 2 numaralı Notuna bakınız).
 
 
 
39.20 –     PLASTİKLERDEN DİĞER PLAKALAR, LEVHALAR, FİLMLER, FOLYE VE ŞERİTLER (GÖZENEKSİZ) (DİĞER MADDELERLE TAKVİYE EDİLMEMİŞ, TABAKA TABAKA TERTİPLENMEMİŞ VEYA BENZERİ ŞEKİLLERDE BİRLEŞTİRİLMEMİŞ, MESNETSİZ) (+).
 
 
3920.10 –   Etilen polimerlerinden olanlar
 
3920.20 –   Propilen polimerlerinden olanlar
 
3920.30 –   Stiren polimerlerinden olanlar
 
–   Vinil klorür polimerlerinden olanlar
 
3920.43 —  Ağırlık itibariyle % 6’dan az olmayan plastifiyan içerenler
 
3920.49 — Diğerleri
 
–  Akrilik polimerlerden olanlar:
 
3920.51 —  Poli (metil metakrilik)ten olanlar
 
3920.59 —  Diğerleri
 
– Polikarbonatlar,  alkid reçineler, polialil esterler ve diğer
poliesterlerden olanlar:
 
3920.61 — Polikarbonatlardan olanlar
 
3920.62 — Poli(etilen tereftalat)tan olanlar
 
3920.63 —  Doymamış poliesterlerden olanlar
 
3920.69 —  Diğer poliesterlerden olanlar
 
–   Sellülozdan veya sellülozun kimyasal türevlerinden olanlar:
 
3920.71 —  Rejenere sellülozdan olanlar
 
3920.73 —  Sellüloz asetattan olanlar
 
3920.79 —  Diğer sellüloz türevlerinden olanlar
 
–  Diğer plastiklerden olanlar;
 
3920.91 —  Poli(vinil butiral)dan olanlar
 
3920.92 —  Poliamidlerden olanlar
 
3920.93 —  Amino reçinelerden olanlar
 
3920.94 —  Fenolik reçinelerden olanlar
 
3920.99 —  Diğer plastiklerden olanlar
 
 
Bu pozisyon, 39.18 veya 39.19 pozisyonlarında yer alanlar dışındaki plastikten plakalar, levhalar, filmler, folyeler ve şeritleri (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş, mesnetsiz veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş) kapsar.
Bu pozisyon, ortalama uzunluğu 1 mm. olan ve genellikle % 50 nem içeren, yapışık olmayan polietilen veya polipropilen liflerinden (küçük lifler veya lif telleri) meydana gelen levhalardan sentetik kağıt hamurunu da içine alır.
 
Bu pozisyon plastikler dışında takviye edilmiş tabaka tabaka tertiplenmiş, desteklenmiş veya diğer maddelerle benzer şekilde birleştirilmiş ürünleri kapsamaz (39.21 pozisyonu). Bu sebeple, “benzeri şekilde birleştirilmiş” plastiklerin, plastikler dışında plastik maddenin gücünü artıran (örn. tutturulmuş metal ağ, örülmüş cam mensucat, mineral fiberler, kıllar ve flamanlarda olduğu gibi.) maddelerle bileşim halinde olmalıdırlar.
 
Bununla birlikte, toz, granül, küre veya yaprak şeklinde dolgu maddeleri ile birleştirilmiş plastikten mamul ürünler bu pozisyonda sınıflandırılır. Bunun yanısıra renklendirme, basım (VII. Bölümün 2 nolu Notuna bağlı olarak) metal vakum tortulama gibi küçük yüzey işlemleri bu pozisyonun takviye etme ya da benzer şekilde birleştirme maksadına uygun düşmez.
Ayrıca, gözenekli ürünleri (39.21 pozisyonu) ve 5 mm’yi geçmediği açıkca görünen bir genişliğe sahip plastik şeritler bu pozisyon haricindedir (54. Fasıl)
Bu Fasılin 10 nolu Notuna göre, “levha, tabaka, film, folye ve şerit” tabirinden sadece baskı yapılmış veya yüzeyleri başka şekilde işlenmiş olsun olmasın (örn; cilalı, kabartmalı, renkli, sadece kıvrılmış veya buruşturulmuş), dikdörtgen (kare dahil) şeklinde kesilmiş veya kesilmemis fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış (bu işlemler onları kullanılmaya hazır eşya haline sokmuş olsa bile, örn; masa örtüsü), levhalara,tabakalara, folyelere, filmlere, şeritlere ve düzgün geometrik şekillerdeki bloklara uyabilen bir ifade anlaşılır.
Delinmiş, öğütülmüş, bastırılmış, bükülmüş, çerçevelenmiş veya başka şekillerde işlenmiş, yüzeyi işlenmiş veya işlenmemiş (kare veya  dikdörtgen kesimler dahil) veya dikdörtgen (kare dahil) den başka şekillerde kesilmiş plakalar, levhalar, vb. genellikle 39.18, 39.19 veya 39.22 ila 39.26 pozisyonlarında yer alan eşya olarak sınıflandırılır.
 
