Kambiyo-Mali

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/35)

Hazine Müsteşarlığından:
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/35)
29.05.2008 tarih ve 26890 sayılı Resmi Gazete
Amaç
MADDE 1- (1)Bu Tebliğin amacı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre bankalarca altın, gümüş ve platin depo hesabı açılmasına, altın, gümüş ve platin kredisi kullandırılmasına ve kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından yurt dışından kıymetli madenler kredisi sağlanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1)Bu Tebliğ, 11/8/1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara istinaden hazırlanmıştır.
Altın, gümüş ve platin depo hesapları

MADDE 3 – (Değişik:29.05.2013-28661 R.G.) (1) Bankalar Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler adına vadeli veya vadesiz olarak altın, gümüş ve platin depo hesabı açabilirler. Bu hesaplar, altın, gümüş ve platinin fiziken teslimi, yurtiçi ya da yurtdışı banka hesaplarından transferi veya bankalarca satış yapılmak suretiyle açılabilir.

(2) Altın, gümüş ve platinin yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar nezdinde bulunan depo hesapları arasında altın için 1000/1000, gümüş ve platin için 100/100 saflığa göre elektronik olarak transferi mümkündür.”

Altın, gümüş ve platinin niteliği
MADDE 4- (1)Altın, gümüş ve platin depo hesapları, en az 995/1000 saflıkta altın, 99.9/100 saflıkta gümüş ve 99.95/100 saflıkta platinin teslimi veya bankaca satışının yapılması suretiyle açılır.
(2)Gerek bir işçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş gerekse içine ilave madde katılarak veya katılmaksızın alım satımı yapılan veya basılı altın gümüş ve platin üzerinden de hesap açılması mümkündür.

Muhasebeleştirme, faiz ve kâr payına esas tutar

MADDE 5 – (Değişik:29.05.2013-28661 R.G.) (1) Altın, gümüş ve platin depo hesapları açıldığı saflığa tekabül eden gram karşılığı ile muhasebeleştirilir. Müşteriye verilen hesap cüzdanında ve alım satım belgesinde, depo hesabındaki tutarın, altın için 995/1000 ve 1000/1000, gümüş ve platin için 100/100 saflığa göre dönüşüm yapılarak belirtilmesi gereklidir.”

Faiz veya kâr payı ödemeleri

MADDE 6 – (Değişik:29.05.2013-28661 R.G.) (1) Depo hesapları için bankalarca tespit edilecek oranlar üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz veya kâr payları, hesaplarda altın, gümüş veya platin olarak izlenir. Faiz veya kâr payı ödemeleri altın, gümüş, platin veya bunların ödeme günündeki karşılığı Türk Lirası veya döviz cinsinden yapılabilir.”

Geri ödeme
MADDE 7- (1)Depo hesaplarından hesap cüzdanında kayıtlı altın, gümüş veya platin miktarının kısmen veya tamamen mudiye teslimi şeklinde ödeme yapılabilir. Banka ile mudi arasında varılacak anlaşmaya göre bankalarca altın, gümüş veya platin, ödeme günündeki değeri üzerinden satın alınabilir ve karşılığında mudiye Türk Lirası veya döviz ödenebilir.

“Altın, gümüş, platin kredisi açılması (Değişik 07.03.2013-28580 R.G. (Tebliğ 2013-32/42)

MADDE 8 – (1) Bankalar depo hesapları karşılığı altın, gümüş, platin ile satın aldıkları altın, gümüş veya platinin teslimi veya karşılığının Türkiye’de yerleşik müşteriye Türk Lirası, yurt dışında yerleşik müşteriye ise Türk Lirası veya döviz olarak ödenmesi suretiyle;

a) Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik kişilere,

b) Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik kişilere tutarı en az 5 milyon ABD Doları ve ortalama vadesi bir yılın üzerinde olmak üzere,   (Mülga: 13.07.2019-30330 R.G. 2019/32-54)

c) Türkiye’de veya yurtdışında yerleşik kişilere teminat olarak alacakları Türkiye’deki şubelerinde bulundurulan kıymetli maden depo hesabı ve/veya altına dayalı sermaye piyasası aracı tutarını geçmemek üzere, altın, gümüş veya platin kredisi kullandırabilirler.

(2) Bu kredilerin müşteri adına açılacak depo hesabına alacak kaydedilmesi mümkündür. Bu hesaplardan hesap cüzdanında kayıtlı altın, gümüş veya platin miktarının kısmen veya tamamen müşteriye teslimi şeklinde ödeme yapılabilir.

(3) Banka ile müşteri arasında varılacak anlaşmaya göre bankalarca altın, gümüş veya platin, ödeme günündeki değeri üzerinden satın alınabilir ve karşılığında Türkiye’de yerleşik müşteriye Türk Lirası, yurt dışında yerleşik müşteriye ise Türk Lirası veya döviz ödenebilir.

(4) Altın, gümüş veya platin kredisi uygulamasında miktar, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen usule göre tespit edilir.”

Kredi hesapları
MADDE 9- (1)Altın, gümüş veya platin kredisi hesaplarına bankalarca tespit edilecek oranlar üzerinden tahakkuk ettirilecek faizler, altın, gümüş veya platin olarak hesaplarda izlenir. Bu kredi hesapları, müşteriler tarafından altın, gümüş veya platin teslimi suretiyle veya banka ile müşteri arasında varılacak anlaşmaya göre Türk Lirası veya döviz geri ödemesi yapılarak kapatılabilir.
Fiyat
MADDE 10- (1)Altın, gümüş veya platin alış ve satış fiyatları bankalarca, serbestçe tespit edilir.
Yurt dışından kredi alınması
MADDE 11- (1)Kıymetli maden aracı kuruluşları kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile kendileri ya da müşterileri nam ve hesabına yurt dışından altın, gümüş veya platin kredisi alabilirler. Bu krediler fiziken yurda sokulmaksızın döviz veya Türk Lirasına çevrilerek de kullanılabilir.
(2)Söz konusu krediler yoluyla yurda sokulan işlenmemiş kıymetli madenlerin üç iş günü içinde İstanbul Altın Borsası’na teslimi ve Borsa Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği piyasalarda işlem görmesi zorunludur.
(3)Kredilere ilişkin geri ödemeler, işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli madenin teslimi, döviz veya Türk Lirası olarak yapılabilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 12- (1)16.05.2000 tarih ve 24051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000-32/25 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13- (1)Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14-(1)Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür

Başa dön tuşu