Gümrük Genelgeleri

APS Kurye Yöntemi İle Yapılan İtiraz Başvuruları (Gümrükler G.M.)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :80571967-645    17.01.2020 / 51473971
Konu   :APS Kurye Yöntemi İle Yapılan İtiraz Başvuruları
 

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca yapılan itiraz dilekçilerinin “APS Kurye” yöntemi ile gönderilmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 585 inci madde hükmü uyarınca söz konusu dilekçelerin postaya verildiği tarihin esas alınıp alınmayacağı ile “APS Kurye” olarak gönderilen kayıtlı barkodlu gönderilerin de taahhütlü posta olarak kabul edilip edilmediği hususlarında tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.
PTT A.Ş. Posta ve Kargo Hizmetleri Usul ve Esaslarının “APS Kurye ve taahhütlü ile taahhütlü özel hizmetleri” başlıklı 66 ncı maddesi;
“(1) Kayıtlı olarak postaya verilmek istenen yurtiçi mektup, posta kartı, basılmış kâğıt, görme engellilere özgü yazıların, postaya verilmesinden itibaren kayda tabi tutularak alıcısına imza karşılığında teslim edilen, kaybı halinde de üst sınırı belirlenmiş tazminat ödenmesini gerektiren özel hizmete “APS Kurye ve taahhütlü özel hizmeti” bu özel hizmeti içeren yurtiçi gönderilere ise “APS Kurye ve taahhütlü gönderi” denir.
(2) Kayıtlı olarak postaya verilmek istenen yurtdışı mektup postası gönderilerinin, postaya verilmesinden itibaren kayda tabi tutularak alıcısına imza karşılığında teslim edilen, kaybı halinde de üst sınırı belirlenmiş tazminat ödenmesini gerektiren özel hizmete “taahhütlü özel hizmeti” bu özel hizmeti içeren yurtdışı gönderilere “taahhütlü gönderi” denir.”
hükmünü amirdir.
(3) Yine, PTT A.Ş. Posta ve Kargo Hizmetleri Usul ve Esaslarının “APS Kurye ve taahhütlü ile taahhütlü özel hizmetlerini içeren gönderilerin kabulü” başlıklı 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a) bendinde; “…Alındı veya listesi imzalanır ve tarih damgası basılarak bir sureti göndericiye verilir. Diğer sureti kabul işyerinde saklanır…” denilmekte ve gönderinin alıcısına imza karşılığı verildiği hususu düzenlenmektedir.
Öte yandan, Gümrük Yönetmeliğinin 585 inci maddesinin 4 üncü fıkrası;
“(4) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak itirazların süresi içerisinde olup olmadığının tespitinde;
a) Taahhütlü olarak posta yolu ile yapılacak itirazlarda, itiraz dilekçesinin postaya verildiği tarih,
b) Posta yolu ile veya doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılacak itirazlarda, itiraz dilekçesinin itirazın yapıldığı gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi, dikkate alınır.” hükmünü amirdir.
Konu ile ilgili olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 10.01.2020 tarihli, 51263884 sayılı yazıda; PTT A.Ş. Posta ve Kargo Hizmetleri Usul ve Esaslarında yer alan “APS kurye ve taahhütlü özel hizmeti” kavramının eskiden mevcut olan “iadeli taahhütlü ve taahhütlü mektup” kavramını karşıladığının değerlendirildiği ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca yapılacak itiraz başvurularının “APS Kurye ve taahhütlü” yöntemi ile yapılması halinde, itirazların süresi içerisinde olup olmadığının tespitinde itiraz dilekçesinin postaya verildiği tarihin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu