Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 32)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
32.01 Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar; tanenler ve
bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
3201.10.00.00.00 – Kebrako hülasası 75
3201.20 – Mimoza hülasası:
3201.20.00.10.00 – – Kuru hülasa 75
3201.20.00.90.00 – – Diğerleri 75
3201.90 – Diğerleri:
– – Sumak, boya meşesi palamudu (valonia), meşe ağacı ve at kestane-
si ağacı hülasası
3201.90.20.00.11 – – – Sumak hülasası 75
3201.90.20.00.12 – – – Boya meşesi palamudu hülasası 75
3201.90.20.00.19 – – – Diğerleri 75
– – Diğerleri :
3201.90.90.10.00 – – – Diğer bitkisel menşeli hülasalar 75
3201.90.90.20.00 – – – Tanenler (tannik asitler) ( sulu mazı taneni dahil) 25
3201.90.90.90.00 – – – Diğerleri 25
32.02 Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler ve debagatte
kullanılan inorganik maddeler; debagatte kullanılan
müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin); ön
debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar:
3202.10.00.00.00 – Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler 40
3202.90 – Diğerleri
3202.90.00.00.11 – – Bazik krom sülfat 40
3202.90.00.00.12 – – Debagatte kullanılan diğer anorganik maddeler 40
3202.90.00.00.13 – – Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin
içermesin) 40
3202.90.00.00.14 – – Ön debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar 40
3203.00 Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar
dışındaki boyayıcı hülasalar dahil), (kimyasal olarak
belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı
notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya
hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:
– Bitkisel menşeli boyayıcı maddeler ve esası bitkisel menşeli
boyayıcı madde olan müstahzarlar:
3203.00.10.10.00 – – Tabii indigo (tabii çivit) 25
3203.00.10.90.00 – – Diğerleri 40
3203.00.90.00.00 – Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler ve esası hayvansal
menşeli boyayıcı madde olan müstahzarlar 40
32.04 Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli
bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda
belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı
maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri
veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler
(kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın):
– Sentetik organik boyayıcı maddeler ve bu fasılın 3 numaralı
notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik
boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:
3204.11.00.00.00 – – Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 20
3204.12 – – Asit boyalar (premetalize olsun olmasın) ve esası bu boyalar olan
müstahzarlar; mordan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.12.00.00.11 – – – Asit boyalar 20
3204.12.00.00.12 – – – Mordan boyalar 20
3204.12.00.00.19 – – – Diğerleri 20
3204.13.00.00.00 – – Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 20
3204.14.00.00.00 – – Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 20
3204.15.00.00.00 – – Vat boyalar (bu durumda pigment olarak kullanılanlar dahil)
ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 20
3204.16.00.00.00 – – Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 20
3204.17 – – Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar
3204.17.00.00.11 – – – Pigmentler 20
3204.17.00.00.12 – – – Esası pigment olan müstahzarlar 20
3204.19 – – Diğerleri (3204.11 ila 3204.19 aIt pozisyonlarında yer alan
boyayıcı maddelerin iki veya daha fazlasından meydana gelen
karışımlar dahil)
3204.19.00.00.11 – – – Kükürtlü boyalar 20
3204.19.00.00.12 – – – Solvent boyalar 20
3204.19.00.00.19 – – – Diğerleri 20
3204.20.00.00.00 – Fluoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik
organik ürünler 20
3204.90.00.00.00 – Diğerleri 20
3205.00 Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen
müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar:
3205.00.00.10.00 – Sentetik laklar 20
3205.00.00.90.00 – Diğerleri 30
32.06 Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen
müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç);
lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak
belirli bir yapıda olsun olmasın) :
– Esası titandioksit olan pigmentler ve müstahzarlar:
3206.11.00.00.00 – – Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80
veya daha fazla titandioksit içerenler 50
3206.19.00.00.00 – – Diğerleri 50
3206.20 – Esası krom bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar
3206.20.00.00.11 – – Baryum kromat esaslı pigmentler 50
3206.20.00.00.12 – – Çinko kromat esaslı pigmentler 50
3206.20.00.00.13 – – Stronsiyum kromat esaslı pigmentler 50
3206.20.00.00.14 – – Kurşun kromat esaslı pigmentler 50
3206.20.00.00.19 – – Diğerleri 50
– Diğer boyayıcı maddeler ve diğer müstahzarlar:
3206.41 – – Ultramarin ve esası ultramarin olan müstahzarlar:
3206.41.00.10.00 – – – Ultramarin 30
3206.41.00.90.00 – – – Diğerleri 50
3206.42.00.00.00 – – Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve
müstahzarlar 50
3206.49 – – Diğerleri:
3206.49.10.00.00 – – – Magnetit 50
3206.49.70.00.00 – – – Diğerleri 50
3206.50.00.00.00 – Lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler 50
32.07 Seramik, emaye veya cam sanayiinde kullanılan müstahzar
pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar ve müstahzar boyalar,
cam haline gelebilen terkipler, sırlar, sıvı cilalar ve benzeri müstah-
zarlar; toz, granül veya pul şeklindeki cam hamuru ve diğer camlar:
3207.10.00.00.00 – Müstahzar pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar, müstahzar
boyalar ve benzeri müstahzarlar 30
3207.20 – Cam haline gelebilen terkipler, sırlar ve benzeri müstahzarlar :
3207.20.10.00.00 – – Sırlar 30
– – Diğerleri
3207.20.90.00.11 – – – Cam haline gelebilen terkipler 30
3207.20.90.00.19 – – – Diğerleri 30
3207.30.00.00.00 – Sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar 30
3207.40 – Cam hamuru ve diğer camlar (toz, granül veya pul halinde):
3207.40.40.00.00 – – Pul halindeki camlar (uzunluğu 0,1 mm veya daha fazla fakat 3,5
mm’yi geçmeyen ve kalınlığı 2 mikrometre veya daha fazla fakat
5 mikrometreyi geçmeyen) ;Toz veya granül halindeki camlar
(ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla silikon dioksid içeren) 10
3207.40.85.00.00 – – Diğerleri 10
32.08 Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş
tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan
boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil); bu fasılın 4
numaralı notunda belirtilen çözeltiler:
3208.10 – Esası poliester olanlar:
3208.10.10.00.00 – – Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler 50
3208.10.90.00.00 – – Diğerleri 50
3208.20 – Esası akrilik veya vinil polimer olanlar:
– – Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler
3208.20.10.00.11 – – – Esası akrilik olanlar 50
3208.20.10.00.12 – – – Esası vinil polimer olanlar 50
– – Diğerleri
3208.20.90.00.11 – – – Esası akrilik olanlar 50
3208.20.90.00.12 – – – Esası vinil polimer olanlar 50
3208.90 – Diğerleri :
– – Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler:
3208.90.11.00.00 – – – 2,2′- (tert – butilimino) dietanol ve 4,4′- metilendisiklohekzil
diiozosiyanat poliüretanın N,N – dimetilasetamid’de ağırlık itibariyle
% 48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi 50
3208.90.13.00.00 – – – p – Krezol ve divinilbenzen kopolimerinin N,N – dimetilasetamid’de
ağırlık itibariyle % 48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi 50
3208.90.19.00.00 – – – Diğerleri 50
– – Diğerleri:
– – – Esası sentetik polimer olanlar
3208.90.91.00.11 – – – – Florlu polimer vernikler 50
3208.90.91.00.19 – – – – Diğer sentetik vernikler 50
3208.90.91.00.21 – – – – Florlu polimer boyalar 50
3208.90.91.00.22 – – – – Trafik yol boyaları 50
3208.90.91.00.23 – – – – Yapı (inşaat) son kat boyaları 50
3208.90.91.00.29 – – – – Diğer sentetik boyalar 50
– – – Esası kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer olanlar
3208.90.99.00.11 – – – – Selülozik vernikler 50
3208.90.99.00.12 – – – – Selülozik boyalar 50
3208.90.99.00.19 – – – – Diğerleri 50
32.09 Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş
tabii polimerler olup sulu ortamda dağılan ve çözülen boyalar
ve vernikler (emaye ve laklar dahil):
3209.10 – Esası akrilik ve vinil polimer olanlar
3209.10.00.00.11 – – Yapı son kat boyaları (su bazlı) 50
3209.10.00.00.19 – – Diğer akrilik esaslı olanlar 50
3209.10.00.00.21 – – Esası vinil polimer olanlar 50
3209.90.00.00.00 – Diğerleri 50
3210.00 Diğer boyalar ve vernikler (emayeler, laklar ve “distemperler”
dahil); derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler:
– Yağlı boya ve vernikler (emaye ve laklar dahil)
3210.00.10.00.11 – – Yağlı boyalar 50
3210.00.10.00.12 – – Vernikler 50
– Diğerleri
3210.00.90.00.11 – – Zehirli boyalar ( antifouling boyalar ) 50
3210.00.90.00.12 – – Diğer müstahzar boyalar 50
3210.00.90.00.13 – – Derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler 50
3210.00.90.00.19 – – Diğerleri 50
3211.00.00.00.00 Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler) 50
32.12 Boyaların (emaye dahil) imalinde kullanılan, susuz bir ortamda
dağılan, sıvı veya hamur şeklindeki pigmentler (metalik tozlar
ve pullar dahil); ıstampacılığa mahsus varaklar; perakende
satılacak şekil veya ambalajlarda bulunan boyalar ve diğer
boyayıcı maddeler:
3212.10.00.00.00 – Istampacılığa mahsus varaklar 50
3212.90 – Diğerleri:
3212.90.00.00.11 – – Bronz patlar 50
3212.90.00.00.12 – – Hazır boya imalinde kullanılacak bezir yağı,esanslı vernik ve diğer
boya ortamları içerisinde ezilmiş pigmentler 50
3212.90.00.00.19 – – Diğerleri 50
32.13 Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar,
eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet, tüp, kavanoz, şişe,
çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde):
3213.10.00.00.00 – Takım halindeki boyalar 30
3213.90.00.00.00 – Diğerleri 30
32.14 Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı
bileşikleri ve diğer macunlar; boyacılıkta kullanılan dolgu,
sıvama maddeleri; binaların dış cephesinde, binaların
içindeki duvar, tavan, taban ve benzeri yerlerde kullanılan
ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları:
3214.10 – Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı
bileşikleri ve diğer macunlar; boyacılıkta kullanılan dolgu,
sıvama maddeleri :
– – Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı
bileşikleri ve diğer macunlar
3214.10.10.00.11 – – – Reçineli macunlar ve çimentolar 35
3214.10.10.00.12 – – – Plastik esaslı macunlar 35
3214.10.10.00.19 – – – Diğer macunlar 35
3214.10.90.00.00 – – Boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri 35
– Diğerleri
3214.90.00.00.11 – – Çimento esaslı fayans, seramik ve döşeme plağı için yapıştırıcılar 35
3214.90.00.00.12 – – Dış cepheler için sentetik emülsiyon esaslı hazır sıva 35
3214.90.00.00.19 – – Diğerleri 35
32.15 Baskı mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer
mürekkepler (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın):
– Baskı mürekkepleri:
3215.11.00.00.00 – – Siyah 15
3215.19.00.00.00 – – Diğerleri 15
3215.90 – Diğerleri:
3215.90.20.00.00 – – 8443.31, 8443.32 veya 8443.39 alt pozisyonlarındaki cihazlara takılacak
ve mekanik veya elektrikli bileşenler içeren, entegre yazdırma başlığı olmayan
mürekkep kartuşları; 8443.31, 8443.32 veya 8443.39 alt pozisyonlarındaki
cihazlara takılacak özel şekillerde katı mürekkepler 25
– – Diğerleri:
3215.90.70.00.11 – – – Tekstil makinaları, ıstampa ve yazı makinalarının şeritleri için
mürekkepler 25
3215.90.70.00.19 – – – Diğerleri 25
Başa dön tuşu