Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 39)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
I. İLK ŞEKİLLERDE
39.01 Etilen polimerleri (ilk şekillerde):
3901.10 – Özgül kütlesi 0,94’ten az olan polietilen:
3901.10.10.00.00 – – Lineer polietilen 50
– – Diğerleri
3901.10.90.00.11 – – – Alçak yoğunluk polietilen 50
3901.10.90.00.12 – – – Polietilen kompaundları 50
3901.10.90.00.19 – – – Diğerleri 50
3901.20 – Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen:
3901.20.10.00.00 – – Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C’de
özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan,
– 50 mgr./kg. veya daha az aluminyum,
– 2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum,
– 2 mgr./kg. veya daha az krom,
– 2 mgr./kg. veya daha az demir,
– 2 mgr./kg. veya daha az nikel,
– 2 mgr./kg. veya daha az titanyum
ve
– 8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen
imaline mahsus) 50
– – Diğerleri
3901.20.90.00.11 – – – Yüksek yoğunluk polietilen 50
3901.20.90.00.12 – – – Polietilen kompaundları 50
3901.20.90.00.19 – – – Diğerleri 50
3901.30.00.00.00 – Etilen-vinil asetat kopolimerleri 50
3901.40.00.00.00 – Etilen-alfa-olefin kopolimerleri, özgül kütlesi 0,94’ten az olanlar 50
3901.90 – Diğerleri
3901.90.30.00.00 – – Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine
; polistiren’in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütilenkopolimer
ve polistiren (ağırlıkça % 35 veya daha az stiren içeren)
(bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) 50
– – Diğerleri
3901.90.80.00.11 – – – Etilen propilen kopolimeri 50
3901.90.80.00.12 – – – Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kompaundlar dahil) 50
3901.90.80.00.19 – – – Diğerleri 50
39.02 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde):
3902.10 – Polipropilen:
3902.10.00.00.11 – – Polipropilen kompaundları 50
3902.10.00.00.19 – – Diğerleri 50
3902.20.00.00.00 – Poliizobutilen 50
3902.30 – Propilen kopolimerleri:
3902.30.00.00.11 – – Polipropilen kopolimerleri kompaundları 50
3902.30.00.00.19 – – Diğerleri 50
3902.90 – Diğerleri:
3902.90.10.00.00 – – Polistiren’in A-B-A blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren
(ağırlık itibariyle % 35 veya daha az stiren içeren) (bu fasılın 6 (b)
notunda belirtilen şekillerden birinde olan) 50
3902.90.20.00.00 – – Polybut -1- ene (but-1-ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az etilen
içeren kopolimer veya polybut – 1 – ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya
daha az polietilen ve/veya ağırlık itibariyle % 25 veya daha az
polipropilen karışımı) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden
birinde olan) 50
3902.90.90.00.00 – – Diğerleri 50
39.03 Stiren polimerleri (ilk şekillerde):
– Polistiren:
3903.11.00.00.00 – – Genleşebilen 50
3903.19.00.00.00 – – Diğerleri 50
3903.20.00.00.00 – Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri 50
3903.30.00.00.00 – Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri 50
3903.90 – Diğerleri:
3903.90.10.00.00 – – Sadece stiren ve alil alkolün kopolimeri (asetil değeri 175 veya daha
fazla) 50
3903.90.20.00.00 – – Bromlanmış polistiren (ağırlık itibariyle % 58 veya daha fazla fakat
% 71’i geçmeyen oranda bromin içeren, bu fasılın 6 (b) Notunda
belirtilen şekillerden birinde olan) 50
3903.90.90.00.00 – – Diğerleri 50
39.04 Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri
(ilk şekillerde) :
– Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)
3904.10.00.00.11 – – Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC) 50
3904.10.00.00.19 – – Diğerleri 50
– Diğer poli(vinil klorür):
3904.21.00.00.00 – – Plastifiye edilmemiş PVC 50
3904.22.00.00.00 – – Plastifiye edilmiş PVC 50
3904.30.00.00.00 – Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri 50
3904.40.00.00.00 – Diğer vinil klorür kopolimerleri 50
3904.50 – Viniliden klorür polimerleri:
3904.50.10.00.00 – – Viniliden klorürle akrilonitril kopolimeri (çapı 4 mikrometre veya daha
fazla fakat 20 mikrometreyi geçmeyen genleşebilir kürecik şeklinde) 50
3904.50.90.00.00 – – Diğerleri 50
– Florlu polimerleri:
3904.61.00.00.00 – – Politetrafloretilen (PTFE) 50
3904.69 – – Diğerleri:
3904.69.10.00.00 – – – Polivinil florür (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde
olan ) 50
3904.69.20.00.00 – – – Fluoroelastomer FKM 50
3904.69.80.00.00 – – – Diğerleri 50
3904.90.00.00.00 – Diğerleri 50
39.05 Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde );
diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde):
– Poli(vinil asetat) :
3905.12.00.00.00 – – Sulu dispersiyon halinde 50
3905.19.00.00.00 – – Diğerleri 50
– Vinil asetat kopolimerleri :
3905.21.00.00.00 – – Sulu dispersiyon halinde 50
3905.29.00.00.00 – – Diğerleri 50
3905.30.00.00.00 – Poli(vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin) 50
– Diğerleri :
3905.91.00.00.00 – – Kopolimerler 50
3905.99 – – Diğerleri:
3905.99.10.00.00 – – – Poli (vinil formal) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde
olup, molekül ağırlığı 10 000 veya daha fazla fakat 40 000’i geçmeyen
ve ağırlık itibariyle:
– vinil asetat üzerinden değerlendirildiğinde % 9,5 veya daha fazla
fakat % 13’den fazla olmayan asetil grupları içeren ve
– vinil alkol üzerinden değerlendirildiğinde % 5 veya daha fazla
fakat % 6,5’den fazla olmayan hidroksil grupları içeren) 50
3905.99.90.00.00 – – – Diğerleri 50
39.06 Akrilik polimerler (ilk şekillerde):
3906.10.00.00.00 – Poli(metil metakrilat) 50
3906.90 – Diğerleri:
3906.90.10.00.00 – – Poli [N- (3- hidroksiimino -1,1- dimetilbutil) akrilamid] 50
3906.90.20.00.00 – – 2-Diizopropilaminoetil metil akrilat ile desil metil akrilatın kopolimerinin
ağırlık itibariyle N,N-dimetil asetamid’de % 55 veya daha fazla
kopolimer içeren çözeltisi 50
3906.90.30.00.00 – – Akrilik asit ile 2-etilhekzil akrilat kopolimeri (ağırlık itibariyle % 10 veya
fazla fakat % 11’den fazla olmayan 2-etilhekzil akrilat içeren) 50
3906.90.40.00.00 – – Akrilonitril ile metil akrilat kopolimeri [Polibutadien-akrilonitril (NBR)
ile tadil edilmiş] 50
3906.90.50.00.00 – – Tekstil baskı patlarının imalinde kıvam verici olarak kullanılmaya
mahsus akrilik asid ile metil akrilat ve az miktarda diğer monomerleri
içeren polimerizasyon ürünü 50
3906.90.60.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla metil akrilat içeren (silika içersin
içermesin) metil akrilat ile etilenin sonda olmayan (non-terminal)
ikame karboksi grubunu içeren monomerin kopolimeri 50
3906.90.90.00.00 – – Diğerleri 50
39.07 Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde);
polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliester –
ler (ilk şekillerde) :
3907.10.00.00.00 – Poliasetaller 50
3907.20 – Diğer polieterler:
– – Polieter alkoller:
3907.20.11.00.00 – – – Polietilen glikoller 50
3907.20.20.00.00 – – – Diğerleri 50
– – Diğerleri:
3907.20.91.00.00 – – – 1-Kloro-2,3-epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri 50
3907.20.99.00.00 – – – Diğerleri 50
3907.30.00.00.00 – Epoksi reçineler 50
3907.40.00.00.00 – Polikarbonatlar 50
3907.50.00.00.00 – Alkit reçineler 50
– Poli(etilen tereftalat) :
3907.61.00.00.00 – – 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar 50
3907.69.00.00.00 – – Diğerleri 50
3907.70.00.00.00 – Poli(laktik asit) 50
– Diğer poliesterler:
3907.91 – – Doymamışlar:
3907.91.10.00.00 – – – Sıvı 50
3907.91.90.00.00 – – – Diğerleri 50
3907.99 – – Diğerleri :
3907.99.05.00.00 – – – Termoplastik sıvı kristal aromatik poliester kopolimerleri 50
3907.99.10.00.00 – – – Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) 50
3907.99.80.00.00 – – – Diğerleri 50
39.08 Poliamidler (ilk şekillerde):
3908.10 – Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12:
3908.10.00.00.11 – – Kompaundları 50
3908.10.00.00.19 – – Diğerleri 50
3908.90.00.00.00 – Diğerleri 50
39.09 Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde):
3909.10.00.00.00 – Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri 50
3909.20.00.00.00 – Melamin reçineler 50
– Diğer amino reçineler:
3909.31.00.00.00 – – Poli (metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI) 50
3909.39.00.00.00 – – Diğerleri 50
3909.40.00.00.00 – Fenolik reçineler 50
3909.50 – Poliüretanlar:
3909.50.10.00.00 – – 2,2′- (tert-butilimino) dietanol ve 4,4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat
poliüretanın N,N-dimetil asetamid’de ağırlık itibariyle % 50 veya daha
fazla polimer içeren çözeltisi 50
3909.50.90.00.00 – – Diğerleri 50
3910.00 Silikonlar (ilk şekillerde)
3910.00.00.00.11 – Silikon yağları 50
3910.00.00.00.12 – Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler 50
3910.00.00.00.19 – Diğerleri 50
39.11 Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler,
polisülfürler, polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı notunda
belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan) (ilk şekillerde):
3911.10.00.00.00 – Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri,
politerpenler 50
3911.90 – Diğerleri:
– – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyon ürünleri (kimyasal
olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3911.90.11.00.00 – – – Poli (oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden
-1,4-fenilen) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde) 50
3911.90.13.00.00 – – – Poli (tiyo-1,4-fenilen) 50
3911.90.19.00.00 – – – Diğerleri 50
– – Diğerleri:
3911.90.92.00.00 – – – p-Krezol ve divinil benzen kopolimerinin N,N-dimetilasetamid’de
ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi;
Hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri 50
3911.90.99.00.00 – – – Diğerleri 50
39.12 Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilme –
yen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
– Selüloz asetatları:
3912.11.00.00.00 – – Plastifiye edilmemiş olanlar 50
3912.12.00.00.00 – – Plastifiye edilmiş olanlar 50
3912.20 – Selüloz nitratları (kollodyonlar dahil):
– – Plastifiye edilmemiş olanlar:
– – – Kollodyonlar ve seloidin
3912.20.11.00.11 – – – – % 12,6’dan az oranda azot içeren ve % 25’den fazla oranda su
veya alkolle ıslatılmış olanlar 50
3912.20.11.00.19 – – – – Diğerleri 50
– – – Diğerleri
3912.20.19.00.11 – – – – % 12,6’dan az oranda azot içeren ve % 25’den fazla oranda su
veya alkolle ıslatılmış olanlar 50
3912.20.19.00.19 – – – – Diğerleri 50
3912.20.90.00.00 – – Plastifiye edilmiş olanlar 50
– Selüloz eterleri:
3912.31.00.00.00 – – Karboksimetilselüloz ve tuzları 50
3912.39 – – Diğerleri:
3912.39.20.00.00 – – – Hidroksipropilselüloz 50
3912.39.85.00.00 – – – Diğerleri 50
3912.90 – Diğerleri:
3912.90.10.00.00 – – Selüloz esterleri 50
3912.90.90.00.00 – – Diğerleri 50
39.13 Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii
polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal
türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan) (ilk şekillerde):
3913.10.00.00.00 – Aljinik asit, tuzları ve esterleri 50
3913.90 – Diğerleri:
3913.90.00.10.00 – – Dekstran 15
3913.90.00.20.00 – – Tabii kauçuğun kimyasal türevleri 50
3913.90.00.90.00 – – Diğerleri 50
3914.00.00.00.00 39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon
değiştiriciler (ilk şekillerde) 50
II. DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR; YARI MAMULLER; EŞYA
39.15 Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:
3915.10.00.00.00 – Etilen polimerlerinden olanlar 50
3915.20.00.00.00 – Stiren polimerlerinden olanlar 50
3915.30.00.00.00 – Vinil klorür polimerlerinden olanlar 50
3915.90 – Diğer plastiklerden olanlar:
– – Propilen polimerlerinden olanlar:
3915.90.11.10.00 – – – Katılma polimerizasyonu ürünleri 50
3915.90.11.90.00 – – – Diğerleri 50
– – Diğerleri:
3915.90.80.00.11 – – – Polietilen tereftalattan (PET) olanlar 50
3915.90.80.00.19 – – – Diğerleri 50
39.16 Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen
monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş
olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş):
3916.10.00.00.00 – Etilen polimerlerinden olanlar 50
3916.20.00.00.00 – Vinil klorür polimerlerinden olanlar 50
3916.90 – Diğer plastiklerden olanlar:
– – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
(kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3916.90.10.00.11 – – – Fenoplastlardan olanlar 50
3916.90.10.00.12 – – – Poliüretanlardan olanlar 50
3916.90.10.00.19 – – – Diğerleri 50
– – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3916.90.50.00.11 – – – Akrilik ve metakrilik polimerlerinden,akrilmetakrilik kopolimerlerinden
olanlar 50
3916.90.50.00.12 – – – Politetrafloretilenden olanlar 50
3916.90.50.00.19 – – – Diğerleri 50
3916.90.90.00.00 – – Diğerleri 50
39.17 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon,
nipel, dirsek, flanşlar gibi):
3917.10 – Sertleştirilmiş protein veya selülozik maddelerden yapılmış
suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları):
3917.10.10.00.00 – – Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar 50
3917.10.90.00.00 – – Selülozik plastik maddelerden olanlar 50
– Sert borular ve hortumlar:
3917.21 – – Etilen polimerlerinden olanlar:
3917.21.10.00.00 – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir
uzunlukta kesilmiş (yüzeyi islenmiş olsun olmasın fakat daha ileri
bir işlem görmemiş) 50
3917.21.90.00.00 – – – Diğerleri 150
3917.22 – – Propilen polimerlerinden olanlar:
3917.22.10.00.00 – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzun –
lukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir
işlem görmemiş) 50
3917.22.90.00.00 – – – Diğerleri 150
3917.23 – – Vinil klorür polimerlerinden olanlar:
3917.23.10.00.00 – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir
uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri
bir işlem görmemiş) 50
3917.23.90.00.00 – – – Diğerleri 150
3917.29 – – Diğer plastiklerden olanlar:
3917.29.00.10.00 – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş
(yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) 50
3917.29.00.20.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları
takılmış olanlar 150
3917.29.00.30.00 – – – Dikişli borular 150
3917.29.00.40.00 – – – Sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal
türevlerinden olanlar 50
3917.29.00.90.00 – – – Diğerleri 50
– Diğer borular ve hortumlar:
3917.31 – – Esnek borular ve hortumlar (en az 27,6 MPa’Iık bir basınca
dayanabilenler):
3917.31.00.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları
takılmış olanlar 150
3917.31.00.20.00 – – – Hava kanalları 50
3917.31.00.80.00 – – – Diğerleri 50
3917.32 – – Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş
veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olmayan):
3917.32.00.10.00 – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzun –
lukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri
bir işlem görmemiş) 50
3917.32.00.20.00 – – – Sosis,sucuk,salam için suni kılıflar 50
3917.32.00.30.00 – – – Dikişli borular 150
3917.32.00.40.00 – – – Hava kanalları 50
3917.32.00.80.00 – – – Diğerleri 50
3917.33.00.00.00 – – Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş
veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan) 150
3917.39 – – Diğerleri:
3917.39.00.10.00 – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta
kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem
görmemiş) 50
3917.39.00.20.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları
takılmış olanlar 150
3917.39.00.30.00 – – – Dikişli olanlar 150
3917.39.00.40.00 – – – Hava kanalları 50
3917.39.00.80.00 – – – Diğerleri 50
3917.40 – Bağlantı elemanları:
3917.40.00.00.11 – – Sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için) 150
3917.40.00.00.12 – – Elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için muflar 150
3917.40.00.00.19 – – Diğerleri 150
39.18 Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın)
(rulo veya kare şeklinde); bu fasılın 9 numaralı notunda belirtilen
plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları:
3918.10 – Vinil klorür polimerlerinden olanlar:
– – Bir mesnet üzerine poli(vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya
kaplanmış olanlar
3918.10.10.00.11 – – – PVC yer kaplamaları m2 50
3918.10.10.00.12 – – – PVC duvar veya tavan kaplamaları m2 50
– – Diğerleri
3918.10.90.00.11 – – – Kalınlığı 5mm’yi geçmeyenler m2 150
3918.10.90.00.19 – – – Diğerleri m2 150
3918.90 – Diğer plastiklerden olanlar
3918.90.00.00.11 – – İç mekan duvar ve tavanlar için polistiren karolar m2 150
3918.90.00.00.19 – – Diğerleri m2 150
39.19 Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar,
şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo halinde
olsun olmasın):
3919.10 – Genişliği 20 cm.yi geçmeyen rulolar halinde:
– – Yapışkan bantlar (vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla
sıvanmış):
3919.10.12.00.00 – – – Poli(vinil klorür) veya polietilenden olanlar 50
3919.10.15.00.00 – – – Polipropilenden olanlar 50
3919.10.19.00.00 – – – Diğerleri 50
– – Diğerleri
3919.10.80.10.00 – – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
(kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın) 50
3919.10.80.20.00 – – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar 50
3919.10.80.90.00 – – – Diğerleri 60
3919.90 – Diğerleri
3919.90.20.00.00 – – Yarı iletken waferlerin üretiminde kullanılan türde kendinden yapışkanlı
dairesel cilalama pedleri 50
– – Diğerleri:
3919.90.80.10.00 – – -Yüzey işleminden daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve kareden
başka şekilde kesilmiş olanlar 75
3919.90.80.20.00 – – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
(kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın) 50
3919.90.80.30.00 – – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar 50
3919.90.80.90.00 – – – Diğerleri 50
39.20 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler
(gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka
tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz):
3920.10 – Etilen polimerlerinden olanlar:
– – Kalınlığı 0,125 mm.yi geçmeyenler:
– – – Polietilenden olanlar :
– – – – Özgül kütlesi 0,94’ten az olanlar:
3920.10.23.00.00 – – – – – Polietilen film (yarı iletkenlerin veya baskı devrelerin imalinde
kullanılan ışık geçirmez film üretimine mahsus kalınlığı 20
mikrometre veya daha fazla, fakat 40 mikrometreyi geçmeyen) 50
3920.10.24.00.00 – – – – – Baskılı olmayan Streç film (strech film) 50
3920.10.25.00.00 – – – – – Diğerleri 50
3920.10.28.00.00 – – – – Özgül kütlesi 0,94 veya fazla olanlar 50
3920.10.40.00.00 – – – Diğerleri 50
– – Kalınlığı 0,125 mm.yi geçenler:
3920.10.81.00.00 – – – Sentetik kağıt hamuru [Rutubet sağlayıcı madde olarak suda çözün-
müş poli(vinil alkol) içeren birbirleriyle bağlantılı olmayan çok ince
liflere ayrılmış polietilen liflerinden yapılmış ıslak tabakalar halinde
(% 15’i geçmeyen selüloz liflerle karıştırılmış olsun olmasın)] 50
3920.10.89.00.00 – – – Diğerleri 50
3920.20 – Propilen polimerlerinden olanlar:
– – Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler:
– – – Bioryente olanlar
3920.20.21.00.11 – – – – Baskılı olanlar 50
3920.20.21.00.19 – – – – Diğerleri 50
3920.20.29.00.00 – – – Diğerleri 50
3920.20.80.00.00 – – Kalınlığı 0,10 mm.yi geçenler 50
3920.30.00.00.00 – Stiren polimerlerinden olanlar 50
– Vinilklorür polimerlerinden olanlar:
3920.43 – – Ağırlık itibariyle % 6’dan az olmayan plastifiyan içerenler:
3920.43.10.00.00 – – – Kalınlığı 1 mm. yi geçmeyenler 50
3920.43.90.00.00 – – – Kalınlığı 1 mm.yi geçenler 50
3920.49 – – Diğerleri :
3920.49.10.00.00 – – – Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler 50
3920.49.90.00.00 – – – Kalınlığı 1 mm.yi geçenler 50
– Akrilik polimerlerden olanlar:
3920.51.00.00.00 – – Poli(metil metakrilik)ten olanlar 50
3920.59 – – Diğerleri:
3920.59.10.00.00 – – – Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlığı 150 mikrometreyi
geçmeyen film şeklinde) 50
3920.59.90.00.00 – – – Diğerleri 50
– Polikarbonatlar,alkit reçineler,polialil esterler ve diğer polies-
terlerden olanlar :
3920.61.00.00.00 – – Polikarbonatlardan olanlar 50
3920.62 – – Poli(etilen tereftalat)dan olanlar :
– – – Kalınlığı 0,35 mm.yi geçmeyenler:
3920.62.12.00.00 – – – – Poli(etilen teraftalat) film (esnek manyetik disklerin imali için kalınlığı
72 mikrometre veya daha fazla fakat 79 mikrometreyi geçmeyen);
Poli(etilen teraftalat) film (fotopolimer baskı levhalarının imali için
kalınlığı 100 mikrometre veya daha fazla fakat 150 mikrometreyi
geçmeyen) 50
3920.62.19.00.00 – – – – Diğerleri 50
3920.62.90.00.00 – – – Kalınlığı 0,35 mm.yi geçenler 50
3920.63.00.00.00 – – Doymamış poliesterlerden olanlar 50
3920.69.00.00.00 – – Diğer poliesterlerden olanlar 50
– Selülozdan veya selülozun kimyasal türevlerinden olanlar:
3920.71.00.00.00 – – Rejenere selülozdan olanlar 50
3920.73 – – Selüloz asetattan olanlar:
3920.73.10.00.00 – – -Sinemacılık ve fotoğrafçılık için rulo veya şerit halinde filmler 50
3920.73.80.00.00 – – – Diğerleri 50
3920.79 – – Diğer selüloz türevlerinden olanlar:
3920.79.10.00.00 – – – Vulkanize liflerden olanlar 50
3920.79.90.00.00 – – – Diğerleri 50
– Diğer plastiklerden olanlar:
3920.91.00.00.00 – – Poli(vinil butiral)dan olanlar 50
3920.92.00.00.00 – – Poliamidlerden olanlar 50
3920.93.00.00.00 – – Amino reçinelerden olanlar 50
3920.94.00.00.00 – – Fenolik reçinelerden olanlar 50
3920.99 – – Diğer plastiklerden olanlar:
– – – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
(kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3920.99.21.00.00 – – – – Poliimid levha ve şerit (sıvanmamış veya sadece plastikle sıvanmış
ya da kaplanmış) 50
3920.99.28.00.00 – – – – Diğerleri 50
– – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3920.99.52.00.00 – – – – Bioryante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla
poli(vinil alkol) içeren, kaplanmamış kalınlığı 1 mm’yi geçmeyen) 50
3920.99.53.00.00 – – – – İyon değiştirici membranlar (kloralkali elektrolitik pillerde kullanıl-
maya mahsus florlanmış plastik malzemeden) 50
3920.99.59.00.00 – – – – Diğerleri 50
– – – Diğerleri :
3920.99.90.10.00 – – – – Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar 50
3920.99.90.90.00 – – – – Diğerleri 50
39.21 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler
ve şeritler:
– Gözenekli olanlar:
3921.11.00.00.00 – – Stiren polimerlerinden olanlar 50
3921.12.00.00.00 – – Vinilklorür polimerlerinden olanlar 50
3921.13 – – Poliüretanlardan olanlar :
3921.13.10.00.00 – – – Esnek olanlar 50
3921.13.90.00.00 – – – Diğerleri 50
3921.14.00.00.00 – – Rejenere selülozdan olanlar 50
3921.19 – – Diğer plastiklerden olanlar:
3921.19.00.10.00 – – – Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar 50
3921.19.00.90.00 – – – Diğerleri 50
3921.90 – Diğerleri
– – Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
(kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3921.90.10.00.00 – – – Poliesterlerden olanlar 50
3921.90.30.00.00 – – – Fenolik reçinelerden olanlar 50
– – – Amino reçinelerden olanlar:
– – – – Tabaka tabaka tertiplenmiş olanlar:
3921.90.41.00.00 – – – – – Yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü
dekore edilmiş olanlar 50
3921.90.43.00.00 – – – – – Diğerleri 50
3921.90.49.00.00 – – – – Diğerleri 50
– – – Diğerleri
3921.90.55.00.11 – – – – Poliamidlerden olanlar 50
3921.90.55.00.12 – – – – Poliüretanlardan olanlar 50
3921.90.55.00.19 – – – – Diğerleri 50
– – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
3921.90.60.00.11 – – – Polietilenden olanlar 50
3921.90.60.00.12 – – – Polivinil klorürden olanlar 50
3921.90.60.00.13 – – – Polipropilenden olanlar 50
3921.90.60.00.19 – – – Diğerleri 50
– – Diğerleri :
3921.90.90.10.00 – – – Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar 50
3921.90.90.90.00 – – – Diğerleri 50
39.22 Plastiklerden banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler, lavabolar, bideler,
alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik
eşya:
3922.10 – Banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler ve lavabolar
3922.10.00.00.11 – – Banyo küvetleri 150
3922.10.00.00.12 – – Duş tekneleri 150
3922.10.00.00.13 – – Lavabolar 150
3922.10.00.00.14 – – Eviyeler 150
3922.20.00.00.00 – Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları 150
3922.90 – Diğerleri :
3922.90.00.10.00 – – Su depoları (donanımlı olsun olmasın) 50
– – Diğerleri
3922.90.00.90.11 – – – Bideler 150
3922.90.00.90.12 – – – Sifonlar (Pis su tesisatı için) 150
3922.90.00.90.19 – – – Diğerleri 150
39.23 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus
malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri :
3923.10 – Kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya:
3923.10.10.00.00 – – Yarı iletken waferler, masklar veya retiküllerin taşınması veya
paketlenmesinde kullanılacak şekilde şekil verilmiş veya buna uygun
kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya 150
3923.10.90.00.00 – – Diğerleri 150
– Torbalar ve çantalar (külahlar dahil):
3923.21 – – Etilen polimerlerinden olanlar
3923.21.00.00.11 – – – Tüm sıvılar için torbalar 150
3923.21.00.00.19 – – – Diğerleri 150
3923.29 – – Diğer plastiklerden olanlar:
– – – Poli(vinil klorür)den olanlar
3923.29.10.00.11 – – – – Tüm sıvılar için torbalar 150
3923.29.10.00.19 – – – – Diğerleri 150
– – – Diğerleri
3923.29.90.00.11 – – – – Tüm sıvılar için torbalar 150
3923.29.90.00.19 – – – – Diğerleri 150
3923.30 – Damacanalar, şişeler, mataralar ve benzeri eşya:
– – Hacmi 2 litreyi geçmeyenler
3923.30.10.00.11 – – – Katı ilaç şekilleri için kaplar Adet 150
3923.30.10.00.12 – – – Yarı katı ilaç şekilleri için kaplar Adet 150
3923.30.10.00.19 – – – Diğerleri Adet 150
3923.30.90.00.00 – – Hacmi 2 litreyi geçenler Adet 150
3923.40 – Makaralar, masuralar, bobinler ve benzeri eşya:
– – Fotoğraf ve sinema filmlerinin veya 85.23 pozisyonlarında
belirtilen film, şerit ve benzerlerinin sarılmasına mahsus makaralar,
bobinler ve benzeri eşya :
3923.40.10.10.00 – – – Fotoğraf veya sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar 60
3923.40.10.90.00 – – – Diğerleri 150
– – Diğerleri
3923.40.90.00.11 – – – Mürekkepli şeritler için boş kaset ve makaralar 150
3923.40.90.00.19 – – – Diğerleri 150
3923.50 – Tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri:
3923.50.10.00.00 – – Şişeler için kapak ve kapsüller 150
3923.50.90.00.00 – – Diğerleri 150
3923.90.00.00.00 – Diğerleri 150
39.24 Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet
eşyası :
3924.10 – Sofra ve mutfak eşyası:
3924.10.00.00.11 – – Silikondan 100
3924.10.00.00.19 – – Diğerleri 100
3924.90 – Diğerleri:
3924.90.00.00.11 – – Emzikli biberon başlıkları 150
3924.90.00.00.12 – – Çocuklar için klozet daraltıcılar 150
3924.90.00.00.19 – – Diğerleri 150
39.25 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastik –
lerden inşaat malzemeleri:
3925.10.00.00.00 – Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri
kaplar 150
3925.20.00.00.00 – Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve
kapı eşikleri (1) adet 150
3925.30 – Panjurlar, storlar (venedik storları dahil) ve benzeri eşya ve
bunların aksam ve parçaları:
3925.30.00.00.11 – – Panjurlar 150
3925.30.00.00.12 – – Menfezler 150
3925.30.00.00.19 – – Diğerleri 150
3925.90 – Diğerleri:
3925.90.10.00.00 – – Kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit
olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları 150
3925.90.20.00.00 – – Elektrik devreleri için anahtarlar,borular ve kablo tablaları 150
3925.90.80.00.00 – – Diğerleri 150
39.26 Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen
diğer maddelerden eşya:
3926.10.00.00.00 – Okul ve büro malzemeleri 150
– Giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarları(eldivenler, tek parmak
eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil)
3926.20.00.00.11 – – Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan) 150
3926.20.00.00.19 – – Diğerleri 150
3926.30.00.00.00 – Mobilya, karoseri veya benzerleri için bağlantı elemanları 150
3926.40.00.00.00 – Küçük heykeller ve diğer süs eşyası 150
3926.90 – Diğerleri:
3926.90.50.00.00 – – Drenajların girişinde suyun filtre edilmesinde kullanılan delikli
ızgara ve benzeri eşya 150
– – Diğerleri:
– – – Levhalardan yapılmış olanlar:
3926.90.92.00.11 – – – – Fare altlığı (Mouse pad) 150
3926.90.92.00.19 – – – – Diğerleri 150
– – – Diğerleri :
3926.90.97.10.00 – – – – Korseler,giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve benzerleri 50
3926.90.97.20.00 – – – – Yelpazeler,sapları ve saplarının aksamı 100
– – – – Diğerleri
3926.90.97.90.11 – – – – – İlaç ölçü kaşıkları 150
3926.90.97.90.12 – – – – – Poliüretandan prezervatifler 150
3926.90.97.90.13 – – – – – Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri (bir mesnete monteli olsun olmasın) 150
3926.90.97.90.14 – – – – – Kelepçeler 150
3926.90.97.90.15 – – – – – Fare altlığı (Mouse pad) 150
3926.90.97.90.18 – – – – – Diğerleri 150
(1) Çerçeve ve eşiği olsun olmasın, kapı veya pencere tek bir parça
olarak kabul edilir.
Başa dön tuşu