Gümrük Genelgeleri

Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi (Genelge 2019/35)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 80571967-010.06.01
Konu : Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi

GENELGE (2019/35)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrük beyannamesinin iptali nedeniyle ödenmiş gümrük vergilerinin geri verilmesine ilişkin taleplerin, eşyanın teslim edilmesinden sonra yapıldığı durumlarda, Gümrük Yönetmeliğinin 499 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gerekçe gösterilerek reddedildiği anlaşılmaktadır.
4458 sayılı Gümrük Kanununun 64 üncü maddesi birinci fıkrasında, beyan sahibinin talebi üzerine ve eşyanın yanlışlıkla beyanname konusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya beyan edildiği rejime tabi tutulmasının özel nedenlerle artık mümkün olmadığına ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmesi halinde, tescil edilmiş bir beyannamenin iptal edilerek, gerektiğinde yeni bir rejim beyanında bulunulmasına izin verilebileceği; 212 nci maddesinde, bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergilerinin bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin talebiyle geri verileceği ve bu istemin, gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla müracaatta bulunulması için öngörülen süreler içerisinde yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır.
Eşyanın tesliminden önce yapılan iptal dışındaki beyanname iptallerini düzenleyen Gümrük Yönetmeliğinin 124, 125, 127 ve 129 uncu maddelerinde gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla müracaatta bulunulması için öngörülen süreler belirlenmiştir.
Bunun yanında, Gümrük Yönetmeliğinin 499 uncu maddesinin birinci fıkrasında, Kanunun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir gümrük beyannamesinin iptali nedeniyle ödenmiş gümrük vergilerinin geri verilmesine ilişkin talebin Kanunun 46 ve 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde yapılması gerektiği hüküm altına alınmış olup söz konusu fıkra ile eşyanın tesliminden önceki beyanname iptallerine yönelik düzenleme yapılmıştır.
Bu çerçevede, Gümrük Kanununun 212 nci maddesinin amir hükmü göz önünde bulundurularak, gümrük beyannamesinin iptalinin eşyanın tesliminden önce yapılması halinde ödenmiş gümrük vergilerinin geri verilmesine ilişkin talebin Kanunun 46 ve 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında; diğer iptal durumlarında iptal sebebine göre Gümrük Yönetmeliğinin 124, 125, 127 ve 129 uncu belirlenen süreler içerisinde yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım : Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu