Gümrük GenelgeleriPosta / Kargo / Yolcu

Petrol ürünlerinin ISO tanklar içerisinde depolandığı akaryakıt antrepolarının açılışına ilişkin düzenleme (Genelge 2010/30)

T.C.
BAŞKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.14.00.131.01.01.1694 9/7/2010
Konu :
GENELGE
(2010/30)
Bilindigi üzere, Gümrük Yönetmeliginin 520 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, A ve B tipi genel antrepo açmak ve isletmek isteyen ve 519 uncu maddede belirtilen sartları haiz tüzel kisilerin, asagıda geçen belgelerle birlikte ilgili gümrük idarelerine müracaat etmeleri gerektigi, aynı fıkranın (g) bendinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılastırılmıs Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun lisansına tabi esya depolanması halinde lisans aranacagı, 541 inci maddesinin (1) inci fıkrasında, akaryakıt antrepoları, her nevi petrol ve petrol türevleri, madensel yaglar ve türevleri ile bunların tortularının dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü, genel veya özel antrepolar oldugu, akaryakıt konulan antrepoların mal tahmil ve tahliyesinde kullanılan boru hatlarının da antreponun mütemmim cüzü sayılacagı, 542 nci maddesinde, dökme gelen sıvıların tanklara konulacagı, tanklara konulan sıvıların ölçümlerinin uygun cihazlarla yapılması gerektigi, hüküm altına alınmıstır.
07.10.2009 tarihli 27369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliginin 534 üncü maddesinde özellik arz eden esyanın depolandıgı antrepolarda aranacak sartlar sıralanmakla birlikte kap halinde gelen petrol ve petrol türevleri, madensel yaglar ve türevleri ile bunların tortularının depolanmasıyla ilgili antrepolara iliskin özel hükümler yer almamakta, konteynerlerle tasınabilen, belirli standartlara haiz ISO tanklar içerisinde akaryakıt ve türevi malların depolanmasına yönelik her hangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Bu itibarla, sınai, ekonomik ve çevre saglıgı gibi nedenlerle üreticilerin ihtiyaç duydugu akaryakıt ürünleri de dahil olmak üzere her nevi petrol ve türevlerinin ISO tanklar içerisinde, gerekli güvenlik tedbirleri alınmıs açık/kapalı saha antrepolarda depolanması;
1. Gerek tasımanın ve gerekse depolamanın yapılacagı ISO tankların 1972 Konteynerlerle ilgili Gümrük Sözlesmesine baglı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, uluslararası standartlara sahip gözetim sirketleri tarafindan onaylanmıs konteynerle depolanması,
2. ISO tanklardan antrepo mahallinde herhangi bir tahliye islemi yapılmaması,
3. Antrepoda depolanacak esyanın5015 sayılı petrol piyasası kanunundaki akaryakıt tanımı içinde yer alan ürünler olması halinde 5015 sayılı petrol piyasası kanunu ve lisans yönetmeligi hükümleri geregince antrepo isleticisinin lisans sahibi olması,
4. Depolanmak istenilen akaryakıt ürünlerinin GTİP tespitinin yapılması için gerekli numunelerin alınmasına yönelik teknik araç ve gereçlere sahip olması, 2/2
5. Açılmak istenen antreponun, depolanmak istenilen esyanın agırlıgının tespitine yönelik gerekli ölçüm araçlarına sahip olması,
6. Esyanın tasınacagı ve depolanacagı ISO tankların üzerlerinde yazılı degerlere uygun olup olmadıgının, periyodik olarak idare tarafından yapılacak kontrollerle denetlenmesi,
7. Ayrıca açılmak istenen antreponun durumuna göre idarece alınması istenen ilave tedbirlerin antrepo isleticisi tarafından karsılanması, Sartlarıyla uygun bulunmustur.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür v.
DAGITIM:
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine.
Başa dön tuşu