Gümrük Genelgeleri

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme (Genelge 2016/ 8)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :41208501-010.06.01
Konu :Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme

GENELGE (2016/8)

Bilindiği üzere, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 73 üncü maddesinin 2 nci fıkrası “Gümrük idareleri, kendi yetkileri doğrultusunda veya beyan sahibinin talebi üzerine, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, beyannamenin düzeltilmesini eşyanın tesliminden sonra da yapabilirler.” ve Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin 4 üncü fıkrası “Cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, beyanname tescil tarihinden itibaren üç yıllık süre içinde yükümlünün talebi üzerine Kanunun 73. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir. Ancak, dahilde işleme rejimi için bu sürenin üç yıldan daha uzun belirlenmesine Müsteşarlık yetkilidir.” hükmünü amirdir.
Bahsi geçen mevzuat uyarınca, BİLGE Sisteminde;
– 3141 ve 3151 rejim kodları ile tescil edilen ve Kapanmış statüye gelen ihracat
beyannameleri,
– 51 ve 41’le başlayan rejim kodları ile tescil edilen ve Kapatılabilir statüye gelen ithalat
beyannameleri,
– 4051 ve 4010 rejim kodu ile tescil edilen ve Kapanmış statüye gelen ithalat
beyannamelerinde,
Muafiyetler ve/veya DİB Satır Kodu, yan sanayici bilgisi veya Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzni sahibi bilgisi ile beyannamedeki diğer kutulara ilişkin yapılacak düzeltmelerde aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
I- DIR Otomasyon Projesi kapsamında, Ekonomi Bakanlığınca elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamında BİLGE Sisteminde tescil edilen yukarıda statüleri ve rejim kodları belirtilen beyannamelerde, muafiyetler ve/veya DİİB Satır Kodu alanlarına yanlış veri girişi yapılması durumunda, BİLGE Sistemi üzerinde 2010/27 sayılı Genelge’de belirtilen esaslara uygun olarak beyannamenin Kalem Ekranında bulunan Muafiyetler (Dahilde İşleme Rejimine ilişkin muafiyet kodları için) ve DİİB Satır Kodu alanlarında değişiklik yapılabilir. Ancak, mezkur alanlara ilişkin düzeltme talepleri, kaydedilmesi talep edilen yeni bilginin ait olduğu DİİB açık olduğu süre içerisinde gümrük idarelerince kabul edilebilir.
Bu itibarla, yukarıda belirtilen koşulları haiz gümrük beyannameleri üzerinde DİR Muafiyetler ve/veya DİİB Satır Kodu alanlarına ilişkin olarak yükümlüsünde yapılacak yazılı düzeltme talepleri gümrük idarelerince, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtildiği şekilde karşılanır:
1- a) DİİB kapsamı ithalat beyannamelerine ilişkin düzeltme taleplerinde, Eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB’in Açık (Kapatma Talepli dahil) olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan kaleminde kayıtlı bilgilerden kaynaklı olarak eski belgenin ilgili satır kodunda bir miktar aşımı olmadığı, miktar aşımı var ise ilgili belgede bu aşıma ilişkin revize işleminin yapıldığı, Eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB’in Kapalı olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan ilgili kalemindeki eşyaya ilişkin bilginin, eski belgenin taahhüt hesabının kapatılması esnasında kullanılmadığı, Yapılması talep edilen satır kodu değişikliği işlemi ile aktarma yapılacak miktara istinaden yeni bilginin ait olduğu DİİB’de, herhangi bir miktar aşımı oluşmadığı, hususlarında Ekonomi Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğünden teyit alınması,
b) DİİB kapsamı ihracat beyannamelerine ilişkin düzeltme taleplerinde, eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB’nin Kapalı olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan ilgili kalemindeki eşyaya ilişkin bilginin eski belgenin taahhüt hesabının kapatılması esnasında kullanılmadığı, hususunda Ekonomi Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğünden teyit alınması,
2- Gümrük mevzuatı ve sair mevzuat açısından uygun bulunması,
3- Yeni satır kodunun ait olduğu DİİB’in ihracat/ithalat listesinin ilgili satırında kayıtlı eşyaya ilişkin bilgilerle birlikte belge üzerinde kayıtlı diğer bilgilerin de (Belge süre sonu v.b.) beyannamede kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğunun tespit edilmesi, suretiyle, gümrük idare amirinin belirlediği memur tarafından gerek sistem üzerinde gerekse beyannamenin bütün nüshaları üzerinde gerçekleştirilir.
II- Dahilde işleme rejimi kapsamında BİLGE Sisteminde tescil edilen ve Kapanmış statüye gelen ihracat beyannameleri üzerinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın tesliminden sonra, yan sanayici bilgisine veya Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzni sahibi bilgisine ilişkin beyannamenin 44 no.lu “Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve izinler” alanında düzeltme talebinde bulunulması durumunda, Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine istinaden, 2012/33 sayılı Genelge eki “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” uyarınca işlem yapılır.
Bahsi geçen mevzuat uyarınca yapılan düzeltme talebi, ilgili beyannamede kayıtlı DİİB/izin açık olduğu süre içerisinde gümrük idarelerince kabul edilebilir. Bu kapsamda, ilgili gümrük idaresince uygun bulunan düzeltme talebine istinaden, 2010/27 sayılı Genelge’de belirtilen esaslara uygun olarak işlem yapılır.
III- Gümrük idarelerince düzeltilmesi mümkün olan beyannamenin diğer bilgilerine ilişkin yapılacak düzeltme talepleri, ilgili beyannamede kayıtlı DİİB/ izin açık olduğu süre içerisinde, Kanun ve Yönetmelikle belirlenen hususlara ek olarak düzeltme yapılmak istenen bilgiye ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgeler sunulması ve yeni bilginin ilgili DİİB/İzinde kayıtlı diğer bilgilerle uyumlu olduğunun tespit edilmesi halinde gümrük idarelerince kabul edilebilir. İlgili gümrük idaresince uygun bulunan düzeltme talebine istinaden, 2010/27 sayılı Genelge’de belirtilen esaslara uygun olarak işlem yapılır.
14/6/2013 tarihli ve 2013/20 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu