Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 91)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
91.01 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar
dahil) (zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama
metallerden olanlar) :
– Elektrikle çalışan kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun
olmasın):
9101.11.00.00.00 – – Sadece mekanik göstergesi olanlar Adet 75
9101.19.00.00.00 – – Diğerleri Adet 75
– Diğer kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):
9101.21.00.00.00 – – Otomatik kurmalı olanlar Adet 75
9101.29.00.00.00 – – Diğerleri Adet 75
– Diğerleri:
9101.91 – – Elektrikle çalışanlar
9101.91.00.00.11 – – – Cep saatleri Adet 75
9101.91.00.00.12 – – – Kronometreler Adet 75
9101.91.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 75
9101.99 – – Diğerleri
9101.99.00.00.11 – – – Cep saatleri Adet 75
9101.99.00.00.12 – – – Kronometreler Adet 75
9101.99.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 75
91.02 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçları
dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç) :
– Elektrikle çalışan kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun
olmasın):
9102.11.00.00.00 – – Sadece mekanik göstergesi olanlar Adet 75
9102.12.00.00.00 – – Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital) Adet 75
9102.19.00.00.00 – – Diğerleri Adet 75
– Diğer kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):
9102.21.00.00.00 – – Otomatik kurmalı olanlar Adet 75
9102.29.00.00.00 – – Diğerleri Adet 75
– Diğerleri:
9102.91 – – Elektrikle çalışanlar
9102.91.00.00.11 – – – Cep saatleri Adet 75
9102.91.00.00.12 – – – Kronometreler Adet 75
9102.91.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 75
9102.99 – – Diğerleri
9102.99.00.00.11 – – – Cep saatleri Adet 75
9102.99.00.00.12 – – – Kronometreler Adet 75
9102.99.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 75
91.03 Saat makinalı duvar saatleri ve çalar saatler( 91.04 pozisyonundaki
saatler hariç ):
9103.10 – Elektrikle çalışanlar:
9103.10.00.10.00 – – Çalar saatler Adet 75
9103.10.00.90.00 – – Diğerleri Adet 75
9103.90 – Diğerleri:
9103.90.00.10.00 – – Çalar saatler Adet 75
9103.90.00.90.00 – – Diğerleri Adet 75
9104.00 Motorlu kara nakil vasıtalarının, uçakların, uzay araçlarının, gemilerin
veya diğer nakil vasıtaIarının alet tablolarına mahsus saatler
ve benzerleri
9104.00.00.00.11 – Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 75
9104.00.00.00.19 – Diğerleri Adet 75
91.05 Diğer saatler:
– Çalar saatler:
9105.11.00.00.00 – – Elektrikle çalışanlar Adet 75
9105.19.00.00.00 – – Diğerleri Adet 75
– Duvar saatleri:
9105.21.00.00.00 – – Elektrikle çalışanlar Adet 75
9105.29.00.00.00 – – Diğerleri Adet 75
– Diğerleri:
9105.91.00.00.00 – – Elektrikle çalışanlar Adet 75
9105.99.00.00.00 – – Diğerleri Adet 75
91.06 Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve
zaman sayaçları (devam kaydeden cihazlar, tarih ve saat kayde-
dici cihazlar gibi) :
9106.10.00.00.00 – Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar Adet 75
9106.90.00.00.00 – Diğerleri Adet 75
9107.00 Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan
saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına
göre duran cihazlar ve diğer cihazlar)
9107.00.00.00.11 – Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 75
9107.00.00.00.19 – Diğerleri Adet 75
91.08 Cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış veya birleştirilmiş) :
– Elektrikle çalışanlar:
9108.11.00.00.00 – – Sadece mekanik göstergeli veya mekanik göstergenin
birleştirilebildiği bir tertibata sahip olanlar Adet 75
9108.12.00.00.00 – – Sadece opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital) Adet 75
9108.19.00.00.00 – – Diğerleri Adet 75
9108.20.00.00.00 – Otomatik kurmalı olanlar Adet 75
9108.90.00.00.00 – Diğerleri Adet 75
91.09 Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol
saatleri hariç) :
9109.10.00.00.00 – Elektrikle çalışanlar Adet 75
9109.90.00.00.00 – Diğerleri Adet 75
91.10 Tamamlanmış saat makinaları (birleştirilmemiş veya kısmen
birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleş-
tirilmiş); saat makinalarının taslakları:
– Cep veya koI saatlerine ait olanlar:
9110.11 – – Tamamlanmış makinalar (birleştirilmemiş veya kısmen birleş –
tirilmiş) (şablonlar):
9110.11.10.00.00 – – – Spiral rakkaslı olanlar Adet 75
9110.11.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 75
9110.12.00.00.00 – – Tamamlanmamış makinalar (birleştirilmiş) 75
9110.19.00.00.00 – – Taslaklar 75
9110.90.00.00.00 – Diğerleri 75
91.11 Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları:
9111.10.00.00.00 – Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metaller-
den zarflar Adet 75
9111.20.00.00.00 – Adi metallerden zarflar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun
olmasın) Adet 75
9111.80.00.00.00 – Diğer zarflar Adet 75
9111.90.00.00.00 – Aksam ve parçalar 75
91.12 Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu fasıldaki eşyaya ait benzeri
zarflar ve bunların aksam ve parçaları:
9112.20.00.00.00 – Zarflar Adet 75
9112.90.00.00.00 – Aksam ve parçalar 75
91.13 Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:
9113.10 – Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama
metallerden olanlar:
9113.10.10.00.00 – – Kıymetli metallerden olanlar 20
9113.10.90.00.00 – – Kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar 20
9113.20 – Adi metallerden olanlar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun
olmasın)
9113.20.00.00.11 – – Altınla kaplanmış olanlar 50
9113.20.00.00.19 – – Diğerleri 50
9113.90 – Diğerleri:
9113.90.00.10.00 – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar 150
9113.90.00.20.00 – – Mensucattan mamul olanlar 100
9113.90.00.30.00 – – İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan
mamul olanlar 20
9113.90.00.40.00 – – Plastik maddelerden olanlar 150
9113.90.00.90.00 – – Diğerleri 50
91.14 Diğer saat aksamı :
9114.10.00.00.00 – Yaylar (zemberekler dahil) 75
9114.30.00.00.00 – Kadranlar 75
9114.40.00.00.00 – Tablalar ve köprüler 75
9114.90.00.00.00 – Diğerleri 75
Başa dön tuşu