Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 31)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
3101.00 Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış
veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel
veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi
tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
3101.00.00.10.00 – Kimyasal olarak işlem görmüş olanlar 15
3101.00.00.90.00 – Diğerleri 0
31.02 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler:
3102.10 – Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın):
3102.10.10.00.00 – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle
% 45’den fazla olan üre Kg N 20
3102.10.90.00.00 – – Diğerleri Kg N 20
– Amonyum sülfat; amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift
tuzları; karışımları:
3102.21.00.00.00 – – Amonyum sülfat Kg N 20
3102.29 – – Diğerleri
3102.29.00.00.11 – – – Amonyum sülfo nitrat Kg N 20
3102.29.00.00.19 – – – Diğerleri Kg N 20
3102.30 – Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın):
3102.30.10.00.00 – – Sulu çözelti halinde Kg N 20
3102.30.90.00.00 – – Diğerleri Kg N 20
3102.40 – Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi
olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları:
– – Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28’i geçmeyenler
3102.40.10.00.11 – – – Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) Kg N 20
3102.40.10.00.19 – – – Diğerleri Kg N 20
– – Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28’i geçenler
3102.40.90.00.11 – – – Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) Kg N 20
3102.40.90.00.19 – – – Diğerleri Kg N 20
3102.50.00.00.00 – Sodyum nitrat Kg N 25
3102.60.00.00.00 – Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve
karışımları Kg N 20
3102.80.00.00.00 – Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler
içindeki karışımları Kg N 20
3102.90 – Diğerleri (yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen
karışımlar dahil)
3102.90.00.10.00 – – Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla azot içeren kalsiyum siyanamid Kg N 30
3102.90.00.90.00 – – Diğerleri Kg N 20
31.03 Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler:
– Süper fosfatlar :
3103.11.00.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 35 veya daha fazla difosfor pentaoksit içerenler KgP2O5 10
3103.19.00.00.00 – – Diğerleri KgP2O5 10
3103.90.00.00.00 – Diğerleri KgP2O5 10
31.04 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler:
3104.20 – Potasyum klorür:
3104.20.10.00.00 – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık
itibariyle % 40 ‘ı geçmeyenler KgK2O 10
3104.20.50.00.00 – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık
itibariyle % 40’ı geçen fakat % 62’yi geçmeyenler KgK2O 10
3104.20.90.00.00 – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık
itibariyle % 62’yi geçenler KgK2O 10
3104.30 – Potasyum sülfat :
3104.30.00.10.00 – – Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler KgK2O 20
3104.30.00.90.00 – – Diğerleri KgK2O 20
3104.90 – Diğerleri:
– – Magnezyum sülfat – potasyum sülfat:
3104.90.00.11.00 – – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler KgK2O 10
3104.90.00.19.00 – – – Diğerleri KgK2O 25
3104.90.00.90.00 – – Diğerleri KgK2O 10
31.05 Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun
ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler;
diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri
şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda
olanları:
3105.10 – Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya
brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları :
– – Potasyum sülfat:
3105.10.00.11.00 – – – Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler 15
3105.10.00.19.00 – – – Diğerleri 20
– – Magnezyum sülfat – potasyum sülfat:
3105.10.00.21.00 – – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler 15
3105.10.00.29.00 – – – Diğerleri 25
– – Kalsiyum siyanamid:
3105.10.00.31.00 – – – Ağırlık itibariyle % 25 veya daha az azot içerenler 15
3105.10.00.39.00 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri
3105.10.00.90.11 – – – Sıvı gübreler 15
3105.10.00.90.19 – – – Diğerleri 15
3105.20 – Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun
üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler:
3105.20.10.00.00 – – Kuru madde üzerinden nitrogen oranı ağırlıkça %10’u geçenler 15
3105.20.90.00.00 – – Diğerleri 15
3105.30.00.00.00 – Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) 15
3105.40 – Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) ve bunun
diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) la karışımları:
3105.40.00.00.11 – – Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) 15
3105.40.00.00.12 – – Monoamonyum fosfat ile diamonyum fosfatın birbirleriyle karışımları 15
– Bitki besin maddeleri olan azot ve fosforun ikisini de içeren
diğer mineral veya kimyasal gübreler:
3105.51.00.00.00 – – Nitrat ve fosfat içerenler 15
3105.59 – – Diğerleri
3105.59.00.00.11 – – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itiba-
riyle %10 veya daha fazla olanlar 15
3105.59.00.00.19 – – – Diğerleri 15
3105.60.00.00.00 – Bitki besin maddeleri olan fosfor ve potasyumun ikisini de
içeren mineral veya kimyasal gübreler 15
3105.90 – Diğerleri:
3105.90.20.00.00 – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 10’u geçenler 15
3105.90.80.00.00 – – Diğerleri 15
Başa dön tuşu