Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 34 – Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, mühtahzar mumlar, temizlame veya bakım mühtahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, “dişçi mumları” vealçı esaslı dişçilik mühtahsarları

FASIL 34

SABUNLAR, YÜZEY-AKTİF ORGANİK MADDELER, YIKAMA MÜSTAHZARLARI, YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, SUNİ MUMLAR, MÜSTAHZAR MUMLAR, TEMİZLEME VEYA BAKIM MÜSTAHZARLARI, IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ, MODEL YAPMAYA MAHSUS HER TÜRLÜ PATLAR, “DİŞÇİ MUMLARI”  VE ALÇI ESASLI DİŞÇİLİK MÜSTAHZARLARI

Fasıl Notları.
1.-     Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
(a)        Döküm kalıpları müstahzarları olarak kullanılan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların yenilebilen karışımları veya müstahzarları (15.17 pozisyonu);
(b)       Kimyaca belirli bir yapıda bulunan izole edilmiş bileşikler; veya
(c)        Sabun veya diğer yüzey aktif organik maddeler içeren şampuanlar, diş macunları, traş krem ve köpükleri veya banyo müstahzarları (33.05, 33.06 veya 33.07 pozisyonları).
2.-     34.01 Pozisyonu anlamında “sabun” tabirinden, sadece suda eriyen sabunlar anlaşılır. 34.01 pozisyonundaki sabun ve diğer ürünler, bünyelerinde katkı maddeleri (dezenfekte edici, aşındırıcı tozlar, dolgu maddeleri veya ilaçlar gibi) içerebilirler. Aşındırıcı tozları içeren ürünler sadece çubuk, topak veya kalıplanmış parça veya şekillerde oldukları taktirde 34.01 pozisyonunda sınıflandırılırlar. Diğer şekillerde bulundukları takdirde ise “temizleme tozları ve benzeri müstahzarlar” gibi 34.05 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
3.-     34.02 Pozisyonu anlamında “yüzey-aktif organik maddeler”, 20°C’de %0,5’lik konsantrasyonda su ile karıştırıldığında ve aynı sıcaklıkta 1 saat bırakıldığında:
(a)     Şeffaf veya yarı şeffaf bir sıvı veya erimeyen maddeden ayrılmadan sabit emülsiyon veren; ve
(b)     Suyun yüzeysel gerilimini 4,5×10-2 N/m (45 dyn/cm) veya daha aza indiren ürünlerdir.
4.-     34.03 Pozisyonundaki “petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar” tabirinden, 27. Fasılın 2 Numaralı Notunda tarif edilen ürünler anlaşılır.
5.-     Aşağıda yazılı istisnalar saklı kalmak şartıyla, 34.04 pozisyonundaki “suni mumlar ve müstahzar mumlar” tabiri sadece aşağıda yazılı olanlara uygulanır:
(a)     Kimyasal yolla elde edilen, mumsu vasfı olan organik ürünler (suda çözülür olsun olmasın);
(b)     Farklı mumların karıştırılmasından elde edilen ürünler;
(c)     Bir veya daha fazla mum veya parafin esaslı ve katı yağları, reçineleri, mineral maddeleri veya diğer maddeleri içeren mum vasfı olan ürünler.
Ancak aşağıda yazılı olanlar 34.04 pozisyonuna dahil değildir:
(a)     Mumsu vasfı olsa bile 15.16, 34.02 veya 38.23 pozisyonlarındaki ürünler;
(b)     15.21 pozisyonundaki karıştırılmamış hayvansal mumlar veya karıştırılmamış bitkisel mumlar (boyanmış veya rafine edilmiş olsun olmasın);
(c)     27.12 Pozisyonundaki mineral mumlar veya benzeri ürünler (birbirleriyle karıştırılmış veya sadece boyanmış olsun olmasın); veya
(d)     Sıvı bir ortamda karıştırılmış, dağıtılmış veya eritilmiş mumlar 34.05, 38.09 pozisyonları, vb.).
 
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, katı yağların, sıvı yağların veya mumların sınai işleme tabi tutulmasıyla elde edilen müstahzarları kapsamaktadır (örn.; sabun, bazı yağlama müstahzarları, müstahzar mumlar, bazı parlatma veya temizleme müstahzarları, fitilli mumlar). Yüzey aktif maddeler, yüzey aktif müstahzarları ve suni mumlar gibi bazı yapay ürünler de bu Fasla dahildir.
Kimyasal olarak belirli bir yapıda ve izole halde bulunan bileşikler ile karışım veya müstahzar halde bulunmayan tabii ürünler bu Fasıl haricindedir.
 
34.01 –     SABUNLAR; ÇUBUK, KALIPLANMIŞ PARÇA VE ŞEKİLLERDE OLUP SABUN OLARAK KULLANILAN YÜZEY-AKTİF ORGANİK ÜRÜNLER VE MÜSTAHZARLAR (SABUN İÇERSİN İÇERMESİN); CİLT YIKAMAYA MAHSUS SIVI VEYA KREM HALİNDE VE PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ YÜZEY-AKTİF ORGANİK ÜRÜNLER VE MÜSTAHZARLAR (SABUN İÇERSİN İÇERMESİN); SABUN VEYA DETERJAN EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ VEYA KAPLANMIŞ KAĞIT, VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT

  • Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar ve sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt,vatka, keçe ve dokunmamış mensucat:

3401.11 — Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil)
3401.19 — Diğerleri
3401.20 – Diğer şekillerdeki sabunlar
3401.30 –  Cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve  perakende satılacak hale getirilmiş yüzey-aktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin veya içermesin)
 
(I) SABUNLAR
Sabun, en az sekiz karbon atomu içeren yağ asitlerinin karışımından veya bir yağ asitinden meydana gelen alkali bir tuzdur (inorganik veya organik). Pratikte, yağ asitlerinin bir kısmının yerine reçine asitleri ikame edilebilmektedir.
Bu pozisyon, sadece suda çözünebilen yani gerçek sabun denilen sabunları kapsamaktadır. Sabunlar, alkali bir reaksiyon ile sulu solüsyonlarda bol miktarda köpüren, bir çeşit anyonik yüzey aktif maddeler teşkil ederler.
Üç sabun grubu vardır:
Sert sabunlar, çoğunlukla sodyum hidroksit veya sodyum karbonat ile yapılırlar ve sıradan sabunların büyük bir kısmını oluştururlar. Bu tür sabunlar beyaz, renkli veya alacalı olabilirler.
Yumuşak sabunlar, potasyum hidroksit veya potasyum karbonat ile yapılırlar. Bu sabunlar, viskozdurlar ve genellikle yeşil, kahverengi veya soluk sarı renkli olurlar. Az miktarlarda (genellikle % 5’i geçmeyen) sentetik organik yüzey aktif maddeler içerirler.
Sıvı sabunlar, sabunun sudaki solüsyonlarıdır, bazı hallerde az miktarda (genellikle %5’i geçmeyen) alkol veya gliserol katılır, fakat sentetik organik yüzey aktif maddeler içermezler.
 
Bu kısım, özellikle aşağıdakileri kapsar:
 
(1)     Tuvalet sabunları, çoğunlukla renklendirilmiş ve kokulandırılmış olup şunları içerirler; (köpük yapan sabunlar ve deodorantlı sabunlar, gliserinli sabunlar, traş sabunları, ilaçlı sabunlar ve bazı dezenfektan veya aşındırıcı sabunlardır.).
(a)     Köpük yapan sabunlar ve deodorantlı sabunlar.
(b)     Gliserinli sabunlar. Bunlar, beyaz sabunun alkol, gliserol veya şeker ile işleme tabii tutarak yapılan yarı şeffaf sabunlardır.
(c)     Traş sabunları (traş kremleri 33.07 pozisyonunda yer alır).
(d)     İlaçlı sabunlar. Bunlar borik asit, salisilik asit, kükürt, sülfonamidler veya diğer tıbbi maddeler içeren sabunlardır.
(e)     Dezenfektan sabunlar. Az miktarlarda fenol, krezol, naftol, formaldehit veya diğer bakteri öldürücü, bakteri önleyici vb. maddeler içeren sabunlardır. Bu sabunlar, 38.08 pozisyonundaki aynı yapı maddelerini farklı oranlarda içeren (bir yanda sabun, diğer tarafta fenol, krezol, vb.) dezenfekte edici müstahzarlar ile karıştırılmamalıdır. 38.08 pozisyonunda yer alan dezenfekte edici müstahzarlar önemli miktarlarda fenol, krezol, vb. içerirler ve sıvı halde bulunurlar. Buna mukabil dezenfektan sabunlar genellikle katı haldedirler.
(f)      Aşındırıcı sabunlar. Sabuna kum, silis, süngertaşı tozu, mermer tozu, talaş tozu veya benzeri maddelerin katılmasıyla oluşmaktadır. Bu pozisyon, sadece çubuk, kek, kalıplanmış parça ve şekillerde olan aşındırıcı sabunları kapsamaktadır. Aşındırıcı ovma macunları ve tozlar (sabun içersin içermesin) 34.05 pozisyonunda yer alırlar.
 
(2)     Ev sabunları. Renkli veya parfümlü, aşındırıcı veya dezenfektan olabilirler.
(3)     Reçineli, tall yağı veya naftenatlı sabunlar. Sadece yağ asitlerinin alkali tuzlarını değil, fakat aynı zamanda 38.06 pozisyonundaki alkali rezinatları veya 34.02 pozisyonundaki alkali naftanatları da içerirler.

  • Sınai sabunlar. Tel çekmede, sentetik kauçuğun polimerize edilmesinde veya çamaşırhanelerde kullanmak üzere özel amaçlar için hazırlanmış sabunlardır.

Yukarıda 1 (f) paragrafındaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, bu pozisyondaki sabunlar, genellikle çubuk, kek, kalıplanmış parça ve şekiller, pullar, toz, pat (macun) veya sulu solüsyon halindedirler.
 
(II) ÇUBUK, KEK, KALIPLANMIŞ PARÇA VE ŞEKİLLERDE OLUP, SABUN OLARAK KULLANILAN YÜZEY AKTİF ORGANİK ÜRÜNLER VE MÜSTAHZARLAR (SABUN İÇERSİN İÇERMESİN)
Bu kısım, çubuk, kek, kalıplanmış parça ve şekillerde (yani aynı kullanım için olan alelade sabunların şeklinde) olmaları şartıyla, aktif unsuru kısmen veya tamamen sentetik yüzey aktif maddelerden oluşan tuvalet veya yıkama ürünlerini ve müstahzarlarını kapsar. Bu müstahzarlar herhangi bir oranda sabun içerebilir.
Bu kısım keza, yukarıda tarif edilen şekillerde sunulmuş olmak şartıyla, kum, silika, sünger taşı tozu, vb. ilave edilerek aşındırıcı hale getirilen ürünleri ve müstahzarları da kapsar.
 
 
(III) CİLT YIKAMAYA MAHSUS SIVI VEYA KREM HALİNDE VE PERAKENDE SATIŞA SUNULACAK HALE GETİRİLMİŞ YÜZEY-AKTİF ORGANİK ÜRÜNLER VE MÜSTAHZARLAR (SABUN İÇERSİN İÇERMESİN)
Bu kısım, sıvı veya krem halinde ve perakende satışa sunulacak hale getirilmiş olmak şartıyla, aktif bileşenleri tamamen veya kısmen sentetik- organik yüzey aktif maddeleri (herhangi bir oranda sabun içerebilir) içeren, cildi yıkamak için kullanılan müstahzarları kapsar. Perakende satışa sunulacak hale getirilmemiş olan müstahzarlar 34.02 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
 
(IV) SABUN VEYA DETERJAN EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ VEYA KAPLANMIŞ KAĞIT, VATKA, KEÇE VE DOKUNMAMIŞ MENSUCAT
Bu kısım, sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış (kokulandırılmış olsun olmasın veya perakende satış için ambalajlanmış olsun olmasın) kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucatı kapsar. Bu ürünler genelde el ve yüzün yıkanması için kullanılır.
 
Yukarıda anılan istisnalara ilaveten aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:
(a)     Sabun hammaddeleri (15.22 pozisyonu).
(b)     Suda çözünmeyen ve sadece kimyasal anlamda “sabun” olan ürünler ve müstahzarlar (kalsiyum veya diğer metalik sabunlar gibi) (hale göre, 29, 30, 38 vb. Fasılları).
(c)     Basitçe kokulandırılmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat (Fasıl 33).
(d)     Şampuanlar ve diş temizleyiciler (sırasıyla 33.05 ve 33.06 pozisyonları).
(e)     34.02 pozisyonundaki yüzey aktif organik maddeler (sabunlar hariç), yüzey aktif müstahzarlar ve yıkama müstahzarları (sabun içersin içermesin) ve bir organik çözücü içindeki sabun solüsyonları veya dispersiyonları.
(f)     Sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış gözenekli plastikler, gözenekli kauçuk, dokuma maddeleri (vatka, keçe ve dokunmamış mensucat hariç) ve metal yastıkçıklar (bunlar genellikle mesnet maddesine uygun olan pozisyonda yer alırlar).
       
34.02 –     YÜZEY AKTİF ORGANİK MADDELER (SABUNLAR HARİÇ); YÜZEY AKTİF MÜSTAHZARLAR; YIKAMA MÜSTAHZARLARI (YARDIMCI YIKAMA MÜSTAHZARLARI DAHİL) VE TEMİZLEME MÜSTAHZARLARI (SABUN İÇERSİN İÇERMESİN) (34.01 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ).
–  Yüzey aktif organik maddeler (perakende satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
3402.11 — Anyonlu olanlar
3402.12 — Katyonlu olanlar
3402.13 — İyonlu olmayanlar
3402.19 — Diğerleri
3402.20 –  Perakende satılacak hale getirilmiş müstahzarlar
3402.90 –  Diğerleri
 
(I) YÜZEY AKTİF ORGANİK MADDELER (SABUNLAR HARİÇ)
Bu pozisyondaki yüzey aktif organik maddeler, kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunmayan kimyasal bileşikler olup, içerdikleri bir veya daha fazla hidrofilik ve hidrofobik fonksiyonel gruplar % 0,5 konsantrasyonda 20°C’de su ile karıştırılarak aynı sıcaklıkta bir saat bekletilirlerse çözünmeyen maddeden ayrılmaksızın saydam veya yarı saydam bir sıvı ya da stabil bir emülsiyon verirler (bu Fasılın 3(a) notuna bakınız). Bu pozisyonun uygulanmasında, eğer 20°C’de 1 saat bekletildikten sonra, katı parçacıklar çıplak gözle görülebiliyorsa,   gözle görülebilen fazlara ayrılmışsa veya çıplak gözle görülebilen saydam ve yarı saydam kısımlara ayrılmışsa, bu emulsiyon stabil sayılmaz.
Bunlar, ara yüzlerde nüfuz etme yeteneğine sahiptirler; bu durumda birçok fiziko-kimyasal özellikler, bilhassa yüzey aktivitesi (örn; yüzey geriliminin azaltılması, köpüklenme, emülsiyonlaşma, ıslatma) gösterirler, bu sebeple bunlar “surfektant”lar (bir sıvının yüzey gerilimini azaltan madde) olarak bilinirler.
Ancak,  20°C’de, % 0,5 konsantrasyonda,  damıtık suyun yüzey gerilimini 4,5×10-2 N/m (45 din/cm)’ye veya daha düşük seviyeye düşüremeyen ürünler, yüzey aktif maddeler olarak ele alınmaz ve bu yüzden de bu pozisyon haricindedir.
 
Yüzey aktif organik maddeler aşağıdaki durumlarda olabilir:

  • Anyonlu (anyonik), ki bu durumda yüzey aktivitesini sağlayan negatif yüklü organik iyonları meydana getirmek için, sulu solüsyonda iyonize olurlar. Örnekler; katı yağların, bitkisel yağların (trigliseridler) veya reçine asitlerinin sülfatları ve sülfonatları; yağ alkollerinin türevleri olan sülfatlar ve sülfonatlar; petrol sülfonatları, örneğin alkali metallerin (mineral yağ oranları içerenler dahil), amonyumun veya etanolaminlerin sülfonatları; alkilpolietersülfatlar; alkilsülfo-natlar veya alkilfenileletersülfonatlar; alkilsülfatlar, alkilarilsülfonatlar (örn; teknik dodesilbenzensülfonatlar).

Bu yüzey aktif maddeler, imalat işlemlerinden arta kalan saflığı bozucu maddeler olarak az miktarda yağ alkolleri, alkilatlar veya sülfatlaşmayan veya sülfonatlaşmayan diğer hidrofobik (su ile karışmayan) ham maddeleri içerebilir. Susuz tuzlar halinde ifade edildiğinde, genellikle % 15’i geçmeyen bir oranda sodyum sülfat veya diğer artık inorganik tuzları da içerebilirler.
(2)     Katyonlu (katyonik), ki bu durumda yüzey aktivitesini sağlayan pozitif yüklü organik iyonları oluşturmak için sulu solüsyonda iyonize olurlar. Örnekler; yağ aminlerinin tuzları ve kuarterner amonyum bazları.
(3)     İyonlu olmayan, ki bu durumda bir sulu solüsyonda iyon oluşturmazlar. Bunların suda çözünebilirliği, suya kuvvetli eğilimi olan fonksiyonel grupların moleküllerinin bulunmalarından dolayıdır. Örnekler; yağ alkollerinin kondenzasyon (yoğunlaşma) ürünleri, yağ asitleri veya etilen oksitli alkilfenoller; yağ asit amidlerinin etoksilatları.
(4)     Amfolitik, ki bu durumda, ortamın şartlarına bağlı olarak sulu bir solüsyonda iyonize olabilirler ve bileşiğe bir anyonik veya katyonik yüzey aktif maddesi özelliği verirler.
Bu iyonik hareket, geniş anlamda, amfoterik bileşiklerinkine benzer. Bunlara örnekler; alkilbetain veya sülfabetain proteinlerdir, bunların ayrışım ürünleri ve aminokarboksilik ikame bileşikleri, amino-sülfonik, amino-sülfürik ve amino fosforik asitlerdir.
(II) YÜZEY AKTİF MÜSTAHZARLAR, YIKAMA MÜSTAHZARLARI (YARDIMCI YIKAMA MÜSTAHZARLARI DAHİL) VE TEMİZLEME MÜSTAHZARLARI (SABUN İÇERSİN İÇERMESİN) (34.01 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ)
 
Bu grup, üç kategorideki müstahzarları kapsar:
 
(A)    Yüzey aktif müstahzarlar.
Bunlar aşağıda yazılı olanları içerir:
(1)   Yukarıda Kısım (I)’deki yüzey aktif maddelerin kendi aralarındaki karışımları (örn.; sülforisinoleatların, sülfonatlı alkilnaftalenlerle veya sülfatlı yağ alkolleriyle olan karışımları gibi).
(2)   Yukarıda Kısım (I)’deki yüzey aktif maddelerin bir organik çözücüdeki solüsyonları veya dispersiyonları (örn.; sülfatlı bir yağ alkolünün siklohekzanol veya tetrahidronaftalen içindeki solüsyonu).
(3)   Yukarıda Kısım (I)’deki yüzey aktif maddeler esaslı diğer karışımlar (örn.; sodyum stearatlı alkilbenzensülfonat gibi içinde belirli bir oranda sabun içeren yüzey aktif müstahzarlar).
(4)   Siklohekzanol gibi bir organik çözücü içindeki sabun solüsyonları veya dispersiyonları (içine de az miktarda (genellikle % 5’i geçmeyen) alkol veya gliserol katılmış olabilen su içindeki sabun solüsyonları sıvı sabunları teşkil etmekte ve dolayısıyla 34.01 pozisyonunda yer almaktadır.)
Yüzey-aktif müstahzarlar, aşağıda belirtilen birçok endüstriyel uygulamada, temizleyici, nemlendirici, emulsifiye edici veya dağıtıcı özellikleri sebebiyle kullanılırlar:
 
(i)          Mensucat sanayiinde, imalat veya finisaj esnasında dokumaya elverişli maddeler üzerindeki yağları ve kirleri temizlemek için kullanılan deterjanlar.
(ii)          Mensucat sanayii için ıslatma maddeleri, emülsifiye edicileri, dolgu yardımcı maddeleri ve ağartıcı maddeler.
(iii)          Deri veya kürk sanayiinde kullanılan ıslatma maddeleri (ham deriler için), yağ alma maddeleri, ıslatma maddeleri (boyamada kullanılan), muntazamlaştırma ve ton verme maddeleri.
(iv)         Aşağıda Kısım (B)’deki yıkama müstahzarlarının imali için baz maddeler (örn; bir artık olarak veya bilinerek yapılan ilavenin sonucu olarak, yüzey aktif maddelerinin imali esnasında ortaya çıkan tipteki önemli miktarda sodyum sülfat veya diğer inorganik tuzlar içeren anyonik yüzey aktif müstahzarları).
(v)         Kağıt sanayi veya sentetik kauçuk sanayii için dispersiyon maddeler.
(vi)         Madencilik sanayiide flotasyon yardımcıları.

  • Eczacılık veya kozmetik ürünlerin hazırlanmasında kullanılan emülsifiyen maddeler.

 
Bu grup, aktif bileşenleri tamamen veya kısmen sentetik yüzey-aktif organik maddeleri (herhangi bir oranda sabun içerebilir) içeren, sıvı veya krem halinde ve perakende satışa sunulacak hale getirilmiş, cildi yıkamaya mahsus müstahzarları ve organik yüzey-aktif maddeleri kapsamaz (34.01 pozisyonu).
 
(B)    Esası sabun veya diğer yüzey aktif organik maddeler olan yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları.
Bu kategori, yıkama müstahzarlarını, yardımcı yıkama müstahzar-larını ve bazı temizleme müstahzarlarını kapsamaktadır. Bu muhtelif müstahzarlar, genellikle temel unsurlar ve tali unsurlar içerirler. Tali unsurların varlığı, bu müstahzarları yukarıda Kısım (A)’da tarif edilenlerden farklı kılmaktadır.
Temel unsurlar, sentetik yüzey aktif organik maddeler veya sabunlar veya bunların karışımlarıdır.
Tali unsurlar ise aşağıda verilmiştir:
(1)   Reaksiyonu iyileştiriciler (örn; sodyum polifosfatlar, karbonatlar, silikat veya borat, nitrilotriasetik asit tuzları (NTA)).
(2)   Reaksiyon yükselticiler (örn.; alkanolamidler, yağ asiti amidleri, yağ amin oksitleri).
(3)   Dolgu maddeleri (örn; sodyum sülfat veya klorür).
(4)   Yardımcı maddeler (örn; kimyasal veya optik ağartıcılar, tortu önleyici maddeler, korozyon önleyiciler, antielektrostatik maddeler, boyayıcı madde, parfümler, bakteri öldürücüler, enzimler).
Bu müstahzarlar, kirleri, solüsyon veya dispersiyon halinde yüzeye getirmek suretiyle yüzeyde etki etmektedirler.
Esası yüzey aktif maddeler olan yıkama müstahzarları, deterjanlar olarak da bilinmektedir. Bu türdeki müstahzarlar, giyeceklerin, bulaşıkların veya mutfak eşyalarının yıkanmasında kullanılmaktadır.
Bunlar, sıvı, toz veya pat şeklinde olabilirler ve ev veya sınai amaçlarla kullanılırlar. Çubuk, kek, kalıplanmış parça ve şekillerdeki tuvalet ve yıkama ürünleri 34.01 pozisyonunda yer alır.
Yardımcı yıkama müstahzarları, ıslatmak (ön yıkama), çalkalamak veya elbiseleri, çamaşırları vb. ağartmak için kullanılırlar.
Temizleme müstahzarları, yerleri, pencereleri veya diğer yüzeyleri temizlemeye yarar. Az miktarlarda kokulu maddeler de içerebilirler.
 
(C)    Esası sabun veya diğer yüzey aktif organik maddeler olmayan temizleme veya yağları giderici müstahzarlar.
Bunlar aşağıda yazılı olanları içine alır:
(i)     Sıhhi eşyayı, kızartma tavalarını, vb. temizlemek için özel olarak formüle edilmiş asit veya alkalin temizleyiciler (örn; sodyum hidrojen sülfat veya sodyum hipoklorit ile trisodyum ortofosfat karışımını içeren temizleyiciler).
(ii)     Yağları alma veya temizleme müstahzarları, bunlar örneğin sütçülükte veya biracılıkta kullanılırlar ve esas yapıları aşağıdaki gibidir:
–      Sodyum karbonat veya kostik soda gibi alkalin maddeler, veya
–      Çözücüler ve emülsifiye ediciler.
Bu ürün grupları az miktarlarda sabun veya diğer yüzey aktif maddeleri içerebilirler.
 
Bu pozisyona aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)     banyo köpükleri veya şampuanlar (sabun veya diğer yüzey aktif maddeler içersin, içermesin) (Fasıl 33).
(b)     Deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat (34.01 pozisyonu).
(c)     Ya yüzey aktif fonksiyona gerek duyulmayan ya da yüzey aktif ajanların müstahzarın ana fonksiyonuna yardımcı maddeler olarak yer aldığı, yüzey aktif maddeleri içeren müstahzarlar (hale göre 34.03, 34.05, 38.08, 38.09, 38.24 pozisyonları gibi).
(d)     Yüzey aktif maddeleri içeren aşındırıcı müstahzarlar (temizleme patları ve tozları) (34.05 pozisyonu).
(e)     Suda çözünmeyen naftenatlar, petrol sülfonatları ve suda çözünmeyen diğer yüzey aktif ürünler ve müstahzarlar. Bunlar, daha özel bir pozisyonda yer almamış olmak şartıyla, 38.24 pozisyonunda yer alırlar.
 
34.03     YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI (KESİCİ ALETLERİ YAĞLAMAYA MAHSUS, ESASI YAĞ OLAN YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI, CIVATA VEYA SOMUN GEVŞETME MÜSTAHARLARI, PAS VEYA KOROZYONU ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR VE DÖKÜM KALIPLARINI AYIRMAYA MAHSUS YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI DAHİL) VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERİN, DERİ VE KÖSELENİN, POST VE KÜRKLERİN VEYA DİĞER MADDELERİN KATI VE SIVI YAĞLARLA YAĞLANMASINA MAHSUS MÜSTAHZARLAR (ESAS MADDE OLARAK İÇİNDE AĞIRLIK İTİBARİYLE %70 VEYA DAHA FAZLA PETROL YAĞI VEYA BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞ İÇEREN MÜSTAHZARLAR HARİÇ).
 
                               –   Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen  yağları içerenler
3403.11 — Dokumaya elverişli maddelerin, deri veya köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus  müstahzarlar
3403.19 —  Diğerleri
–  Diğerleri:
3403.91 —  Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus  müstahzarlar
3403.99 —  Diğerleri
Ağırlık itibariyle temel bileşen olarak %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içermemesi koşuluyla, (27.10 pozisyonuna bakınız), bu pozisyon, diğerleri meyanında, aşağıdaki türde olan müstahzar karışımları kapsar:
 
(A)  Yağlama müstahzarları, bunlar makinaların, nakil vasıtalarının, uçakların veya diğer cihaz ve aletlerin hareket eden kısımları arasındaki sürtünmeyi azaltmaya mahsus müstahzarlardır. Bu tür yağlar çoğunlukla, hayvansal, bitkisel veya mineral yağların ve katı yağların karışımından veya esasını bu yağlar teşkil eden karışımlardan ibaret olup, ekseriya katkı maddeleri (örn; grafit, molibden disülfit, talk, karbon karası, kalsiyum veya diğer metalik sabunlar, zift veya pas, oksidasyon vb. önleyicileri gibi) içerirler. Bununla birlikte, esasını örneğin, dioktil veya dinonil sebakatlar, fosforik esterler, poliklorobifeniller, poli(oksietilen) (polietilen glikol) veya poli(oksipropilen) (polipropilen glikoller) teşkil eden sentetik yağlama müstahzarları da bu pozisyonda yer alır. “Gres” olarak anılmakta olan silikon esaslı müstahzarlarla jet motorlarına mahsus yağlama müstahzarları nı (veya sentetik ester yağları) da içine alan bu yağlama müstahzarları, çok sıhhatli bir şekilde çalışması gereken cihazlarda kullanılmak amacıyla imal edilmiş bulunan müstahzarlardır (örn.; ateşe dayanıklı yağlama müstahzarları, hassas aletlerin rulmanlarına ve jet motorlarına mahsus yağlama müstahzarları).
(B)  Tel çekme haddelerine mahsus yağlama müstahzarları.  Bunlar, tel çekme haddelerinde tel imaline mahsus demir çubukların hadde deliklerinden kolaylıkla kayarak geçmesini sağlamaya mahsus yağlama müstahzarlarıdır. Bu tür yağlama müstahzarları arasında yer alanlar: Don yağı ve sülfürik asitin bazı sulu emülsiyonları; sodyum sabunu, aluminyum stearat, mineral yağlar ve sudan oluşan karışımlar; sıvı ve katı yağlarla sülfooleatların karışımları; kalsiyum sabunları ve kireçten elde edilen toz halindeki karışımlar.
(C)  Kesici alet ve cihazlarda kullanılan yağlama müstahzarları. Bunlar çoğunlukla hayvansal, bitkisel veya mineral sıvı yağlar esasına dayanan ve içine ekseriya yüzey aktif maddeler katılan müstahzarlardır.
Kesme işlerine mahsus yağlama müstahzarlarının imalinde kullanılan, fakat doğrudan doğruya kesme işlerinde kullanılmaya elverişli bulunmayan müstahzarlar (örn.; esasını petrol sülfonatları veya diğer yüzey aktif ürünler teşkil eden müstahzarlar gibi) bu pozisyon haricinde kalır (34.02 pozisyonu).
(D)  Cıvata veya somunları gevşetme müstahzarları. Bunlarla, cıvata, somun veya diğer parçaları gevşetme amaçlanmaktadır. Genel olarak başlıca bileşimini yağlama yağları teşkil etmekte ve keza katı yağlayıcılar, çözücüler, yüzey aktif maddeler, pas gidericiler vb. de içerebilir.
(E)  Esas olarak yağlayıcı içeren paslanmayı ve korozyonu önleyici müstahzarlar.
(F)  Döküm kalıplarını ayırmaya mahsus yağlama müstahzarları. Bunlar, aşağıda belirtildiği gibi, muhtelif sanayiilerde kullanılmaktadır (örn; plastik, kauçuk, inşaat, dökümcülük):
(1)     Mumlarla, lesitin veya anti-oksidanlarla karıştırılmış veya emülsiyon hale getirilmiş mineral, bitkisel veya hayvansal yağlar veya diğer yağlı maddeler (sülfonatlı, oksitli veya hidrojenize edilmiş olanlar dahil).
(2)     Silikon gresleri veya yağları içeren karışımlar.
(3)     Toz haline getirilmiş grafit, talk, mika, bentonik veya aluminyumun, sıvı yağlarla, katı yağlı maddelerle, mumlarla, vb. olan karışımları.
Bununla beraber, döküm kalıplarını ayırmaya mahsus müstahzarlar olarak kullanılan türdeki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların yenilen karışımları veya müstahzarları (ekmekçilik için kalıp gevşetici sıvı yağlar gibi) bu pozisyon haricindedir (15.17 pozisyonu)
(G)      Dokumalara elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin, vb. yağlanmasına mahsus müstahzarlar. Bunlar, dokumaya elverişli maddelerin bükülerek iplik haline getirilmesi sırasında elyafı yağlamada veya yumuşatmada, derilerin beslenmesinde vb. kullanılır. Bu tür yağlama müstahzarları arasında, örneğin, mineral yağ veya katı yağlı maddelerle yüzey aktif maddelerin (sulforisinoleatlar gibi) karışımları; dokumaya elverişli maddelerin yağlanmasında kullanılan ve bünyelerinde yüksek oranda yüzey aktif maddeler, mineral sıvı yağlar ve diğer kimyasal maddeler bulunan suda dağılabilir müstahzarlar.
 
Bu pozisyona aşağıdakiler de dahildir:
 
(1)     Mineral yağdaki molibden disülfitin stabilize süspansiyonları, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla mineral yağ içermekte olup, sadece özel yağlama özelliği nedeniyle motorların vb. yağlarına az miktarlarda katılır, molibden disülfit temel yapı unsurunu teşkil eder
(2)     Lanolin esaslı ve white spirit’te çözünmüş paslanmayı önleyici müstahzarlar white spirit oranı ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla olsa bile)
(3)     Sertleşmeyi önleyici patlar (macunlar), vazelin ve kalsiyum sabunlarından ibaret olup bağlantı contalarının ve bu sebepten dolayı da vakumla işleyen fren ünitelerinin montajında yağlama ve kapatmada kullanılırlar.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
 
(a)     Suni degralar (15.22 pozisyonu).
(b)  Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar veya fiziksel muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya beden ve tıbbi aletler arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları.(30.06 pozisyonu)
(c)     Kolloidal veya yarı kolloidal grafit veya grafit patları (macunları) (38.01                         
         pozisyonu).
(d)     Transmisyon kolonlarına mahsus kaymayı önleyici müstahzarlar (38.24 pozisyonu) ve 38.24 pozisyonundaki paslanmayı önleyici müstahzarlar
           
34.04 –     SUNİ MUMLAR VE MÜSTAHZAR MUMLAR.    
3404.20 – Poli (oksietilen) (polietilen glikol)’den elde edilenler
3404.90 – Diğerleri
Bu pozisyon, bu Fasılın 5 no.lu Notunda belirtildiği gibi, nispeten yüksek molekül ağırlıklı organik maddelerden oluşan veya bu maddeleri içeren ve kimyasal olarak belirli bir yapıdaki bileşiklerine ayrılmayan suni mumları (sanayiide bazen “sentetik mumlar” olarak bilinen) ve müstahzar mumları kapsar.
 
Bu mumlar aşağıdaki gibidir:
(A)    Kimyasal yolla elde edilen mumsu karakterdeki organik ürünler (suda çözünür olsun olmasın). Ancak, sentetik olarak veya başka şekilde üretilen 27.12 pozisyonundaki mumlar (örn; esas itibariyle hidrokarbonlar içeren Fischer-tropsch mumları ) bu pozisyon haricinde kalır. Yüzey aktif özelliklere sahip suda çözünebilir mumsu ürünler de bu pozisyon haricinde kalır (34.02 pozisyonu).

  • İki veya daha fazla, farklı hayvansal mumların, farklı bitkisel mumların veya başka gruptaki farklı mumların karıştırılmasıyla veya farklı gruptaki mumların (hayvansal, bitkisel  veya  diğer) karıştırılmasıyla elde edilen ürünler (örn.; farklı bitkisel mumların karışımları, mineral mum ile bitkisel mum karışımları). Ancak, mineral mum karışımları bu pozisyon haricinde kalır (27.12 pozisyonu).

(C)    Bir veya daha fazla mum esaslı ve katı yağları, reçineler, mineral maddeleri veya diğer maddeleri içeren mumsu karakterdeki ürünler. Karıştırılmamış hayvansal veya bitkisel mumlar (rafine veya boyanmış olsun olmasın) bu pozisyon haricindedir (15.21 pozisyonu).Karıştırılmamış mineral mumlar veya mineral mumların karışımları (boyanmış olsun olmasın) bu pozisyon haricinde kalırlar (27.12 pozisyonları).
 
Bununla beraber, yukarıda (A), (B) ve (C) paragraflarında tarif edilen ürünler, sıvı bir ortamda karıştırılarak çözünmüş halde veya dağıtılmış (suspansiyon veya emülsiyon halinde) halde iseler bu pozisyon haricindedir (34.05, 38.09 pozisyonları vb.).
 
Yukarıda (A) ve (C) paragraflarındaki mumlar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
(1)     40°C nin üzerinde damlama noktası ve
(2)     Rotasyonel viskometre ile ölçüldüğünde, damlama noktalarının 10°C üzerindeki bir sıcaklıkta 10 Pa.s (veya 10.000 cP)’ yi geçmeyen bir viskozite.
 
Bunlara ek olarak, bu tür ürünler genellikle aşağıdaki özellikleri gösterirler:
(a) Hafifçe bastırılarak sürtüldüğünde parlak bir hal alırlar;
(b) Kıvamı ve erimeleri büyük çapta ısıya bağlıdır;
(c) 20°C’ de:
(i)    Bazıları yumuşak ve yoğrulabilir (fakat yapışkan veya sıvı değil) (yumuşak mumlar), diğerleri gevrek olanlar (sert mumlar);
(ii)    Saydam değildirler, fakat yarı saydam olabilirler;
(d)     40°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ayrışmadan erirler;
(e) Erime noktalarının hemen üzerinde, kolayca iplik halinde çekilemezler;
(f) Isı ve elektriği çok zayıf iletirler.
 
Bu pozisyondaki mumlar kimyasal bileşim bakımından çok farklılık gösterirler.
 
Bunlara aşağıdaki mumlar örnek teşkil eder:
(1)     Polialkilen mumlar (örn; polietilen mum). Ambalajlamada, dokumaya elverişli maddelerin yağlanmasında, parlatılmasında, vb. kullanılır.
(2)     Hidrokarbon mumlarının kısmi oksidasyonu ile elde edilen mumlar (sentetik veya tabii parafin mumu gibi). Bunlar yoğun şekilde parlatmada, kaplamada, yağlamada, vb. kullanılmaktadır.
(3)     Kloroparafinler, poliklorobifeniller veya polikloronaftalinlerin karışımlarından oluşan mumlar. Bunlar, yanmaz tecrit maddesi olarak, izolatör olarak, kondansatör doldurucu, yağlayıcı, ahşap koruyucu vb. olarak kullanılmaktadır.
(4)     Poli(oksietilen) (polietilen glikol) mumlar. Bunlar, suda çözünebilirler ve kozmetiklerde veya eczacılık ürünlerinde bağlayıcı, yumuşatıcı, koruyucu olarak veya mensucat veya kağıtlarda yapıştırıcı olarak, mürekkeplerde veya kauçuk bileşimlerinde vb. kullanılmaktadır.
(5)     Yağ ketonlarının, yağ esterlerinin (örn; az miktarlarda sabun ile tadil edilmiş propilen glikol monostearat ve tartarik asit ve asetik asit ile esterleştirilmiş karışık gliserol mono ve distearat), yağ aminleri veya yağ amidlerinin karışımlarından müteşekkil mumlar. Bunlar, kozmetiklerde, cilalarda, boyalarda vb. kullanılır.
(6)     Linyit mumu gibi tabii mumların kısmi ve tam kimyasal tadili ile elde edilen mumlar.
(7)     İki veya daha fazla farklı mumlardan oluşan (27.12 pozisyonunda yer alan mineral mumların karışımları hariç) veya başka maddelerden oluşan bir veya bir kaç mumdan müteşekkil mumlar, örneğin; kaplama maddeleri olarak kullanılan ve parafin mumu ile polietilen den oluşan mum, fitilli mum yapımında ham madde olarak kullanılan ve parafin mumu ile stearik asitten oluşan mum, oksitlenmiş hidrokarbon mumu ile emülsifiyerlerden oluşan mum; 32.14 pozisyonundaki ürünlerden ayrı şekilde hazırlanmış mühür mumu ve benzeri bileşimdeki mumlar.
 
Yukarıdaki mumlar, boyanmış olsalar da burada sınıflandırılırlar.
 
Yukarıda belirtilen istisnalara ilaveten aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyona dahil değildir:
(a)    Mumsu karaktere haiz olsalar dahi lanolin alkoller (15.05 pozisyonu).
(b)    Mumsu karaktere haiz olsalar dahi hidrojenlenmiş sıvı yağlar (15.16 pozisyonu).
(c)    Kimyasal olarak belirli bir yapıda ve izole halde bulunan bileşikler (29. Fasıl).
(d)    Takım haline getirilmiş, perakende satış için ambalajlanmış veya plaka, at nalı, çubuk veya benzeri şekillerde bulunan “dişçilik mumları” ve “dişçilikte kullanılan baskı bileşikleri” (34.07 pozisyonu).
(e)    Mumsu karaktere haiz olsalar dahi sınai monokarboksilik yağ asitleri ve sınai yağ alkolleri (38.23 pozisyonu).
(f)     Mum karakterinde olmayan gliserolün mono-di-ve Tri- yağ asit esterlerinin karışımları (38.24 pozisyonu).
(g)    Mum karakterinde olmayan karışık poliklorobifeniller ve karışık kloroparafinler (38.24 pozisyonu).
(h)    Mum karakterinde olmayan poli(oksietilen) (polietilen glikol)ler (38.24 veya 39.07 pozisyonu)
(ij)     Mum karakterinde olmayan polietilenler (39.01 pozisyonu gibi). 
 
34.05-      AYAKKABI, MOBİLYA, DÖŞEME, OTOMOBİL KAROSERİ, CAM VEYA METAL BOYA VE CİLALARI, TEMİZLEME PAT VEYA TOZLARI VE BENZERİ MÜSTAHZARLAR (BU MÜSTAHZARLAR EMDİRİLMİŞ, SIVANMIŞ VEYA KAPLANMIŞ KAĞIT, VATKA, KEÇE, DOKUNMAMIŞ MENSUCAT, GÖZENEKLİ PLASTİK VEYA GÖZENEKLİ KAUÇUK ŞEKLİNDE OLSUN OLMASIN) (34.04 POZİSYONUNDAKİ MUMLAR HARİÇ).
3405.10 –   Ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya, cila veya benzeri müstahzarlar
3405.20 –   Mobilya, döşeme veya diğer ağaç işlerinin bakımında kullanılan, cila ve benzeri müstahzarlar
3405.30 –   Otomobil karoserlerinde kullanılan cila ve benzeri  müstahzarlar (metal cilalar hariç)
3405.40 –   Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları
3405.90 –   Diğerleri
Bu pozisyon, ayakkabılar, mobilya, döşeme,  karoser, cam veya metaller (gümüş, bakır eşya, vb.) için kullanılan cilaları ve kremleri ve mutfak eşyalarını, lavaboları, çinileri, sobaları, vb. ovmak için müstahzar patlar veya tozlar ile, deri için cila ve kremler gibi benzeri müstahzarları kapsamaktadır. Bu pozisyon, ayrıca koruyucu özelliklere sahip cila müstahzarlarını da kapsamaktadır.
Bu müstahzarların esası, mum, aşındırıcılar veya diğer maddeler olabilir. Bu gibi müstahzarlara örnekler şunlardır:
 
(1)     Terebentin esansı emdirilmiş veya sulu bir ortamda emülsiyon hale getirilmiş ve içine çoğunlukla boyayıcı maddeler katılmış bulunan mumlardan oluşan cilalar ve mumlar.
(2)     White sprit ve sıvı sabun emülsiyonu içinde süspansiyon halinde bulunan tebeşir veya kizelgur gibi çok yumuşak parlatıcı maddelerinden oluşan metal cilaları ve cam cilaları.
(3)     Elmas tozu içeren metal vb. cilalama, parlatma veya ince bileyici ürünler.
(4)     Çok ince öğütülmüş kum ile sodyum karbonat ve sabun karışımlarından oluşan temizleme tozları. Temizleme tozları, örneğin, yağlayıcı mineral bir yağdaki mum solüsyonu ile bu tozların birleştirilmesiyle elde edilir.
 
Çoğunlukla perakende satışa hazır hale getirilmiş ve çoğunlukla sıvı, macun, toz, tablet, çubuk, vb. formlarında olan bu müstahzarlar evlerde veya sınai amaçlarda kullanılabilirler.
Bu gibi müstahzarlar emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe, dokunmamış mensucat, gözenekli plastikler veya gözenekli kauçuk da bu pozisyona dahildir, fakat benzer şekilde emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olan temizlik bezleri ve metal mutfak eşyaları için ovma telleri gibi benzeri müstahzarlar bu pozisyon haricindedir (sırasıyla Bölüm XI ve Bölüm XV).
 
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:
(a)     Karıştırılmamış durumdaki aşındırıcı tozlar (genellikle Fasıl 25 veya 28).
(b)     Tablet halindeki ayakkabı beyazlaştırıcıları ve güderiden yapılmış ayakkabılar için müstahzar sıvı boyalar (32.10 pozisyonu).
(c)     Degralar ve suni degralar (15.22 pozisyonu); derilerin aprelenmesinde kullanılan diğer sıvı yağlar ve gres yağları (15. Fasıl ve 27.10, 34.03, 38.24, vb. pozisyonlar).
(d)     Bileşimlerine göre sınıflandırılan ve elbise temizlemede kullanılan kuru temizleme sıvıları ve leke gidericiler (genellikle petrol eteri olarak 27.10 pozisyonunda veya 38.14 ya da 38.24 vb. pozisyonunda yer alan ürünler olarak sınıflandırılır).
 
34.06 –     IŞIK TEMİNİ İÇİN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VE BENZERLERİ.
Işık temini için kullanılan her türlü mumlar (fitilli mumlar) ve benzerleri (top veya halka şeklindeki ince mumlar dahil), vb. çoğunlukla don yağı, stearin, parafin mumu veya diğer mumlardan yapılmaktadır.
Bu mumlar boyanmış, parfümlenmiş, süslenmiş, vb. olsun olmasın bu pozisyon kapsamındadır.
Su üstünde yüzebilecek şekildeki gece kandilleri de bu pozisyon kapsamındadır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
 
(a)     Astım hastalıklarına karşı kullanılan fitilli mumlar (30.04 pozisyonu).
(b)     Mumlu kibrit denilen ve sapları mumla kaplı fitilden mamul kibritler (36.05 pozisyonu).
(c)     Kükürt ile muamele edilmiş şeritler, fitiller ve mumlar (38.08 pozisyonu).
        
34.07 –     MODEL PATLARI (ÇOCUKLARIN EĞLENMESİ İÇİN HAZIRLANAN PATLAR DAHİL); TAKIM HALİNDE, PERAKENDE SATILACAK ŞEKİLDE AMBALAJLANMIŞ VEYA PLAKA, AT NALI, ÇUBUK VEYA BENZERİ ŞEKİLLERDE BULUNAN “DİŞÇİ MUMU” DENİLEN MÜSTAHZARLAR; DİŞÇİLİKTE KULLANILAN ALÇI ESASLI (KALSİNE EDİLMİŞ ALÇI VEYA KALSİYUM SÜLFATTAN) DİĞER MÜSTAHZARLAR.
 
(A)    Model yapmaya mahsus patlar.
Bunlar, genellikle, sanatkarlar veya kuyumcular tarafından model yapımında ve aynı zamanda çocuklar tarafından eğlence amacıyla kullanılan plastik müstahzarlardır.
En yaygın olanları, çinko oleat esaslı olanlardır. Bunlar, aynı zamanda mum, açık renkli petrol ürünleri (white oil) ve kaolini de içermekte ve dokunulduğunda hafif yağımsı hissini vermektedir.
Diğerleri ise, selüloz hamuru ve kaolinin bağlayıcı bir madde ile olan karışımlarından meydana gelirler.
Bu patlar çoğunlukla boyalı olup kütle, kalıp, çubuk, levha, vb. şekillerde bulunurlar.
Bu patlar, takım halinde olanları da (çocukların eğlenceleri için hazırlanmış olanlar dahil) bu pozisyonda yer alırlar.
 
(B)    “Dişçi mumu” veya “dişçilikte kullanılan baskı bileşikleri” olarak bilinen müstahzarlar.
Değişik bileşimdeki bu müstahzarlar, dişçilikte takma diş kalıplarını almak için kullanılır. Bunlar, reçine, şellak (vernik) ve dolgu maddeleri (toz mika gibi) ile karıştırılmış mum, plastik veya gutaperkaden oluşmakta olup çoğunlukla renkli olurlar. Sert veya hafifçe yumuşak olabilirler.
Bu müstahzarların burada sınıflandırılmaları için, bunların takım halinde, perakende satış için ambalajlanmış veya tabaka halinde, at nalı şeklinde (katı veya içi boş), çubuk veya benzer şekillerde olması şarttır. Eğer başka şekilde iseler (örn; dökme halde), bunlar bileşimlerine göre sınıflandırılırlar (34.04, 38.24 vb. pozisyonları).
 

  • Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar (kalsine edilmiş alçıdan veya kalsiyum sülfattan).

  Bu pozisyon genellikle ağırlık itibariyle %2 den fazla katkı maddesi ihtiva eden alçı bazlı dişçilik müstahzarlarını kapsamaktadır. Muhtemel katkı maddeleri beyaz pigment olarak titanyum dioksit, renklendiriciler, kizelgur, dekstrin ve melamin reçinelerdir. Bunlar ayrıca hızlandırıcı veya geciktirici ihtiva etmektedir.
Dişçilikte kullanılan bu müstahzarlar genellikle ağırlık itibariyle %25 veya daha fazla oranda α-kalsiyum sülfat hemihidrat veya hemen hemen yalnızca α –kalsiyum sulfat hemihidrat ihtiva etmektedir. α-kalsiyum sülfat hemihidrat doğal halde bulunmamakta ve örn. yüksek kalsiyum sülfat dehidrat içerikli alçı tortularının suyunun alınması (dehidrasyonu) yoluyla üretilebilmektedir.
Bu ürünler, dişçilikte kalıp almaya, model yapmaya veya diğer dişçilikle ilgili amaçlarla kullanılmakta ve sunumları ve biçimlerine bakılmaksızın burada sınıflandırılmaktadır.
Bu müstahzarlar, sadece az miktarlarda hızlandırıcı veya geciktirici içeren alçılarla karıştırılmamalıdır (25.20 pozisyonu).
Dişçilik çimentoları ve diğer dişçilik dolguları bu pozisyon haricindedir (30.06 pozisyonu).

Başa dön tuşu