Gümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Tarife Sınıflandırması (TV, monitör ve kameraların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları) (Genelge 2012/ 6)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.06.03.00-10.06.01 23/2/2012
Konu : TV-monitör-kamera

GENELGE

(2012/6)

Bakanlığımıza 85.28 tarife pozisyonunda yer alan televizyon alıcı cihazları ve monitörlerin sınıflandırılmasıyla ilgili tereddüt ve farklı uygulamalar olduğu yönünde bilgiler intikal etmektedir.
Bu nedenle söz konusu eşyanın sınıflandırılmasıyla ilgili mevzuatta yer alan kriterlere dikkat çekilmesi amacıyla iş bu Genelge yayımlanmıştır.
Buna göre;
1) Bir Görüntü Ekranına Sahip TV Alıcıları: Bilindiği üzere 8528.72 tarife alt pozisyonunda bir ekrana sahip ve tv yayınlarını gösterebilen günlük yaşamda da televizyon olarak adlandırılan cihazlar yer almaktadır. Bu alt pozisyonda bulunan 8528.72.20.00.00 GTİP’inde “Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olan” tv cihazları bulunmakta olup söz konusu cihazlar bir tv ile video kayıt veya göstermeye mahsus bir cihazın (kaset-CD-DVD oynatıcı vb.) bütünleşik hale getirilmesiyle imal edilmiş olabileceği gibi üzerlerinde bulunan USB girişi sayesinde harici belleklerde bulunan video dosyalarını (MPEG, DViX gibi) kaydedebilen ve/veya oynatabilen özellikte de olabilmektedirler.
Diğer bir ifadeyle teknolojideki gelişmeler sebebiyle söz konusu 8528.72.20.00.00 GTİP’inde içlerine entegre edilmiş donanım ve yazılım sayesinde USB bağlantısı kullanarak elektronik formattaki video dosyalarını kaydedebilen ve/veya oynatabilen tv’ler de yer almakta olup “Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar” ifadesinden sadece dışardan bakıldığında tv ile birleştirilmiş bir video cihazı ihtiva eden eşyalar olması gerektiği anlamı çıkarılmamalıdır.
Benzer şekilde, örneğin, 8528.72.40.00.00 GTİP’inde LCD teknolojili olanlar ifadesinin yer alması bütün LCD TV’lerin burada sınıflandırılmasını gerektirmemektedir. Yani 8528.72.20.00.00 GTİP’inde “video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olan” bütün renkli tv alıcıları (LCD, plazma vb. gibi) yer almaktadır.
Bu itibarla anılan teknolojinin en sık kullanıldığı LCD/PLAZMA/LED TV’lerin şayet video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihaz/donanımla mücehhez olması halinde 8528.72.20.00.00 GTİP’inde, aksi durumda ise kendilerine uygun tarife pozisyonunda sınıflandırılmaları gerekmektedir.
2) Bir Görüntü Ekranına Sahip Olmayan TV Alıcıları: TGTC 8528.71 tarife alt pozisyonunda bir görüntü ekranına (monitör, tv vb.) bağlantı yapılmak üzere hazırlanmış tv alıcı cihazları bulunmaktadır. Bu alt pozisyon [ – – – Görüntü (video) tunerleri] ve [ – – – Diğerleri] olmak üzere
iki ana gruba ayrılmıştır. Dolayısıyla 8528.71 tarife alt pozisyonunda sınıflandırma yapılırken öncelikle eşyanın görüntü tuneri içerip içermediğinin tespit edilmesi sonra ilgili pozisyonlara geçilmesi gerekmektedir. Bir cihazın tv yayını alması için mutlaka tuner ihtiva etmesi gerekmemektedir ki 85.28 pozisyonunun söz konusu yapısı ve alt açılımlarda tanımlanan eşyalar dikkate alındığında tuner ihtiva etmeyen ve tv yayını seyretmekte kullanılan cihazlar olduğu görülebilmektedir.
Aşağıda 8528.71 tarife alt pozisyonunda yer alan GTİP’lerdeki eşyanın sınıflandırma kriterleri listelenmiştir:

  1. a) 8528.71.11.00.00.00 (Otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus elektronik montajlar):

Görüntü tunerine sahip, otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmek üzere tasarlanmış (kart vb. şekilde) yayın alıcı eşya.