o
o    o
 
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
3920.43 ve 3920.49 Altpozisyonları
Bunların ürünleri plastikleştirici içeriğine göre ayırt edilirler. Bu amaçla, birincil plastikleştiriciler ve ikincil plastikleştiriciler birlikte ele alınmalıdırlar (Bu Faslın 2 nolu Altpozisyon Notuna bakınız).
Birincil plastikleştiriciler bir polimere katıldıklarında genel olarak bunların esnekliklerinde bir artışa yol açan, düşük uçuculuktaki maddelerdir (örn. ftalat esterleri, adipat esterleri, trimellitat esterleri, fosfat esterleri, sebakat esterleri, azelat esterleri).
Genleştiriciler olarak da bilinen ikincil plastikleştiriciler, plastikleştirici olarak nadiren tek başına kullanılırlar. Birincil plastikleştiricilerle birlikte bulunduklarında, birincil plastikleştirme etkisi modifiye edilecek veya artırılacaktır. İkincil plastikleştiriciler ayrıca ateş almayı geciktiriciler (örn. klorlanmış parafinler) veya yağlama yağları (örn. epoksitli soya fasulyesi yağı, epoksitli keten tohumu yağı) vazifesini görürler.
 
      
 
39.21 –     PLASTİKLERDEN DİĞER PLAKALAR, LEVHALAR, YAPRAKLAR, FİLMLER, FOLYELER VE ŞERİTLER.
 
 
–  Gözenekli olanlar:
 
3921.11 —  Stiren polimerlerinden olanlar
 
3921.12 —  Vinil klorür polimerlerinden olanlar
 
3921.13 —  Poliüretanlardan olanlar
 
3921.14 —  Rejenere sellülozdan olanlar
 
3921.19 —  Diğer plastiklerden olanlar
3921.90 –   Diğerleri
 
Bu pozisyon, 54.Fasıl veya 39.18, 39.19 veya 39.20 pozisyonlarında yer alanların dışındaki plakalar, levhalar, yapraklar, fimler, folyeler ve şeritleri kapsar. Böylece, bu pozisyonda, sadece gözenekli ürünler veya takviye edilmiş, tabaka tabaka tertiplenmiş, desteklenmiş ve diğer maddelerle benzeri şekilde birleşmiş ürünler yer almaktadır (diğer maddelerle birleşmiş levhaların ve diğerlerinin sınıflandırılması için Genel Açıklama Notuna bakınız).
Bu Fasılın 10 nolu Notuna göre, “levhalar, tabakalar, filmler, folyeler ve şeritler) tabiri, baskı yapılmış veya yüzeyleri başka şekilde işlenmiş olsun olmasın (örn; cilalı, kabartmalar, renkli, sadece kıvrılmış veya buruşturulmuş), dikdörtgen (kare dahil) kesilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış (bu işlemler onları kullanılmaya hazır eşya haline sokmuş olsa bile), levhalara, tabakalara, folyelere, filmlere, şeritlere ve düzgün geometrik şekillerdeki bloklara uygulanan bir ifadedir.
 
Delinmiş, öğütülmüş, bastırılmış, bükülmüş, çerçevelenmiş veya başka şekilde işlenmiş, kenarları düzeltilmiş, yüzeyi işlenmiş ve işlenmemiş (kare veya dikdörtgen kesimler dahil) veya kare dahil dökdörtgen şeklinden başka biçimlerde kesilmiş plakalar, levhalar, vb. 39.18, 39.19 veya 39.22 ila 39.26 pozisyonlarında yer alan eşya olarak sınıflandırılır.
 
 
39.22 –     PLASTİKLERDEN BANYO KÜVETLERİ, DUŞLAR, EVİYELER, LAVABOLAR, BİDELER, ALAFRANGA TUVALETLER, KAPAKLAR VE OTURAKLAR, SU DEPOLARI VE BENZERİ HİJYENİK EŞYA
 
3922.10 –   Banyo küvetleri, duşlar, eviyeler ve lavabolar
 
3922.20 –   Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları
 
3922.90 –   Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, normal olarak su ya da kanalizasyon bağlantılı ev, mekan, vb. yerler içinde sürekli sabit olarak tasarlanmış tesisatları kapsar. Ayrıca taşınabilir klozetler, bebek banyo küvetleri ve kamp tuvaletleri gibi benzer boyut ve kullanımlardaki diğer hijyenik eşyayı da kapsar.
Mekanizmalarıyla teçhizatlandırılmış olsun olmasın, plastikten su depoları-yıkama havuzları bu pozisyonda yer alır.
 
Bununla birlikte aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir.
(a)Yatak lazımlığı ve lazımlık gibi küçük taşınabilir hijyenik eşyalar (39.24 pozisyonu)
(b)Sabun kapları, havlu tutamakları, diş fırçası tutamakları, tuvalet kağıdı tutamakları, havlu askıları ve benzeri banyo, tuvalet, mutfak eşyaları; şayet binaların duvarlarının veya diğer bölümlerinin içine veya üzerine daimi amaçlı döşenmişlerse 39.25 pozisyonunda yer alır, öteki türlü 39.24 pozisyonunda yer alır.
 
o
o    o
 
 
39.23 –     PLASTİKLERDEN EŞYA TAŞINMASINA VEYA AMBALAJLANMASINA MAHSUS MALZEMELER; PLASTİKTEN TIPALAR, KAPAKLAR, KAPSÜLLER VE DİĞER KAPAMA MALZEMELERİ.
 
 
3923.10 –   Kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya
 
–  Torbalar ve çantalar (külahlar dahil):
 
3923.21 —   Etilen polimerlerinden olanlar
 
3923.29 —   Diğer plastiklerden olanlar
 
3923.30 –   Damacanalar, şişeler, mataralar ve benzeri eşya
 
3923.40 –   Makaralar, masuralar, bobinler ve benzeri eşya
 
3923.50 –  Tapalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri
 
3923.90 –  Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, her türlü ürünün taşınması veya ambalajlanması amacıyla kullanılan tüm plastik maddelerini kapsamaktadır. Bu maddelerin kapsamındaki nesneler şunlardır:

 • Kutular, kasalar, sandıklar, torbalar ve çantalar( külahlar ve çöp torbaları dahil), variller ve konserve kutuları, damacanalar, şişeler ve mataralar gibi kaplar.

 
Bu pozisyon aynı zamanda aşağıdakileri kapsar:

 • Bazı gıda maddelerinin taşınmasında ya da ambalajlanmasında kullanılan kasa(mahfaza)özelliğine sahip kulpsuz fincanlar, sofra takımı ya da tuvalet malzemesi gibi ikinci bir kullanıma sahip olsun olmasın.
 • Vidalı kapak tespit etmek üzere yuva açılmış şekilde bir tarafı açık, bir tarafı kapalı, istenilen şekle ve büyüklüğe getirilebilen, borusal şekle sahip, ara ürün plastikten şişelerin ilk şekilleri.

(b)   Manyetik teyp bandı olmayan görsel ve işitsel kasetler dahil olmak üzere, makaralar, masuralar (konik iplik yumakları), bobinler ve benzeri eşya.
(c)   Tapalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri.
 
Diğerleri meyanında, eşyanın taşınmasında veya ambalajlanmasında kullanılan mahfazalar ile aynı özelliğe sahip olmayan çöp kutuları, sofra eşyası ve tuvalet eşyası olarak kullanılan fincanlar gibi ev eşyaları(bu tür durumlar için zaman zaman kullanılacak olsun olmasın) bu pozisyon haricindedir (39.24 pozisyonu)  ve 42.02 pozisyonunda yer alan kaplar ve 63.05 pozisyonunda yer alan esnek orta hacimli kapları da bu pozisyon haricindedir.
 
      
 
39.24 –     PLASTİKTEN SOFRA EŞYASI, MUTFAK EŞYASI, DİĞER EV EŞYASI VE SAĞLIK VEYA TUVALET EŞYASI.
 
 
3924.10 –   Sofra ve mutfak eşyası
 
3924.90 –   Diğerleri
 
 
Bu pozisyon aşağıda yer alan plastikten eşyaları kapsar:

 • Çay ve kahve servis takımları, sahan, çorba kaseleri salata tabakları, tabaklar ve her tür tepsi gibi sofra eşyaları, cezveler, çaydanlıklar, şekerlikler, bira bardakları, fincanlar, ses çanaklar, meyve tabakları, biberlikler, tuzluklar, hardallıklar, yumurtalıklar, çaydanlık altlıkları, masa örtüleri, bıçaklıklar, halka peçetelikler, bıçaklar, çatallar ve kaşıklar gibi mutfak eşyaları.
 • Lavabolar, jelatin kabukları, mutfak kapları, kavanozlar, kaplar ve kutular,(çay kutusu, ekmeklik vb.), huniler, kepçeler, mutfak tipi kapasite ölçüleri ve merdaneler gibi mutfak eşyaları

(C)       Kül tabakları, sıcak su şişeleri, kibrit kutusu kapları, çöp kutuları,             kovalar, sulama kapları, gıda saklama kapları, perdeler, sarkıtma kumaşları, masa örtüleri ve tozdan koruma eşyası (boneler) gibi diğer ev eşyası
(D)      Sağlık ve Tuvalet setleri (ibrikler, taslar vb) hijyenik kovalar, yatak lazımlıkları, pisuarlar, lazımlıklar, tükürük kapları, fışkırtma kutuları, banyoları gibi (ev içi kullanım amaçlı olsun olmasın) tuvalet eşyaları; bebek biberonları için emzikler (emzirmek için meme başı) ve parmak sargısı; göz duvarların içine ve üzerine daimi amaçlı döşenmemiş sabun kapları, havlu tutamakları, diş fırçası tutamakları, tuvalet kağıdı tutamakları, havlu askıları ve benzeri banyo tuvalet ve mutfak eşyaları. Bununla birlikte, binaların duvarlarının veya diğer bölümlerinin içine veya üzerine daimi amaçlı ( vidalar, çiviler, civatalar, yapıştırıcı, vb. şeylerle) döşenmiş eşyalar hariçtir. (39.25 pozisyonu).
 
*
*    *
 
Bu pozisyon, ayrıca eşyanın taşınmasında ya da ambalajlanmasında kullanılan kasa(mahfaza) özelliğine sahip olmayan (zaman zaman bu amaçlarla kullanılsın kullanılmasın) sofra ve tuvaletlerde kullanılan fincanları (kulpsuz) kapsar. Bununla birlikte, eşyanın taşınmasında ya da ambalajlanmasında kullanılan kasa(mahfaza) özelliğine sahip kulpsuz fincanlar bu pozisyon haricindedir (39.23 pozisyonu).
 
 
 
 
 
39.25 –     TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN PLASTİKLERDEN İNŞAAT MALZEMELERİ (+).
 
 
3925.10 –  Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri
kaplar
 
 
3925.20 –   Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve
kapı eşikleri
 
3925.30 –  Panjurlar, storlar (Venedik storları dahil) ve benzeri eşya ve bunların aksam ve parçaları
 
3925.90 –   Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, sadece bu Fasılın 11 nolu Notunda belirtilen eşyayı içine alır.
 
o
o    o
 
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 3925.20 Altpozisyonu
3925.20 Altpozisyonu, binaların, oda girişlerinin ve bunlar gibi yerlerin kapatılmasında kullanılan tipte menteşeli veya sürmeli bariyerleri kapsar. Tarla, avlu, bahçe girişlerinin kapatılmasında kullanılan çitler (ki “kapı” olarak bilinir) bu Alt pozisyonun kapsamına girmez (3925.90 altpozisyonu).
 
 
39.26 –     PLASTİKTEN DİĞER EŞYA VE 39.01 İLA 39.14 POZİSYONLARINDA BELİRTİLEN DİĞER MADDELERDEN EŞYA.
 
 
3926.10 –      Okul veya büro malzemeleri
 
3926.20 –     Giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarları (eldivenler, koruma eldivenleri ve tek parmak eldivenler dahil)
 
3926.30 –     Mobilya, karoseri veya benzerleri için bağlantı elemanları
 
3926.40 –      Küçük heykeller ve diğer süs eşyası
 
3926.90 –      Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, plastiklerden (bu Fasılın 1.Notunda da belirtildiği gibi) veya 39.01 ila 39.14 pozisyonlarındaki diğer maddelerden ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan eşyayı kapsamaktadır.
 
Bu tür eşya anlamında aşağıdakiler belirtilebilir:

 • Plastik tabakalarının dikilmesi veya yapıştırılması ile yapılan önlükler, kayışlar, bebek mama önlükleri, yağmurluklar ve subralar gibi giysi ve giyim eşyası aksesuarları (oyuncaklar hariç). Plastik yağmurluklara ait olan çıkarılabilir plastik başlıklar da yağmurluklar ile birlikte ithal olundukları takdirde bu pozisyonda sınıflandırılırlar.

(2)       Mobilya, karoseri veya benzerleri için bağlantı elemanları.

 • Küçük heykeller ve diğer süs eşyası
 • Toz bezleri, koruyucu çantalar, tenteler, dosya kapakları, doküman kılıfları, kitap kapakları ve okuma kılıfları ve plastik levhaların zamkla yapıştırılması veya dikilmesi ile yapılan diğer koruyucu eşya.

(5)       Kağıt vb. uçmasını önleyici ağırlıklar, kitap, zarf, vb. mahsus açacaklar, kurutma tamponları, kalemlikler, kitap arasına konulan işaretlikler, vb.
(6)       Vidalar, civatalar, rondelalar ve genel kullanım için ve benzeri eşya.
(7)       Sonsuz veya belirli uzunlukta kesilmiş ve iki ucu birbirine bağlanmış veya bağlama tertibatıyla tutturulmuş, taşıyıcı kolonlar ya da asansör kayışları ve transmisyon kolonları.
 
Transmisyon, taşıyıcı kolonlar veya asansör kayışları veya herhangi bir kayış türü dizayn edildikleri makine ve cihazlarla ithal olunursa, makine ve cihazlara takılmış halde olsun olmasın, söz konusu makine ve cihazlarla birlikte sınıflandırılırlar (örn; Bölüm XVI gibi).Ek olarak, bu pozisyon, plastikle emdirilmiş, kaplanmış, örtülmüş ya da katmanlanmış tekstil maddesinden transmisyon ya da taşıyıcı kolonları ya da kayışlarını kapsamaz ( Bölüm XI, örn; 59.10 pozisyonu).
(8)       39.14 pozisyonunun polimerleri ile doldurulmuş iyon-değiştirici kolonlar.

 • Karboksimetilselüloz ile doldurulan plastik kaplar(Buz kapları gibi kullanılanlar).

(10)     Aksesuarları ile birlikte olsun olmasın belli aletleri yerleştirmek için dizayn edilmemiş veya özel olarak şekil verilmemiş alet edevat kutu ve mahfazaları (42.02 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız.).
(11)     Emzikler(veya bebek kuklaları); buz torbaları, duş torbaları, lavman torbaları ve techizatlar; hasta ve benzeri hemşirelik tamponları; peserler; prezervatif gebelik önleyiciler (koruyucular);şırıngalar için ampuller.
(12)   El çantası tokaları, bavul köşebentleri, askı-çengelleri, koruyucu çanaklar, mobilya ayaklarının kaymasını önlemek için altlıklar, saplar (aletlere, bıçaklara, çatallara vb. ait), kolyeler, tesbihler, saat “camları”, harf ve rakamlar, bagaj etiket mahfazalara gibi çeşitli diğer eşya.
 
 

 

Başa dön tuşu