Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 27 – Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

FASIL 27

MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE BUNLARIN  DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER; BİTÜMENLİ  MADDELER; MİNERAL MUMLAR

Fasıl Notları:

 • Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
 • Kimyaca belirli yapıda bulunan izole edilmiş organik bileşikler (27.11 pozisyonunda yer alan saf metan ve propan hariç);
 • 03 ve 30.04 pozisyonlarında yer alan ilaçlar;
 • 01, 33.02 veya 38.05 pozisyonlarında yer alan doymamış hidrokarbon karışımları.
 • 10 pozisyonundaki “petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlara” sadece petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar değil, aynı zamanda, esasen doymamış hidrokarbon karışımlarından meydana gelen, herhangi bir işlemle elde edilen benzeri yağlar da dahildir. Ancak, aromatik olmayan unsurların ağırlığının aromatik olan unsurlardan fazla olması şarttır.

Bununla beraber bu tabire, bir alçak-basınç metodu kullanıldığında basıncı 1.013 milibara çevrildikten sonra, 300oC’de hacim itibariyle %60’ından azı damıtılan sıvı haldeki sentetik poliolefinler dahil değildir (Fasıl 39).
3.-    27.10 pozisyonu anlamında, “atık yağlar” suyla karıştırılmış olsun olması, esas olarak petrol yağları ve bitümenli minerallerden (bu Fasıl 2 nolu notunda açıklandığı gibi) elde edilen yağları içeren atıklar anlamına gelir. Bunlar:
(a)  Asıl ürün olarak daha fazla kullanılmaya uygun olmayan yağları ( örneğin; kullanılmış yağlama yağları, kullanılmış hidrolik yağları ve kullanılmış transformatör yağları);
(b)   Petrol yağları depolama tanklarının esasen bu yağları ve asıl ürünlerin üretiminde kullanılan katkıların (örn. kimyasallar) yüksek konsantrelerini içeren çökelti yağlarını ve
(c)      Yağların dökülmesi, depolama tankının yıkanması veya makineli işlemler için kesme yağı kullanılması gibi nedenlerle, suda emülsiyon  halinde veya suyla karıştırılmış şekilde bulunan yağları kapsar.
 
Alt pozisyon Notları:

 • 11 alt pozisyonu anlamında “antrasit” tabirinden uçucu madde limiti (kuru halde serbest mineral madde esasına göre) %14’ü geçmeyen taşkömürü anlaşılır.
 • 12 alt pozisyonu anlamında “bitümenli kömür” tabirinden, uçucu madde limiti (kuru halde serbest mineral madde esasına göre) %14 ü geçen ve ısı değeri limiti (nemli, serbest mineral madde esasına göre) 5,833 kcal/kg.’a eşit veya daha büyük olan taşkömürü anlaşılır.

3.-   2707.10, 2707.20, 2707.30 ve 2707.40 alt pozisyonları anlamında “benzol (benzen)”, “toluol (toluen)”, “ksilol (ksilenler)” ve “naftalin” tabirlerinden, ağırlık itibariyle %50’den fazla sırasıyla benzen, toluen, ksilen veya naftalin içeren ürünler anlaşılır.
4.- 2710.12 alt pozisyonu anlamında, “hafif yağlar ve müstahzarları” hacimce (kayıplar dahil) %90 veya daha fazlası 210˚C’de ISO 3405 metoduna göre damıtılmış olanlardır (ASTM D 86 metoduna eşdeğer).
5.-   27.10 pozisyonunun alt pozisyonlarındaki “biyodizel” teriminden kullanılmış veya kullanılmamış bitkisel veya hayvansal katı veya sıvı yağlardan elde edilmiş yakıt olarak kullanılan yağ asitlerinin mono alkil esterleri anlaşılır.
 
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, genellikle taş kömürünü ve diğer tabii mineral yakıtları, petrol yağlarını ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar ile bunların damıtılmasıyla elde edilen ürünler ile diğer herhangi bir işlem sonucu elde edilen benzeri ürünleri kapsar. Bu Fasıl, aynı zamanda, mineral mumlarla bitümenli tabii maddeleri de içine almaktadır. Bu Fasılda yer alan ürünler, ham veya rafine edilmiş halde olabilir.Bununla beraber, metan ve propan hariç olmak üzere, bunların kimyaca saf veya ticari anlamda saf haldeki izole edilmiş belirli bir kimyasal yapıda organik bileşikleri 29. Fasılda yer alırlar. Bu bileşiklerin bazıları (örneğin; etan, benzen, fenol, piridin) için 29.01, 29.07 ve 29.33 pozisyonlarına ilişkin Açıklama Notlarında belirtildiği gibi, özel saflık kriterleri vardır. Metan ve propan saf olsalar dahi 27.11 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
Bu Fasılın 2 no’lu Notunda ve 27.07 pozisyonunda geçen “aromatik unsurlar” tabiri, bu moleküllerin yalnızca aromatik olan kısımlarını değil, yan zincirin kenar uzunluğuna ve sayısına bağlı olmaksızın aromatik kısımlı bütün molekülleri ifade etmektedir.
Bu Fasıl aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)     30.03 veya 30.04 pozisyonlarındaki ilaçlar.
(b)     Parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları (33.03 ila 33.07 pozisyonları).
(c)     Çakmaklarda veya ateşlemeye yarayan benzeri aletlerde kullanılan neviden olup 300 santimetreküp veya daha az hacimdeki kaplara konulmuş akaryakıtlar (36.06 pozisyonu).
 
27.01 –     TAŞ KÖMÜRÜ; TAŞ KÖMÜRÜNDEN ELDE EDİLEN BRİKETLER, TOPAK VE BENZERİ KATI YAKITLAR.
–    Taş kömürü (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş)
2701.11 — Antrasit
2701.12 — Bitümenli taş kömürü
2701.19 — Diğer taş kömürleri
2701.20 – Taş kömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar.
Bu pozisyon, antrasit ve taş kömürünün çeşitli türlerini içine almaktadır, bunlar toz haline getirilmiş veya aglomere edilmiş (briket, topak ve benzeri şekillerde)haldedirler Bu pozisyona, aynı zamanda, dumansız yanmasını temin maksadıyla karbonize edilmiş briket ve benzeri yakıtlar da dahildir.
Bu pozisyon, aynı zamanda suda dağılmış olan ve az miktarda dağıtıcı unsurlar, özellikle de yüzey-aktif maddeler içeren toz haline getirilmiş kömürü (kömür pulpu) içine alır.
Bu pozisyon kara kehribar (25.30 pozisyonu), kahverengi taş kömürü (linyit) (27.02 pozisyonu) ile taş kömüründen kok ve semikoku (27.04 pozisyonu) kapsamaz.
 
