Kanunlar

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun (7183 Sayılı Kanun)

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7183      Kabul Tarihi: 11/7/2019          (15.07.2019-30832 Resmi Gazete)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, yönetimi, denetimi, gelirleri ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Kanun; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kuruluşu, yönetimi, denetimi, faaliyet konuları ve gelirlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;

a) Ajans: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Faaliyet Alanı ve Gelirler

Kuruluş

MADDE 3 – (1) Bu Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere Bakanlıkla ilgili, tüzel kişiliği haiz, bu Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur.

(2) Ajansın organları; Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kuruludur.

(3) (Değişik:3/11/2022-7420/36 md.) Ajansın karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu; Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecekleri bir kişi, Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden üçer üye, Ege Bölgesinden iki üye, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden birer üye olacak şekilde her belge bir oy yerine geçmek suretiyle kendi aralarında yapılacak seçim sonucunda üç yıl süreyle Yönetim Kurulunda görevlendirecekleri on iki kişi, seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin temsilini sağlamak üzere ülke çapında yapılacak seçimle belirlenecek bir kişi ve Bakanlıktan turizm işletme belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin temsilini sağlamak üzere ülke çapında yapılacak seçimle üç yıl süreyle belirlenecek bir kişi olmak üzere toplam on sekiz üyeden oluşur. (Mülga cümle:25/10/2023-7464/25 md.) (Ek cümleler:25/10/2023-7464/25 md.) Seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler Ajans tarafından yürütülür. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) (Ek:25/10/2023-7464/25 md.) Yönetim Kurulu, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan Ajansın faaliyet alanları kapsamında tüm iş ve işlemlere yönelik kararlar almak.

b) Ajansın tüm gelir ve giderlerini gayrisafi olarak bütçede göstererek bütçeyi yıllık olarak, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurlarını göz önünde tutarak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre onaylamak.

c) Ajansın yıllık programına, yıllara sari harcama yapılacak proje ve diğer işlemler ile yapılacak mal ve hizmet alımlarında teminat alınıp alınmayacağına karar vermek, zorunlu durumlarda yüzde elliye kadar ön ödeme yapılmasına ilişkin proje ve işlemleri karara bağlamak, Ajans bütçesini Bakan onayına sunmak.

ç) Ajansın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi ve bu hizmetlerle ilgili görevleri yerine getirmek üzere hizmet birimlerinin oluşturulmasında etkili bir idare, iş bölümü ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Genel Müdüre bağlı Genel Müdür Yardımcılığı ile hizmetlerin gereklerine uygun diğer Genel Müdür Yardımcılıkları ve alt hizmet ve destek birimlerine ilişkin teşkilat yapısının kurulmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına karar vermek.

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Ajansın faaliyet konularına ilişkin alanlarda görev yapmış, bu konularda bilgi sahibi olan ve üst düzey yöneticilik tecrübesi olup, en az on yıl tecrübe sahibi olan, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim mezunu, kamu haklarından yasaklı olmayan ve Ajans tarafından yürütülecek işlere ilişkin aranan diğer şartları taşıyanlar arasından Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını seçmek, atamak ve personel istihdamına ilişkin hususlar ile personelde aranacak şartlara ilişkin karar almak.

e) Genel Müdürün görev ve yetkileri ile harcama limitlerini belirlemek.

f) Ajansın faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak ve bir örneğini Bakanlığa göndermek.

(5) (Ek:25/10/2023-7464/25 md.) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, en az üç ayda bir kez olmak üzere ve en az on bir üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır. Yönetim Kurulu, Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Bakan Yardımcısının katılamadığı toplantılara Tanıtma Genel Müdürü başkanlık eder. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az on beş gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az beş üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Oylamalarda çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

(6) Ajansın yürütme organı İcra Kuruludur. İcra Kurulu; Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının Başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından Bakan Yardımcısı tarafından seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(7) (Ek:25/10/2023-7464/25 md.) İcra Kurulu aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir:

a) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasına yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek.

b) Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlık ile Ajans arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Ajansın bütçesi ile yıllık programını hazırlamak, yıllara sari harcama yapılacak proje ve diğer işlemleri belirlemek, bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve gerçekleşmelerini takip etmek.

ç) Ajansın denetimini Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bağımsız denetim kuruluşuna yaptırmak.

(8) (Ek:25/10/2023-7464/25 md.) İcra Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. İcra Kurulu, Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Bakan Yardımcısının katılamadığı toplantılara Tanıtma Genel Müdürü başkanlık eder. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Bakan Yardımcısı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az beş gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az iki üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Oylamalarda çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

(9) Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulur. Bakan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı, dönüşümlü olarak görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan iki derneğin başkanlarından biri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ajansın Danışma Kurulunun üyesidir.

(10) (Değişik:25/10/2023-7464/25 md.) Danışma Kurulunun Başkanı Bakandır. Danışma Kurulu, yılda en az dört kez olmak üzere gerekli görülen hallerde Kurul Başkanının çağrısı ile toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Kurul Başkanı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az on gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az iki üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Danışma Kurulunca bilgi, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılabileceği düşünülen kişi veya kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantıya çağırılabilir veya görüşleri alınabilir. Bu şekilde toplantıya davet edilen temsilciler tavsiye kararlarına imza atamazlar. Danışma Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve tavsiye kararlarını çoğunlukla alır. Kararlar gerekçeli olarak yazılır. Danışma Kurulu, kendisine verilen görevleri kendi sorumluluğu altında tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirir. Ajansın faaliyetleri kapsamında Danışma Kuruluna veya üyelerine icrai veya idari nitelikte bir görev verilemez. Ajansın diğer organlarına verilen görev ve yetkiler, herhangi bir kapsam veya surette Danışma Kuruluna devredilemez. Danışma Kurulu üyeliği ile Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliği birleşemez.

(11) Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmez.

(12) (Ek:25/10/2023-7464/25 md.) Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin bu Kanunda tanımlanan görev ve yetkiler çerçevesinde alacakları kararları; eşitlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile maliyet-fayda unsurları ve etik kurallara uygun olarak alması esastır.

(13) (Ek:25/10/2023-7464/25 md.) Yönetim Kurulu tarafından yetkileri kullanmak üzere bir Genel Müdür ve dört Genel Müdür Yardımcısı istihdam edilir.

(14) (Ek:25/10/2023-7464/25 md.) Genel Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, takip etmek ve İcra Kuruluna rapor sunmak.

b) Hizmet birimleri ve Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.

c) Ajansın, turizm sektörü başta olmak üzere reklam, tanıtım ve halkla ilişkilerle ilgili sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini yönetmek.

ç) Ajansın yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek, planlanan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yön vermek amacıyla Bakanlıkla iş birliği halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli verileri sağlamak, bu verileri raporlamak ve başta Bakanlık olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek.

d) Ajansın idari iş ve işlemlerini yürütmek.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetkiler çerçevesinde diğer iş ve işlemleri yürütmek.

(15) (Ek:25/10/2023-7464/25 md.) Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdür Yardımcısı altında gerekli görülen unvanlarda personel istihdam edilebilir.

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) Ajans, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda;

a) Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına ve turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirir ve tanıtım faaliyetlerini yürütür.

b) Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde bulunur.

c) Turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılmasına yönelik çalışmaları yapar.

ç) Turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin artırılması amacıyla gerekli tüm çalışmaları yürütür.

d) Turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılması amacıyla bu Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere diğer her türlü faaliyet, iş ve işlemleri yapabilir.

e) (Ek:25/10/2023-7464/26 md.) Yönetim Kurulu; eşitlik ve rekabet ilkeleri, işletmelerin taşıdığı turizm potansiyeli ile ülke imajı ve tanıtımına sağlayacağı katkıyı etkinlik ve verimlilik bakımından dikkate alıp, ortak projeler gerçekleştirerek destek sağlayabilir.

(2) Ajans, faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından hibe alabilir.

Ajansın gelirleri

MADDE 5 – (1) Ajansın gelirleri;

a) Genel bütçeden aktarılan tutarlardan,

b) 6 ncı maddeye göre alınacak turizm paylarından,

c) Her türlü bağış ve yardımlardan,

ç) Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden,

d) Diğer gelirlerden,

oluşur.

(2) Ajansın gelirlerinin en az yüzde seksen beşi, ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılır.

(3) Ajansın bütçesi, Ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak İcra Kurulu tarafından bir yıllık olarak hazırlanır ve her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra uygun bulunan Ajansın bütçesi Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe yılı takvim yılıdır, bütçe dışı harcama yapılamaz. Yönetim Kurulu yıllara sâri harcama yapmaya yetkilidir. Ajans bütçesinde cari yıl içinde harcanmayan tutarlar bir sonraki yıl bütçesine devredilir.

(4) Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumların görüşü çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.

Turizm payı

MADDE 6 – (1) Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınır.

(2) Turizm payı;

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır. Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır.

(3) Turizm payı, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir. Vergi dairesi tarafından turizm payının beyan, tarh, tahakkuk ve tahsili ile red ve iadesinde; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır, tahsil edilen turizm payının yüzde beşi, genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınır ve en geç takip eden ayın yirminci günü Ajansın banka hesabına aktarılır.

(4) Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.

(5) Bu maddenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümünde vergi mahkemeleri yetkilidir.

(6) Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler hâlinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Denetim

MADDE 7 – (1) Ajansın Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabidir. Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az üçünden teklif alınmak suretiyle İcra Kurulu tarafından yaptırılır.

(2) Denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporları Sayıştaya gönderilir. Sayıştay, bağımsız denetim raporunu, Ajansın mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğu bakımından ve Ajansın kontrol sistemleri, yöntem ve süreçleri ile birlikte inceleyip (İptal ibare: Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2019/93, K: 2023/87 Sayılı Kararı ile.) hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

Muafiyet ve istisnalar

MADDE 8 – (1) Ajans, her türlü dava ve icra işleminde teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaftır.

(2) Ajans, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır.

(3) (Yeniden Düzenleme:25/10/2023-7464/29 md.) Ajansın bu Kanunda belirtilen görevlerine ilişkin mal ve hizmet alımları 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu istisna, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri ile Ajansın bu Kanunda belirtilen faaliyetleri içinde olmayan, idari ihtiyaçları ile ilgili mal ve hizmet alımlarını kapsamaz. Ajansın bu fıkra kapsamında gerçekleştireceği mal ve hizmet alımları; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, gizlilik, fırsat eşitliği, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine uyularak gerçekleştirilir. Bu fıkraya ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) (Değişik:25/10/2023-7464/29 md.) Ajansta, kamu kurum ve kuruluşlarına personel istihdam edilmesine dair mevzuat hükümlerine tabi olunmaksızın bu maddede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam edilir. Çalıştırılacak personel sayısı 200 kişidir, Cumhurbaşkanı bu sayıyı dört katına kadar arttırmaya yetkilidir. Ajansta istihdam edilecek personele ödenecek ücret ve varsa diğer mali hakları; görev yapılan unvan, eğitim, tecrübe, dil bilgisi, alanında uzmanlığı esas alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşamaz. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığına yapılacak atamalar haricinde Ajansta boş bulunan pozisyonlara atanabilmek için Ajans tarafından yapılacak ya da yükseköğretim kurumlarına yaptırılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak şarttır. Sınav, Ajansın görev alanına ilişkin konular ile alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği niteliklere ilişkin olarak belirlenen konulardan yapılır. Personelin işe alınmaları, sınavları, görev, yetki ve yükümlülükleri ile istihdamlarına dair diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yönetmelik

MADDE 9 – (1) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar; 6 ncı maddenin uygulanmasıyla ilgili olanlar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Yönetim Kuruluna üye seçilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ajansın Yönetim Kurulunda görev alması amacıyla; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinin görevlendireceği üye ve Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında görevlendirecekleri üyelerin seçimi işlemleri, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde Ajans tarafından yapılır. Bu seçim yapılıncaya kadar, Ajans Yönetim Kurulu üyeleri, havalimanı ve terminal işletmeleri ve Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin temsilcileri arasından Bakan tarafından atanır.

(2) Seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin kendi aralarından ilgili mevzuatı uyarınca seçimle belirleyecekleri üyenin yerine, bu seçim yapılıncaya kadar seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin arasından Bakan tarafından bir üye Yönetim Kuruluna atanır.

Deniz turizmi araçlarından turizm payının tahsili

GEÇİCİ MADDE 2– (Ek:3/11/2022-7420/38 md.) (1) Bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen turizm payı, Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından 31/12/2022 tarihine kadar alınır.

Seçilmiş olan üyelerin görevlerinin devamı

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek:25/10/2023-7464/30 md.) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Ajansın Yönetim Kurulunda görev alması amacıyla seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin kendi aralarından ilgili mevzuatı uyarınca seçimle belirledikleri üyenin görevi, bu maddeyi ihdas eden Kanunla 3 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca seçim yapılıncaya kadar devam eder.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Kanunun;

a) 6 ncı maddesi 1/10/2019 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

(Aralık2023)

Başa dön tuşu