Gümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Eşyanın Sınıflandırılması (Genelge 2014/6)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 26484290-010.06.01
Konu :Eşyanın Sınıflandırılması

GENELGE (2014/6)

Bakanlığımıza gümrük idarelerinde sınıflandırılmasında tereddüt ve farklı uygulamalar olduğu yönünde bilgiler intikal eden bazı eşyanın sınıflandırılmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1. Düktil (ductile) döküm demir boru bağlantı parçalarının Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin (TGTC) 7307.11 veya 7307.19 tarife alt pozisyonlarından hangisinde sınıflandırılacağı yönünde tereddütler bulunmakta olup, gerek metalürji konulu akademik yayımlarda gerekse ilgili sektörde döküm demir çeşitlerinin farklı isimler ve üretim teknikleriyle anılması söz konusu ürünlerin farklı şekillerde sınıflandırılmasına sebebiyet vermektedir.
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 2) eki Kombine Nomenklatür Açıklama Notları’nın “7307.19.10 Dövülebilen dökme demirden olanlar ” kısmında “Dövülebilen ifadesi sfereoid grafitli dökme fontu da kapsar.” ifadesi yer almakta olup düktil (ductile) döküm demirin literatürde küresel grafitli dökme demir olarak tanımlanması nedeniyle bu pozisyonda sınıflandırılması gerekmektedir.
Keza Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde (2012/10) “7307.19 GTİP altında yer alan ürünler, üretim tekniklerine (sfero, duktil, temper döküm gibi), fiziksel özelliklerine ve teknik standartlarına göre ayrım olmaksızın, dampinge karşı önlem kapsamında yer almaktadır.” hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla sınıflandırma yapılırken söz konusu hususa dikkat edilmesi ve söz konusu ürünün tahlilinin gerekli olması halinde eşyanın düktil döküm olup olmadığı yönünde bilgi sorulması, eşyanın tarifesine yönelik sınıflandırma yapmaya yetkili olmayan makamlardan alınacak görüşe itibar edilmemesi gerekmektedir.
2. Bakanlığımıza intikal eden olaylardan TGTC’nin 58.11 tarife pozisyonu metnindeki “Aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat (58.10 pozisyonundaki işlemeler hariç)” ifadesinde geçen “aralarına” sözcüğünden hareketle dolgu maddesinin her iki tarafında da dokumaya elverişli madde tabakası bulunması gerektiği şeklinde yorumlandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 58.11 tarife pozisyonu açıklama notlarında; “Bu pozisyon, dokumaya elverişli maddelerden parçalar halinde olan ve aşağıda belirtilenleri içeren ürünleri kapsar:
(1) Normalde örme veya dokuma veya dokunmamış mensucattan olan mensucat katından ve dolgu katından (örn; çoğunlukla tülbent (ağ), keçe, selüloz vatka ve dokumaya elverişli liflerden, köpüklü plastiklerden veya köpüklü kauçuktan) veya
(2) Bir kat dolgu malzemesi ile ayrılmış, normalde örme veya dokuma yahut dokunmamış mensucattan iki kat veya bunların bileşimleri
Bu tabakalar genellikle iğneleme veya dikişle (dikme-örme dahil) dikişlerin sadece kapitone imali amaçlı olması ve ürüne işleme özelliği vermemiş olması şartıyla, düz dikiş veya dekoratif desenler veren dikişle birleştirilir. Bu katlar ürünün dikiş, iğneleme veya dikme-örme suretiyle elde edilen kapitone (kabarık) efektine sahip olması şartıyla, düğümleme veya yapıştırıcı ile veya termal yapıştırma veya başka vasıtalarla biraraya getirilebilir.
Bu pozisyonda yer alan eşya, emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olabilir veya imalatında kullanılan mensucat emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olabilir.” hükmü gözönüne alındığında, pozisyon kapsamına dahil mensucatın iki maddede ele alındığı, bunlardan her ikisinde de dolgu katı esas olmak kaydıyla mensucat tabakasının bir veya daha fazla olabileceği anlaşılmaktadır.
Keza, İzahnamenin 56.01 tarife pozisyonu 2 (e) bendindeki, 56.02 tarife pozisyonu (f) bendindeki ve 56.03 tarife pozisyonu (h) bendindeki 58.11 pozisyonuna yapılan atıflarda “Bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde tabakalarının” ibaresi tekrar etmektedir.
58.11 tarife pozisyonundan ve bu pozisyondaki mensucatın kullanılıp kullanılmadığına göre tarife pozisyonunun belirlendiği 61. ve 62. fasıllardaki giyim eşyasının sınıflandırılmasında yukarıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu