Gümrük Genel Tebliğleri

Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)

5.10.2010-27730 Resmi Gazete
TÜRKİYE – AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3/12/2008 tarih ve 5824 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 19/12/2008 tarih ve 2008/14450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak 24/12/2008 tarih ve 27090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması”nın  gümrük işlemleri ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi olup, IPA Çerçeve Anlaşması kapsamındaki tüm gümrük işlemlerinde uygulanır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, IPA Çerçeve Anlaşması, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve  4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Karara dayanılarak çıkarılmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;
a) Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicisi: AT Sözleşmesi kapsamında mal tedarik eden ve/veya hizmet sunan ve/veya iş yapan ve/veya hibe sözleşmesini yürüten gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Geçici Giriş Belgesi: Ülkemiz ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan IPA Çerçeve Anlaşması uyarınca görev yapmak üzere gelen yerleşik eşleştirme danışmanlarının taşıtları için hibe yararlanıcısı kurum veya kuruluş tarafından onaylanan ve buna istinaden taşıtın geçici ithal işleminin yapıldığı taahhütname ve teminat hükmünde olan belgeyi (Ek:1),
c) Hibe Yararlanıcısı: AT Sözleşmesi kapsamında nihai olarak hibeden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
d) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığı’nı,
e) Sözleşme Makamı: Avrupa Komisyonu ile Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği mali yardımlarını kullandırmakla görevlendirilen ve Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicisi ile AT sözleşmesini imzalayan kurum veya kuruluşları,
f) Taşıtsız Çıkacak Şahıslara İlişkin Taahhütname: Şahısların taşıtlarını gümrük idaresine teslim etmeden taşıtsız olarak yurtdışına çıkmak istemeleri halinde, taşıtın kendilerinde muhafaza edildiğine ilişkin çalıştıkları hibe yararlanıcısı kurum veya kuruluşlarca verilecek taahhütnameyi (Ek:2),
g) Yerleşik Eşleştirme Danışmanı: IPA kapsamında uygulanan Eşleştirme Projelerinde proje ortağı olarak seçilen AB üyesi ülkeden gelen, ülkemizde uzun dönemli olarak hibe yararlanıcısı kurumda tam zamanlı bir şekilde projenin uygulanmasında çalışan danışmanları,
ifade eder.
IPA çerçeve anlaşmasının gümrük mevzuatı ve işlemlerine ilişkin hükümleri
MADDE 4 – (1) IPA Çerçeve Anlaşması kapsamındaki gümrük işlemleri,
Anlaşmanın 25 inci maddesinin birinci fıkrasının;
– (b) bendindeki; “Katılım Öncesi Yardım Aracı eşleştirme projelerinde görev alan Yerleşik Eşleştirme Danışmanları da dahil olmak üzere, finansmanı Toplulukça sağlanan etkinliklerde yer alan personele ve bunların yakın aile üyelerine, diğer ikili ya da çok taraflı anlaşma veya yardım ve teknik işbirliği düzenlemeleri altında Türkiye Cumhuriyeti’nde istihdam edilen muadili seviye ve statüdeki uluslararası personele verilenden daha az imtiyaz, ayrıcalık ve muafiyet sağlanmaması”,
– (d) bendindeki; “Yararlanıcının mevcut kanun, kural ve düzenlemelerine tabi olarak sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli malların ithalatını sağlayacak tüm izinlerin verilmesi; profesyonel ekipman ithal edecek gerçek ve tüzel kişiler, talepleri halinde, sözkonusu ekipmana ilişkin olarak Yararlanıcının ulusal mevzuatında tanımlandığı şekilde geçici ithalat sisteminden yararlanacaklardır”,
– (e) bendindeki; “Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında gerçekleştirilen ithalatların, vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve/veya eş etkili diğer vergilerden muaf tutulmaları”,
– (f) bendindeki; “Sözleşmenin bütünüyle gerçekleştirilmesini müteakip, yukarıda bahsedilen malların yeniden ihracı için gerekli tüm izinlerin verilmesi”
(2) 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının;
– (a) bendindeki; “AT yüklenicileri tarafından yapılan tüm ithalatın, gümrük veya ithalat vergileri, harçları, Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi veya herhangi bir diğer benzeri vergi, harç veya ücrete tabi olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’ne girmesine izin verilir. Bu muafiyet, sadece AT sözleşmesi kapsamında AT yüklenicisi tarafından tedarik edilen mallar ve/veya verilen hizmetler ve/veya yapılan işlere ilişkin olarak yapılan ithalata uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, yukarıda belirtilen vergi, gümrük vergisi veya harçlar ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık veya gecikmeye bakılmaksızın, sözleşme hükümlerinde belirlendiği üzere ve sözleşmenin normal olarak uygulanması için gerektiği gibi hemen kullanılmak üzere AT yüklenicisine teslimi için giriş noktasından serbest bırakılmasını sağlayacaktır.”
– (f) bendindeki; “Hizmet ve/veya iş ve/veya hibe sözleşmeleri ve/veya eşleştirme sözleşmelerinde veya anlaşmalarında belirtilen görevleri yerine getirmek üzere yerel olarak istihdam edilenler dışında kalan gerçek kişiler (ve onların birinci derecedeki aile üyeleri) tarafından kişisel kullanımlarına yönelik olarak ithal edilen  şahsi eşyalar ve ev eşyaları, sözleşmenin sona ermesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yeniden ihraç edilmeleri ya da ülke içinde elden çıkarılmaları kaydıyla gümrük vergileri, ithalat vergileri, vergiler, yükler ve/veya eş etkiye sahip diğer vergilerden muaf tutulacaktır.”
Hükümleri çevresinde tamamlanacaktır.
IPA kapsamında serbest dolaşıma girecek ticari eşyaya ilişkin işlemler
MADDE 5 – (1) IPA kapsamında serbest dolaşıma girecek ticari eşya için IPA Çerçeve Anlaşması’nın 25/1-e ve 26/2-a maddeleri çerçevesinde, gümrük veya ithalat vergileri, harçları, KDV, ÖTV veya herhangi benzeri vergi ve harçlardan istisna tutulmak suretiyle AT Yüklenicileri tarafından AT Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek olan ithalat işlemleri, 8/5/2009 tarih ve 27222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinin “İstisnanın Uygulanması” ve “İthalat İstisnası ile İlgili Özellikli Durumlar” başlıklı  4.2.2. ve 4.2.3. bölümlerinde yer alan usul ve esaslara göre ve BİLGE Sisteminde IPA muafiyet kodu seçilmek suretiyle tamamlanacaktır.
(2) IPA kapsamında serbest dolaşıma girecek ticari eşya için basitleştirilmiş usulde işlem yapma talepleri, Gümrük Yönetmeliği’nin 23 ve 24 üncü maddelerinde yer alan koşullar aranmaksızın kabul edilecektir.
Yerleşik eşleştirme danışmanlarının kişisel kullanımına mahsus kara taşıtlarının ülkemize getirilmesi
MADDE 6 – (1) IPA Çerçeve Anlaşması uyarınca ülkemizde görev yapan yerleşik eşleştirme danışmanlarının kişisel kullanımına mahsus kara taşıtlarının ülkemize getirilmesine ilişkin olarak, 23 Ocak 2010 tarihli ve 27471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
(2) IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında görev yapmak üzere gelen yerleşik eşleştirme danışmanlarının taşıtları için hibe yararlanıcısı kurumlar tarafından onaylanan, taahhütname ve teminat hükmünde olan geçici giriş belgesine istinaden geçici ithal işlemi yapılacaktır.
(3) Aynı kapsamda taşıt getirenlerin, taşıtlarını gümrük idaresine teslim etmeden taşıtsız olarak geçici bir süre için yurt dışına çıkmak istemeleri hâlinde, taşıtın kendilerinde muhafaza edildiğine ilişkin çalıştıkları kurum ve kuruluşlarca verilecek taahhütnameyi, taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde olmak koşulu ile yurt dışına çıkmadan önce gümrük idaresine ibraz etmeleri gerekmektedir.
İrtibat numaraları
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında olabilecek tereddütler ve karşılaşılabilecek sorunlar için Müsteşarlığın aşağıdaki irtibat numaraları kullanılacaktır:
+90 312 306 89 97 (IPA Kapsamında Serbest Dolaşıma Girecek Ticari Eşya)
+90 312 306 77 25 (Yerleşik Eşleştirme Danışmanlarının Araçları)
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK: 1 
ÜLKEMİZ İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA İMZALANAN IPA (KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI) ÇERÇEVE ANLAŞMASI UYARINCA ÇALIŞMAK ÜZERE GELEN YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANLARININ KİŞİSEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA TAŞIT ARAÇLARINA AİT GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ
 
Ülkemiz ile Avrupa Komisyonu arasında 11 Temmuz 2008 tarihinde imzalanan ve 24 Aralık 2008 tarihli ve 27090 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5824 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) Çerçeve Anlaşması hükümleri gereğince……………………………………………………….. Bakanlığında/Teşkilatında/Kuruluşunda çalışmakta ve Türkiye’ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını getirmiş bulunmaktadır.
Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götürmez ise mevzuat dâhilinde gümrük vergilerini ödeyeceğini, dâhilde alınan vergileri vereceğini ve yurt dışına kesin çıkışı esnasında gümrük ve maliye daireleri ile her türlü ilişiğinin kesilmesinden sonra ayrılmasına müsaade edileceğini, aksi takdirde gümrük idarelerince aranan gümrük vergilerinin Bakanlığımız/Teşkilatımız/Kuruluşumuz tarafından ödeneceğini beyan ve taahhüt ederim.

…/…/20…

Yetkili şahsın
Adı Soyadı
Unvanı
İmza ve Mühür
Römork veya Karavan (varsa) bu kısımda doldurulacak
Otomobilin
1- Markası                       :
2- Tipi                             :
3- Modeli                        :
4- Cinsi                            :
5- Motor No                   :
6- Şasi No                        :
7-Radyo-teyp markası    :
8-Türkiye’ye giriş tarihi :
Taşıt Sahibinin
1-Adı soyadı                 :
2-Doğum yeri                 :
3-Doğum tarihi              :
4-e-mail adresi               :
5-GSM No                     :

…………………………..…..Bakanlığınca/Teşkilatınca/Kuruluşunca yukarıda evsafı gösterilen taşıtım hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.

Tarih ve İmza
 
EK: 2
YURTDIŞINA TAŞITSIZ ÇIKACAK ŞAHISLARA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

……………………………………………….. isimli şahıs tarafından geçici ithalat rejimi kapsamında yurda girişi yapılan aşağıda özellikleri belirtilen taşıt ile ilgili olarak, söz konusu şahıs  …………………………….. ila ……………………….. tarihleri arasında geçici olarak yurtdışında bulunacağından taşıtının yukarıda belirtilen süre zarfında tarafımızca  ……………………………………………….………………………………………………………… adresinde muhafaza edileceğini ve söz konusu süre içerisinde kullanılmayacağını beyan ve taahhüt ederim.
…/…/20…

Yetkili Şahsın
Adı Soyadı
Unvanı ve İmzası
Otomobilin
1- Plakası                        :
2- Markası                       :
3- Tipi                             :
4- Modeli                        :
5- Cinsi                            :
6- Motor No                   :
7- Şasi No                        :
8-Radyo-teyp markası    :
9-Türkiye’ye giriş tarihi  :
_________________________________________________________________________
Bu kısım gümrük idaresi tarafından doldurulacaktır

Yukarıda adı geçen şahsın geçici olarak yurtdışına çıkışlarında ve tekrar yurda girişlerinde pasaportunda yazılı olan taşıt meşruhatının nazarı itibara alınmamasını rica ederim.

…/…/20…
Gümrük Yetkilisinin
Adı Soyadı
Unvanı
İmza ve Mühür

Başa dön tuşu