Gümrük Genelgeleri

TRT bandrolleri (Genelge 2015/11)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407/010.06
Konu : TRT bandrolleri

GENELGE (2015/11)

11/9/2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda değişikliğe gidilmiştir.
Bahsi geçen değişiklik ile 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine bandrol ücretlerinin, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacağı hükmü getirilmiş, aynı maddeye eklenen (g) bendi ile de Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandrollerin teminat mektubu karşılığı verileceği belirtilmiştir.
Böylelikle, 6552 sayılı Kanun ile değişik 3093 sayılı Kanunda ithal eşyası için bandrol yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin iki usul öngörülmüştür. Buna göre, yükümlüler bandrol ücretlerini serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki (Özel Tüketim Vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere gümrük idaresine peşin olarak ödeyebilecekleri gibi Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden teminat mektubu karşılığı bandrolleri alabileceklerdir.
Yapılan düzenleme ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’na, bandrol bedellerinin ithalatta ÖTV ve KDV matrahlarına dâhil edilip edilmeyeceği sorulmuştur. Bu çerçevede peşin ödenen veya teminata bağlanan bandrol bedellerinin, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamında ithalatta ÖTV matrahına ve 3065 sayılı KDV Kanununun 21/b maddesi kapsamında ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Sezai UÇARMAK
Bakan a. Müsteşar V.
 
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu