Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 83)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
83.01 Adi metallerden kilitler ve asma kilitler (anahtarlı, şifreli
veya elektrikli); adi metallerden bir kilidi olan, mesnetli veya mes-
netsiz kancalar; bunların adi metallerden anahtarları:
8301.10 – Asma kilitler :
8301.10.00.00.11 – – Şifreli olanlar 75
8301.10.00.00.19 – – Diğerleri 75
8301.20.00.00.00 – Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler 75
8301.30.00.00.00 – Mobilyalar için kullanılan türden kilitler 75
8301.40 – Diğer kilitler:
– – Kapı kilitleri:
8301.40.11.00.00 – – – Silindirli kapı kilitleri 75
– – – Diğerleri:
8301.40.19.00.11 – – – – Soğuk hava depolarına mahsus olanlar 75
8301.40.19.00.19 – – – – Diğerleri 75
– – Diğer kilitler:
8301.40.90.00.11 – – – Kasalar için şifreli kilitler 75
8301.40.90.00.12 – – – Diğer şifreli kilitler 75
8301.40.90.00.19 – – – Diğer kilitler 75
8301.40.90.00.21 – – – Asansörlerin, teleferik cihazlarının, gezer vinçlerin kilitleri 75
8301.40.90.00.29 – – – Diğerleri 75
8301.50.00.00.00 – Kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz kancalar 75
8301.60 – Aksam ve parçalar:
8301.60.00.00.11 – – Kapı kilidi silindirleri (barel) 75
8301.60.00.00.19 – – Diğerleri 75
8301.70.00.00.00 – Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar 75
83.02 Adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya (mobilya, kapı,
merdiven, pencere, panjur, karoseri,eyer takımları, bavul, sandık,
mahfaza ve benzeri eşya için); adi metallerden sabit askılıklar, şap-
ka askıları, dirsekler ve benzeri eşya; adi metallerden donanımları
ile birlikte olan küçük tekerlekler; adi metallerden otomatik kapı
kapayıcıları:
8302.10 – Menteşeler:
8302.10.00.00.11 – – Soğuk hava depolarına mahsus olanlar 100
8302.10.00.00.12 – – Nakil vasıtalarına mahsus olanlar 100
8302.10.00.00.19 – – Diğerleri 100
8302.20.00.00.00 – Küçük tekerlekler 100
8302.30.00.00.00 – Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya 100
– Diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya:
– – Binalar için olanlar :
– – – Kapılar için olanlar:
8302.41.10.00.11 – – – – Soğuk hava depolarına mahsus olanlar 100
8302.41.10.00.19 – – – – Diğerleri 100
8302.41.50.00.00 – – – Pencere ve Fransız pencereleri için olanlar 100
8302.41.90.00.00 – – – Diğerleri 100
8302.42.00.00.00 – – Diğerleri, mobilyalar için olanlar 100
8302.49.00.00.00 – – Diğerleri 100
8302.50.00.00.00 – Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya 100
8302.60.00.00.00 – Otomatik kapı kapayıcıları 100
8303.00 Adi metallerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler,
emniyetli çekmeceler, kutular ve benzeri eşya:
8303.00.40.00.00 – Kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler 50
– Emniyetli çekmeceler, kutular ve benzeri eşya :
8303.00.90.00.11 – – Emniyetli çekmeceler ve kutular 50
8303.00.90.00.12 – – Telefon kumbaraları 50
8303.00.90.00.19 – – Diğerleri 50
8304.00 Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları,
kağıtlıklar, kalem kutuları, kaşe askılıkları ve benzeri büro eşyası
(94.03 pozisyonundaki büro mobilyaları hariç):
– Bakırdan ve kurşundan olanlar .
8304.00.00.10.11 – – Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları 40
8304.00.00.10.19 – – Diğerleri 40
– Nikelden olanlar :
8304.00.00.20.11 – – Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları 60
8304.00.00.20.19 – – Diğerleri 60
– Diğerleri :
8304.00.00.90.11 – – Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları 50
8304.00.00.90.19 – – Diğerleri 50
83.05 Adi metallerden dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen meka-
nizmalar, kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri, endeks kartekslerine
mahsus işaret maşaları ve benzeri büro eşyası; adi metallerden şe-
rit halinde zımba telleri (bürolarda, döşemecilikte ve ambalaj işle-
rinde kullanılanlar gibi):
8305.10.00.00.00 – Dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar 50
8305.20 – Şerit halinde zımba telleri:
8305.20.00.10.00 – – Bürolarda kullanılanlar 50
– – Döşemecilik ve ambalaj işlerinde kullanılanlar:
8305.20.00.21.00 – – – Demir veya çelikten olanlar 60
8305.20.00.25.00 – – – Bakırdan olanlar 40
8305.90.00.00.00 – Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) 50
83.06 Adi metallerden elektrikli olmayan ziller, çanlar, gonglar ve ben-
zerleri; adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası; adi metal-
lerden fotoğraf resim ve benzerleri için çerçeveler; adi metaller-
den aynalar:
8306.10 – Ziller, çanlar, gonglar ve benzerleri :
8306.10.00.00.11 – – Ziller 50
8306.10.00.00.12 – – Çanlar 50
8306.10.00.00.13 – – Gonglar 50
8306.10.00.00.14 – – Kampanalar 50
8306.10.00.00.19 – – Diğerleri 50
8306.10.00.00.25 – – Aksam ve parçalar 50
– Heykelcikler ve diğer süs eşyası:
8306.21.00.00.00 – – Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar 100
8306.29 – – Diğerleri:
8306.29.00.10.00 – – – Demir veya çelikten ve aluminyumdan olanlar 50
8306.29.00.30.00 – – – Kurşundan ve bakırdan olanlar 40
8306.29.00.90.00 – – – Diğerleri 100
8306.30.00.00.00 – Fotoğraf, resim ve benzerleri için çerçeveler; aynalar 50
83.07 Adi metallerden eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı parçala-
rıyla birlikte olsun olmasın):
8307.10 – Demir veya çelikten olanlar:
8307.10.00.00.11 – – Metal körükler 50
8307.10.00.00.12 – – Çelikten hava kanalı 50
8307.10.00.00.18 – – Diğerleri 50
8307.90 – Diğer adi metallerden olanlar:
8307.90.00.00.11 – – Metal körükler 50
8307.90.00.00.12 – – Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri
(10 KPA’ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan) 50
8307.90.00.00.13 – – Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun olmasın) 50
8307.90.00.00.18 – – Diğerleri 50
83.08 Adi metallerden kancalar, mesnetli kancalar, tokalar, kancalı
tokalar, kopçalar, çengelli kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve benzeri
diğer eşya (giyim eşyası veya aksesuarı, ayakkabı, mücevherat, kol saati,
kitap, tente, deri eşya, seyahat eşyası veya saraciye eşyası ve diğer hazır
eşya ve teçhizat için); adi metallerden boru şeklinde veya yarık saplı
perçinler; adi metallerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar :
8308.10 – Kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri :
8308.10.00.00.11 – – Kopçalar (çengelli olanlar dahil) 75
8308.10.00.00.12 – – Bağ deliği kapsülleri 75
8308.20.00.00.00 – Boru şeklinde veya yarık saplı perçinler 75
8308.90 – Diğerleri (aksam dahil):
8308.90.00.10.00 – – Boncuklar ve kesilmiş ince pullar 100
8308.90.00.90.00 – – Diğerleri 75
83.09 Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dahil),
şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak
plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri
teferruat:
8309.10.00.00.00 – Dişli tıpalar 50
8309.90 – Diğerleri:
8309.90.10.00.00 – – Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi geçen aluminyum kapsüller 50
– – Diğerleri:
8309.90.90.10.00 – – – Demir veya çelikten olanlar 50
– – – Diğerleri:
8309.90.90.91.00 – – – – Dişli kapaklar 60
8309.90.90.99.00 – – – – Diğerleri 50
8310.00.00.00.00 Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, adres levhaları ve ben-
zeri levhalar, rakamlar, harfler ve diğer işaretler (94.05 pozisyonun-
dakiler hariç) 50
83.11 Adi metallerden veya metal karbürlerden teller, çubuklar, ince bo-
rular, levhalar, elektrotlar ve benzeri eşya (lehim ve kaynak işlerin-
de yahut metallerin veya metal karbürlerin bir noktada toplanması
işlemlerinde kullanılmak amacıyla temizleyici veya eritici madde-
lerle üzerleri kaplanmış veya içleri doldurulmuş); püskürtme usu-
lüyle metal kaplamacılığında kullanılan aglomere adi metal tozla-
rından teller ve çubuklar:
8311.10 – Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yap-
mak için):
8311.10.00.10.00 – – Çekirdeği nikel esaslı olanlar 50
8311.10.00.20.00 – – Çekirdeği paslanmaz çelikten olanlar 50
– – Diğerleri:
8311.10.00.90.11 – – – Örtüsü titandioksit esaslı olanlar 50
8311.10.00.90.12 – – – Örtüsü toprak alkali metal bileşiği esaslı olanlar 50
8311.10.00.90.13 – – – Örtüsü selüloz esaslı olanlar 50
8311.10.00.90.19 – – – Diğerleri 50
8311.20.00.00.00 – Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yap-
mak için) 50
8311.30.00.00.00 – Adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller
(alevle lehim veya kaynak yapmak için) 50
8311.90.00.00.00 – Diğerleri 50
Başa dön tuşu