27.02 –     LİNYİT (AGLOMERE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN) (SİYAH KEHRİBAR HARİÇ).
2702.10 – Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın, fakat aglomere edilmemiş)
2702.20 – Aglomere linyit
Bu pozisyon, suyu alınmış, toz haline getirilmiş veya aglomere edilmiş olsun olmasın, taşkömürü ile turb arasında bir yakıt olan linyiti (kahverengi taş kömürü) kapsar.
Linyitin bir türü olan kara kehribar bu pozisyon haricindedir (25.30 pozisyonu).
 
27.03 –     TURB (TURB DÖKÜNTÜLERİ DAHİL) (AGLOMERE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN). 
Turb, kısmen karbonize olmuş yani kömürleşmiş bitkisel maddelerden oluşmuş olup genellikle hafif ve lifli bir maddedir.
Bu pozisyon, yakıt olarak kullanılmak üzere kurutulmuş veya aglomere edilmiş turplarla hayvanların altına serilmek, toprakların ıslahında kullanılmak veya diğer amaçlarla kullanılmak üzere ezilmiş haldeki turblar, turb döküntüleri de dâhil olmak üzere tüm turb çeşitlerini içine alır.
İçinde az miktarda azot, fosfor veya potasyum gibi gübre maddelerini içersin içermesin turb, kum ile kilden oluşan fakat esas karakteri turb olan karışımlar da yine bu pozisyonda yer alır. Bu tür ürünler, genellikle saksı toprağı olarak kullanılırlar.
Bununla beraber, bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)  “Berandin” olarak bilinen ve dokuma sanayiinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan turba elyafı (Bölüm XI).
(b)     İnşaatta izolasyon maddesi olarak kullanılan levhalar dahil olmak üzere yontma veya kalıplama suretiyle elde edilen turbdan çiçek saksıları veya turbdan yapılan diğer eşya (Fasıl 68).
 
27.04 –     TAŞ KÖMÜRÜ, LİNYİT VE TURBDAN ELDE EDİLEN KOK VE SEMİKOK (AGLOMERE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN); KARNİ KÖMÜRÜ.
Bu pozisyonda yer alan kok, taş kömürünün, linyitin veya turbanın havasız olarak damıtılmasından (veya karbonizasyonundan veya gazlaştırılmasından) elde edilen katı bir kalıntıdır. Kok değişik kalitedeki bitümenli kömürlerden kok fırınlarında elde edilir.
Semikok ise, taşkömürünün veya linyitin düşük sıcaklıkta damıtılmasından elde edilir.
Bu pozisyonda yer alan kok veya semikok, toz haline getirilmiş veya aglomere edilmiş olabilir.
Karni kömürü (gaz karbon), sert ve siyah renkte, kırılabilir gevreklikte, parlak bir kömür olup vurulduğu zaman madeni bir ses verir. Hava gazı ve kok fabrikalarının fırın veya karnilerinde biriken bir yan üründür. Dolayısıyla, fırın ve karninin şekline göre, bir tarafı düz veya hafifçe kıvrımlı olarak ve genellikle muntazam olmayan parçalar halinde oluşur.
Karni kömürüne bazı ülkelerde suni grafit de denilmekte ise de bu yapay olarak üretilen ve 38.01 pozisyonunda yer alan grafitleri ifade etmesi daha doğrudur.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)            Zift koku ve petrol koku (sırasıyla 27.08 pozisyonu ve 27.13 pozisyonu).

 • Elektrik işlerinde kullanılmak üzere mamul hale getirilmiş karni kömürleri (85.45 pozisyonu).

 
27.05 – HAVAGAZI, SUGAZI, FAKİR GAZ VE BENZERİ GAZLAR (PETROL GAZI VE DİĞER GAZLI HİDROKARBONLAR HARİÇ).
Havagazı, genellikle havagazı veya kok fırınlarında taş kömürünün havasız olarak damıtılmasından elde edilen ve hidrojen, metan, karbon monoksitten, vb. oluşan kompleks bir karışım olup ısıtma veya aydınlatma işlerinde kullanılır.
Aynı şekilde, yeraltında gazlaştırma ile elde edilen gazlarla, su gazı ve fakir gazlar da bu pozisyonda yer almaktadır (örneğin; yüksek fırın gazı). Bundan başka, mineral yağların, petrol gazlarının veya doğal gazların genellikle su buharı ile yeniden yapılandırılması veya kraking denilen bir işleme tabi tutulmasıyla elde edilen karışım halindeki gazlar da bu pozisyona dahildir. Bu karışımlar, bileşim itibariyle havagazına benzemekte olup aydınlatma ve ısıtma işlerinde ve metanol, amonyak gibi kimyasal maddelerin sentezinde kullanılmaktadır. Bu son durumda, bazen “sentezleyici gaz” diye adlandırılırlar. Bununla beraber, 27.11 pozisyonunda yer alan gazlar bu pozisyon haricindedir.
 
27.06 –     TAŞKÖMÜRÜ, LİNYİT VEYA TURBUN DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN KATRANLAR VE DİĞER MİNERAL KATRANLAR (SUYU ALINMIŞ VEYA KISMEN DAMITILMIŞ OLSUN OLMASIN) (YENİDEN TERKİP EDİLMİŞ KATRANLAR DAHİL).
Bu pozisyonda yer alan katranlar genellikle taş kömürünün, linyitin veya turbun damıtılması suretiyle oluşan ve değişik oranlarda aromatik ve alifatik unsurlar içeren çok kompleks bir karışımdır.
Bu pozisyon, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bu tür bütün katranları içine alır:

 • Taş kömürünün yüksek sıcaklıkta damıtılması sonucunda elde edilen katranlar. Bunlar, baskın olarak benzen, fenol, naftalin, antrasen ve fenol homologları, piridin bazları, vb gibi aromatik unsurlardan oluşmaktadır.
 • Taş kömürünün alçak ısıda damıtılmasıyla ya da linyit veya turbun damıtılmasından elde edilen katranlar. Bunlar, yukarıda, (1) nolu maddede belirtilen katranlara benzemekte fakat alifatik, naftalinik ve fenolik bileşikleri daha yüksek oranlarda yapısında bulundurmaktadır.
 • Diğer mineral katranları (sugazı jeneratörlerinde kömürlerin gazifikasyonu sırasında elde edilenler dâhil).

Bu pozisyon, suyu alınmış veya kısmen damıtılmış katranları ve ziftin, kreozot yağları veya taş kömürü katranının diğer damıtma ürünleriyle olan karışımından elde edilen ve yeniden oluşturulmuş katranları da içine almaktadır.
Bu pozisyonda yer alan katranlar, esas itibariyle daha ileri damıtma işlemlerinde kullanılmakta ve bu suretle bir dizi sıvı yağlar ile taşkömürü katranı ürünleri elde edilmektedir. Katranlar, aynı zamanda suya karşı tecrit maddesi olarak ve yolların kaplanması vb.de kullanılmaktadır.
Bu pozisyon mineral olmayan kaynaklardan çıkartılan katranları (örneğin; odun katranı) kapsamaz (38.07 pozisyonu).
 
27.07 –     YÜKSEK SICAKLIKTA TAŞKÖMÜRÜ KATRANININ DAMITILMASINDAN ELDE EDİLEN YAĞLAR VE DİĞER ÜRÜNLER; İÇİNDEKİ AROMATİK UNSURLARIN AĞIRLIĞI AROMATİK OLMAYAN UNSURLARDAN FAZLA OLAN BENZERİ MÜSTAHZARLAR.
2707.10 – Benzol (benzen)
2707.20 – Toluol (toluen)
2707.30 – Ksilol (ksilen)
2707.40 – Naftalin
2707.50 – ISO 3405 Metodu ile (ASTM D 86 Metoduna eşdeğer) 250oC’de hacim itibariyle %65 veya daha fazlası (kayıplar dahil) damıtılan diğer aromatik hidrokarbon karışımları
– Diğerleri
2707.91 — Kreozot yağları
2707.99 — Diğerleri
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:

 • Baskın olarak aromatik hidrokarbonlarla diğer aromatik bileşiklerden oluşan karışımları oluşturan, az yada çok geniş fraksiyonda yüksek ısı taş kömürü katranlarının damıtılması ile elde edilen sıvı yağlar ve diğer ürünler.

Bu yağlara ve diğer ürünlere şunlar dahildir:

 • Benzol (benzen), toluol (toluen), ksilol (ksilenler) ve solvent nafta.
 • Naftalinik yağlar ve ham naftalin.
 • Antrasenik yağlar ve ham antrasenler
 • Fenolik yağlar (fenoller, krezoller, ksinoller vb.).
 • Pridik, kinoleik ve akridinik esaslı olanlar.
 • Kreozot yağları.
 • Düşük ısı taşkömürü katranlarının ve diğer mineral katranların damıtılması, petrolün siklizasyonu, havagazının tasfiyesi veya diğer usullerle elde edilen ve yapılarındaki aromatik unsurların baskın olduğu benzeri sıvı yağlar ve ürünler.

Bu pozisyon, yukarıda sözü edilen yağların ve ürünlerin ham veya rafine edilmiş olanlarını içine alır. Ancak, bu pozisyon, katran yağlarının daha ileri ayırma işlemi ile veya diğer işlemlerle elde edilen saf halde veya ticari olarak saf halde olan ayrı kimyasal olarak belli yapıda olan bileşikleri kapsamaz (Fasıl 29). Benzen, toluen, ksilen, naftalin, antrasen, fenol, krezoller, ksilenoller, piridin ve piridinlerin belirli türevleri için özel saflık kriterleri, 29.02, 29.07 ve 29.33 pozisyonları Açıklama Notlarının ilgili bölümlerinde belirtilmiştir.
Odun katranı yağları Fasıl 38’de yer almaktadır.
Bu pozisyon oldukça uzun bir zincire sahip olan, naftalin veya benzenin alkilasyonu ile elde edilen karışım halindeki alkilnaftalinlerin veya karışım halindeki alkil benzenleri kapsamaz (38.17 pozisyonu).
  
27.08 –     TAŞKÖMÜRÜ KATRANINDAN VEYA DİĞER MİNERAL KATRANLARDAN ELDE EDİLEN ZİFT VE ZİFT KOKU.
2708.10 – Zift
2708.20 – Zift koku
Bu pozisyonda yer alan zift, yüksek ısı taşkömürü katranının veya diğer mineral katranların damıtılmalarının bir kalıntısı olarak elde edilmektedir. Zift, az miktarda olarak ağır katran yağlarını içerir. Bu madde siyah ve kahverengi renklerinde yumuşak veya kolay kırılabilen bir tabiattadır. Zift, elektrodların imalinde, karayollarının ziftlenmesinde, suya karşı tecrit edici karışımların imalinde, taş kömürü tozlarının aglomere edilmesinde, vb. kullanılmaktadır.
İçine hava üflemek suretiyle hafifçe değiştirilmiş ziftler de hava ile temas etmemiş zifte benzemekte olup bu pozisyonda yer alır.
Zift koku, yüksek veya düşük ısı taş kömürü katranının veya diğer mineral katranların ya da bunların ziftlerinin damıtılması ile elde edilen en son kalıntı olup bu madde elektrod yapımında veya yakıt olarak kullanılır.
 
27.09 –     PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLAR (HAM).
Bu pozisyon, bitümenli minerallerden (örneğin; tortulu şist, kalkerli kayalar, kumlar) elde edilen ham yağları ve ham petrol yağlarını kapsar. Yani, bileşimleri ne olursa olsun ya tabi veya kondanse petrol yataklarından ya da bitümenli minerallerin kuru damıtılmasından elde edilen tabii ürünleri içine almaktadır. Bu suretle elde edilen ham yağların aşağıda belirtilen işlemlere tabi tutulmuş olanları da bu pozisyonda yer alır:
 

 • Tortusundan ayırma (Dekantasyon).
 • Tuzunu giderme.
 • Suyunu alma.
 • Buhar basıncını normal hale getirmek için istikrarlı hale getirme (Stabilizasyon).
 • İçinde bulunan çok hafif kısımları çıkarma işlemi (yataklardaki petrolün akıcılığını ıslah ve basıncın korunmasını temin amacıyla tekrar bu yataklara enjekte edilmek üzere).
 • Yukarıda belirtilen işlem süresince sadece fiziksel metodlar ile önceden elde edilmiş hidrokarbonların ilâve edilmesi.
 • Ürünün esas karakterini değiştirmemesi şartı ile diğer küçük işlemler.

Bu pozisyon, yani ekstraksiyon işlemi vukuu anında doğal gazın stabilizasyonu sırasında elde edilen ham yağları gibi gaz kondensatlarını da kapsar. Bu işlem ıslak doğal gazdan, temel olarak soğutmak ve basıncı kaldırmak suretiyle yoğunlaşabilen hidrokarbonların (4 karbonludan yaklaşık 20 karbonluya kadar) elde edilmesini içerir.
  
27.10 – PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLEDEN ELDE EDİLEN YAĞLAR (HAM YAĞLAR HARİÇ); ESAS UNSUR OLARAK AĞIRLIK İTİBARİYLE %70 VEYA DAHA FAZLA PETROL YAĞLARI VEYA BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARI İÇEREN VE TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN MÜSTAHZARLAR, ATIK YAĞLAR.
– Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak ağırlık itibariyle %70  veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden  elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, (biodizel içerenler ve atık yağlar hariç)
2710.12 — Hafif yağlar ve müstahzarları
2710.19 – Diğerleri
2710.20 — Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak ağırlık itibariyle %70  veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar (biodizel  içerenler dahil, atık yağlar hariç)
–  Atık yağlar
2710.91 — Poliklorlu bifeniller (PCB), poliklorlu terfeniller (PCT) veya polibromlu bifeniller (PBB) içerenler
2710.99 — Diğerleri
 
(I) BİRİNCİL ÜRÜNLER
Bu pozisyonun ilk bölümünde yer alan ürünler, 27.09 pozisyonu Açıklama Notlarında belirtilenlerden başka işlemlere tabi tutulmuş olan ürünlerdir.
Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar dahildir:
(A)      “Topped crudes” denilen ve yapısındaki bazı hafif kısımları damıtma işlemi ile alınmış bulunan ham petrol ve bitümenli maddelerden elde edilen ham yağların veya ham petrolün az çok geniş fraksiyonlu damıtılması veya rafine edilmesi ile elde edilen hafif, orta ve ağır yağlar. Az yada çok sıvı veya yarı katı halde olan bu yağlar, baskın olarak, aromatik olmayan hidrokarbonlardan (parafinik, siklanik vb.) oluşmaktadır.
Aşağıdakiler bu yağlar arasında yer almaktadır:

 • Petrol eterleri ve esansları ( petroleum spirit).
 • White spirit.
 • Gaz yağları (Gas-oils).
 • Füeloiller (Fuel oils).
 • Motor yağları, makine yağları ve ince makine yağları.
 • Vazelin veya parifin denilen beyaz yağlar (White oil).

 
Yukarıda tanımlanan fraksiyonlar saflaştırılmaları amacıyla daha ileri işlemlere tabi tutulmuş (asitlerle veya alkali maddelerle, seçici çözücülerle, çinko klorürle, emici topraklarla, vb. ile işleme tabi tutulmak veya yeniden damıtılmak gibi) olsalar bile bu pozisyonda yer alır. Şu şartla ki, bu işlemler belirli bir kimyasal yapıda olan tamamen saf veya ticari anlamda saf bileşikleri meydana getirmemiş olmalıdır (Fasıl 29).
 

 • Yapılarındaki aromatik olmayan unsurların ağırlığı aromatik unsurlara oranla daha ağır olan benzeri yağlar. Bunlar, taş kömürünün düşük ısıda damıtılması, hidrojenasyonu veya diğer herhangi bir işlemle (kraking, reforming, vb.) elde edilmektedir.

 
Bu pozisyona, tripropilen, tetrapropilen, di-izobütilen, tri-izobütilen, vb. isimlerle adlandırılan karışık alkilenler dahildir. Bunlar, doymamış asiklik hidrokarbonların (oktilenler, nonilenler ve bunların homologları ile izomerleri) ve doymuş asiklik hidrokarbonların karışımlarıdır.
Bunlar, ya propilenin, izobütilenin veya diğer etilenik hidrokarbürlerin çok düşük polimerizasyonu ile veya mineral yağların bazı ürünlerin ayrıştırılmasıyla (fraksiyonel damıtma gibi) elde edilirler.
Karışık alkilenler, esas olarak kimyasal sentezlerde solvent (çözücü) veya sulandırıcı ve eritici olarak kullanılırlar. Bunların oktan derecesi yüksek olduğundan uygun katkılar ilave edilerek petrol eterleri ve esansları ( petroleum spirit) ile de birleştirilebilirler.
 
Bununla birlikte, azaltılmış basınçla damıtma yöntemi kullanıldığı zaman 1.013 milibar (101,3 kPa) basınca değişimden sonra, 300 oC’de damıtılmışlarak hacim itibariyle %60’dan daha az oranda sıvı sentetik poliolefinler bu pozisyona dahil değildir. (Fasıl 39).
Petrolün siklizasyonu ile veya diğer yöntemlerle elde edilen ve yapılarındaki aromatik unsurlar, ağırlık itibariyle fazla olan yağlar, bu pozisyona dahil değildir (27.07 pozisyonu).
 

 • Yukarıda (A) ve (B) bentlerinde tarif edilen yağların belirli bir kullanıma uygun hale getirmek için içine çeşitli maddeler katılmak olanlar (esas unsur olarak ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla kısmını petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen petrol yağları teşkil etmek ve tarifenin diğer bir pozisyonunda daha özel bir şekilde belirtilmemiş veya yer almamış ürünler olmak şartıyla).