  1. b) 8528.71.15.00.00 (Internete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes adlandırılanlar; esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler dahil)):

Görüntü tunerine, mikro işlemciye, dahili modeme sahip (ISDN, WLAN, Ethernet donanımı da modem sayılır), internete tam erişim sağlayan (internet uygulamalarını çalıştırabilen), interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan, esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece bir sabit disk, DVD sürücü, USB gibi kayıt yapmaya ve göstermeye mahsus aparat içerebilen tv sinyallerini alabilen (uydu dahil) eşya.

  1. c) 8528.71.19.00.11 (Uydu tv yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar):

Görüntü tunerine sahip, (b) bendinde tanımlanan özelliklerden herhangi birini içermemesi/karşılamaması nedeniyle 8528.71.15.00.00 GTİP’inde sınıflandırılamayan uydu tv yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar. Dolayısıyla bu pozisyonda sınıflandırılan cihazlar (b) bendinde sayılan özelliklerin bir veya birkaçını içerebilir fakat tamamını içeremez.

  1. d) 8528.71.19.00.19 (Diğerleri):

Görüntü tunerine sahip, (a), (b), (c) bentlerinde tanımlanan özelliklerden herhangi birini içermemesi/karşılamaması nedeniyle 8528.71.11.00.00.00, 8528.71.15.00.00, 8528.71.19.00.11
GTİP’lerinde sınıflandırılamayan yayın alıcı eşya.

  1. e) 8528.71.91.00.00 (Internete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes adlandırılanlar; esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler dahil)):

Görüntü tunerine sahip olmayan, mikro işlemciye, dahili modeme sahip (ISDN, WLAN, Ethernet donanımı da modem sayılır), internete tam erişim sağlayan (internet uygulamalarını çalıştırabilen), interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan, esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece bir sabit disk, DVD sürücü, USB gibi kayıt yapmaya ve göstermeye mahsus aparat içerebilen tv sinyallerini alabilen eşya.

  1. f) 8528.71.99.00.00 (Diğerleri):

