İthalat TebliğleriÜrün Güvenliği ve Denetimi

Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19)

Ekonomi Bakanlığından: 16.02.2018-30334 Resmi Gazete

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/19)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta Ek-1’de yer alan ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine, Ek-2’de yer alan ürünlerin bildiriminin yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ekli listelerde yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygunluk denetimi ve belgelendirme
MADDE 4 – (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin 31/3/2008 tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile;
a) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
b) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
c) 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT),
ç) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
d) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
e) 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ,
f) 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
g) 25/10/2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun olması zorunludur.
Uygunluk belgesi
MADDE 5 – (1) Ek-1’de belirtilen etil alkol ve metanol ile tütün, tütün mamulleri, yaprak sigara kağıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Uygunluk Belgesi düzenlenir.
(2) Uygunluk Belgesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.
Bildirim
MADDE 6 – (1) İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek Ek-2’de belirtilen alkollü içkilerin ithalatında, ilgili mevzuat çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına alkollü içki bildirimi yapılması zorunludur.
İthal edilemeyecek ürünler
MADDE 7 – (1) Ek-3’te belirtilen dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithali yapılamaz.
Kapsam dışı
MADDE 8 – (1) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibarıyla eklerdeki listelerde yer almakla birlikte, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanına girmediği tespit edilen ürünler için ithalatçıya Ek-4’te yer alan Kapsam Dışı Yazısı verilir.
(2) Kapsam Dışı Yazısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.
Gümrük işlemleri
MADDE 9 – (1) Ek-1’de yer alan ürünlerin ithalatında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Kapsam Dışı Yazısı beyannamenin tescili sırasında gümrük idarelerine ibraz edilir.
(2) İthalatçı, ithal edeceği ürünlerin denetlenmesinden ve kapsam dışı beyanından sorumludur.
Sorumluluk
MADDE 10 – (1) İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin 4 üncü maddede belirtilen mevzuata uygun olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.
Yetki
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/19) yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Diğer mevzuatta Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/19)’ne yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız

Başa dön tuşu