 
Aşağıdakiler bu grupta yer alan ürünlere örnek olarak sayılabilir:
 

 • İçine az miktarda vuruntuyu önleyici maddeler (kurşun tetraetil ve dibromoetan gibi) veya antioksidan maddeler (para-bütilaminofenol gibi) katılmış petrol eterleri ve esansları ( petroleum spirit).
 • İçine geniş çapta değişik miktarlarda diğer maddeler (kayganlık özelliğini ıslah eden ürünler gibi( sıvı ve katı haldeki bitkisel yağlar gibi)), oksitlenmeyi önleyici maddeler, pasa karşı koyan maddeler, köpüklenmeyi önleyici maddeler, (silikon gibi) katılmış bulunan yağlama yağlarının karışımından oluşan yağlayıcılar. Bu tür yağlayıcılar bileşik yağları, ağır iş yağlarını, grafitle karıştırılmış yağları (süspansiyon halinde grafiti içeren petrol yağları ve bitümenli maddelerden elde edilen yağlar), silindirlerin yukarı kısımlarına mahsus yağlayıcıları, dokuma (tekstil) yağlarını ve içine %10 ilâ %15 dolayında kalsiyum, aluminyum, lityum vb. sabunlu yağlama yağlarının oluşturduğu katı yağları (gres) kapsar.
 • Transformatör ve devre kesicilerin yağları. (Bu tür yağlar, yağlama özellikleri nedeniyle kullanılmamaktadır). Bunlar ditersiyerbütilparakrezol gibi oksitlenmeyi önleyici maddeler ilavesi ile özel bir rafine işlemine tabi tutulmuş stabilize yağlardır.
 • Kesici aletlerin, vb.nin ve işlenmekte olan malzemenin soğutulması için kullanılan kesme yağları. Bunlar, içine %10 ilâ %15 dolayında emülsüfiye edici maddeler (alkali sülforisinolit gibi) katılmış ağır yağlardan oluşmakta ve suda emülsiyon haline getirilmek suretiyle kullanılmaktadır.
 • Özellikle motorların veya diğer aletlerin temizlenmesinde kullanılan temizleme yağları. Bunlar, makinelerin çalışmaları sırasında husule gelen reçine, karbon birikintisi vesaireyi çıkarmayı kolaylaştıran az miktarda peptizan maddeler katılmış ağır yağlardır.
 • Seramik eşyaların, beton sütun ve putrellerin ve diğer eşyanın kalıplarından çıkarılmasını kolaylaştırmada kullanılan kalıp çıkarma yağları. Bunlar, örneğin, yaklaşık %10 oranında bitkisel sıvı yağ gibi ağır yağlar içerir.
 • Hidrolik frenler, için sıvı yağlar. Bunlar içine, yağlama özelliğini ıslah edici ilave ürünler, oksitlenmeyi, paslanmayı veya köpüklenmeyi önleyici vb. gibi maddeler katılmış bulunan ağır yağlardan oluşmaktadır.

 
(II) ATIK YAĞLAR
Atık yağlar, esas olarak, su ile karışmış olsun olmasın, petrol yağlarını ve bitümenli minerallerden elde edilen yağları (bu Faslın 2 nolu notunda belirtilen) içerir. Bunlar aşağıda belirtilenleri kapsar:
 

 • Artık birincil ürün olarak kullanılmaya elverişli olmayan atık petrol yağları ve benzeri atık yağlar (örn. kullanılmış yağlama yağları, kullanılmış hidrolik yağları ve kullanılmış transformatör yağları). Esas olarak ısı ayarlayıcı tertibat, transformatör veya elektrik bağlantı düzeneği gibi elektrikli teçhizatlardan poliklorlu bifeniller (PCBs), poliklorlu terfeniller (PCTs) ve polibromlu bifenillerin (PBBs) akıtılması sonucu elde edilen ve bu kimyasalları içeren atık yağlar;

 

 • Esas olarak petrol yağları ve yoğun katkı maddeleri (örn. kimyasallar) içeren, petrol yağlarının depolandığı tanklardan elde edilen ve birincil ürün imalinde kullanılan tortu yağları ve

 

 • Yağların dökülmesinden veya depolama tanklarının yıkanmasından veya makine ile yapılan işlemler için kullanılan kesme yağlarından kaynaklanan, su içinde emülsiyon halinde veya su ile karışım halindeki atık yağlar.

 

 • Mürekkep, boyar madde, boyayıcı, boya, parlak boya ve vernik üretimi, formulasyonu ve kullanımı sonucu oluşan atık yağlar.

 
Bununla birlikte, aşağıdakiler bu pozisyona dâhil değildir.
 

 • Kurşunlu benzin ve kurşunlu vuruntuyu önleyici bileşiklerin depolandığı tanklardan elde edilen, esasen kurşun, kurşun bileşikleri ve demir oksitten oluşan ve petrol yağları içermeyen, genellikle kurşun veya kurşun bileşiklerinin geri kazanımı için kullanılan kurşunlu benzin tortuları ve kurşunlu vuruntuyu önleyici bileşiklerin tortuları (26.20 pozisyonu).
 • Ağırlık itibariyle %70’den daha az petrol yağını veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren müstahzarlar (dokuma ( tekstil) yağları veya yağlama müstahzarları ile03 pozisyonunda yer alan diğer yağlama müstahzarları ve 38.19 pozisyonundaki hidrolik fren sıvı yağları gibi).
 • Tarifenin herhangi bir pozisyonunda daha özel olarak yer alan hangi oranda olursa olsun (ağırlık itibariyle %70’den daha fazla olsa dahi) bitümenli minerallerden elde edilen yağlar veya petrol yağları ile esas unsurunu petrol veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlardan başka maddeler oluşturanyağlar. Bu durum, White spirit içinde solüsyon halinde hazırlanmış bulunan lanolinden oluşmuş 03 pozisyonunda yer alan pas önleyici müstahzarlar söz konusu olduğunda geçerli olup, bu müstahzarlarda ana maddeyi lanolin oluşturmakta, white spirit ise sadece bir çözücü görevi görmekte olup, müstahzar uygulandıktan sonra uçmaktadır. Aynı durum, di etil eterin ana unsur olduğu, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları ve diğer unsurlar, dietil eterden oluşan sıvılar olan petrol( benzin) motorlarına mahsus başlatma sıvıları gibi, 38.24 pozisyonunda yer alan bazı müstahzarlar, dezenfekte edici, haşarat ve parazitleri öldürücü, mantarları giderici müstahzarlar vb. (38.08 pozisyonu), mineral yağlar için hazırlanmış katkılar (38.11 pozisyonu), vernikler için hazırlanmış karışık çözücüler ve incelticiler (38.14 pozisyonu) için de söz konusudur.

 

 • Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren biyodizel karışımları. Fakat, ağırlık itibariyle %70ten daha az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren biyodizel ve karışımları 38.26 pozisyonunda yer alır.

 
27.11 –      PETROL GAZLARI VE DİĞER GAZLI HİDROKARBONLAR.
– Sıvılaştırılmış
2711.11 — Doğal gaz
2711.12 — Propan
2711.13 — Bütan
2711.14 — Etilen, propilen, bütilen ve bütadien
2711.19 — Diğerleri
– Gaz halinde olanlar
2711.21 — Doğal gaz
2711.29 — Diğerleri
Bu pozisyon, gaz halindeki ham hidrokarbonları içine almaktadır. Bunlar, ister tabii gazlar halinde elde edilsin, ister ham petrol yağının muamelesi ile veya kimyasal yöntemlerle üretilmiş olsun bu pozisyonda yer alır. Bununla beraber, metan ve propan saf olsalar dahi bu pozisyona dahildir.
Bu hidrokarbonlar 15 oC sıcaklıkta ve 1.013 milibar (101.3 kPa) basınç altında gaz halinde bulunmaktadır. Bunlar basınçlı kapalı metal kaplar içinde sıvı halde sunulabilirler ve gaz kaçaklarını belli etmek maksadıyla içine az miktarda kokusu kuvvetli maddeler katılmış bulunabilirler.
Özellikle aşağıda yazılı olan gazlar, sıvılaştırılmış olsun olmasın, bunlara dahildir:

 • Metan ve propan (saf olsun olmasın).
 • %95’ten daha az saflıktaki etan ve etilen (%95 veya daha fazla oranda saf olan etan ve etilen 01 pozisyonunda yer alır).
 • %90’dan daha az saflıktaki propan (propilen) (%90 veya daha fazla saflıktaki propan 01 pozisyonunda yer alır).
 • %95’den daha az n-bütan ve %95’den daha az izobütan (%95 veya daha fazla n-bütan veya izobütan içeren bütan 01 pozisyonunda yer alır).
 • %90’dan daha az saflıktaki bütan (bütilen) ve bütadien (%90 veya daha fazla saflıktaki bütan ve bitülen 01 pozisyonunda yer alır).
 • Propan ve bütanın birbirleriyle karışımları.

Yukarıda belirtilen oranlar, gaz halindeki ürünler için hacim belirtilerek, sıvı haldeki ürünler için ağırlık belirtilerek hesaplanır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Kimyasal bakımdan belirli bir yapıda olan ve izole edilmiş halde bulunan saf veya ticari manada saf hidrokarbonlar (metan ve propan hariç) (29.01 pozisyonu). (Bu tip hidrokarbonlara koku verici maddeler ilave edilmiş olanlar için 29. Fasıl Genel Açıklama Notu kısım (A) 5 inci paragrafa bakınız. Etan, etilen, propen, bütan, butenler ve butadienler için yukarıda II, III, IV ve V. paragraflarda gösterilen özel saflık ölçütleri vardır.
 • Sigara çakmakları veya ateşlemeye yarayan benzeri aletlerde kullanılan neviden olup 300 cm3 veya daha az hacimdeki kaplara konulmuş sıvılaştırılmış bütan (çakmak veya benzeri ateşleyicilerin aksamından olanlar hariç) (36.06 pozisyonu).
 • Sıvılaştırılmış bütan gazı taşıyan çakmak veya diğer ateşleyicilerin aksamı (96.13 pozisyonu).

 
27.12 –     VAZELİN; PARAFİN; MİKRO-KRİSTAL BÜNYELİ PETROL MUMU, YAĞLI MUM, OZOKERİT, LİNYİT MUMU, TURB MUMU, DİĞER MİNERAL MUMLAR, SENTEZ VEYA DİĞER İŞLEMLERLE ELDE EDİLEN BENZERİ ÜRÜNLER (RENKLENDİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN).
2712.10 – Vazelin
2712.20 – Ağırlık itibariyle % 0.75’den az yağ içeren parafin
2712.90 – Diğerleri
 
(A)      Vazelin.
Vazelin, elle dokunulduğunda yağlı hissini veren beyaz, sarımtrak veya koyu kahverenginde bir madde olup bazı ham petrol yağlarının damıtılmasından kalan kalıntılardan veya oldukça yüksek viskoziteli petrol yağlarının bu kalıntılarla karıştırılmasıyla ya da parafin veya serezinin yeterli derecede rafine edilmiş bir mineral yağla karıştırılmasıyla elde edilir. Bu pozisyon, bazen petrolatum denilen ham, rengi giderilmiş veya rafine edilmiş jeli ve aynı zamanda sentetik olarak elde edilen vazelini de içine almaktadır.
Vazelinin bu pozisyonda yer alabilmesi için, dönen termometre yöntemi ile (ASTM D 938 metoduna eşdeğer ISO 2207) tayin edildiğinde donma noktasının 30oC’den az olmaması, yoğunluğunun 70oC’de 0.942 gr/cm3 ‘den az olması, ISO 2137 metodunda (ASTM D 217 metoduna eşdeğer) belirtildiği şekilde 25oC’de İşlenmiş Koni Girişinin (Worked Cone Penetration) 350’den az olması, ISO 2137 metodunda (ASTM D 937 metoduna eşdeğer) belirtildiği şekilde 25 oC’de Koni Girişinin 80’den az olmaması gerekmektedir.
 
Bununla birlikte, cilt bakımı için kullanılmaya uygun ve bu tür kullanım için perakende satılacak şekilde ambalajlanmış vazelin, bu pozisyona dahil değildir. (33.04 pozisyonu)
 

 • Parafin, mikro-kristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turb mumu, diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın).

 
Parafin, petrol yağları veya şist veya diğer bitümenli minerallerden elde edilen yağların damıtılması sonucu oluşan bazı ürünlerden çıkartılan bir hidrokarbon mumudur. Beyaz veya sarımtrak renkte yarı saydam bir madde olup oldukça belirli bir şekilde kristalli bir bünyeye sahiptir.
Mikro-kristal bünyeli petrol mumu da, bir hidrokarbon mumu olup petrol artıklarından veya vakumla damıtılmış yağlama yağları fraksiyonlarından elde edilir. Parafinden daha mat, bünyesi daha ince ve daha az belirli kristaller halindedir. Normal olarak, erime noktası parafinden daha yüksektir. Kıvamı yumuşak ve şekil verilebilir hal ile sert ve kırılabilir hal arasında ve rengi de beyaz ile koyu kahverengi arasında değişmektedir.
Ozokerit, tabii mineral bir mum olup saf hale getirildiğinde serezin (Ceresine) olarak adlandırılır.
Linyit mumu (veya montan) ile “montan zifti” denilen ürün, linyitten çıkarılan ester mumlarıdır. Ham halde iken sert ve koyu renkte olan bu ürünler, rafine edildiği zaman beyaz olabilir.
Turb mumu, fiziki ve kimyasal yapısı itibariyle linyit mumuna benzemekle beraber biraz daha yumuşaktır.
Bu pozisyonda yer alan diğer mineral mumlar (yağlı mum “slack wax” ve “scale wax”), yağlama yağlarının içindeki mumun çıkarılması sonucu elde edilen mumlardır. Parafine göre daha az rafine edilmiş olup, bünyelerindeki sıvı yağ miktarı parafindekinden daha fazladır. Renkleri beyaz ile açık kahverengi arasında değişir.
 
Bu pozisyon, yukarıda belirtilen ürünlere benzeyen ve sentez veya diğer usullerle elde edilen ürünleri de içine almaktadır (sentetik parafin ve sentetik mikro-kristal mum gibi). Bununla beraber, polietilen mumu gibi yüksek polimer mumları bu pozisyon haricindedir (34.04 pozisyonu).
 
Bu pozisyona dahil olan bütün mumlar ham veya rafine edilmiş halde, birbirleriyle karıştırılmış veya boyanmış olabilir. Bunlar, fitilli mum (özellikle parafinden), cila, vb. imalinde, izolasyon işlerinde, mensucatın aprelenmesinde, kibrit çöplerinin emdirilmesinde, paslanmayı önlemede, vb. de kullanılmaktadır.
 
Bununla birlikte aşağıda yazılı olan ürünler 34.04 pozisyonunda sınıflandırılır.
 

 • Linyit mumu ile diğer mineral mumların kimyasal olarak değişikliğe uğratılmasıyla elde edilen suni mumlar.
 • Emülsiyon halinde olmayan veya çözücü ihtiva etmeyen aşağıdakilerden oluşan karışımlar.
 • Bu pozisyonda yer alan mumların hayvansal mumlarla (ispermeçet dahil), bitkisel mumlarla veya suni mumlarla olan karışımları.
 • Bu pozisyonda yer alan mumların katı yağlarla, reçinelerle, mineral maddelerle veya diğer maddelerle olan karışımları (mum karakterinde olmak şartıyla).

 
27.13 –     PETROL KOKU, PETROL BİTÜMENİ VE PETROL YAĞLARININ VEYA BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN DİĞER KALINTILARI. 
– Petrol koku
2713.11 — Kalsine edilmemiş
2713.12 — Kalsine edilmiş
2713.20 – Petrol bitümeni
2713.90 – Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen  yağların diğer kalıntıları
 

 • Petrol koku (yeşil kok veya kalsine edilmiş kok), petrolün son haddine kadar damıtılmasından veya kraking işlemine tabi tutulmasından oluşan veya bitümenli minerallerin yağlarından elde ediıen siyah renkte, gözenekli katı bir kalıntıdır. Başlıca elektrot imalinde (kalsine edilmiş kok) hammadde olarak veya yakıt (yeşil kok) olarak kullanılmaktadır.
 • Petrol bitümeni (petrol zifti, rafineri zifti, petrol asfaltı olarak da bilinir), genellikle ham petrolün damıtılmasından elde edilen bir kalıntı olup kahverengi veya siyah renkte, yumuşak veya gevrek olabilir. Yolların kaplanmasında, suya karşı tecrit işlerinde vb.de kullanılmaktadır. İçine hava vermek suretiyle hafifçe değişikliğe uğratılmış petrol bitümeni de, diğer hava verilmemiş olanlarla benzer olduğunda, yine bu pozisyonda kalır.
 • Petrol yağlarının diğer kalıntılarına şunlar dahildir:
 • Yağlama yağlarının belirli bazı seçici çözücülerle işleme tabi tutulmasından türetilen hülâsalar.
 • Petrolden elde edilen petrol zamkı ile reçineli diğer maddeler.
 • Bir miktar yağ içeren asitli kalıntılar ile kullanılmış ağartıcı topraklar.

 
Şist yağı (shale oil) veya bitümenli minerallerden elde edilen diğer yağların işlenmesinden ortaya çıkıyorlarsa bitümen, kok ve diğer kalıntılar bu pozisyonda yer alır.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

 • Suda çözünebilen naftenatlar veya suda çözünebilen petrol sülfonatları (belirli bir oranda mineral yağları içerenler dahil) (alkali metallerinden veya amonyumdan ya da ethanolaminden olanlar gibi) (34.02 pozisyonu).
 • Suda çözünmeyen naftenatlar veya suda çözünmeyen petrol sülfonatları (daha özel bir pozisyonda yer almış olmamak kaydıyla, 38.24 pozisyonunda yer alırlar).
 • Naftenik asitler (ham veya rafine edilmiş (38.24 pozisyonu).

 
27.14 –     TABİİ BİTÜMEN VE TABİİ ASFALT; BİTÜMENLİ VEYA YAĞLI ŞİST VE KATRANLI KUMLAR; ASFALTİTLER VE ASFALTLI KAYALAR (+).
2714.10 – Bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar
2714.90 – Diğerleri
Bu pozisyon, tabii bitümen ile tabii asfaltı (“Trinidad Lake asphalt”-trinidad gölü asfaltı ile bazı ülkelerde “asfaltlı kum” diye bilinen maddeler de dâhil) içine alır. Bunlar, kahverengi veya siyah renkte olup hidrokarbonların tepkimeye girmeyen bir mineral madde ile doğal olarak oluşmuş katı veya viskozitesi çok yüksek olan karışımlardır. Oluşan karışımın asfalt olması halinde çok dayanıklı olabilir.
Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar da dahildir:
(1) Bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar.
(2) Asfaltitler.
(3)       Asfaltlı kireç taşı ve diğer asfaltlı kayalar.
 
Yukarıda belirtilen maddeler, suyun ve ganglarının giderilmesi için işlem görmüş olsun olmasın ya da toz haline getirilmiş olsun olmasın veya birlikte karıştırılmış olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Tabii bitümene sadece su ilave edilmesi ürünün 27.14 pozisyonunda sınıflandırılmasını değiştirmez. Dahası, bu pozisyon sadece emniyetini arttırmak ve taşınmasını kolaylaştırmak için az miktarda ilave edilen emülsifiye edici (surfactant) ihtiva eden ve su içinde dağıtılmış olan suyu alınmış ve toz haline getirilmiş tabii bitümeni de kapsar.
Bunlar, yolların kaplanmasında, suya karşı tecrit işlemlerinde, vernik veya emaye imalatında, vb.de kullanılmaktadır. Bitümenli şist ve katranlı kumlar mineral yağ kaynağı olarak kullanılırlar.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)        Katranlı makadam (25.17 pozisyonu).
(b)       Bitümenli taş kömürü (27.01 pozisyonu).
(c)             Bitümenli linyit (27.02 pozisyonu).

 • Petrolden elde edilen bitümen (27.13 pozisyonu).
 • Sadece emniyeti arttırmak ve taşımasını kolaylaştırmak için gerekli maddeler (su ve emülsifiye edici (surfactant)hariç) ilave edilmiş tabii bitümen esaslı bitümenli karışımlar (27.15 pozisyonu)
 • 07 pozisyonundaki asfalt eşyası.

 
Alt pozisyon Açıklama Notu.
 2714.10 Alt pozisyonu
Bu alt pozisyon, 27.09 pozisyonundaki ürünler halinde ayrıştırılabileceği (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, ham halde) veya bu ürünlerin çıkarılabileceği halde olan, hidrokarbonlar içeren kumu veya rüsup kayasını (tortul kaya) içine alır. Ayrıca, gaz ve diğer ürünler de elde edilebilir. Ayırma işlemi, ısıtma yoluyla ya da diğer çıkarma işlemleriyle (örneğin, damıtma, imbikten geçirme veya mekanik işlemler) yerine getirilir. Şistin içerdiği hidrokarbonlar, kerogen olarak adlandırılan organik materyal şeklinde olabilir.
 
27.15 –     ESASINI TABİİ ASFALT, TABİİ BİTÜMEN, PETROL  BİTÜMENİ, MİNERAL KATRAN VEYA MİNERAL KATRAN ZİFTİ (BİTÜMENLİ SAKIZLAR, CUT-BACKS GİBİ) TEŞKİL EDEN BİTÜMENLİ KARIŞIMLAR.
Bu pozisyonda yer alan bitümenli karışımlara şunlar dahildir:

 • Cut-Backs, genel olarak bir çözücü içinde %60 veya daha fazla oranda bitümeni ihtiva etmektedir. Bunlar, yolların kaplanmasında kullanılmaktadır.
 • Asfaltın, bitümenin, zift ya da katranın, özellikle yolların kaplanmasında kullanılan tipten olan su içindeki emülsiyonları veya sabit süspansiyonları.
 • Asfalt sakızı ve diğer bitümenli sakızlar ile kum veya amyant gibi mineral maddelerin katılması suretiyle elde edilen benzeri bitümenli karışımlar. Bu ürünler, kalafat işlerinde, döküm kumu olarak, vb. kullanılmaktadır.

 
Yukarıda belirtilen ürünlerin, kullanılmadan önce tekrar eritilmek üzere bloklar halinde veya sair şekillerde aglomere edilmiş olanları da bu pozisyonda yer alır. Ancak, bunların son şeklini almış mamul halde olanları (kaldırım taşları, levhalar ve döşeme taşları gibi) bu pozisyon haricindedir.(68.07 pozisyonu).
 
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:

 • Katranlı makadam (katranla karıştırılmış taş kırıkları) (25.17 pozisyonu).
 • Katran ile aglomere edilmiş dolomit (25.18 pozisyonu).
 • Ziftin kreozot yağları veya taşkömürü katranının diğer damıtma ürünleri ile olan karışımları (27.06 pozisyonu).
 • Sadece emniyeti arttırmak ve taşımasını kolaylaştırmak için az miktarda ilave edilen emülsifiye edici (surfactant) ihtiva eden ve su içinde dağıtılmış suyu alınmış ve toz haline getirilmiş tabii bitümen (14 pozisyonu)
 • Bitümenli vernikler ve boyalar (32.10 pozisyonu). Bunlar, örneğin dolgu maddelerinin (eğer kullanılmışlarsa) büyük ölçüde hassas ve ince oluşu, bir ya da daha çok ince tabaka yapıcı unsurların (asfalt, bitümen, katran veya zift dışında) mevcut olabilmesi, boyanan ve verniklenen resmin havada kurtulabilme kabiliyeti, oluşan ince tabakanın inceliği ve sert oluşu ile bu pozisyondaki karışımlardan farklılık gösterirler.
 • 03 pozisyonunda yer alan yağlama müstahzarları.

 
27.16 –      ELEKTRİK ENERJİSİ (Tercihli Pozisyon).
Bu pozisyonda Tarife uygulaması bakımından açıklama gerektiren bir husus bulunmamaktadır.

Başa dön tuşu