DAHİLDE İŞLEME REJİMİGenelgelerGümrük Genelgeleri

Taahhüt Kapatma (Genelge 2008/12)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.46. 1471-139 24.04.2008

Konu: Taahhüt Kapatma.

GENELGE (2008/12)

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının 13 üncü maddesi çerçevesinde gerçekleştirilecek ihracatlara ilişkin tevsik edici belgelerin neler olduğuna ilişkin açıklamalara 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Eki “Dahilde İşleme İzninin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler” başlıklı Ek-4’te yer verilmekle birlikte, Müsteşarlığımıza intikal eden yazılardan, söz konusu hüküm gereği dahilde işleme izni kapsamında serbest bölgelere ihracat yapılması durumunda taahhüt hesabının kapatılması için gerekli tevsik edici belgelerin neler olduğu ve konu ile ilgili olarak gümrük müdürlüklerince herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddüt hasıl olduğu görülmüştür.

Bu itibarla, söz konusu maddenin uygulanması ile ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığınca tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede belirtilen Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt kapatma işlemlerine ilişkin hususlara paralel olarak Dahilde İşleme İzni taahhüt kapatma işlemlerinde de aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

Buna göre;

1. Serbest bölgeye yapılan ihracat esnasında Ön Statü Belgesinin düzenlenmesi suretiyle ihracata konu eşyanın serbest dolaşımda olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgenin aslının taahhüt kapatma esnasında tevsiki aranır.

2. Dahilde İşleme İzni kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün ilgili izin ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için işlem görmüş ürünün, en geç izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde;

Serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması halinde; satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge İşlem Formu firma nüshasının aslının ilgili Gümrük Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen Serbest Bölge İşlem Formu üzerine Gümrük Müdürlüğünce “… ünvanlı firmanın …/…/…. tarihli ve …. sayılı Dahilde İşleme İzninin ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatı düşülür. Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili Serbest Bölge İşlem Formunun fotokopisi alındıktan sonra söz konusu form aslı firmaya iade edilir.

Serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesine Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında ithal edilmesi halinde; serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslının ve bu ithalatın yapıldığı Dahilde İşleme İzin Belgesinin, Dahilde İşleme İzninin veya Yatırım Teşvik Belgesinin noter tasdikli örneğinin ilgili Gümrük Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen beyanname üzerine Gümrük Müdürlüğünce “… ünvanlı firmanın …/…/…. tarihli ve …. sayılı Dahilde İşleme İzninin ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatı düşülür. Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin fotokopisi alındıktan sonra söz konusu beyanname aslı izin sahibi firmaya teslim edilir.

Serbest bölgede bulunan tesislerin yapımında kullanılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılması ve serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılması halinde; Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ve Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanağın ilgili Gümrük Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir.

Serbest bölgeden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapılması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılması halinde; satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge İşlem Formu firma nüshasının aslının ilgili Gümrük Müdürlüğüne tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen Serbest Bölge İşlem Formu üzerine Gümrük Müdürlüğünce “… ünvanlı firmanın …/…/…. tarihli ve …. sayılı Dahilde İşleme İzninin ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatı düşülür. Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili Serbest Bölge İşlem Formunun fotokopisi alındıktan sonra söz konusu form aslı belge sahibi firmaya iade edilir.

Diğer taraftan, serbest bölgeye ihraç edilen işlem görmüş ürünün, serbest bölgede yeniden işleme faaliyetine tabi tutularak vasfının değişmesi (8’li bazda GTİP, madde adı, vb.) suretiyle, en geç izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması, Yatırım Teşvik Belgesi veya başka bir belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılması, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapılması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılması durumunda, Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden bu durumu tevsik edici yazı aranır.

Yukarıda yer alan hususlar sadece Şartlı Muafiyet Sistemi için geçerli olup, Geri Ödeme Sistemi için ise, “Yatırım Teşvik Belgesi veya başka bir belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat” söz konusu olmadığından, bu durum dışındaki diğer durumlarda Şartlı Muafiyet Sistemi ile aynı hususlar geçerli olmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM :

Müsteşar a.

S. Umman HAMİDOĞULLARI

Gümrükler Genel Müdür V.

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine.                                                                                                                                    2/2

Başa dön tuşu