Görüntü tunerine sahip olmayan (e) bendinde tanımlanan özelliklerden herhangi birini içermemesi/karşılamaması nedeniyle 8528.71.91.00.00 GTİP’inde sınıflandırılamayan cihazlar.
Dolayısıyla bu pozisyonda sınıflandırılan cihazlar (e) bendinde sayılan özelliklerin bir veya birkaçını içerebilir fakat tamamını içeremez.
Öte yandan, 07.05.2008 tarihli AB Resmi Gazete’sinde yayımlanan (2008/C 112/03) AB Kombine Nomanklatür Açıklama Notlarında 8521.90.00, 8528.71.13 ve 8528.71.19 KN kodlarında yer alan eşya ile ilgili yapılan açıklamalar da gözönünde bulundurularak, video kayıt ve gösterme özelliğine sahip (sabit disk veya DVD sürücü içeren) set-top box olarak adlandırılan cihazların 8521.90.00.00.00 GTİP’de sınıflandırılacağı görüşü oluşmuştur. Ancak, AB’nin Kombine Nomanklatüründe 2011 yılı içerisinde değişiklik yapılmış ve esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler de ilgili GTİP’lerde görüldüğü gibi 85.28 tarife pozisyonunda değerlendirilmiş, Bakanlığımızca bu değişiklikler 01.01.2012 tarihi itibariyle 2012 TGTC’ye aktarılmıştır. Ayrıca bütün teknik özellikleri itibariyle 8528.71.15.00.00 ve 8528.71.91.00.00 GTİP’lerinde tanımlı olan eşyalarla uyumlu fakat iletişim fonksiyonunu aşan nitelikte bir sabit disk, DVD sürücü, USB gibi kayıt yapmaya ve göstermeye mahsus aparat içerebilen cihazların da 8528.71 alt pozisyonunun uygun GTİP’lerinde sınıflandırılması gerekmektedir.
3) Monitörler: Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) 8528.51.00.00.00 GTİP’inde sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olan monitörler yer almaktadır. 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları günlük yaşamda bilgisayar olarak adlandırılan kişisel bilgisayarlar da (PC gibi) dahil olmak üzere bir çok makineyi kapsamakta olup 8528.51.00.00.00 GTİP’inde de bilgisayar monitörü dışında bir çok monitör bulunmaktadır.
Bu pozisyonda yer alan monitörler sadece otomatik bilgi işlem makinesinin merkezi işlem biriminden sinyal kabul etme kapasitesine sahip bulunan ve böylece dalga biçimi bir yayın standardına uyumlu kompozit video sinyalinden renkli görüntü kopyalayamayan monitörlerdir. (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC v.b.) 8528.59 tarife alt pozisyonunda yer alan yani 8528.51.00.00.00 GTİP’i dışında kalan monitörler ise kırmızı (R), yeşil (G) ve mavi (B) için ayrı girişlere sahip olabilir veya belirli standartlara (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC, gibi) uygun sinyal alabilen video monitörlerini içerir.
Bilindiği üzere DVI teknolojisi monitörlerde son yıllarda kullanılmaya başlanmış olup sadece VGA veya hem DVI hem VGA çıkışları bulunan monitörler bulunabilmektedir. Söz konusu monitörlerin sınıflandırılmasıyla ilgili Dünya Gümrük Örgütünün (DGÖ) aldığı örnek bir karara göre bir monitörde DVI çıkışının bulunması o monitörün bilgisayar veya video monitörü olarak değerlendirilmesinde bir kriter olmaktan çıkmış bulunmaktadır. Diğer bir deyişle bir monitörün DVI çıkışının olması o monitörün bilgisayar monitörü olmasını engellememektedir. Bu nedenle monitörlerin sınıflandırılmasında TGTC 85.28 tarife pozisyonu Açıklama Notları (Armonize Sistem İzahnamesi) hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.
4) Termal Kameralar: Termal kameralar bilim, sanayi ve güvenlik alanlarında kullanılabilen ve kullanıldığı amaca göre gerek görüntüleme gerek ölçüm yapabilen cihazlardır. AB Kombine Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin: Tarife Dairesi Tel: (0312) 3068971 -72- 73 Faks: (0312) 3068965-95 4/4 Nomanklatürü Açıklama Notlarının 85.25 tarife pozisyonuna ait kısmında “Bu pozisyon, ısı yayılmasını (ısı-radyasyonu) yakalayan ve bağımsız yüzeylerin veya nesnelerin sıcaklıklarını grinin farklı tonlarında veya farklı renklerle belirten görüntülere dönüştüren ama ölçülen değerleri şekil olarak belirtemeyen veya sıcaklığı ölçemeyen enfrarujlu görüntüleyicisi olan termal-görüntü kameralarını içerir.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca TGTC 16. Bölümün 1(m) notu 90 ıncı fasıldaki eşyayı (Ölçü alet-cihazları) söz konusu bölümden hariç bırakmaktadır.
Bu itibarla sadece bağımsız yüzeylerin veya nesnelerin sıcaklıklarını grinin farklı tonlarında veya farklı renklerle belirten görüntülere dönüştüren ama ölçülen değerleri şekil olarak belirtemeyen veya sıcaklığı ölçemeyen diğer bir ifadeyle herhangi bir ölçüm yapmayan sadece termal görüntü veren kameralar 85.25 tarife pozisyonunda;
Ölçülen değerleri şekil olarak belirten veya sıcaklığı ölçen termal kameralar şayet söz konusu ölçümü optik ışın (UV, IR, görülebilir ışınlar) vasıtasıyla yapıyorsa 9027.50.00.00.00 GTİP’inde, başka bir prensiple yapması durumunda 9025.19.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılmaları gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini arz ica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM
Merkez ve Taşra Teşkilatı

Başa dön tuşu